Izvorna jezična inačica ove stranice njemački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Обвиняеми (наказателни производства)

Njemačka

Този информационен лист дава информация относно фазата на разследването, която започва с извършването от правоприлагащите власти на първите следствени действия и завършва с повдигането на обвинение или прекратяването на производството от прокурора.

Sadržaj omogućio
Njemačka
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Какви са етапите на наказателното разследване?

Разследващите органи (прокурорът или полицията) ще започнат разследване, ако сте заподозрян в извършването на престъпление. Целта на разследването е да се установи дали подозренията по отношение на Вас са основателни. Следователно трябва да бъдат изследвани и всички доказателства, които са във Ваша полза. Ако прокурорът намери, че подозрението е основателно, той ще повдигне обвинение срещу Вас (или ще поиска издаване на наказателно постановление (Strafbefehl)).

Има редица мерки, които полицията и прокурорът могат да приемат във връзка с разследването на случая. Какви мерки ще бъдат предприети и кога зависи от обстоятелствата. Например може да бъдете арестуван веднага след извършването на нарушението. Арестът може да бъде последван от мярка за неотклонение задържане под стража.

Ако смятате, че дадено следствено действие Ви уврежда, можете да го обжалвате пред съда веднага или с обратна сила.

Могат да бъдат поискани данни за предишни разследвания или присъди. Подробностите са обяснени тук.

Моите права по време на разследването

Имате право на адвокат през цялото време на разследването. За информация как да си намерите адвокат и какви са съответните разноски вижте тук. Ако не говорите немски, можете да поискате устен преводач за срещите с Вашия адвокат.

Нямате право да видите досието си. Все пак може да Ви бъдат предоставени извлечения от документите, ако това не излага на риск разследването или не нарушава правата на трети страни. Когато разследването приключи, на Вашия адвокат ще бъде предоставен достъп до документите. Преди това достъп се предоставя, само ако това не излага на риск целта на разследването.

За информация относно Вашите права в случай на предприемане на някои от посочените по-долу действия по разследването или мерки вижте следните раздели:

Аз съм гражданин на чужда държава. Как ще повлияе това на разследването?

В общи линии имате право да напуснете Германия по време на наказателно разследване. Нямате право да напускате страната, ако сте арестуван или ако е издадена условна заповед за арест, например при условие да не напускате местожителството си без разрешението на съда.

Ако знаете, че Ви разследват, следва да се уверите, че прокурорът и съдът могат да се свържат с Вас по пощата.

Можете да се свържете с Вашето консулство по всяко време в хода на разследването.

Разпит (1)

Ако сте заподозрян в извършването на закононарушение, полицията или прокурорът ще Ви разпита във връзка с обвиненията, за да се увери, че ще Ви бъде гарантирано подходящо изслушване. В някои случаи по искане на прокурора може да бъдете разпитан от съдия.

Какво следва да направя, ако съм призован на разпит?

Ако прокурорът или съдът Ви е призовал на разпит (Vernehmung), трябва да се явите. Ако не се явите, можете да бъдете принудително изправен пред прокурора или съда. Ако сте призован за разпит от полицията, длъжен сте да се явите.

Какво ще ми кажат преди разпита?

Преди разпита ще Ви кажат в какво сте обвинен и какви закони може да са нарушени. Ще Ви кажат също, че имате право да запазите мълчание, че можете да се консултирате с адвокат преди да Ви разпитат и че можете да поискате да бъдат взети предвид доказателства във Ваша полза.

Ще ми бъде ли осигурен преводач, ако не говоря езика?

Ако немският Ви не е достатъчно добър, ще Ви бъде осигурен преводач. Това няма да Ви струва нищо. Преводачът ще присъства по време на целия разпит и ще превежда въпросите, Вашите отговори и писмения протокол от разпита.

Мога ли да си наема адвокат?

В качеството Ви на заподозрян можете да говорите с адвокат сам или в присъствието на преводач. Ако Ви разпитва прокурор или съдия, можете да поискате адвокатът да присъства, но не и когато Ви разпитва полицията.

Ще ми искат ли сведения? Трябва ли да дам сведения?

Преди края на разследването полицията или прокурорът трябва да Ви разпита, освен в случай на прекратяване на производството. Ако случаят е ясен, можете да бъдете разпитан писмено.

Когато Ви разпитват, дори и писмено, трябва да дадете личните си данни. Те включват Вашето име, презиме и фамилия, името, дадено Ви при раждането ви, място и дата на раждане, семейно положение, Вашето занятие, Вашият адрес и националност.

Все пак не сте длъжен да отговаряте на обвинението нито да давате информация във връзка със случая. Какво и колко ще кажете решавате вие, въпреки че може да предпочетете първо да говорите с адвоката си.

Какво ще стане, ако кажа нещо в моя вреда?

Всичко, което кажете по време на разпит, ще бъде отразено в протокол. Ако кажете нещо, което е във Ваша вреда, съдът, който ще гледа делото Ви след като Ви бъде повдигнато обвинение, ще научи за него. Дори в случай, че на по-късен етап решите да запазите мълчание или оттеглите казаното от Вас, съдът може по свое усмотрение да вземе предвид казаното от Вас на по-ранен етап.

Ще ме информират ли за състоянието на разследването, когато ме разпитват?

Прокурорът решава дали да Ви информира за състоянието на разследването. Все пак прокурорът не може да Ви предоставя информация, въвеждаща в заблуждение.

Какви методи не могат да бъдат използвани?

По време на разпита Ви не могат да се отнасят с Вас лошо или да Ви тормозят физически по друг начин. Никой няма право да Ви заплашва или да Ви обещава нещо, което не е разрешено от закона. Нищо, което кажете при такива условия, не може да бъде взето под внимание дори с Ваше съгласие.

Допълнителна информация

Правилата за разпит на заподозрени са установени в членове 136, 136a и 163a от Наказателно-процесуалния кодекс.

Процедура на установяване на самоличността/обиск/вземане на кръвни проби и др. (2)

Подробности относно това как да оспорите такива мерки можете да намерите тук.

Какво включва процедурата по установяване на самоличността? Кога ще бъде извършена?

Целта на процедурата по установяване на самоличността (Erkennungsdienstliche Behandlung, ED-Behandlung) е да бъдат взети личните Ви данни, за да може да се установи вината или невинността ви в предстоящото наказателно производство. Може да Ви фотографират, да Ви вземат пръстови отпечатъци или отпечатъци от дланите, могат да запишат всички Ваши особени белези като например татуировки.

Процедурата по установяване на самоличността може да бъде разпоредена от съда, от прокурора или от полицията. В общи линии тя се извършва от полицията.

Процедурата по установяване на самоличността може да бъде извършена принудително, което означава, че полицията може да Ви задържи и да изпъне Вашите ръце и пръсти, за да Ви вземе например пръстови отпечатъци.

Може ли да бъде извършена процедура по установяване на самоличността, ако не е необходима за дадената цел (например ако е очевидно, че извършителят съм аз)?

Процедури по установяване на самоличността могат да се извършват и за целите на бъдещо наказателно производство, например не за целите на конкретното дело, което предстои да бъде заведено, а с цел да бъдат запазени данните за Вас за евентуални бъдещи случаи, които биха могли да възникнат на по-късен етап. В тази връзка трябва да е налице основание да се смята, че в бъдеще вие бихте могли да бъдете обект на други наказателни производства.

Разрешени ли са обиски?

Телесен обиск може да бъде разпореден с цел да се установят факти, които са съществени за наказателното производство.

При обикновен телесен обиск, извършван от полицията, тялото Ви ще бъде претърсено, за да се установи дали има нещо скрито в естествените отвори на тялото ви. Ако в този обиск има нещо, което би могло да Ви смути, той ще бъде извършен от лице от същия пол или от лекар. Преди обиска трябва да Ви информират, че можете да поискате да присъства лице, на което имате доверие и, ако имате законна причина за това, имате право да изберете лице от същия пол, което да извърши обиска. Задължен сте да понесете обиска, но никой не може да Ви принуди да участвате активно в него.

Могат ли да ми бъдат взети проби от моята кръв, други телесни течности или моята ДНК (напр. косъм, слюнка)?

Кръв и други телесни материали могат да се вземат например за да се извърши проверка за наличие на алкохол в кръвта Ви или за да се сравни Вашата ДНК със следите от ДНК, намерени на местопрестъплението. Такива проби могат да се вземат от лекар, а не от полицията. Когато пробите повече не са необходими за наказателното производство, те трябва да бъдат унищожени. Все пак, моделът на Вашата ДНК може да бъде съхранен в досие, ако има основание да се смята, че в бъдеще срещу Вас ще бъде заведено производство за тежко престъпление.

Ако не се съгласите на телесен обиск или ДНК тест, съдът ще трябва да разпореди извършването им. Когато има опасност от забавяне, а въпросът е спешен, разпореждането може да бъде издадено от прокурора или полицията. Може да бъде използвана сила.

Допълнителна информация

Процедурите по установяване на самоличността са предмет на чл. 81б от Наказателно-процесуалния кодекс, телесният обиск и вземането на кръвни проби са предмет на чл. 81a и 81г, а ДНК тестовете са предмет на чл. 81д, 81е и 81ж.

Претърсване, изземване, подслушване на телефона (3)

Подробности за това как да оспорите такива мерки можете да намерите тук.

Може ли да бъде извършено претърсване на дома ми, служебното ми място, колата ми и др.?

Ако сте заподозрян в престъпление, прокурорът или полицията могат да извършат претърсване на дома Ви и други помещения, включително автомобила ви, ако очакват да намерят доказателства там или ако трябва да Ви арестуват.

По принцип претърсването трябва да бъде разпоредено от съда. Когато има опасност от забавяне, а въпросът е спешен, заповед може да бъде издадена от прокурора или полицията.

Имате право да присъствате по време на претърсването. Вашият адвокат също може да присъства. Ако съдия или прокурор не са на разположение, за да присъстват на претърсването, по възможност следва да бъдат извикани двама служители от местните власти. Но вие можете да минете и без тяхното присъствие. След като претърсването приключи, по Ваше искане трябва да Ви предоставят документ, в който са посочени основанията за претърсването и правонарушението, в което сте обвинен.

Може ли имуществото ми да бъде конфискувано?

Разследващите власти могат да изземат Ваши вещи, ако те представляват важни доказателства. Ако не ги предоставите доброволно, те могат да бъдат иззети. За изземването на имущество се изисква съдебна заповед. Ако има опасност от забавяне, а въпросът е спешен, заповед може да бъде издадена от прокурора или полицията. Можете да оспорите заповедта в съда по всяко време, дори след извършване на претърсването.

Ако по време на претърсването са били иззети или конфискувани някакви вещи, имате право да Ви бъде предоставен опис при поискване.

Може ли да ми бъде отнето свидетелството за правоуправление?

Съдът може временно да отнеме свидетелството Ви за правоуправление, ако с основание може да се приеме, че съдът ще го отнеме при последващо решение във връзка с пътно нарушение. Това обикновено се отнася до случаи, в които сте извършили пътно нарушение, което е показало, че не сте годен да управлявате превозно средство. Временното отнемане на свидетелството Ви за правоуправление се явява потвърждение от съда на всяка предишна конфискация на свидетелството. Полицията или прокурорът може да конфискува свидетелството Ви за правоуправление, когато забавянето би било опасно, а са налице неотложни основания за отнемане на правото Ви да шофирате.

Разрешено ли е подслушване на телефона?

Всички съобщения (например по телефона) и разговори, които водите в дома си, могат да бъдат следени и записвани при строго определени юридически условия; все пак трябва да сте заподозрян в извършването на тежко или много тежко престъпление. И за двете мерки се изисква съдебна заповед. Когато има опасност от забавяне, а въпросът е спешен, такива мерки могат да бъдат разпоредени също от прокурора. Впоследствие трябва да Ви информират за мерките.

Допълнителна информация

Претърсването и изземването са предмет на член 102 и сл. и член 94 и сл. от Наказателно-процесуалния кодекс, временното отнемане на свидетелство за правоуправление (конфискация на свидетелство за правоуправление) е предмет на чл. 111a, а подслушването на телефона е предмет на чл. 100a и сл.

Арест (4)

Прокурорът или полицията могат да Ви арестуват временно, ако Ви спрат на местопрестъплението или Ви преследват от местопрестъплението и имат подозрения, че се опитвате да избягате. Прокурорът или полицията могат също да Ви арестуват временно, ако има опасност от забавяне, а въпросът е спешен, при условие че са изпълнени изискванията за издаване на заповед за арест. Това става в случаите, когато са налице неопровержими основания да бъдете заподозрян в извършването на престъпление, както и конкретни основания за арест. Към момента на арестуването Ви вече може да има издадена заповед или да предстои издаването й от съдия по искане на прокурора.

Арест може да бъде разпореден, ако се налага да бъдат извършени принудително конкретни разследващи мерки като разпит или обиск.

Ще ми кажат ли защо съм арестуван?

При всички случаи ще Ви информират за основанията за ареста ви. Ако има издадена заповед, копие от нея трябва да Ви бъде предоставена при ареста ви.

Колко дълго могат да ме задържат?

Ако сте задържан на основание на вече издадена заповед за арест или предстоящо подаване на искане за издаването ѝ, срокът на задържането Ви е в следните граници.

Ако сте арестуван, за да могат да бъдат принудително извършени разследващи мерки, те трябва да бъдат изпълнени незабавно и след приключването им трябва да бъдете освободен. Необходимото време зависи от обстоятелствата. В такива случаи не можете при никакви обстоятелства да бъдете задържан след изтичане на следващия ден след ареста ви.

Ако сте арестуван и в последствие се окаже, че вече имате условно наказание, което все още не сте изтърпели, след ареста Ви може да бъдете задържан под стража като наказателна мярка.

Мога ли да се свържа с някого?

Когато Ви арестуват, имате право по всяко време да поискате консултация с избран от Вас адвокат. Можете да информирате член на семейството или някой, на когото имате доверие, ако това не излага на риск целта на разследването. Можете също да поискате да бъде информирано Вашето консулство.

Мога ли да се консултирам с лекар, ако се нуждая от такъв?

Имате право също да бъдете прегледан от избран от Вас лекар.

Какво представлява европейската заповед за арест и как мога да я оспоря?

Целта на европейската заповед за арест е да разпореди арестуването и предаването на лице, издирвано в ЕС с цел наказателно преследване или изпълнение на присъда за лишаване от свобода или на мярка, изискваща задържане. Ако за Вас има издадена европейска заповед за арест, могат да Ви арестуват във всяка държава-членка и да Ви предадат на държавата-членка, издала заповедта.

Ако сте задържан в Германия на основание на европейска заповед за арест, първо ще бъдете разпитан в най-близкия местен съд (Amtsgericht), за да бъде установена самоличността Ви и да бъдат взети личните Ви данни, както и за бъдат изслушани евентуалните Ви възражения срещу екстрадирането ви. Решението по направените възражения ще бъде взето от регионалния съд от по-висша инстанция (Oberlandsgericht).

Имате право на процесуално представителство по време на всеки един етап от процедурата.

Ако се съгласите на екстрадиране, ще бъдете екстрадиран незабавно („опростена процедура за екстрадиране”). Ще Ви информират, че имате право да отхвърлите „специалното правило”. Ако направите това, можете да бъдете изправен пред съда в страната, издала заповедта, и по друго висящо производство, което не е предмет на заповедта. Съгласието Ви за опростена процедура за екстрадиране или отказа Ви от специалното правило са неотменими.

Ако не се съгласите, регионалният съд от по-висша инстанция ще се произнесе по валидността на екстрадирането в срок от 60 дни. Решението на съда не може да бъде обжалвано.

За допълнителна информация вижте тук и тук.

Мярка за неотклонение задържане под стража (5)

Кога трябва да ме информират за заповедта за арест?

Ако сте задържан на основание на заповед за арест, тя трябва да Ви бъде връчена при ареста ви. Ако сте арестуван временно, трябва да се явите пред съд не по-късно от деня след ареста. Ако тогава съдът издаде заповед за арест, ще бъдете информиран съответно. Ако съдът не издаде заповед за арест, ще бъдете освободен.

Кога мога да бъда задържан под стража преди процеса?

Можете да бъдете задържан под стража, ако са налице неопровержими основания да бъдете заподозрян и когато е налице едно от основанията за арест. Тези основания включват много тежко престъпление, опит за бягство и укриване, опасност от рецидив или опасност от възпрепятстване от Ваша страна на разследването на престъплението, например чрез унищожаване на доказателства или оказване на влияние на свидетели. Ще се счита, че има вероятност да избягате и да се укриете, ако нямате постоянен адрес, постоянна работа и нямате близки социални контакти.

Какво мога да направя, за да оспоря заповед за мярка за неотклонение задържане под стража?

Можете да оспорите заповедта за мярка за неотклонение задържане под стража пред съда от по-висша инстанция. Можете също да поискате преразглеждане на заповедта от съда, който я е издал. Но ако поискате преразглеждане от същия съд, не можете да оспорите заповедта пред съд от по-висша инстанция.

Колко дълго мога да бъда задържан под стража като мярка за неотклонение?

До края на наказателното производство. Можете да бъдете освободен по-рано при оттегляне на заповедта за арест или прекратяване на ареста ви. Прекратяването на ареста Ви може да бъде условно: например обвързано с внасянето на парична сума като гаранция или изискване за редовното Ви явяване на отчет в полицията.

Можете да бъдете задържани под стража като мярка за неотклонение за повече от шест месеца само при определени обстоятелства (напр. при особено трудно или необичайно широкомащабно разследване или по други важни причини), които трябва да бъдат разгледани от прокурора или съда, дори ако се наложи да се самосезират.

Какво ще ми кажат при ареста ми?

Когато Ви арестуват, ще трябва да Ви кажат на език, който разбирате, че

  • Ще бъдете изправен пред съда незабавно или не по-късно от един ден след ареста ви;
  • Имате право да изразите Вашето виждане за обвинението или да запазите мълчание;
  • Имате право да поискате разглеждането на доказателства във Ваша полза, а в противен случай да запазите мълчание;
  • Можете да се консултирате по всяко време с избран от Вас адвокат, дори преди да бъдете разпитан официално;
  • Имате право да поискате преглед от избран от Вас лекар; и
  • Можете да съобщите на роднина или на лице, на което имате доверие, при условие, че това не излага на риск целта на разследването.

Трябва да Ви информират, че можете да поискате безплатен преводач и че можете да информирате Вашето консулство, което има право да кореспондира с Вас. При официалния Ви разпит трябва да Ви съобщят всички инкриминиращи обстоятелства. Трябва да Ви позволят да оборите основанията за заподозирането Ви и за Вашия арест и да насочите вниманието към всички обстоятелства, които са във Ваша полза. В заключение, трябва да Ви информират за правото Ви да оспорите Вашия арест в същия съд или в съд от по-висша инстанция.

Мога ли да приемам посетители, да получавам поща, да нося собствените си дрехи и др., когато съм задържан под стража?

Като цяло имате право да получавате поща, когато Ви е наложена мярка за неотклонение задържане под стража. Все пак могат да Ви бъдат наложени някои ограничения. Например, да искате разрешение, за да бъдете посетен и за да използвате телекомуникационни средства. Възможно е да бъде определено изискване за наблюдение на всички Ваши телекомуникационни връзки и цялата поща или пакети, които получавате, както и задължение да искате разрешение за получаването на неща по време на посещенията. Можете да оспорите всяко едно от тези ограничения. От друга страна като цяло няма никакви ограничения по отношение на устното или писменото Ви общуване с Вашия адвокат на защитата. Възможно е да има различия между отделните провинции ( Land ) по отношение на тези правила за мярката за неотклонение задържане под стража.

Обвинението (6)

Ако при разследването бъдат установени достатъчно основания, за да бъдете обвинен, прокурорът ще изготви обвинителен акт с изложение на обвинението (Anklage) или ще поиска определение за налагане на наказание (Strafbefehl) от съответния съд. В противен случай прокурорът ще прекрати производството. В обвинителния акт прокурорът обобщава обвиненията срещу Вас, законите, които сте нарушили и наличните доказателства.

Какво ще означава, ако съдът ми изпрати обвинителен акт?

На междинния етап съдът трябва да прецени дали делото трябва да стигне до основния етап на производството, т.е. до процес. Той първо ще Ви връчи копие от обвинителния акт и ще поиска от Вас да декларирате в определен срок дали има други доказателства във Ваша полза, които трябва да бъдат разгледани, както и дали имате възражение срещу откриването на основния етап от производството.

При съкратеното производство обвинението се третира по различен начин. Вижте тук.

Какво мога да направя, ако не разбирам обвинението, защото не говоря немски?

Ако сте обвинен на език, който не разбирате, можете да поискате обвинението да бъде преведено безплатно и да Ви бъде връчено отново.

Какво мога да направя, ако смятам, че обвиненията са неверни?

Съдът ще Ви предостави срок, в който да заявите основанията, които според Вас правят обвинението невярно. Можете също да представите за разглеждане доказателства, които смятате, че ще бъдат във Ваша полза.

Може ли съдът да отхвърли обвинението?

Ако съдът смята, че вероятно няма да бъдете осъден въз основа на обвинителния акт, например ако според него няма достатъчно доказателство, той няма да допусне делото до процес. Прокурорът може незабавно да обжалва това решение.

Може ли обвинението да бъде променено преди етапа на процеса?

Прокурорът може да оттегли или да промени обвинението по всяко време преди съдът да допусне делото до процес. Така или иначе, прокурорът може да представи нови доказателства във всеки един момент по време на наказателното производство.

Мога ли да бъда обвинен за престъпление, за което вече съм бил обвинен в друга държава-членка?

Наличието на обвинение в друга държава-членка не изключва възможността да бъдете обвинен в Германия. Но ако вече сте били осъден за същото правонарушение, няма отново да бъдете дадени под съд.

Ще бъда ли информиран за свидетелите и доказателствата срещу мен?

В обвинителния акт прокурорът ще изброи доказателствата в подкрепа на обвинението. Вашият адвокат на защитата ще може да разгледа досието не по-късно от края на разследването и преди повдигането на обвинение срещу Вас. Вие самият имате право на информация от досието и на копия от отделните документи.

Последна актуализация: 30/08/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.