Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Obvinění (trestní řízení)

Njemačka

Na těchto informačních stránkách naleznete informace o přípravném řízení. Přípravné řízení je zahájeno prvním vyšetřováním orgánů činných v trestním řízení a je ukončeno podáním obžaloby nebo zastavením řízení ze strany státního zástupce.

Sadržaj omogućio
Njemačka
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

V jakých fázích probíhá vyšetřování v trestní věci?

Orgány činné v trestním řízení (státní zástupce nebo policie) proti vám zahájí přípravné řízení, pokud existuje konkrétní podezření, že jste spáchal trestný čin. Účelem přípravného řízení je objasnit, zda je podezření vůči vám důvodné či nikoli. Proto se musí vyšetřit i okolnosti, které jsou pro vás polehčující. Pokud státní zástupce považuje podezření za důvodné, podá obžalobu (nebo navrhne trestní příkaz).

Policie a státní zástupce mohou v rámci vyšetřování přijmout různá opatření. Jaká opatření použijí a kdy, závisí na konkrétním případě. Můžete být například ihned po činu zatčen. Po zatčení může následovat vyšetřovací vazba.

Ohledně opatření přípravného řízení, která vás omezují, se můžete – i dodatečně – obrátit na soud.

Orgány činné v trestním řízení mohou popř. nahlédnout do údajů o dřívějších přípravných řízeních a odsuzujících rozsudcích. Podrobnější vysvětlení naleznete zde.

Vaše práva během vyšetřování

Během celého přípravného řízení máte právo využít právní pomoci advokáta. Informace o tom, kde najdete advokáta a jaké náklady jsou s ním spojené naleznete zde. Pokud neovládáte německý jazyk, musí vám být na žádost přidělen tlumočník, abyste se se svým obhájcem domluvil .

Nemáte právo nahlédnout do spisu. Informace ze spisů vám však mohou být sděleny v případě, že tím nebude ohroženo vyšetřování nebo to nebude v rozporu s právem třetích stran. Po ukončení vyšetřování musí být Vašemu obhájci umožněno nahlédnout do spisu. Dříve je to možné pouze v případě, že tím nebude ohrožen účel vyšetřování.

Informace o Vašich právech, jež máte v případě, že proti vám bude v rámci vyšetřování přijato některé z následujících opatření, naleznete v přílohách:

Jsem příslušník jiného státu, jaký to má vliv na přípravné řízení?

V zásadě platí, že v době, kdy přípravné řízení v trestní věci probíhá, smíte opustit Německo. Jiná je situace pouze tehdy, že jste byl zatčen nebo byl zrušen příkaz k vzetí do vazby a vám bylo např. uloženo, že bez souhlasu soudu nesmíte opustit místo bydliště.

Pokud víte, že proti vám probíhá přípravné řízení, měl byste zajistit, aby vás státní zástupce a soud mohli zastihnout poštou.

Během přípravného řízení se můžete kdykoli obrátit na konzulární úřad vaší země původu.

Výslech obviněného (1)

Pokud jste podezřelý ze spáchání trestného činu, policie nebo státní zástupce vás ohledně tohoto obvinění vyslechnou, aby vám poskytly právo na slyšení. V určitých případech můžete být na žádost státního zástupce vyslechnut také soudcem.

Co musím udělat, když budu předvolán k výslechu?

Pokud vás předvolají k výslechu státní zástupce nebo soud, musíte se dostavit. Pokud se k výslechu nedostavíte, můžete být předveden nedobrovolně. Pokud vás k výslechu předvolá policie, nemáte povinnost se dostavit.

Co mi bude vysvětleno před zahájením výslechu?

Před zahájením výslechu vám musí být vysvětleno, z jakého činu jste podezřelý a jaká trestní ustanovení jste údajně porušil. Musíte být rovněž poučen o tom, že máte právo nevypovídat, že ještě před výslechem můžete konzultovat svého obhájce a můžete požádat o dokazování ve svůj prospěch.

Bude mi přidělen tlumočník, pokud neovládám řeč?

Pokud dostatečně neovládáte německý jazyk, bude přizván tlumočník, který je pro vás zdarma. Tlumočník je přítomen během celého výslechu a tlumočí otázky, Vaše odpovědi a překládá písemný protokol Vašeho výslechu.

Mohu mluvit se svým advokátem?

Jako podezřelý smíte kdykoli (i před samotným výslechem) mluvit se svým obhájcem, a to buď sám, nebo v přítomnosti tlumočníka. Pokud vás vyslýchá státní zástupce nebo soudce, smí být Váš advokát přítomen, nikoli však, pokud vás vyslýchá policie.

Budou mi kladeny otázky? Mám vypovídat?

Nejpozději před ukončením vyšetřování vás musí vyslechnout policie nebo státní zástupce. Výjimkou je případ, kdy bylo řízení zastaveno. V jednoduchých věcech vám otázky mohou být položeny písemně.

Při výslechu (i písemném) máte povinnost uvést údaje o své osobě. Jedná se o křestní jméno, příjmení, rodné příjmení, místo a den narození, rodinný stav, zaměstnání, adresa bydliště a státní příslušnost.

Nemusíte se ovšem vyjadřovat k obvinění a uvádět údaje týkající se věci. O tom, zda budete vypovídat a v jakém rozsahu, rozhodujete – popř. po poradě se svým obhájcem – sám.

Co se stane, když vypovím skutečnosti, které mi ve věci přitíží?

Vše, co uvedete při výslechu, bude zapsáno do protokolu. Pokud vypovíte skutečnosti, které vám přitíží, bude o tom informován také soud, který bude daný trestný čin posuzovat po vznesení obžaloby. I v případě, že později nebudete vypovídat nebo svou výpověď odvoláte, může příslušný soud při posouzení věci zohlednit údaje, které jste uvedl dříve.

Budu při výslechu informován o stavu vyšetřování?

Co vám orgán činný v trestním řízení o stavu vyšetřování sdělí, je na jeho posouzení. Není ovšem dovoleno vás klamat.

Jaké metody se nesmějí při výslechu použít?

Při výslechu nesmíte být mučen či jinak fyzicky ovlivňován. Nesmí vám být vyhrožováno a nesmí vám být slíbena jakákoli právně nepřípustná výhoda. Výpověď, ke které došlo v rozporu s těmito zákazy, se nesmí použít, i kdybyste s tím souhlasil.

Další informace

Ustanovení upravující výslech naleznete v §§ 136, 136 a, 163 a německého trestního řádu.

Zjištění osobních a biometrických údajů / tělesná prohlídka / odběr krve atd. (2)

Odkazy na opravné prostředky proti těmto opatřením naleznete zde.

Co znamená zjištění osobních a biometrických údajů (erkennungsdienstliche Behandlung, ED-Behandlung)? Kdy se provede?

Zjištění osobních a biometrických údajů znamená nejprve identifikační opatření, s jejichž pomocí má být v zahájeném trestním řízení dokázána Vaše vina či nevina. Za tímto účelem smíte být vyfotografován, mohou vám být odebrány otisky prstů a dlaní nebo zaznamenány zvláštní tělesné znaky, např. tetování.

Zjištění osobních a biometrických údajů pro účely trestního řízení smí nařídit soud, státní zástupce a policie. Zpravidla je provádí policie.

Zjištění osobních a biometrických údajů může být provedeno i proti Vaší vůli. Policie vás např. může držet a natáhnout Vaše paže a prsty, aby mohla odebrat otisky prstů.

Může být zjištění osobních a biometrických údajů provedeno i tehdy, když to není aktuálně nutné (například proto, že už je jednoznačně jasné, že jsem pachatel)?

Zjištění osobních a biometrických údajů je přípustné i pro účely budoucích trestních řízení; v takovém případě neslouží k usvědčení v zahájeném trestním řízení, nýbrž k preventivnímu shromáždění identifikačních znaků pro objasnění v rámci jiných, budoucích trestních řízení. Musí proto existovat důvody k domněnce, že proti vám budou pravděpodobně vedena trestní řízení i v budoucnu.

Může být provedena tělesná prohlídka?

Aby bylo možné zjistit skutečnosti, které jsou pro trestní řízení důležité jako důkazní materiál, smí být nařízena tělesná prohlídka.

V případě jednoduché tělesné prohlídky, kterou provádí policie, se zjišťují tělesné vlastnosti nebo se zjišťuje, zda se ve Vašich přirozených tělesných otvorech nenachází cizí předměty. Pokud by se tato prohlídka měla dotknout Vašeho pocitu studu, bude provedena osobou stejného pohlaví či lékařem/lékařkou. Před prohlídkou máte být upozorněn na to, že na žádost má být povolena osoba, které důvěřujete, a že v případě oprávněného zájmu máte právo zvolit si, jaké pohlaví má mít osoba provádějící prohlídku. Prohlídku musíte strpět, je však zakázáno vás nutit k tomu, abyste se na ní aktivně podílel.

Smí mi být odebrána krev, jiné tělesné tekutiny či vzorky DNA (např. z vlasů či slin)?

Krev či jiné tělesné tekutiny vám smějí být odebrány například za účelem prokázání alkoholu v krvi nebo pro účely molekulárně genetického vyšetření, které porovnává Váš identifikační vzorek DNA se stopami nalezenými na místě činu. Tyto zákroky smí provádět pouze lékař, nikoli policie. Odebrané vzorky se musí zničit, pokud již nejsou pro trestní řízení potřebné. Identifikační vzorek DNA však smí být uchován v rejstříku v případě, že existuje důvod k domněnce, že proti vám budou vedena trestní řízení i v budoucnu z důvodu spáchání závažného trestného činu.

Pokud tělesnou prohlídku či analýzu DNA odmítnete, musí ji nařídit soud. Hrozí-li prodlení, tedy v neodkladném případě, může prohlídku nařídit také státní zástupce a policie. Nařízení o prohlídce může být provedeno i proti Vaší vůli.

Další informace

Zjištění osobních a biometrických údajů upravuje § 81b, tělesnou prohlídku a odběr krve §§ 81a a 81d, analýzu DNA §§ 81e, 81fa 81g německého trestního řádu.

Prohlídka / odnětí věci / odposlech (3)

Odkazy na opravné prostředky proti těmto opatřením naleznete zde.

Smí být prohledán můj byt, kancelář či auto atd.?

Pokud jste podezřelý ze spáchání trestného činu, státní zástupce a policie smějí prohledat Váš byt, jiné prostory i Vaše auto, je-li podezření, že se zde nacházejí důkazy. Prohlídka se smí vykonat i v případě, že máte být zatčen.

Prohlídku musí zásadně nařídit soud. Hrozí-li prodlení, tedy v neodkladném případě, může prohlídku nařídit také státní zástupce a policie.

Prohlídce smíte být přítomen. Přítomnost u prohlídky smíte dovolit i svému obhájci. Pokud prohlídce není přítomen ani soudce ani státní zástupce, měli by k ní být přizváni, pokud možno, dva obecní úředníci. Můžete se však jejich přítomnosti vzdát. Pokud o to požádáte, musí vám být po ukončení prohlídky vydán spis, ve kterém je uveden důvod prohlídky a trestný čin, ze kterého jste obviněn.

Smějí mi být odňaty věci, které mi patří?

Orgány činné v trestním řízení mohou zajistit předměty v případě, že jsou důležité jako důkazy. Pokud tyto předměty nevydáte dobrovolně, mohou vám být odňaty. Odnětí věci musí zásadně nařídit soud. Hrozí-li prodlení, tedy v neodkladném případě, smí odnětí nařídit také státní zástupce nebo policie. Proti tomuto nařízení můžete kdykoli (tj. i po ukončení prohlídky) podat opravný prostředek k soudu.

Pokud budou při prohlídce zajištěny či odňaty věci, musí vám být na požádání předán seznam těchto předmětů.

Smí mi být odňat i řidičský průkaz?

Řidičské oprávnění vám smí být předběžně odebráno v případě, že existují vážné důvody k domněnce, že vám soud v pozdějším rozsudku ve věci trestného činu v dopravě toto řidičské oprávnění odebere. Tak je tomu zpravidla v případě, že jste trestný čin spáchal v souvislosti s řízením motorového vozidla a tím jste prokázal, že nejste způsobilý k řízení motorových vozidel. Předběžné odebrání řidičského oprávnění soudem platí jako potvrzení dřívějšího odnětí řidičského průkazu soudem. Hrozí-li prodlení, policie nebo státní zástupce vám smějí odejmout řidičský průkaz v případě, že existují závažné důvody pro to, aby vám bylo řidičské oprávnění odebráno.

Smím být odposloucháván?

Vaše telekomunikace (např. prostřednictvím telefonu) a rozhovory, které vedete ve svém bytě, smějí být při splnění přísných zákonných podmínek sledovány a zaznamenávány; předpokladem ovšem je, že jste podezřelý ze spáchání závažného, popř. zvlášť závažného trestného činu. Obě opatření musí nařídit soud. Hrozí-li prodlení, tedy v neodkladném případě, smí sledování telekomunikace nařídit také státní zástupce. O opatřeních sledování musíte být dodatečně informován.

Další informace

Prohlídku a odnětí věci upravují §§ 102 ff., 94 ff., předběžné odebrání řidičského oprávnění (odnětí řidičského průkazu) § 111a odposlech §§ 100a ff. německého trestního řádu.

Zadržení (4)

Státní zástupce a policie vás mohou předběžně zadržet v případě, že budete po spáchání trestného činu zadržen ještě na místě činu nebo že zde budete pronásledován a bude existovat podezření, že chcete uprchnout. Hrozí-li prodlení, tedy v neodkladném případě, může vás státní zástupce a policie předběžně zadržet v případě, že existují podmínky pro zatýkací rozkaz. Tak je tomu v případě, že jste důvodně podezřelý ze spáchání trestného činu a existuje konkrétní důvod vazby. V okamžiku zadržení již mohl být zatýkací rozkaz vydán nebo musí být ještě vydán soudcem na návrh státního zástupce.

Zadržení je možné také tehdy, pokud určité vyšetřovací úkony mají být provedeny proti vaší vůli, např. výslech obviněného nebo tělesná prohlídka.

Když budu zatčen, bude mi sdělen důvod?

Ano, v každém případě. Pokud byl proti vám vydán zatýkací rozkaz, musí vám být při zatčení předán jeho opis.

Jak dlouho smím být zadržován?

Pokud je důvodem zadržení zatýkací rozkaz, který již byl vydán či se o něj má zažádat, platí tyto lhůty.

V případě, že jste byl zadržen, aby bylo možné provést proti vaší vůli vyšetřovací úkony, musí být tato opatření provedena bez většího prodlení a vy musíte být následně propuštěn. Přípustná délka zadržení závisí na konkrétním případě. Zadržení však nesmí trvat déle než do konce dne následujícího po dni zadržení.

Ukáže-li se, poté co jste byl zadržen, že jste ještě nevykonal trest odnětí svobody, který vám byl uložen v minulosti, můžete být po zadržení předán do výkonu trestu.

Smím někoho kontaktovat?

V případě, že budete zadržen, máte právo kdykoli kontaktovat obhájce vaší volby. Pokud to nemaří účel vyšetřování, můžete informovat příbuzného nebo osobu, které důvěřujete. Můžete rovněž požádat o to, aby byl informován konzulární úřad vaší země původu, a můžete mu zaslat zprávu.

Může přijít lékař, pokud ho budu potřebovat?

Máte právo požadovat vyšetření lékařem vaší volby.

Co je to evropský zatýkací rozkaz a jak ho mohu napadnout?

Účelem evropského zatýkacího rozkazu je zadržení osoby hledané v EU a její předání k trestnímu stíhání nebo k výkonu trestu odnětí svobody či jiného opatření omezujícího osobní svobodu. Jestliže byl evropský zatýkací rozkaz proti vám vydán, můžete být v některém z členských států zadržen a předán do členského státu, který rozkaz vydal.

Pokud budete na základě evropského zatýkacího rozkazu zadržen v Německu, nejprve vás ohledně ohledně osobních poměrů a možných námitek k vydání vyslechne nejbližší okresní soud (Amtsgericht). O vašich námitkách rozhodne vrchní soud (Oberlandesgericht).

V každé fázi řízení máte právo požádat o právní pomoc.

Souhlasíte-li se svým vydáním, bude vydání neprodleně provedeno (tzv. zkrácené vydávací řízení). Kromě toho budete poučen o tom, že se můžete zříci zásady speciality. Pokud tak učiníte, můžete být ve státě, který vydal zatýkací rozkaz, stíhán i za jiný trestný čin, který není předmětem evropského zatýkacího rozkazu. Souhlas se zkráceným vydávacím řízením a/nebo se zřeknutím se zásady speciality nelze vzít zpět.

Pokud souhlas nedáte, vrchní soud do 60 dnů rozhodne, zda je vydání přípustné a lze jej povolit. Opravný prostředek v tomto případě neexistuje.

Podrobnější informace naleznete zde a zde.

Vyšetřovací vazba (5)

Kdy musím být informován o zatýkacím rozkazu?

Pokud jste byl zadržen na základě zatýkacího rozkazu, musí vám být daný zatýkací rozkaz předán při zatčení. Pokud jste byl předběžně zadržen, musíte být předveden před soud nejpozději den po zadržení. Jestliže soud proti vám zatýkací rozkaz vydá, informuje vás o tom. Pokud soud zatýkací rozkaz nevydá, musíte být propuštěn na svobodu.

Kdy budu vzat do vyšetřovací vazby?

Vyšetřovací vazbu lze nařídit, pokud jste vážně podezřelý ze spáchání trestného činu a existuje důvod pro vazbu. Důvodem pro vazbu může být spáchání zvlášť závažného trestného činu, útěk, riziko útěku, riziko opakování trestné činnosti a riziko maření vyšetřování, např. tím, že zničíte důkazy či se pokusíte působit na svědky. Riziko útěku lze předpokládat, pokud nemáte trvalé bydliště, nejste ve stálém pracovním poměru a nemáte úzké sociální vazby.

Jak se mohu bránit proti příkazu k předání do vyšetřovací vazby?

Proti příkazu k předání do vyšetřovací vazby můžete podat stížnost, o které rozhodne další nadřízený soud. Namísto podání stížnosti můžete požádat o přezkum důvodnosti vazby, který provede soud, jenž vydal zatýkací rozkaz. Pokud však požádáte o přezkum důvodnosti vazby, nemůžete zároveň podat stížnost.

Jak dlouho musím zůstat ve vyšetřovací vazbě?

Vyšetřovací vazba může trvat až do konce trestního řízení. Můžete být propuštěn dříve, pokud bude zatýkací rozkaz zrušen nebo bude od výkonu vyšetřovací vazby upuštěno. Od výkonu vazby může být upuštěno mj. pod podmínkou, že složíte peněžní záruku nebo se budete pravidelně hlásit na policii.

Doba výkonu vazby smí přesáhnout šest měsíců pouze za určitých podmínek, které musí přezkoumat z moci úřední státní zástupce a soud (vyšetřování je obzvláště obtížné nebo rozsáhlé nebo existuje jiný důležitý důvod).

Co mi bude řečeno při zatčení?

Pokud jste byl zadržen, musíte být v jazyce, kterému rozumíte, poučen o tom, že

  • musíte být bezodkladně, nejpozději den po zadržení, předveden před soud,
  • máte právo vyjádřit se k obvinění a ohledně věci nevypovídat,
  • máte právo požádat o zjišťování důkazu a právo ohledně věci nevypovídat,
  • můžete kdykoli, také již před výslechem, konzultovat obhájce vaší volby,
  • máte právo požadovat vyšetření lékařem vaší volby a
  • pokud to nemaří účel vyšetřování, můžete informovat příbuzného nebo osobu, které důvěřujete.

Musíte být upozorněn, že můžete požádat o bezplatné přizvání tlumočníka a o informování konzulárního úřadu vaší země původu, kterému můžete rovněž zaslat zprávu. Kromě toho musíte být při výslechu, který vede soud, upozorněn na přitěžující okolnosti. Musíte mít možnost vyvrátit důvody podezření a vazby a uplatnit skutečnosti, které mluví ve váš prospěch. Rovněž musíte být poučen o tom, že máte právo podat stížnost na vzetí do vazby a právo na přezkoumání důvodnosti vazby.

Mohu ve vazbě přijímat návštěvy, dostávat poštu, nosit vlastní oblečení atd.?

Možnost přijímat během vyšetřovací vazby návštěvy a poštu v zásadě existuje. Mohou vám však být uložena omezení. Může být například nařízeno, že příjímání návštěv a telekomunikace musí být schváleno. Může být nařízeno, že vaše návštěvy, telekomunikace, korespondence a balíky budou kontrolovány nebo že předávání předmětů během návštěv musí být schváleno. Proti tomu můžete podat stížnost. Písemný a ústní kontakt s vaším obhájcem je vám naopak zásadně bez omezení dovolen. Výkon vyšetřovací vazby upravují v jednotlivých spolkových zemích různé zákony.

Obžaloba (6)

Jestliže výsledky vyšetřování dostatečně odůvodňují postavení obviněného před soud, státní zástupce podá obžalobu či u příslušného soudu navrhne trestní příkaz. V opačném případě zastaví řízení. Státní zástupce ve spisu obžaloby shrne, z jakého činu jste obviněn, jaký trestní zákon jste údajně porušil a jaké existují důkazy v této věci.

Co to znamená, když mi soud zašle obžalobu?

Soud v rámci předběžného projednání obžaloby přezkoumá, zda proti vám zahájí hlavní řízení. Seznámí vás s obžalovacím spisem a zároveň vás vyzve, abyste během stanovené lhůty vysvětlil, zda mají být zjišťovány další polehčující důkazy či zda hodláte vznést proti zahájení hlavního řízení námitky.

V rámci zkráceného přípravného řízení je obžaloba upravena jinak. Příslušné informace naleznete zde.

Co mohu udělat, když nerozumím obžalobě, protože nemluvím německy?

Pokud obdržíte obžalobu, která je sepsána v jazyce, jemuž nerozumíte, můžete požádat o to, aby vám byla bezplatně přeložena a znovu předána.

Co mohu udělat, když považuji obžalobu za chybnou?

Během určité lhůty, kterou stanoví soud, můžete sdělit, proč obžalobu považujete za nesprávnou. Můžete také požádat o to, aby byly zjištěny důkazy, které jsou pro vás podle vašeho názoru polehčující.

Může soud obžalobu také odmítnout?

Pokud se soud domnívá, že na základě obžalovacího spisu zřejmě nebudete odsouzen, odmítne hlavní řízení zahájit (například proto, že důkazy považuje za nedostatečné). Proti tomu rozhodnutí může státní zástupce ihned podat stížnost.

Může být obžaloba před hlavním líčením změněna?

Dokud soud nepřipustí obžalobu pro hlavní líčení, může ji státní zástupce vzít zpět a změnit. Nové důkazy může v každém případě předkládat v průběhu celého trestního řízení.

Mohu být obžalován kvůli trestnému činu, kvůli kterému proti mně již byla podána obžaloba v jiném členském státě?

Obžaloba podaná v jiném členském státě nebrání podání obžaloby v Německu. Pouze v případě, že jste již byl ve stejné věci odsouzen, nebudete již opětovně trestně stíhán.

Budu informován o svědcích, kteří proti mně vypovídali, a o důkazech, které proti mně byly předloženy?

Státní zástupce v obžalobě uvede důkazy, které mají doložit obvinění. Váš obhájce může nahlédnout do spisů nejpozději po ukončení vyšetřování a před vznesením obžaloby. Vy můžete ze spisů obdržet informace a jednotlivé opisy.

Poslední aktualizace: 30/08/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.