Обвиняеми (наказателни производства)

Njemačka

Sadržaj omogućio
Njemačka

Прокурорът ще внесе обвинителния акт в съда, който в междинно производство ще вземе решение дали да премине към основния етап на производството, т.е. към процес.

Ако съдът допусне обвинителния акт до съдебен процес, основното производство започва със съдебно заседание. Съдебните заседания могат да се проведат в един ден или в няколко дни. Обвинителният акт може да бъде разгледан и в рамките на съкратено производство, което се подчинява на отделни правила.

Как ще продължи процесът?

Преди всичко, съдът ще отбележи кой присъства: прокурорът, вие и вашият адвокат (ако имате такъв) и свидетелите. След това свидетелите ще бъдат помолени да изчакат извън съдебната зала.

Ще ви помолят да съобщите личните си данни. Трябва да посочите вашето име, адрес, място на раждане, семейно положение и занятие. Не е необходимо да посочвате какви са доходите ви.

След това ще бъде прочетено обвинението.

Ще имате възможност да изложите своята гледна точка относно повдигнатите обвинения. Не сте длъжни да казвате нищо — можете да запазите мълчание. Съдът не може да прави никакви заключения срещу вас въз основа на мълчанието ви. След това ще бъдат представени доказателствата, т.е. ще бъдат разпитани свидетелите, ще бъдат изслушани вещите лица и/или ще бъдат прочетени документи.

След това прокурорът и вашият адвокат (ако имате такъв) ще изразят становищата си по доказателствата и ще предложат да бъдете осъден или оправдан.

Ще имате право на последна дума.

След това съдът ще постанови решението си и ще посочи основанията, на които е взето.

Къде ще се проведе процесът?

Процесът ще се проведе на мястото, където прокурорът е повдигнал обвинението; има специфични правила, отнасящи се до този аспект. Много често процесът се води в съда, който има компетентност в района, където е извършено закононарушението.

Дали производството ще се води в местния съд (Amtsgericht), регионалния съд (Landgericht) или регионалния съд от по-висша инстанция (Oberlandesgericht) зависи от вероятното наказание за закононарушението. Ако може да се очаква глоба или лишаване от свобода за не повече от две години, делото ще бъде гледано от един съдия в местния съд. Ако се очаква наказание лишаване от свобода от две до четири години, делото ще се гледа от местния съд в състав от трима съдии – един професионален и двама непрофесионални съдии (Schöffen). Ако се очаква наказание лишаване от свобода над четири години, делото ще се гледа от регионалния съд в състав от двама или трима професионални съдии и двама непрофесионални съдии. Въпроси, свързани с националната сигурност, се разглеждат от регионалния съд от по-висша инстанция в състав от трима професионални съдии.

Ще бъде ли публичен съдебният процес?

Процесът е публичен. Обществеността се отстранява само при извънредни обстоятелства, например, за да се защитят свидетели.

Могат ли обвиненията да бъдат променяни по време на процеса?

Могат да бъдат правени малки промени в обвиненията по указание на съда. По време на процеса могат да бъдат повдигани допълнителни обвинения, но те ще бъдат разгледани, само ако вие и съдът сте съгласни.

Какво ще се случи, ако се призная за виновен по някои или по всички от обвиненията по време на процеса?

Признанието няма да доведе до прекратяване на производството. Все пак съдът може да вземе решение да не разглежда някои от доказателствата, ако счете признанието ви за надеждно, например защото е подкрепено с вече разгледани доказателства. Ако се признаете за виновен по някое от обвиненията, съдът може да намали присъдата. В някои случаи признанието ви може да бъде включено в споразумение между обвиняемия и прокурора за признаване на вина срещу по-лека присъда. Споразумението между обвиняемия и прокурора за признаване на вина срещу по-лека присъда се отнася до наказанието, а не до признаването за виновен или за невинен.

Какви са моите права по време на процеса?

Ще трябва да присъствате на процеса. Ако не се освободен от това задължение и въпреки това не се явите, процесът ще бъде отложен и може да бъде издадена заповед за ареста ви. Производството за постановяване на наказателно постановление е изключение от това правило.

Ако не говорите добре езика на съда, съдът ще ви осигури преводач, който да ви преведе всички важни предприети стъпки и направените изявления по време на процеса.

Можете да наемете адвокат, който да ви защитава. В някои случаи трябва да имате адвокат и ако не наемете такъв, съдът ще определи служебно назначен защитник.

Мога ли да оспоря доказателствата, представени срещу мен?

При представяне на доказателства срещу вас, можете да изразите мнението си по тях. Можете да оспорите представянето и използването на всяко доказателство, за което смятате, че е незаконосъобразно.

Можете също да подадете заявление за представяне на допълнителни доказателства. Можете и сам да съберете доказателства, но няма да имате същите правомощия като полицията. Не можете например, да подслушвате телефонни разговори и да представяте записите като доказателство.

Можете да поискате от свидетели да се явят и да кажат каквото знаят и можете да ги призовете пред съда. Не забравяйте обаче, че свидетелите са задължени да кажат истината пред съда.

Свидетелите се разпитват първо от съдията или съдиите и след това от прокурора. Вие и вашият адвокат можете да ги разпитате след това.

По правило ще бъде прочетено извлечение за вас от регистъра за съдимост. Ако вече сте бил осъждан за престъпление, сходно с разглежданото в настоящото производство, може да бъде прочетена и предишната присъда. Регистърът за съдимост не съдържа информация за предишни присъди в други държави-членки. Все пак, ако съдът научи по друг начин за предишни присъди, той може да ги вземе предвид.

Какво ще се случи в края на процеса?

Процесът завършва с произнасянето на решение/присъда или производството може да бъде прекратено.

В мнозинството от случаите процесът завършва с присъда. В зависимост от доказателствата, съдът може да ви намери за виновен или да ви оправдае. С присъдата може да бъде наложена глоба или наказание лишаване от свобода. При определени обстоятелства, предвидени от закона, съдът може да разпореди мерки като настаняване в психиатрична клиника или център за рехабилитация на лица зависими от наркотици или задържане като превантивна мярка. Отнемането на свидетелството ви за правоуправление е друга възможна мярка от този род. Като допълнително наказание може да бъде наложена забрана за шофиране.

Глобата е наказание в размер на определен брой дневни квоти (Tagessätze, например 50 дневни квоти по 15 евро). Дневната квота е винаги в размер на една тридесета от месечния доход на осъдения. Можете също да работите, за да изплатите глобата. Ако не платите наложената ви глоба и не я отработите, ще бъдете лишен от свобода по един ден за всяка дневна квота. Ако глобата е в размер на не повече от 180 дневни квоти, тя може да бъде условна. Това означава, че ще ви бъде отправено предупреждение и ще трябва да платите глобата, само ако след осъждането ви извършите ново нарушение или не спазите по друг начин разпорежданията на съда.

Лишаването от свобода до две години също може да бъде условно. Ако не изпълните наложените условия, наказанието може да бъде приведено в изпълнение.

Към присъдата могат да бъдат добавени други мерки или допълнителни наказания.

Каква е ролята на жертвата по време на процеса?

В мнозинството от случаите жертвата е важен свидетел и ще бъде изслушана в това си качество.

Жертвите на определени видове престъпления могат също да участват активно в процеса, ако имат право да присъединят своя граждански иск към публичния наказателен процес. Тогава те могат сами да задават въпроси или да поискат разглеждането на доказателства, като могат да бъдат представлявани от адвокат, който ще извърши тези действия от тяхно име. В края на процеса жертвата или нейният адвокат може да направи заключително изявление с искане за определена присъда.

Допълнителна информация

Основните видове производства са предмет на германския Наказателно-процесуален кодекс и Закона за организация на съдилищата.

Последна актуализация: 30/08/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.