Oskarżeni (postępowanie karne)

Finska

Uzyskanie niezależnej porady prawnej w sytuacji, gdy jesteś uczestnikiem postępowania karnego, jest niezwykle ważne. W poniższych arkuszach informacyjnych wyjaśniono, kiedy i w jakich okolicznościach przysługuje ci prawo do bycia reprezentowanym przez adwokata. Znajdziesz w nich również informacje o zakresie czynności, które w twoim imieniu podejmie adwokat. Z niniejszego arkusza informacyjnego dowiesz się też, jak znaleźć adwokata oraz co zrobić, jeśli koszty z tytułu udziału adwokata przekraczają twoje możliwości finansowe.

Sadržaj omogućio
Finska

Jak znaleźć adwokata?

Osoby podejrzane o popełnienie przestępstwa mają prawo do adwokata. Policja może zapytać, czy podejrzany potrzebuje adwokata, lecz w świetle prawa adwokat nie jest potrzebny, chyba że podejrzany został zatrzymany, aresztowany lub osadzony w więzieniu. Z reguły podejrzany ma prawo wybrać adwokata, który będzie obecny podczas przesłuchań. Policja może również wskazać adwokata, jeżeli podejrzany uważa, że jest mu on potrzebny, ale nie wie, jak go znaleźć.

W Finlandii nie ma monopolu na usługi adwokackie. W charakterze adwokata może występować każda osoba z tytułem magistra prawa (przepisy prawne w tym zakresie są obecnie zmieniane). Wykaz adwokatów w sprawach karnych dostępny jest na stronie Fińskiej Izby Adwokackiej. O pomoc można również zwrócić się do jednego z państwowych biur pomocy prawnej (dane kontaktowe dostępne są tutaj).

Ponoszenie kosztów adwokata

Główna zasada zakłada, że podejrzany sam ponosi koszty adwokata. Jeżeli jego dochody są niskie, może uzyskać pomoc prawną z urzędu. W takim przypadku honorarium adwokata pokrywa państwo – w całości lub w części. Na wniosek osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa, za które najniższy wyrok wynosi cztery miesiące, wyznacza się obrońcę. Koszty obrońcy ponosi państwo. Jeżeli jednak osoba ta zostanie skazana za popełnienie przestępstwa, zobowiązana jest zwrócić państwu koszty obrońcy, chyba że jej dochody są tak niskie, że przysługuje jej pomoc prawna z urzędu. Wysokość kosztów obrońcy ustalana jest na takich samych zasadach jak koszt pomocy prawnej.

Obrońcą może zostać radca prawny z państwowego biura pomocy prawnej, adwokat lub inny prawnik. Z reguły wyznacza się na obrońcę prawnika wskazanego przez podejrzanego.

Powiązane strony

Fińska Izba Adwokacka

Fińska Izba Adwokacka

Finlands Advokatförbund

Oikeusaputoimistojen yhteystiedot – Dane kontaktowe państwowych biur pomocy prawnej

Dane kontaktowe państwowych biur pomocy prawnej

Kontaktinformation för rättshjälpsbyråerna

Pułapy dochodów do celów uzyskania pomocy prawnej

Inkomstgränser för beviljande av rättshjälp

Ostatnia aktualizacja: 15/01/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.