Izvorna jezična inačica ove stranice finski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Obžalovaní (trestné konanie)

Finska

Sadržaj omogućio
Finska

Kde prebieha súdne konanie?

Súdne konania zvyčajne prebiehajú na všeobecnom súde prvého stupňa. Takéto súdy sa nazývajú obvodné súdy. O prípade vo všeobecnosti pojednáva súd v obvode, v ktorom bol trestný čin spáchaný. Súdne konania sú zvyčajne verejné. To znamená, že na vašom konaní sa môže zúčastniť každý. Súd však môže nariadiť, aby sa o konkrétnych prípadoch, ako sú sexuálne motivované trestné činy, pojednávalo s úplným alebo čiastočným vylúčením verejnosti. To isté platí v prípade, ak máte v čase vznesenia obvinenia menej ako 18 rokov.

Zloženie súdu závisí od povahy prípadu. Vo vašom prípade môže pojednávať jeden sudca, jeden sudca a traja prísediaci sudcovia, dvaja sudcovia a traja alebo štyria prísediaci sudcovia alebo traja sudcovia. Zloženie súdu spravidla závisí od závažnosti trestného činu.

Je možné zmeniť obvinenia počas súdneho konania?

Obvinenia po ich vznesení zvyčajne nemožno zmeniť. Prokurátor však môže obvinenie rozšíriť o ďalší trestný čin, ak to súd so zreteľom na predložené dôkazy považuje za vhodné.

Nasledujúce prípady neznamenajú, že obvinenie bolo zmenené: ak prokurátor obmedzí obžalobu alebo uvedie novú časť zákona, ktorá v žiadosti o predvolanie nebola spomenutá, alebo ak predloží nové fakty, o ktoré sa táto obžaloba opiera.

Ak počas súdneho konania priznáte svoju vinu vo všetkých alebo niektorých bodoch obvinenia, súd nemusí preskúmať všetky dôkazy. V jednoduchých trestných veciach na vynesenie rozsudku spravidla postačuje priznanie obžalovaného. V prípade závažnejších trestných činov je však okrem priznania potrebné predložiť aj ďalšie dôkazy.

Aké sú moje práva počas súdneho konania?

Vždy máte právo byť prítomný na súde, pokiaľ sa o vašom prípade nepojednáva v senátoch alebo v písomnom konaní. V takom prípade môžete byť odsúdený nanajvýš na deväť mesiacov odňatia slobody. Ak vám bol však vymeraný trest odňatia slobody v dĺžke viac ako šesť mesiacov, súd vám musí povoliť urobiť ústne vyhlásenie.

V prípade drobných priestupkov môžete byť odsúdený dokonca aj vo vašej neprítomnosti. V takom prípade môže byť trestom pokuta alebo trest odňatia slobody na maximálne tri mesiace, ako aj pokuta v maximálnej výške 10 000 EUR.

Ak ste boli na súd osobne predvolaný, musíte byť prítomný počas celého konania, pokiaľ vám súd neumožní odísť. V prípade, že potrebujete tlmočníka, bude vám pridelený. Viac informácií o svojich jazykových právach nájdete na informačnej stránke 2.

Máte právo na vlastnú obhajobu. Takisto máte právo využiť služby advokáta. Ak sa na súd dostavíte bez advokáta a súd stanoví, že nie ste schopní hájiť sa sami, môže vymenovať advokáta, ktorý bude vaším obhajcom, a to dokonca aj proti vašej vôli. V zásade máte právo kedykoľvek zmeniť svojho advokáta.

Počas súdneho konania máte právo, ale nie povinnosť, vypovedať. Ako obvinený nemusíte pomáhať súdu určiť vašu vinu. Ak chcete v danom prípade vypovedať, nemusíte povedať pravdu s výnimkou udania vašich osobných údajov a výšky príjmu. Súd porovná vašu výpoveď s výpoveďou ostatných osôb vypočúvaných v danom prípade a s dôkazmi, a následne zváži jej spoľahlivosť.

Aké sú moje práva vo vzťahu k dôkazom svedčiacim proti mne?

Máte právo preskúmať dôkazy, ak to nebude mať negatívny vplyv na vyšetrovanie trestného činu. V zásade možno na súde použiť proti vám akýkoľvek dôkaz. Súd má však právo zamietnuť predloženie dôkazu alebo vypočutie svedkov, ktoré nemôžu mať zreteľný vplyv na rozsudok.

Máte takisto právo predložiť dôkazy alebo vypočuť svedkov. Tieto dôkazy alebo svedkov by ste mali nájsť a predvolať čo najskôr, ale po prvýkrát počas hlavného pojednávania alebo počas odvolania. Ak však predvoláte nových svedkov alebo predložíte nové dôkazy v neskoršej fáze, súd môže pri zvažovaní vašej viny vysloviť pochybnosti o ich význame.

Vy aj váš advokát máte právo vypočuť všetkých svedkov prípadu. Ak využijete služby advokáta, ten bude na súde klásť otázky vo vašom mene.

Na fínskych súdoch sa na dôkazy vzťahuje diskrečné právo. To znamená, že súd rozhodne o význame každého dôkazu alebo svedka.

Budú sa brať do úvahy aj informácie o mojom registri trestov?

Ak máte vo Fínsku záznam v registri trestov, pri rozhodovaní o treste sa zohľadní. Záznam v registri trestov môže ovplyvniť skutočnosť, či budete odsúdený nepodmienečne alebo podmienečne. Váš trest môže byť prísnejší, ak sa súd domnieva, že predchádzajúce trestné činy, ktorých ste sa dopustili, poukazujú na to, že nerešpektujete zákon.

Predchádzajúce odsúdenie vo Fínsku môže spôsobiť, že váš rozsudok bude menej prísnejší, ak by sa o obvinení, o ktorom sa na súde pojednáva, mohlo pojednávať spolu s predchádzajúcimi obvineniami. Súd môže pri úprave rozsudku zohľadniť aj nepodmienečné odsúdenie a verejnoprospešné služby v inom členskom štáte.

Čo sa stane ku koncu súdneho konania?

Súdne konanie končí vynesením rozsudku, ktorý súd vynesie v ten istý deň alebo neskôr v senáte. Súd vás svojím rozsudkom môže uznať vinným zo všetkých alebo niektorých trestných činov uvedených v obžalobe, alebo ju môže zamietnuť.

Ak vás súd uzná vinným, môže vám byť uložený nasledujúci trest:

Nepodmienečný trest odňatia slobody

Nepodmienečný trest odňatia slobody môže trvať od 14 dní po doživotie. Ak bol trest odňatia slobody stanovený na viac ako dva roky, za týchto okolností je vždy nepodmienečný.

Podmienečný trest odňatia slobody

Ak to súd považuje za primerané, trest odňatia slobody do dvoch rokov možno odložiť. Môžete byť odsúdený na zaplatenie pokuty, môže vám byť pozastavený výkon trestu alebo v prípade, že je podmienečný trest odňatia slobody stanovený na viac ako rok, na 20 – 90 hodín verejnoprospešných prác.

Pozastavenie výkonu trestu je podmienené probačným obdobím v dĺžke minimálne jedného a maximálne troch rokov. Ak počas tohto obdobia nespáchate trestný čin, nemusíte nastúpiť na výkon trestu. Ak počas tohto obdobia spáchate nový trestný čin, na základe ktorého ste boli odsúdený na nepodmienečný trest odňatia slobody, súd môže nariadiť aj výkon pozastaveného trestu.

Verejnoprospešné práce

Nepodmienečný trest odňatia slobody do osem mesiacov možno zmeniť na verejnoprospešné práce. V tejto súvislosti je vo všeobecnosti potrebné, aby ste mali vo Fínsku trvalý pobyt. Verejnoprospešné práce nemusíte vykonávať, ak ste už v minulosti boli nepodmienečne odsúdený alebo odsúdený na verejnoprospešné práce.

Tresty pre mladistvých

Ak nemáte 18 rokov a spáchate trestný čin, môže vám byť vymeraný trest pre mladistvých. Ide o osobitný trest pre mladých páchateľov. Je závažnejší ako pokuta, ale miernejší ako nepodmienečný trest odňatia slobody.

Pokuta

V prípade drobných priestupkov môžete byť odsúdený na zaplatenie pokuty. Pokuty sa ukladajú ako jednotkové pokuty. Minimálny počet pokút je jedna a maximálny 120. Ak ste boli odsúdený na zaplatenie pokuty za spáchanie niekoľkých trestných činov v rovnakom čase, ich maximálny počet môže byť vyšší.

Výška jednej jednotkovej pokuty závisí od vášho príjmu v čase konania súdneho konania. V súčasnosti je najnižšia jednotková pokuta 6 EUR.

Ak nezaplatíte pokutu stanovenú súdom, môžete byť odsúdený na trest odňatia slobody. Tri nezaplatené jednotkové pokuty zodpovedajú jednému dňu väzenia.

Akú úlohu zohráva obeť počas súdneho konania?

Vo Fínsku je úloha obete alebo poškodenej strany počas súdneho konania pomerne dôležitá. Poškodená strana sa môže pripojiť k obvineniu vznesenému prokurátorom alebo predložiť iné obvinenie. Aj obeť má právo vzniesť obvinenia v prípade, že sa prokurátor rozhodne zbaviť obžalovaného obvinenia. Poškodená strana môže od osoby podozrivej zo spáchania trestného činu žiadať odškodnenie.

Poškodenej strane sa zvyčajne počas vyšetrovania trestného činu položí otázka, či od osoby podozrivej zo spáchania trestného činu bude požadovať penále a/alebo odškodnenie. Svoje požiadavky môže predložiť aj počas hlavného pojednávania.

Súvisiace odkazy

Zákon o publicite súdneho konania na všeobecných súdoch (v anglickom jazyku) a vo švédskom jazyku (neoficiálny preklad)

Zákon o trestnom poriadku (v anglickom jazyku) a vo švédskom jazyku (neoficiálny preklad)

Trestný zákonník (v anglickom jazyku) a vo švédskom jazyku (neoficiálny preklad)

Brožúra ministerstva spravodlivosti o trestných konaniach na obvodných súdoch (vo švédskom jazyku)

Brožúra ministerstva spravodlivosti pre obete trestných činov

Občiansky súdny poriadok a vo švédskom jazyku (neoficiálny preklad)

Centrálny právny register

Posledná aktualizácia: 15/01/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.