Oskarżeni (postępowanie karne)

Danska

Sadržaj omogućio
Danska

Jakie są etapy dochodzenia w sprawach karnych?

Dochodzenie w sprawach karnych prowadzi policja. Zwykle policja wszczyna dochodzenie po otrzymaniu zawiadomienia, że dana osoba padła ofiarą przemocy lub kradzieży, bądź po ujęciu sprawcy – przez policję lub obywatela – na gorącym uczynku.

Zarzuty wstępne

Na początku policja ustala, czy doszło do popełnienia przestępstwa i czy da się zidentyfikować podejrzanego lub kilku podejrzanych, którym można przedstawić zarzuty popełnienia przestępstwa. W związku z tym policja zwykle chce przesłuchać podejrzanego.

Zatrzymanie

Policja może zatrzymać podejrzanego.

Posiedzenie wstępne i tymczasowe aresztowanie (w tym europejski nakaz aresztowania)

Jeśli policja chce zatrzymać podejrzanego, aby nie zakłócał przebiegu dochodzenia, lub z innego powodu, musi go postawić do dyspozycji sądu w ciągu 24 godzin od zatrzymania, aby sędzia mógł wydać postanowienie w tej sprawie.

Środki ingerujące w prywatność

Oprócz przesłuchania podejrzanego i potencjalnych świadków policja może w toku dochodzenia zdobywać informacje za pomocą środków ingerujących w prywatność, takich jak przeszukanie, kontrola połączeń telekomunikacyjnych, kontrola i utrwalania rozmów itp. Większość środków ingerujących w prywatność wymaga uprzedniego zatwierdzenia przez sąd.

Postanowienie o przedstawieniu bądź nieprzedstawieniu zarzutów podejrzanemu

Celem dochodzenia policyjnego jest zgromadzenie informacji, na których podstawie prokurator będzie mógł podjąć decyzję o przedstawieniu bądź nieprzedstawieniu zarzutów podejrzanemu. Jeśli nie istnieją wystarczające dowody, że podejrzany popełnił przestępstwo, prokurator umarza postępowanie.

Na szczeblu lokalnym policja i prokuratura podlegają temu samemu organowi, zatem prokurator często uczestniczy we wczesnych etapach postępowania, w tym w planowaniu dochodzenia.

Przygotowanie obrony

Więcej informacji o prawie do informacji o dochodzeniu oraz do wpływania na jego przebieg znajduje się tutaj.

Moje prawa w toku dochodzenia

Aby uzyskać więcej informacji o prawach przysługujących ci na każdym etapie postępowania, proszę kliknąć na poniższe linki.

Zarzuty wstępne, w tym przesłuchanie (1)

Dlaczego postawiono mi zarzuty?

Przedstawiono ci zarzuty, ponieważ policja ma uzasadnione podejrzenia, że popełniłeś przestępstwo, w związku z czym dochodzenie policyjne będzie odtąd prowadzone przeciwko tobie, a nie przeciwko innym osobom.

Co oznacza przedstawienie mi zarzutów?

Oznacza to, że dowiesz się, o jakie przestępstwo podejrzewa cię policja. Policja musi poinformować cię, jakie przepisy prawa, jej zdaniem, naruszyłeś. Masz prawo śledzić przebieg dochodzenia za pośrednictwem adwokata, a w razie podejrzenia o poważne przestępstwo masz prawo do pomocy obrońcy wyznaczonego przez sąd.

Dlaczego policja chce mnie przesłuchać?

Policja chce cię przesłuchać, aby ustalić, czy podejrzenie popełnienia przez ciebie przestępstwa jest uzasadnione. Policja wykorzysta twoje wyjaśnienia w dalszym biegu postępowania. Twoje wyjaśnienia zostaną później wykorzystane przez prokuratora przy podejmowaniu decyzji, czy sprawę należy rozpoznać w trybie przewidzianym dla podejrzanych, którzy przyznali się do winy.

Gdzie i kiedy policja może mnie przesłuchać?

Nie istnieją szczególne przepisy regulujące czas i miejsce przesłuchania przez policję. W czasie przesłuchanie nie wolno naruszać twoich praw w sposób nieuzasadniony. Co do zasady policji nie wolno kontaktować się z tobą w twoim miejscu pracy. Zwykle policja zaczyna zadawać pytania podejrzanemu na miejscu popełnienia przestępstwa. Często policja wzywa podejrzanego na posterunek policji w celu przeprowadzenia bardziej szczegółowego przesłuchania.

Co się dzieje, jeśli nie znam języka postępowania?

Jeśli nie znasz języka postępowania, masz prawo do pomocy tłumacza ustnego, który tłumaczy zarówno na twój język, jak i z twojego języka. Policja sprowadzi dla ciebie tłumacza ustnego, a do czasu jego przybycia nie musisz nic mówić.

Czy muszę złożyć wyjaśnienia na policji?

Masz obowiązek podać policji swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania i datę urodzenia. Poza tym nie musisz nic mówić. Nie masz obowiązku mówienia prawdy. Policja ma obowiązek pouczenia cię o tych prawach przed przesłuchaniem. To, czy złożenie wyjaśnień na policji będzie dla ciebie korzystne, zależy od sprawy oraz od powagi zarzutów. Jeśli nie wiesz, czy powinieneś odpowiadać na pytania, zapytaj swojego adwokata.

Czy będę mógł porozmawiać z adwokatem?

Zanim zdecydujesz, czy zgadzasz się na przesłuchanie przez policję, masz prawo do kontaktu z wybranym przez siebie adwokatem. Jeśli nie znasz żadnego adwokata, policja zapewni ci jego pomoc.

Twój obrońca ma prawo do udziału w przesłuchaniu, lecz nie może udzielać ci porad, jak odpowiadać na poszczególne pytania.

Czy mogę sprawdzić, czy policja właściwie zrozumiała moje wyjaśnienia?

Policja ma obowiązek zaprotokołowania twoich wyjaśnień. Możesz przeczytać protokół lub zażądać, aby go tobie odczytano, a następnie zgłosić uwagi do jego treści. To, czy podpiszesz protokół, czy też nie, zależy od ciebie. Wielu adwokatów radzi, aby nie podpisywać protokołu, jeśli nie znasz języka postępowania.

 

Co się stanie się, kiedy część złożonych przeze mnie wyjaśnień będzie działać na moją niekorzyść?

Jeśli powiesz coś, co będzie działać na twoją niekorzyść, policja może wykorzystać to w dochodzeniu. Co do zasady protokół policyjny nie stanowi dowodu w sprawie, w związku z czym nie może zostać wykorzystany przeciwko tobie podczas rozprawy. Prokurator może jednak zadawać pytania dotyczące szczegółów protokołu. Zmiana wyjaśnień może zaszkodzić twojej wiarygodności.

Zatrzymanie (2)

Dlaczego zostałem zatrzymany?

Możesz zostać zatrzymany w przypadku, gdy policja ma powody, by podejrzewać cię o popełnienie przestępstwa, jeśli zatrzymanie jest konieczne dla zapobieżenia popełnieniu innych przestępstw, w celu zapewnienia twojego stawiennictwa oraz zapobieżenia kontaktom z innymi osobami. Możesz również zostać zatrzymany na podstawie europejskiego nakazu aresztowania wydanego przez inne państwo członkowskie UE.

Czy policja może mnie zatrzymać niezależnie od rodzaju sprawy?

Nie zostaniesz zatrzymany, jeśli byłoby to niewspółmierne do powagi zarzucanego ci czynu. Na przykład mało prawdopodobne jest, że zostaniesz zatrzymany w związku z podejrzeniem o popełnienie czynu, za które grozi najwyżej niewielka grzywna.

Gdzie będę przebywał podczas zatrzymania?

Zatrzymani zwykle przebywają na miejscowym posterunku policji. Zostaniesz umieszczony w izbie zatrzymań do czasu przesłuchania (zob. Zarzuty wstępne, przesłuchanie (1)).

Czy w razie potrzeby mogę zobaczyć się z lekarzem?

Jeżeli jesteś chory bądź znajdujesz się pod silnym wpływem alkoholu lub narkotyków, masz prawo zobaczyć się z lekarzem. Jeśli potrzebujesz pomocy lekarza albo specjalnych leków, powinieneś powiedzieć o tym policji.

Czy mogę skontaktować się z adwokatem?

Po zatrzymaniu masz prawo do kontaktu z wybranym przez siebie adwokatem przed podjęciem decyzji, czy zgadzasz się na przesłuchanie przez policję. W określonych przypadkach policja może odmówić ci zgody na skorzystanie z usług konkretnego adwokata. Możesz złożyć na to zażalenie do sądu.

Zarówno policja, jak i twój adwokat, muszą cię pouczyć o tym, że możesz skorzystać z pomocy obrońcy wyznaczonego przez sąd oraz o tym, kto pokryje koszty jego usług.

Czy mogę skontaktować się ze swoją ambasadą, jeśli jestem obywatelem innego państwa?

Jeśli jesteś obywatelem innego państwa, masz prawo skontaktować się ze swoją ambasadą. Policja może ci w tym pomóc.

Czy mogę skontaktować się z rodziną?

Masz prawo powiadomić rodzinę lub pracodawcę o swoim zatrzymaniu. Policja może nie wyrazić zgody na taki kontakt, jeśli uzna, że zakłóci to bieg sprawy. Policja może zdecydować, że powiadomi rodzinę w twoim imieniu.

Jak długo może trwać zatrzymanie?

Musisz zostać zwolniony niezwłocznie po ustaniu przyczyny zatrzymania. Jeśli nie zostałeś zwolniony w ciągu 24 godzin, musisz zostać postawiony do dyspozycji sądu (posiedzenie wstępne), aby sędzia mógł zadecydować o twoim zwolnieniu, przedłużeniu zatrzymania (możliwe jest przedłużenie zatrzymania na trzy okresy dwudziestoczterogodzinne) lub o zastosowaniu tymczasowego aresztowania (Posiedzenie wstępne i tymczasowe aresztowanie (3)).

W jakich przypadkach zatrzymanie na 24 godziny może ulec przedłużeniu?

W przypadku gdy sędzia, który rozpoznaje sprawę na posiedzeniu wstępnym, stwierdzi, że przedstawiony materiał dowodowy jest niewystarczający do wydania postanowienia o zastosowaniu tymczasowego aresztowania, zatrzymanie może ulec przedłużeniu maksymalnie na trzy okresy dwudziestoczterogodzinne, licząc od zakończenia posiedzenia wstępnego.

Posiedzenie wstępne i tymczasowe aresztowanie (3)

Dlaczego przebywam w areszcie?

Zostałeś umieszczony w areszcie, ponieważ policja uznała, że konieczne jest tymczasowe aresztowanie na czas trwania dochodzenia. Możesz również zostać tymczasowo aresztowany w związku z koniecznością zabezpieczenia przekazania cię do innego państwa członkowskiego na podstawie europejskiego nakazu aresztowania.

Kto decyduje o zastosowaniu tymczasowego aresztowania?

O tym, czy zachodzą przesłanki tymczasowego aresztowania, decyduje sędzia. Zanim sędzia postanowi o zastosowaniu tymczasowego aresztowania na wniosek policji, odbywa się posiedzenie (posiedzenie wstępne). Na posiedzeniu prokurator przedstawia stanowisko policji w sprawie. Ty również będziesz miał sposobność przedstawienia swojego stanowiska. Sędzia postanowi, czy umieścić cię w areszcie, ale nie będzie rozstrzygał o tym, czy jesteś winny zarzucanych czynów.

Czy mogę zostać tymczasowo aresztowany w każdej sprawie?

Przesłanki zastosowania tymczasowego aresztowania są następujące:

 • policja obligatoryjnie przedstawi powody uzasadniające przypuszczenie, że podejrzany popełnił przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności, której dolna granica wynosi 18 miesięcy;
 • potencjalna kara pozbawienia wolności nie może trwać krócej niż 30 dni;
 • policja musi przekonać sędziego, że tymczasowe aresztowanie jest konieczne przez cały czas trwania dochodzenia, z następujących powodów:
 • policja obawia się, że będziesz unikał kary;
 • istnieją podstawy, by przypuszczać, że będziesz nadal popełniał ten sam rodzaj przestępstwa;
 • istnieją podstawy, by przypuszczać, że w razie zwolnienia będziesz zakłócał prawidłowy bieg postępowania;
 • przestępstwo jest na tyle poważne, że niezastosowanie środka izolacyjnego przed rozprawą może wywoływać oburzenie innych osób.

W rzadkich przypadkach możesz uniknąć tymczasowego aresztowania – mimo że zachodzą przesłanki jego zastosowania – gdyby pozbawienie cię wolności było skrajnie uciążliwe w związku z twoją sytuacją osobistą. Istotne jest, abyś poinformował swojego adwokata o takiej sytuacji.

Gdzie odbędzie się posiedzenie wstępne?

Posiedzenie wstępne odbędzie się w miejscowym sądzie. Zwykle do czasu doprowadzenia na salę sądową podejrzany przebywa w izbie zatrzymań.

Czy muszę składać wyjaśnienia podczas posiedzenia wstępnego?

Nie masz obowiązku składania wyjaśnień oraz mówienia prawdy. To, czy złożenie wyjaśnień przed sądem będzie dla ciebie korzystne, zależy od sprawy oraz od powagi ciążących na tobie zarzutów. Skonsultuj się ze swoim adwokatem, aby ustalić, czy lepiej będzie złożyć wyjaśnienia czy też nie.

Czy będę mógł porozmawiać z adwokatem?

Sąd wyznaczy obrońcę, który będzie cię reprezentował przed sądem. Jeśli nie zażądasz konkretnego adwokata, sąd wyznaczy adwokata dyżurującego w danym dniu. Więcej informacji na ten temat znajduje się w arkuszu informacyjnym 1.

Masz prawo do omówienia sprawy ze swoim adwokatem przed posiedzeniem. Jeśli nie mówicie w tym samym języku, masz prawo do pomocy tłumacza. Adwokat będzie bronił twoich interesów podczas posiedzenia i może również zadawać ci pytania.

Czy mogę sprawdzić, czy sąd właściwie zrozumiał moje wyjaśnienia?

Sędzia zamieści istotne elementy twoich wyjaśnień w protokole sądowym. Twoje wyjaśnienia zostaną odczytane, tak by uniknąć wątpliwości co do ich właściwego zrozumienia.

Co się stanie się, kiedy część złożonych przeze mnie wyjaśnień będzie działać na moją niekorzyść na rozprawie?

Twoje wyjaśnienia w sądzie mogą posłużyć jako dowód w sprawie.

Jak długo może trwać tymczasowe aresztowanie?

Podczas posiedzenia sędzia postanowi o twoim zwolnieniu lub zastosowaniu tymczasowego aresztowania. W niektórych przypadkach sędzia może postanowić o przedłużeniu twojego zatrzymania na trzy okresy dwudziestoczterogodzinne (zob. Zatrzymanie (2)).

W razie zastosowania tymczasowego aresztowania sędzia ustali okres pobytu w areszcie na maksymalnie cztery tygodnie. Oznacza to, że albo musisz zostać zwolniony przed upływem tego okresu, albo sprawa ponownie trafi do sądu, który stwierdzi, czy zachodzą przesłanki przedłużenia tymczasowego aresztowania. Nie określono maksymalnego okresu tymczasowego aresztowania. Zależy to od charakteru sprawy.

Musisz zostać zwolniony niezwłocznie po ustaniu powodów tymczasowego aresztowania.

Czym są warunki zwiększonej izolacji?

W pewnych okolicznościach policja może wnioskować o umieszczenie cię w warunkach zwiększonej izolacji, tak aby nie było możliwości kontaktu z innymi osobami. Wówczas będziesz mógł wysyłać listy bądź telefonować wyłącznie pod nadzorem policji. O umieszczeniu cię warunkach zwiększonej izolacji postanawia sędzia.

Czy mogę zaskarżyć postanowienie o tymczasowym aresztowaniu lub zastosowaniu warunków zwiększonej izolacji?

Istnieje możliwość zaskarżenia do sądu wyższego (landsret) postanowienia o tymczasowym aresztowaniu lub o zastosowaniu warunków zwiększonej izolacji. Zazwyczaj zatrzymany zaskarża wydane postanowienie na posiedzeniu, na którym rozpoznawana jest sprawa.

Czy mogę uniknąć tymczasowego aresztowania, jeśli oddam paszport lub złożę poręczenie majątkowe?

Kodeks karny przewiduje możliwość niezastosowania tymczasowego aresztowania, jeśli oddasz paszport lub złożysz poręczenie majątkowe. W praktyce jednak zdarza się to rzadko.

Środki ingerujące w prywatność (4)

W toku dochodzenia policja może pozyskiwać informacje, stosując różne środki ingerujące w prywatność. Niektóre z nich opisano poniżej.

Czy policja ma prawo pobrać moje odciski palców i zrobić mi zdjęcia?

Policja może pobrać twoje odciski palców i zrobić ci zdjęcia z zastrzeżeniem spełnienia następujących warunków:

 • jesteś podejrzany o popełnienie przestępstwa, a dany środek jest nieodzowny w toku dochodzenia;
 • policja musi mieć uzasadnione podejrzenia, że popełniłeś przestępstwo, za które grozi ci kara pozbawienia wolności powyżej 18 miesięcy.

Czy policja ma prawo pobrać ode mnie próbki DNA lub krwi?

Policja może pobrać od ciebie próbki DNA lub krwi z zastrzeżeniem spełnienia następujących warunków:

 • istnieją uzasadnione podejrzenia, że popełniłeś przestępstwo, za które grozi ci kara pozbawienia wolności powyżej 18 miesięcy, a dany środek jest uznawana za bardzo istotny w toku dochodzenia;
 • próbka krwi może zostać pobrana, jeśli przestępstwo, o które jesteś podejrzewany, wiąże się z użyciem alkoholu lub narkotyku.

Czy policja ma prawo przeszukać mnie oraz moją odzież?

Policja może przeszukać twoją odzież wierzchnią, z zastrzeżeniem tych samych warunków, które mają zastosowanie do robienia zdjęć.

Czy policja ma prawo sprawdzić zawartość mojego telefonu komórkowego i przeszukać mój samochód?

Policja może sprawdzić zawartość twojego telefonu komórkowego, aby ustalić numer twojego telefonu i numer IMEI, a także przeszukać twój samochód z zastrzeżeniem spełnienia następujących warunków:

 • policja ma uzasadnione przypuszczenia, że popełniłeś przestępstwo podlegającego ściganiu;
 • przeszukanie uznaje się za bardzo istotne dla dochodzenia.

 

Czy policja może przeszukać mój dom?

Policja może przeszukać twój dom z zastrzeżeniem spełnienia następujących warunków:

 • policja ma uzasadnione przypuszczenia, że popełniłeś przestępstwo podlegające ściganiu;
 • przeszukanie uznaje się za bardzo istotne dla dochodzenia;
 • przestępstwo jest zagrożone karą pozbawienia wolności;
 • policja jest w stanie uzasadnić przypuszczenie, że spodziewa się tam znaleźć dowody mające związek z przestępstwem, bądź przedmioty, które powinna zająć z innych powodów.

Kto decyduje o zastosowaniu danego środka ingerującego w prywatność?

Sąd wydaje postanowienie w sprawie przeszukania domu. W razie uzasadnionej obawy, że dowody mogą zniknąć, o ile przeszukanie nie nastąpi niezwłocznie, policja może przeprowadzić przeszukanie bez wcześniejszego uzyskania nakazu. O przeszukaniu policja musi powiadomić sąd w ciągu 24 godzin od jego przeprowadzenia. Policja może podjąć decyzję o przeszukaniu twojego domu, jeśli udzielisz na to swojej pisemnej zgody.

Policja decyduje o pobraniu od ciebie odcisków palców, próbek DNA i krwi, oraz o zrobieniu ci zdjęć. Policja ma również prawo sprawdzić zawartość twojego telefonu komórkowego, przeszukać twój samochód itp.

Czy mogę wnieść zażalenie?

Jeśli chcesz zaskarżyć czynności podjęte przez policję w toku dochodzenia, możesz wnieść stosowne zażalenie do sądu.

Postanowienia sądu o przeszukaniu i planowaniu dochodzenia podlegają zaskarżeniu do sądu wyższego w terminie dwóch tygodni od wydania danego postanowienia.

Czy mogę żądać, aby policja zniszczyła moje odciski palców, zdjęcia, próbki DNA i wyniki analiz próbek krwi?

W przypadku gdy prokuratura umorzy sprawę albo zostaniesz uniewinniony, policja ma obowiązek zniszczenia twoich zdjęć. Może zachować twoje odciski palców i próbki DNA przez określony czas, po upływie którego musi je zniszczyć.

Czy mogę wystąpić o odszkodowanie?

Jeśli zostałeś aresztowany, pozbawiony wolności lub zastosowano wobec ciebie środki ingerujące w prywatność, a następnie okazało się, że tymczasowe aresztowanie, pozbawienie wolności lub środki ingerujące w prywatność były bezpodstawne, przysługuje ci co do zasady roszczenie odszkodowawcze. Prokurator Generalny wydaje coroczne obwieszczenie o stawkach stosowanych przy określaniu kwot takich odszkodowań.

Postanowienie o przedstawieniu bądź nieprzedstawieniu zarzutów podejrzanemu (5)

Po zakończeniu dochodzenia przez policję twoja sprawa zostaje przekazana do prokuratury, która decyduje o dalszym jej biegu.

Czy mogę przyznać się do popełnienia wszystkich lub kilku zarzucanych czynów przed rozpoczęciem rozprawy?

Jeśli w toku dochodzenia prowadzonego przez policję przyznałeś się do najpoważniejszych zarzutów, prokurator zazwyczaj wnosi o rozpoznanie sprawy w trybie przewidzianym dla podejrzanych, którzy przyznali się do winy.

 

Co to jest akt oskarżenia?

Akt oskarżenia stanowi podstawę do przeprowadzenia rozprawy przed sądem. Akt oskarżenia musi zawierać przepisy prawa, o których naruszenie zostałeś oskarżony, oraz opis sposobu popełnienia przez ciebie przestępstwa. Opis ten musi być na tyle dokładny, aby na jego podstawie można było przygotować twoją obronę.

 

Czy można oskarżyć mnie o przestępstwa inne niż te, które mi zarzucono?

Akt oskarżenia sporządza prokurator. Jeśli stanowisko prokuratora różni się w danej sprawie od stanowiska policji, akt oskarżenia może zawierać nowe lub zmienione zarzuty.

Czy do aktu oskarżenia można włączyć nowe zarzuty?

Prokurator musi dążyć do zebrania wszystkich zarzutów przeciwko tobie, aby można było orzec karę łączną. Akt oskarżenia może zatem zawierać nowe zarzuty, jeśli zarzucono ci kilkakrotnie popełnienie przestępstwa.

W przypadku twojej ekstradycji do Danii na podstawie europejskiego nakazu aresztowania lub umowy o ekstradycji mają zastosowanie przepisy szczególne. Jeśli w akcie oskarżenia pojawiły się nowe zarzuty przeciwko tobie, powinieneś skonsultować się w tej kwestii z adwokatem.

Czy dopuszczalna jest zmiana aktu oskarżenia?

Akt oskarżenia może ulec zmianie lub rozszerzeniu, jeżeli sporządzono i doręczono nowy akt oskarżenia, przy czym jest to dopuszczalne do chwili rozpoczęcia postępowania przed sądem.

Jeśli prokurator prowadzący daną sprawę uzna, że kara, o której orzeczenie wniesiono w akcie oskarżenia, powinna być surowsza, może to zmienić wyłącznie za zgodą służb prokuratorskich (statsadvokaturen). W razie zmian wniesionych do aktu oskarżenia musisz zostać o tym powiadomiony w terminie dwóch miesięcy.

Po rozpoczęciu postępowania głównego w akcie oskarżenia dopuszczalne są jedynie bardzo niewielkie zmiany. O tym, czy zmiana zostanie wprowadzona, decyduje sąd.

Czy można postawić mi zarzut popełnienia przestępstwa, za które odpowiadam w innym państwie członkowskim?

Nie można wykluczyć możliwości postawienia ci zarzutu popełnienia przestępstwa, za które odpowiadasz w innym państwie członkowskim. Nie możesz jednak zostać uznany winnym popełnienia przestępstwa, jeśli zostałeś już za to samo skazany lub uniewinniony w innym kraju.

Czy uzyskam informacje o świadkach zeznających przeciwko mnie?

Prokurator wnosi do sądu akt oskarżenia wraz z wykazem dowodów zawierającym imiona i nazwiska świadków. Twój obrońca otrzymuje kopię tego wykazu. Co do zasady oskarżony ma prawo poznać tożsamość świadków.

Przygotowanie obrony (6)

Na jakiej podstawie mój obrońca i ja możemy przygotować obronę?

Twój obrońca zwykle otrzymuje odpis wszystkich protokołów sporządzonych przez policję w toku dochodzenia. Co do zasady przysługuje ci prawo wglądu do tych materiałów. Twój obrońca może przekazać ci kopię tych materiałów wyłącznie, jeśli zezwoli mu na to policja.

Czy mam prawo wglądu do całości materiałów przedstawionych przez policję?

Policja może zakazać twojemu obrońcy przekazywania ci pewnych informacji z akt sprawy, jeśli uzna to za konieczne w celu ochrony interesów obcych państw lub przeprowadzenia dowodów. Zakaz ten może zostać wydany w poważnych sprawach i tylko do czasu złożenia przez ciebie wyjaśnień przed sądem.

Kto decyduje, czy mogę zapoznać się z aktami sprawy?

Policja przedstawia akta sprawy i decyduje o zastosowaniu zakazu wglądu do części lub całości materiałów dotyczących sprawy. Postanowienie policji można zaskarżyć do sądu, który rozstrzygnie tę kwestię.

Czy mogę uczestniczyć we wszystkich posiedzeniach w sprawie?

Co do zasady przysługuje ci prawo do udziału we wszystkich posiedzeniach, na których sąd orzeka o zastosowaniu tymczasowego aresztowania, lub na których współsprawcy lub świadkowie są przesłuchiwani przed rozprawą.

Na wniosek policji sąd może ci zakazać uczestniczenia w posiedzeniach. W tym przypadku masz prawo do informacji na temat przebiegu posiedzenia. Sąd może jednak zakazać przekazywania ci tych informacji. Masz jednak prawo dowiedzieć się o przebiegu posiedzenia, na którym nie mogłeś się stawić. Tę informację otrzymasz najpóźniej po złożeniu wyjaśnień przed sądem.

Czy mój obrońca może uczestniczyć we wszystkich posiedzeniach w sprawie?

Twój obrońca ma prawo do udziału we wszystkich posiedzeniach. Dotyczy to również posiedzeń, na których sąd wydaje postanowienie o zastosowaniu kontroli i utrwalania rozmów, przeszukań, lub innych środków wymagających uprzedniej zgody sądu.

Czy mój obrońca może uczestniczyć w dochodzeniu prowadzonym przez policję?

Twój obrońca musi zostać powiadomiony o dochodzeniu i ma prawo do udziału w tych czynnościach procesowych, które mogą dostarczyć dowodów w sprawie na twoją niekorzyść. Chodzi tu m.in. o okazania, rekonstrukcje zdarzeń itp.

Czy mój obrońca może przeprowadzić własne dochodzenie?

Twój obrońca może zwrócić się do policji z żądaniem przeprowadzenia dalszych czynności procesowych, jeśli uważasz, że policja nie dotarła do informacji, które mogą być pomocne z punktu widzenia twojej obrony. Jeśli policja odmówi podjęcia dalszych czynności procesowych, odmowa ta podlega zaskarżeniu do sądu, który może nakazać policji podjęcie odpowiednich czynności.

Twój obrońca może również zdecydować się na przeprowadzenie własnego dochodzenia. W praktyce jednak rzadko się to zdarza. W razie gdy twój obrońca prowadzi własne dochodzenie w sprawie, nie może ono zakłócać dochodzenia policji i musi być prowadzone w zgodzie z kodeksem etyki prawniczej.

Czy mój obrońca może powoływać świadków, aby zeznawali przed sądem?

Twój obrońca może wystąpić o wezwanie określonych świadków celem złożenia zeznań przed sądem. Jeśli prokuratura sprzeciwi się składaniu zeznań przez tych świadków, sąd zdecyduje, czy przesłuchanie danych świadków jest istotne dla sprawy.

Ciekawe strony

Duńska ustawa o wymiarze sprawiedliwości

Duńska ustawa o utworzeniu centralnego rejestru DNA

Prokurator Generalny

Duńska ustawa o ekstradycji

Ostatnia aktualizacja: 13/08/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.