Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Обвиняеми (наказателни производства)

Njemačka

Получаването на независим правен съвет от адвокат е много важно, когато сте замесен по някакъв начин в наказателен процес. В информационните листове ви се обяснява кога и при какви обстоятелства имате право да бъдете представляван от адвокат. Обяснява се и какво ще направи адвокатът за вас. Настоящият общ информационен лист ви ориентира как да си намерите адвокат и как ще бъдат покрити разходите за адвоката, ако не можете да си позволите да му платите.

Sadržaj omogućio
Njemačka

Намиране на адвокат

Когато научите, че сте обект на наказателно разследване, можете да потърсите специализирани адвокати по наказателно право, например в интернет. Всеки адвокат (Anwalt) вписан в Германия, има право да предоставя защита по наказателни дела. Ако въпросът е спешен, защото има риск да ви арестуват или в помещенията ви ще бъде извършено претърсване, можете да потърсите адвокат 24 часа в денонощието чрез горещата линия за адвокати по наказателно право. Ако се нуждаете от човек със специални езикови умения или който се намира на определено място, можете да ползвате формуляра за търсене на адвокати по наказателно право, предоставена от Наказателния отдел на Германската асоциация на адвокатите (Deutsches Anwaltverein). Можете да потърсите и в регионалната адвокатска колегия (Rechtsanwaltskammer). От 1 януари 2010 г. има регионални списъци на адвокатите, които са готови да поемат назначение за служебна съдебна защита. Можете да разберете къде да намерите тези списъци и как да ги използвате чрез вашата местна адвокатска колегия (включително тук).

Ако сте арестуван или ви е наложена мярка за неотклонение задържане под стража, няма да имате достъп до тази информация. Полицията е задължена да ви предостави списък на адвокати или телефонен указател, ако го поискате. Полицията познава и горещите линии. Ако тя не ви позволи да се свържете с адвокат, трябва да съобщите това на съда веднага щом се явите пред него. Съдилищата също имат списъци с адвокати, които са готови да поемат назначение за служебна съдебна защита.

Заплащане на адвокат

Ако бъдете оправдан, разходите за адвокат трябва да бъдат заплатени от държавата. Ако производството бъде прекратено на етапа на разследването или ако бъдете осъден, ще трябва сам да поемете разходите.

Дори ако доходите ви са ниски или изобщо нямате такива, не съществува никакво основно право на финансова помощ от държавата при наказателно производство. Можете да кандидатствате за помощ за първоначален правен съвет от вашия местен съд (Amtsgericht).

Има специални правила за заплащането в случай на служебно назначени адвокати. В този случай първоначално държавата плаща на адвоката, но законоустановеното заплащане на служебен защитник е по-ниско от това, което той би получил, ако не е назначен от съда. Ако бъдете осъден, в края на производството ще ви начислят разходите за служебния защитник. Тогава ще трябва да платите на държавата правните разходи, като в допълнение на това ще трябва да платите на адвоката разходите, които би имал право да начисли, ако не ви е бил назначен за адвокат от съда, като винаги се предполага, че сте в състояние да платите.

Последна актуализация: 30/08/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.