Izvorna jezična inačica ove stranice finski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Обвиняеми (наказателни производства)

Finska

Sadržaj omogućio
Finska

Мога ли да обжалвам?

Имате право да обжалвате решението на окръжния съд пред апелативния съд. По принцип, ако желаете да обжалвате решения, които окръжният съд е взел по време на заседание (например, да не изслуша даден свидетел), можете да го направите само заедно с обжалването на присъдата.

Ако обжалвате решение на окръжния съд пред апелативния съд, срокът за обжалване е 30 дни. Имате 7 дни, за да информирате окръжния съд, че не сте удовлетворен от решението и ще обжалвате. Жалбата трябва да бъде писмена. Тя трябва да бъде адресирана до апелативния съд и подадена пред окръжния съд, който е постановил решението.

Можете да обжалвате решението, защото смятате, че съдът не е оценил правилно доказателствата и/или неправилно е приложил закона. Противните страни, т.е. прокурорът и увредените страни (ако има такива), имат същото право да обжалват като вас.

Какво се случва, ако обжалвам?

Ако обжалвате, присъдата ви няма да бъде изпълнена, освен ако съдът не реши обратното. Ако съдът разпореди да бъдете задържан или задържането ви да продължи, можете да подадете извънредна жалба срещу това решение. Апелативният съд ще разгледа въпроса за задържането в спешен порядък, отделно от основната жалба.

Ако сте в затвора, когато обжалвате, и искате да бъдете освободен, апелативният съд може да разпореди да ви освободят до излизането на решението му по основната жалба.

Срокът, в който апелативният съд ще разгледа жалбата Ви, варира. Ако сте задържан, жалбата ви като правило ще бъде обработена по-бързо. Ако не сте съгласен с оценката на доказателствата, апелативният съд по принцип трябва да насрочи основно заседание, където доказателствата да бъдат разгледани отново. Това обикновено забавя процеса. Във всеки случай разглеждането на жалбите от апелативния съд отнема няколко месеца.

Ако противните страни не са обявили, че са неудовлетворени от решението на окръжния съд, и вие решите да обжалвате, те не са длъжни да обявяват, че не са удовлетворени, но все пак могат да подадат т.нар. насрещна жалба в срок от четиринадесет дни след края на първоначалния срок за обжалване. В насрещната жалба те могат, например, да искат увеличаване на присъдата или на компенсацията. Ако оттеглите жалбата си, всички  насрещни жалби се погасяват.

Можете да представяте нови доказателства или нови свидетели в подкрепа на жалбата си. Представянето на нови доказателства по време на наказателния процес е разрешено дори по време на основното заседание на апелативния съд.

Какво се случва по време на процедурата по обжалване?

След като подадете жалбата, тя се изпраща на противните страни – т.е. прокурора и увредените страни – за сведение. От противните страни се изисква да отговорят на жалбата в определен срок. Ако те са обжалвали, жалбите им също ще ви бъдат изпратени за сведение.

След  етапа на писмените жалби апелативният съд решава дали да проведе основно заседание. Той трябва да проведе такова, ако една от страните поиска това и ако решението на апелативния съд зависи от това дали окръжният съд  е оценил правилно правдоподобността на устните показания.

Съдът може и да остави жалбата ви без разглеждане, ако не е нужно основно заседание и трима членове на апелативния съд са убедени, че решението на окръжния съд е правилно. В този случай жалбата ви няма да бъде разглеждана по-нататък и решението на окръжния съд ще бъде окончателно.

Какво се случва, ако обжалването е успешно или неуспешно?

Апелативният съд преглежда правилността на решението на окръжния съд, доколкото е отправена молба за това. Ако смятате, че решението на окръжния съд е напълно погрешно, резултатът от жалбата ви може да бъде апелативният съд  да отхвърли всички обвинения и искания за обезщетение. Апелативният съд може и да удовлетвори жалбата ви частично. Например, може да ви признае за виновен, но да намали присъдата.

Ако жалбата ви бъде отхвърлена, по принцип ще трябва да платите всички разноски по представяне на доказателства, които държавата е платила, както и всички правни разноски на увредените страни. Ако жалбата ви бъде удовлетворена частично, е възможно да не трябва да плащате тези разноски. Ако жалбата ви бъде уважена, може също така да получите компенсация за вашите правни разноски, освен ако не ги плати държавата.

Ако обвиненията бъдат отхвърлени заради жалбата ви и решението на апелативния съд стане окончателно, всички имащи отношение към случая вписвания в досието ви ще бъдат заличени.

Всички страни по делото имат право да обжалват решението на апелативния съд, като подадат молба за разрешение за обжалване пред Върховния съд. Такова разрешение много рядко се дава по наказателни дела. На практика, за да получите подобно разрешение, делото ви трябва да има някаква ценност като прецедент. Това означава, че то трябва да бъде от по-общо значение. Разрешение за обжалване почти не се дава само защото смятате, че апелативният съд е оценил доказателствата неправилно.

Ако се даде разрешение за обжалване, Върховният съд отново разглежда делото ви или изцяло, или в границите, очертани от разрешението (например, определяне на присъдата). По правило производството пред Върховния съд е писмено. Решението по делото става окончателно, когато Върховният съд реши да не дава разрешение за обжалване или когато го даде и издаде решение. Ако никой не обжалва решението на окръжния или на апелативния съд, то става окончателно най-късно с изтичане на срока за обжалване. Когато решението стане окончателно, това е крайната точка, в която то ще бъде приведено в изпълнение.

Аз идвам от друга държава-членка. Могат ли да ме върнат там след процеса?

Ако ви осъдят, могат да ви забранят влизането във Финландия или да ви експулсират в друга държава-членка. Това може да стане, ако властите сметнат, че представлявате опасност за обществения ред или общата сигурност. На практика няма да ви изгонят от страната, освен ако не сте бил осъден за сравнително тежко престъпление. Само фактът, че сте признат за виновен в извършване на престъпление, не може да се използва като основание за изгонването ви.

Финландската имиграционна служба решава дали да бъдете изгонен от страната. Същевременно тя може да ви забрани да влизате в страната за срок до 15 години. Можете да обжалвате това решение пред административния съд.

Повдигнатите обвинения не се вписват в досието за предишни престъпления. Ако ви осъдят, в досието се вписват следните присъди:

  • ефективно или условно лишаване от свобода,
  • условно лишаване от свобода заедно с глоба, общественополезен труд или надзор,
  • общественополезен труд вместо ефективно лишаване от свобода,
  • наказание за непълнолетни или глоба вместо наказание за непълнолетни,
  • освобождаване от длъжност като държавен служител, или
  • непостановяване на присъда заради наказателна неотговорност.

Досиетата се съхраняват в Регистърния център. Информацията не е публична, но властите могат да се запознаят с нея при условията, уредени от закона. Освен това информацията може да се изпраща извън ЕС/ЕИП  по реда на Конвенцията за взаимна помощ по наказателни дела.

Всяко вписване в досието за предишни престъпления се заличава след изтичане на определен период от първоначалната дата на решението, което е станало окончателно. Вписвания, които не се отнасят до ефективно лишаване от свобода, се заличават след пет години. Вписвания, които се отнасят до ефективно лишаване от свобода за срок до две години и общественополезен труд, се заличават след десет години. Вписвания, които се отнасят до ефективно лишаване от свобода от две до десет години, се заличават след двадесет години. Вписвания, които се отнасят до лишаване от свобода за срок над пет години, се заличават, когато лицето почине или достигне 90-годишна възраст.

Не можете да възразите срещу това информация да се съхранява в досието. Имате обаче право с известни ограничения да проверите каква информация е вписана във вашето досие.

Връзки по темата

Наказателно-процесуален закон, и на шведски език (неофициален превод)

Наказателен кодекс и на шведски език (неофициален превод)

Досиета за предишни престъпления и на шведски език (неофициален превод)

Агенция по наказателните санкции и на шведски език

Разглеждане на дела в апелативния съд и на шведски език

Последна актуализация: 19/05/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.