Obvinění (trestní řízení)

Danska

V těchto přehledech je vysvětleno, co se stane, je-li určitá osoba podezřelá ze spáchání trestného činu nebo je-li obviněna, pokud jde o trestné činy, které projednává soud. Informace týkající se dopravních přestupků, za které je obvykle ukládána pevně stanovená sankce, například pokuta, jsou obsaženy v Přehledu 5. Pokud jste se stali obětí trestného činu, najdete veškeré informace o vašich právech zde.

Sadržaj omogućio
Danska

Shrnutí trestního řízení

Následuje shrnutí obvyklých fází trestního řízení.

 • Policie vyšetřuje všechny trestněprávní skutky. Mezi procesní úkony v trestním řízení patří výslechy podezřelých, poškozených a svědků.
 • Pokud má policie podezření, že jste spáchal trestný čin, obviní vás. Jakmile je vám sděleno obvinění, máte určitá základní práva, například právo na právní pomoc v závažných věcech.
 • Policie rozhodne o tom, zda budete zatčen nebo ne.
 • Pokud jste spáchal závažný trestný čin, můžete být po dobu vyšetřování případu – po předložení věci soudci – vzat do vazby.
 • Jakmile je vyšetřování skončeno, je věc odeslána na státní zastupitelství, které rozhodne, zda bude stíhání zastaveno nebo zda bude podána obžaloba k soudu.
 • Pokud se státní zastupitelství rozhodne ve věci dále pokračovat, může tak učinit vydáním výzvy k zaplacení pevně stanovené pokuty (návrh na potrestání), podáním obžaloby nebo vydáním předvolání k určení dalšího procesního postupu.
 • Trestní věci projednávají v prvním stupni okresní soudy. Počet soudců v senátu závisí na závažnosti trestného činu a na tom, zda se doznáte nebo nikoli.
 • Proti rozsudku soudu lze obvykle podat odvolání k soudu vrchnímu. Můžete se buď odvolat a požadovat opětovné projednání vaší věci, nebo se můžete odvolat proti trestu.
 • Pokud bude obžaloba proti vám vzata zpět nebo pokud budete obžaloby zproštěn, máte nárok na odškodnění za nezákonné zbavení osobní svobody.
 • Na otázky týkající se výkonu trestů odpovídá dánská Vězeňská a probační služba.

Podrobnosti ohledně všech fází trestního řízení a ohledně vašich práv naleznete v přehledech. Tyto informace nenahrazují právní poradenství a jsou určeny pouze pro orientaci.

Pravidla týkající se trestního řízení, včetně policejních vyšetřování, přípravy obžaloby na hlavní líčení, jakož i samotného hlavního líčení jsou upravena v dánském zákoně o výkonu soudní moci.

Upozorňujeme na to, že v Grónsku a na Faerských ostrovech platí zvláštní pravidla.

Na základě Lisabonské smlouvy se Dánsko vyvázalo ze spolupráce v oblasti vnitřních věcí a justice, proto není do této spolupráce zapojeno stejným způsobem jako ostatní členské státy. V každém jednotlivém případě si proto musíte zjistit, zda zvláštní právní předpisy EU platí i v Dánsku.

Úloha Evropské komise

Vezměte prosím na vědomí, že Evropská komise se žádným způsobem neúčastní trestních řízení vedených v členských státech a nemůže vám s žádnou případnou stížností pomoci. V těchto přehledech se dozvíte, kde a jakým způsobem můžete stížnosti podávat.

Kliknutím na níže uvedené odkazy se zobrazí informace, které potřebujete

1 - Jak získat právní pomoc

2 - Má práva v průběhu vyšetřování trestného činu

 • Předběžné obvinění, včetně výslechu
 • Zatčení (včetně evropského zatýkacího rozkazu)
 • Předběžné slyšení a vzetí do vazby
 • Zajišťovací opatření
 • Rozhodnutí o tom, zda proti vám bude podána obžaloba nebo ne
 • Příprava obhajoby na hlavní líčení

3 - Má práva v průběhu hlavního líčení

4 - Má práva po skončení hlavního líčení

5 - Dopravní a jiné přestupky

Související odkazy

Dánský právní systém

Databáze právních předpisů v úplném znění

Jak vyhledat advokáta v Dánsku

Informace o výkonu trestu:

Poslední aktualizace: 13/08/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.