Izvorna jezična inačica ove stranice finski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Obžalovaní (trestné konanie)

Finska

Sadržaj omogućio
Finska
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Akým spôsobom sa riešia menej závažné dopravné priestupky?

Spoločnou sankciou za drobné dopravné priestupky je pevne stanovená pokuta. Pokuta môže byť uložená za priestupky, za ktoré sa ukladajú prísnejšie sankcie alebo trest odňatia slobody na šesť mesiacov. Výška pevne stanovenej pokuty môže byť stanovená na 10 – 115 EUR. Pevne stanovenú pokutu môže uložiť príslušník polície, príslušník pohraničnej stráže alebo colný úradník.

Ak nesúhlasíte s pevne stanovenou pokutou, ktorá vám bola uložená, máte právo postúpiť túto záležitosť obvodnému súdu. Následne musíte informovať register obvodného súdu v mieste, v ktorom došlo k priestupku. Musíte tak urobiť do týždňa od dátumu prijatia oznámenia o uložení pevne stanovenej pokuty. V súvislosti so stanovenou pokutou sa proti rozhodnutiu obvodného súdu nemôžete odvolať.

Ak za dopravný priestupok nie je možné uložiť pevne stanovenú pokutu, polícia môže vydať aj súhrnný trestný príkaz a poslať ho prokurátorovi na potvrdenie. V takomto prípade nie je pokuta pevne stanovená. Pokuta je stanovená ako jednotková pokuta. Máte právo namietať proti súhrnnému trestnému príkazu. Môžete tak urobiť predložením svojich námietok prokurátorovi.

Ak vznesiete námietku proti súhrnnému trestnému príkazu a prokurátor rozhodne o vznesení obvinenia, obvodný súd bude tento skutok riešiť ako bežný trestný prípad. V takom prípade máte právo odvolať sa ako v bežnom trestnom prípade (pozri Informačnú stránku 4).

Pevne stanovené pokuty a súhrnné trestné rozsudky vydané za spáchanie dopravného priestupku môžu byť vykonané aj v inom členskom štáte.

Ak porušíte predpisy týkajúce sa zastavenia a parkovania vozidla, budete musieť zaplatiť pokutu za nesprávne parkovanie. Túto pokutu vám môže uložiť príslušník polície alebo miestna dopravná hliadka. Výška takejto pokuty predstavuje 10 až 50 EUR v závislosti od lokality. Napríklad v Helsinkách sa platí 50 EUR za nesprávne parkovanie v centre mesta a 40 EUR v ostatných častiach mesta.

Proti pokute za nesprávne parkovanie máte právo namietať. V takom prípade musíte miestnej dopravnej hliadke predložiť svoje námietky do dvoch týždňov od dátumu zaslania žiadosti o úhradu. Ak miestna dopravná hliadka vyhovie vašim námietkam, žiadosť o úhradu stiahne. Ak sa námietke nevyhovie, máte právo predložiť sťažnosť v súvislosti s touto žiadosťou o úhradu správnemu súdu. Musíte tak urobiť do 30 dní od dátumu prijatia oznámenia o zamietavom rozhodnutí. Rozhodnutie správneho súdu je konečné.

Pokutu za parkovanie nemožno vymáhať v inom členskom štáte, pretože sa považuje za správnu sankciu.

Zaznamenávajú sa takéto priestupky do registra trestov?

Pokuty sa do registra trestov nezaznamenávajú. Ak vám bude uložená pevne stanovená pokuta alebo súhrnný trestný rozsudok, tieto nebudú do registra trestov zaznamenané. Pokuta za nesprávne parkovanie nie je pokuta, ale správna sankcia, a z tohto dôvodu sa nezaznamenáva do registra trestov.

Súvisiace odkazy

Automatické sledovanie rýchlosti

Posledná aktualizácia: 15/01/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.