Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Obžalovaní (trestné konanie)

Njemačka

Na tejto informačnej stránke nájdete informácie o vyšetrovacom konaní, ktoré začína prvým vyšetrovaním orgánov činných v trestnom konaní a končí vznesením obvinenia alebo pozastavením vyšetrovania prokurátorom.

Sadržaj omogućio
Njemačka
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Aký je postup pri vyšetrovaní trestných činov?

Orgány činné v trestnom konaní (prokuratúra alebo polícia) začnú proti vám vyšetrovanie, ak existuje konkrétne podozrenie, že ste spáchali trestný čin. Vyšetrovanie má objasniť, či je toto podozrenie voči vám odôvodnené alebo nie. Potrebné je  preto uviesť aj poľahčujúce okolnosti. Ak prokurátor považuje podozrenie za odôvodnené, vznesie obžalobu (alebo požiada o vydanie trestného rozkazu).

Polícia a prokurátor môžu prijať rôzne vyšetrovacie opatrenia. Časová postupnosť opatrení závisí od konkrétneho prípadu. Napríklad môžete byť zadržaný okamžite po spáchaní trestného činu. Po zadržaní môžete byť umiestnený do vyšetrovacej väzby.

V súvislosti s vyšetrovacími opatreniami, ktoré vás poškodzujú, sa môžete aj spätne obrátiť na súd.

Prípadne môžete byť vypočutý v súvislosti s informáciami týkajúcimi sa predchádzajúcich vyšetrovaní alebo odsúdení. Podrobné informácie nájdete tu.

Moje práva počas vyšetrovania

Počas celého vyšetrovania máte právo využiť služby advokáta. Informácie o hľadaní advokáta a súvisiacich nákladoch nájdete tu. Ak neovládate nemecký jazyk, musí vám byť na požiadanie pridelený tlmočník, ktorý vám bude k dispozícii pri konzultáciách s vaším obhajcom.

Nemáte nijaké právo nahliadnuť do spisov. Môžete však získať informácie zo spisov, pokiaľ tým nedôjde k ohrozeniu vyšetrovania alebo práv tretích osôb. Váš obhajca má právo nahliadnuť do spisov po skončení vyšetrovania. Predtým je to možné len v prípade, že tým nebude ohrozený účel vyšetrovania.

Informácie o vašich právach, ak bolo proti vám prijaté niektoré z týchto vyšetrovacích opatrení, nájdete v týchto odkazoch:

Ako prebieha vyšetrovanie, keď som občanom iného štátu?

Počas prebiehajúceho vyšetrovania trestného činu máte spravidla možnosť opustiť Nemecko. Túto možnosť však nemáte v prípade, že ste boli zadržaný, alebo ak vám v prípade prerušenia konania o vydaní zatykača bolo napríklad nariadené, že nesmiete opustiť miesto pobytu bez povolenia súdu.

Ak ste boli informovaný o tom, že sa proti vám vedie vyšetrovanie, mali by ste zabezpečiť, aby vás prokurátor alebo súd mohli zastihnúť poštou.

V priebehu vyšetrovania sa môžete kedykoľvek obrátiť na konzulárny úrad svojej krajiny.

Výsluch obvineného (1)

Ak ste podozrivý zo spáchania trestného činu, polícia alebo prokurátor vás vypočujú na základe obvinenia s cieľom zabezpečiť vám právo byť vypočutý. V určitých prípadoch vás na žiadosť prokurátora môže vypočuť aj sudca.

Čo musím robiť, keď dostanem predvolanie na výsluch?

Ak ste z prokuratúry alebo zo súdu dostali predvolanie na výsluch, ste povinný dostaviť sa naň. Ak sa na základe predvolania nedostavíte, môžete byť predvedený aj nedobrovoľne. Na základe predvolania na výsluch, ktoré vám zaslala polícia, sa nemusíte dostaviť.

O čom budem pred začatím výsluchu upovedomený?

Pred začatím výsluchu musíte byť informovaný o tom, z akého trestného činu ste podozrivý a ktoré právne predpisy ste údajne porušili. Zároveň musíte byť upovedomený aj o tom, že máte právo nevypovedať, že sa ešte pred výsluchom môžete poradiť s obhajcom a že môžete požadovať predloženie konkrétnych dôkazov, ktoré môžu viesť k vášmu prepusteniu.

Bude mi pridelený tlmočník, ak neovládam daný jazyk?

Ak dostatočne neovládate nemecký jazyk, bude vám pridelený tlmočník; služby tlmočníka sú pre vás bezplatné. Tlmočník je prítomný počas celého výsluchu a tlmočí otázky, vaše odpovede a písomný záznam vášho výsluchu.

Môžem sa poradiť s advokátom?

Ako podozrivý sa môžete kedykoľvek, a to aj pred samotným výsluchom alebo v prítomnosti tlmočníka poradiť s obhajcom. Váš obhajca môže byť prítomný pri výsluchu prokurátorom alebo sudcom, nemôže však byť prítomný pri výsluchu políciou.

Budú mi kladené otázky? Musím vypovedať?

Polícia alebo prokurátor vás musia vypočuť najneskôr do ukončenia vyšetrovania, iba ak trestné stíhanie nie je pozastavené. V jednoduchých prípadoch môžete byť vypočutý aj písomne.

Pri výsluchu (aj písomnom) ste povinný uviesť osobné údaje. Sú to informácie, ako meno, priezvisko a rodné priezvisko, miesto a dátum narodenia, rodinný stav, povolanie, bydlisko a štátna príslušnosť.

Nie ste však povinný vyjadriť sa k obvineniu a vypovedať v tejto veci. O tom, či budete vypovedať a o rozsahu výpovede rozhodujete vy sami, prípadne po konzultácii so svojím obhajcom.

Čo sa stane, keď poviem niečo, čo môže negatívne ovplyvniť môj prípad?

Všetko, čo poviete pri výsluchu, bude zaznamenané. Ak poviete niečo, čo môže byť použité proti vám, bude s tým oboznámený aj súd, ktorý bude po vznesení obžaloby rozhodovať o vašom prípade. Aj keby ste sa neskôr rozhodli nevypovedať alebo odvolať svoju výpoveď, môže súd pri vyhlásení rozsudku prihliadnuť na vašu predchádzajúcu výpoveď.

Budem v priebehu výsluchu informovaný o stave vyšetrovania?

Orgány činné v trestnom konaní môžu rozhodnúť, aké informácie o stave vyšetrovania vám poskytnú. Nesmú vás však zavádzať.

Aké metódy sa nesmú používať?

Počas výsluchu nesmiete byť týraný alebo inak fyzicky napadnutý. Nemôžu byť proti vám použité vyhrážky ani sa vám nesmú prisľúbiť právne neprípustné výhody. Výpoveď získaná porušením týchto zákazov sa nesmie vziať do úvahy, a to ani s vaším súhlasom.

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie o výsluchu nájdete v § 136, § 136a, § 163a trestného poriadku.

Odobratie biometrických údajov / osobná prehliadka / odobratie vzoriek krvi atď. (2)

Informácie o opravných prostriedkoch proti týmto opatreniam nájdete tu.

Čo je to odobratie biometrických údajov? Kedy ho budem musieť podstúpiť?

Odobratie biometrických údajov zahŕňa v prvom rade identifikačné opatrenia, pomocou ktorých sa má v prebiehajúcom trestnom konaní dokázať vaša vina alebo nevina. Na tento účel možno vyhotoviť vaše fotografie, môžu sa vám odobrať odtlačky prstov alebo dlaní či zaznamenať osobitné telesné znaky, ako napríklad tetovania.

Odobratie biometrických údajov môže na účely trestného konania nariadiť súd, prokurátor a polícia. Spravidla ho vykonáva polícia.

Odobratie biometrických údajov možno vykonať aj donucovacími prostriedkami. Polícia vás môže napríklad zadržať a pridržať vám ruky a prsty, aby vám mohla odobrať odtlačky prstov.

Môže odobratie biometrických údajov prebehnúť aj v prípade, že to práve nie je potrebné (napríklad keď je zrejmé, že som páchateľom)?

Odobratie biometrických údajov je povolené aj na účely budúceho trestného konania; v takom prípade neslúži na vaše usvedčenie v prebiehajúcom trestnom konaní, ale na preventívne predloženie identifikačných znakov na objasnenie v iných, budúcich trestných konaniach. Musia preto existovať predbežné indície pre budúce trestné konanie proti vám.

Môžem byť podrobený osobnej prehliadke?

Na zistenie skutočností, ktoré v trestnom konaní môžu slúžiť ako dôkaz, môže byť nariadená osobná prehliadka.

Pri jednoduchej osobnej prehliadke, ktorú vykonáva polícia, budete prehľadaný na tele alebo sa preskúma, či sa vo vašich prirodzených telesných otvoroch nenachádzajú cudzie predmety. Ak by vám prehliadka mohla navodiť pocit hanby, vykoná ju osoba rovnakého pohlavia alebo lekár, resp. lekárka. Pred vykonaním prehliadky budete upozornený na to, že na vašu žiadosť môže byť prítomná osoba, ktorej dôverujete, a že v prípade oprávneného záujmu máte právo zvoliť si, akého pohlavia má byť osoba, ktorá túto prehliadku vykonáva. Prehliadke sa musíte podrobiť, nesmiete však byť nútený aktívne sa do nej zapájať.

Môže mi byť odobratá vzorka krvi, iných telesných tekutín alebo DNA (napr. vlasov alebo slín)?

Môže vám byť odobratá tiež krv alebo iné telesné látky, napríklad na detekciu alkoholu v krvi alebo na molekulárny rozbor na porovnanie identifikačnej vzorky vašej DNA so vzorkami, ktoré boli nájdené na mieste činu. Takýto zásah nesmie vykonávať polícia, ale iba lekár. Odobraté vzorky sa zničia, ak už nie sú potrebné pre trestné konanie. Identifikačná vzorka vašej DNA však môže byť uložená do databázy, ak existuje dôvod domnievať sa, že sa v budúcnosti bude proti vám viesť trestné konanie z dôvodu spáchania závažného trestného činu.

Ak nedáte súhlas k prehliadke tela alebo analýze DNA, musí ich nariadiť súd. V prípade zdržania, teda v naliehavých prípadoch, je na to oprávnený prokurátor a polícia. Prehliadku možno vykonať aj donucovacími prostriedkami.

Ďalšie informácie

Odobratie biometrických údajov upravuje § 81b, osobnú prehliadku a odoberanie vzoriek krvi upravujú § 81a a § 81d, analýzu DNA upravujú § 81e, § 81f a § 81g trestného poriadku.

Prehliadka / zabavenie / odpočúvanie (3)

Informácie o opravných prostriedkoch proti týmto opatreniam nájdete tu.

Môže byť vykonaná prehliadka v mojom byte, kancelárii alebo vozidle atď.?

Ak ste podozrivý zo spáchania trestného činu, môže prokurátor a polícia prehľadať váš byt aj iné priestory, rovnako ako vaše auto, ak sa domnievajú, že tam môžu nájsť dôkazy, alebo ak bol vydaný príkaz na vaše zatknutie.

V zásade musí prehliadku nariadiť súd. V prípade zdržania, teda v naliehavých prípadoch, môže tento príkaz vydať prokurátor alebo polícia.

Pri prehliadke môžete byť prítomný. Prítomný môže byť aj váš obhajca. Ak pri prehliadke nie je prítomný nijaký sudca alebo prokurátor, mali by sa na nej zúčastniť dvaja obecní úradníci, ak je to možné. Nemusíte však trvať na ich prítomnosti. Po ukončení prehliadky vám na požiadanie bude vydaný doklad, v ktorom sa uvádza dôvod prehliadky a trestný čin, z ktorého ste obvinený.

Môžu byť zabavené veci, ktoré mi patria?

Orgány činné v trestnom konaní môžu zaistiť predmety, ak slúžia ako dôkaz. Ak tieto predmety nevydáte dobrovoľne, môžu vám byť zabavené. Na zabavenie je v zásade potrebný súdny príkaz. V prípade zdržania, teda v naliehavých prípadoch, môže zabavenie nariadiť prokurátor alebo polícia. Proti príkazu na prehliadku môžete kedykoľvek požiadať o rozhodnutie súdu, teda aj po ukončení prehliadky.

Ak boli pri domovej prehliadke zaistené alebo zabavené predmety, na požiadanie vám bude vydaný zoznam týchto predmetov.

Môže mi byť zabavený aj vodičský preukaz?

Predbežne vám môže byť odobraté vodičské oprávnenie (výlučne na základe rozhodnutia súdu), ak existujú naliehavé dôvody domnievať sa, že vám ho súd odoberie v nasledujúcom rozsudku za spáchanie trestného činu v oblasti dopravy. Zvyčajne sa tak stane v prípade, keď ste sa dopustili trestného činu pri vedení motorového vozidla, čím sa preukázalo, že nie ste spôsobilý viesť motorové vozidlo. Dočasné odobratie vodičského oprávnenia súdom slúži ako potvrdenie zabavenia vodičského preukazu zo strany súdu. Polícia alebo prokurátor môžu zabaviť vodičský preukaz pri bezprostrednom ohrození, ak existujú závažné dôvody domnievať sa, že vám bude odobraté vodičské oprávnenie.

Môžem byť odpočúvaný?

Vaše telekomunikačné prostriedky (napr. telefón) a hovory, ktoré uskutočňujete vo svojom byte, môžu byť odpočúvané a zaznamenávané v súlade s prísnymi zákonnými požiadavkami; musí však existovať podozrenie na spáchanie závažného, resp. mimoriadne závažného trestného činu. Obe opatrenia musí nariadiť súd. Odpočúvanie telefonických hovorov môže v prípade zdržania, teda v naliehavých prípadoch, nariadiť aj prokurátor. O týchto kontrolných opatreniach musíte byť dodatočne informovaný.

Ďalšie informácie

Prehliadku a zabavenie upravujú § 102 a nasl., § 94 a nasl., predbežné odobratie vodičského oprávnenia (zabavenie vodičského preukazu) upravuje § 111a a odpočúvanie upravuje § 100a a nasl. trestného poriadku.

Zadržanie (4)

Prokurátor a polícia vás môžu predbežne zatknúť, ak ste boli zadržaný na mieste činu alebo sledovaný a existuje podozrenie, že by ste sa mohli dopustiť úteku. Prokurátor a polícia vás môžu predbežne zadržať aj v prípade zdržania, teda v naliehavom prípade, ak existuje predpoklad, že na vás bude vydaný zatykač. Je to tak v prípade, že ste závažne podozrivý zo spáchania trestného činu a ak existuje konkrétny dôvod na vaše zatknutie. Pri zadržaní už musí byť vydaný zatykač alebo ho musí vydať sudca na žiadosť prokurátora.

Zadržanie prichádza do úvahy aj vtedy, keď je potrebné nútene vykonať vyšetrovacie opatrenia, napríklad výsluch alebo osobnú prehliadku.

Bude mi po zatknutí oznámený dôvod zatknutia?

Áno, v každom prípade. Ak bol na vás vydaný zatykač, pri zatknutí dostanete jeho kópiu.

Ako dlho môžem byť zadržiavaný?

Ak je dôvodom zadržania zatykač, ktorý už bol vydaný alebo ktorý má byť vydaný, podlieha týmto časovým obmedzeniam.

Ak ste boli zatknutý, aby sa nútene vykonali vyšetrovacie opatrenia, tieto opatrenia sa musia bezodkladne vykonať a následne budete prepustený. Prípustná dĺžka závisí od konkrétneho prípadu. Nemôžete však byť zadržiavaný dlhšie ako do konca dňa nasledujúceho po dni zatknutia.

Ak sa po vašom zadržaní ukáže, že ste si ešte neodpykali trest odňatia slobody, ktorý vám bol uložený, môžete byť vzatý do väzby ihneď po zadržaní.

Môžem sa s niekým skontaktovať?

Ak ste boli zatknutý, máte právo kedykoľvek sa poradiť s obhajcom podľa vlastného výberu. Môžete upovedomiť príbuzného alebo osobu, ktorej dôverujete za predpokladu, že tým nebude zmarené vyšetrovanie. Môžete požiadať aj o informovanie konzulárneho úradu svojej krajiny a zasielať naň správy.

Môžem byť v prípade potreby ošetrený lekárom?

Máte právo byť ošetrený lekárom podľa svojho výberu.

Čo je to európsky zatykač a môžem sa proti nemu odvolať?

Európsky zatykač slúži na zatknutie a predvedenie osoby hľadanej v celej EÚ na účely trestného stíhania, výkonu trestu odňatia slobody alebo ochranného opatrenia spojeného s pozbavením osobnej slobody. Ak bol na vás vydaný európsky zatykač, môžete byť zatknutý v niektorom členskom štáte a vydaný do členského štátu, ktorý zatykač vydal.

Po zatknutí v Nemecku na základe európskeho zatykača vás najprv vypočuje najbližší obvodný súd v súvislosti s vašou osobnou situáciou a prípadnými námietkami voči vydaniu. O vašich námietkach rozhodne vrchný krajinský súd.

Máte právo na právnu pomoc v každej fáze konania.

Ak súhlasíte s vaším vydaním, bude vykonané okamžite (tzv. zjednodušené vydanie). Okrem toho budete informovaný o tom, či sa vzdávate zásady špeciality. Ak tak urobíte, môžete byť v krajine vydania zatykača stíhaný aj v rámci iných trestných konaní, ktoré sa proti vám vedú v danej krajine a na ktoré sa európsky zatykač nevzťahuje. Súhlas so zjednodušeným vydaním a/alebo vzdanie sa špeciality nemožno odvolať.

Ak nesúhlasíte, vrchný krajinský súd rozhodne o prípustnosti a súhlase s vydaním do 60 dní. V tejto veci sa nemožno odvolať.

Presnejšie informácie nájdete tutu.

Vyšetrovacia väzba (5)

Kedy mi musí byť oznámený príkaz na zatknutie?

Ak ste boli zadržaný na základe zatykača, musí vám byť predložený pri zatknutí. Ak ste boli predbežne zadržaný, musíte byť predvedený pred súd najneskôr jeden deň po zatknutí. Ak súd na vás vydá zatykač, musí vám to oznámiť. V prípade, že súd na vás nevydá zatykač, musíte byť prepustený.

Za akých okolností môžem byť umiestnený do vyšetrovacej väzby?

Vyšetrovaciu väzbu možno nariadiť v prípade, ak existuje závažné podozrenie, že ste spáchali trestný čin a ak existuje dôvod na vaše zatknutie. Dôvodom na zatknutie môžu byť závažné trestné činy, útek, hrozba úteku, hrozba recidívy a nebezpečenstvo, že budete mariť vyšetrovanie, napríklad tým, že zničíte dôkazy alebo že sa pokúsite ovplyvniť svedkov. Hrozba úteku sa predpokladá vtedy, keď nemáte trvalé bydlisko, stále zamestnanie a nijaké úzke sociálne väzby.

Čo môžem robiť proti rozkazu na vzatie do vyšetrovacej väzby?

Proti rozkazu na vzatie do vyšetrovacej väzby môžete podať sťažnosť, o ktorej rozhodne súd vyššieho stupňa. Namiesto sťažnosti môžete požiadať aj o preskúmanie dôvodov väzby, ktoré vykonáva súd, ktorý vydal zatykač. Okrem žiadosti o preskúmanie dôvodov väzby nie je prípustná iná sťažnosť.

Ako dlho musím zostať vo vyšetrovacej väzbe?

Vyšetrovacia väzba môže trvať až do ukončenia trestného konania. Môže sa ukončiť aj skôr, ak bol zrušený zatykač alebo ak zanikol dôvod na vaše umiestnenie vo vyšetrovacej väzbe. Zrušenie väzby môže byť podmienené okrem iného tým, že zložíte ako kauciu určitú sumu finančných prostriedkov alebo sa budete pravidelne hlásiť na polícii.

Vyšetrovacia väzba môže trvať viac ako šesť mesiacov len za konkrétnych podmienok, ktoré musí preskúmať prokurátor alebo súd (špecifické problémy alebo osobitný rozsah vyšetrovania či iný dôležitý dôvod).

Čo mi bude oznámené pri mojom zatknutí?

Ak ste zatknutý, musíte byť v jazyku, ktorému rozumiete, informovaný o tom, že

  • budete bezodkladne postavený pred súd, a to najneskôr deň nasledujúci po vašom zatknutí,
  • máte právo vyjadriť sa k obvineniu a právo nevypovedať,
  • môžete požiadať o predloženie dôkazov, ktoré môžu viesť k vášmu prepusteniu, a nemusíte nevypovedať,
  • máte právo kedykoľvek, a to aj pred výsluchom, konzultovať s obhajcom, ktorého si môžete vybrať,
  • máte právo byť ošetrený lekárom podľa svojho výberu a
  • môžete upovedomiť príbuzného alebo osobu, ktorej dôverujete, za predpokladu, že tým nebude ohrozené vyšetrovanie.

Musíte byť informovaný o tom, že máte právo na bezplatné služby tlmočníka a informovanie konzulárneho úradu vašej krajiny, ktorému môžete takisto zasielať správy. Okrem toho musíte byť súdom pri výsluchu informovaný o priťažujúcich okolnostiach. Budete mať možnosť vyvrátiť podozrenia a dôvody vášho zadržania a uviesť skutočnosti, ktoré svedčia vo váš prospech. Nakoniec musíte byť poučený o práve odvolať sa proti zadržaniu a dôvodom väzby.

Môžem vo väzení prijímať návštevy, dostávať poštu, nosiť vlastné oblečenie atď.?

V zásade existuje možnosť prijímať počas vyšetrovacej väzby návštevy a dostávať poštu. Môžu sa vám však uložiť obmedzenia. Napríklad môže byť nariadené, že na prijímanie návštev a vedenie telefonátov budete potrebovať povolenie. Môže sa nariadiť, že návštevy, vaša telefonická komunikácia, ako aj doručovanie písomností a balíkov budú podliehať kontrole, prípadne na odovzdávanie predmetov počas návštev bude potrebné povolenie. Proti takémuto rozhodnutiu sa môžete odvolať. Písomná a ústna komunikácia s vaším obhajcom je však možná v zásade bez obmedzení. Pokiaľ ide o nástup do vyšetrovacej väzby, v jednotlivých spolkových krajinách platia rôzne zákony.

Obžaloba (6)

Ak z vyšetrovania vyplynuli dostatočné dôvody na začatie trestného stíhania, prokuratúra vznesie proti vám obžalobu alebo požiada príslušný súd o vydanie trestného rozkazu. V opačnom prípade musí konanie ukončiť. V obžalobe prokurátor zhrnie, z akého činu ste obvinený, ktorý trestný zákon ste údajne porušili a aké dôkazy boli predložené.

Čo to znamená, keď mi bude zo súdu doručená obžaloba?

Súd v predbežnom konaní preskúma, či proti vám začne hlavné pojednávanie. Na tento účel vám predloží spis s obžalobou. Zároveň vás vyzve, aby ste v určitej časovej lehote uviedli, či budú ešte predložené dôkazy vo váš prospech alebo či vznesiete námietky proti začatiu hlavného pojednávania.

V skrátenom konaní sa v prípade obžaloby vedie pojednávanie inak, viac informácií k tomu nájdete tu.

Čo mám robiť, ak nerozumiem obžalobe, pretože neovládam nemecký jazyk?

Ak dostanete obžalobu v jazyku, ktorému nerozumiete, môžete požiadať o bezplatné preloženie spisu s obžalobou a jeho opätovné zaslanie.

Čo mám robiť, keď obvinenie považujem za nedôvodné?

V rámci lehoty stanovenej súdom môžete oznámiť argumenty, pre ktoré považujete obvinenie za nedôvodné. Môžete požiadať aj o predloženie dôkazov, ktoré vás podľa vášho názoru zbavia obvinenia.

Môže súd obžalobu zamietnuť?

Ak sa súd domnieva, že na základe obžaloby pravdepodobne nebudete odsúdený, napríklad preto, lebo dôkazy považuje za nedostatočné, zamietne začatie hlavného pojednávania. Proti tomuto rozhodnutiu sa môže prokuratúra okamžite odvolať.

Je možné zmeniť obžalobu pred hlavným pojednávaním?

Ak súd ešte nerozhodol o začatí hlavného pojednávania vo veci obžaloby, môže ju prokuratúra stiahnuť alebo zmeniť. Nové dôkazy však môže predložiť v priebehu celého trestného konania.

Môžem byť obvinený zo spáchania trestného činu, z ktorého som bol obvinený už v inom členskom štáte?

Obvinenie v inom členskom štáte nebráni vzneseniu obžaloby v Nemecku. Nemôžete byť stíhaný len v tom prípade, ak ste už za rovnaký trestný čin boli odsúdený.

Budem informovaný o svedkoch svedčiacich proti mne a o dôkazoch, ktoré boli proti mne predložené?

Prokuratúra v obžalobe uvedie dôkazy, na základe ktorých ste boli obvinený zo spáchania trestného činu. Váš obhajca má možnosť nahliadnuť do spisov najneskôr po ukončení vyšetrovania a pred vznesením obvinenia. Vy sami môžete zo spisov získať informácie a jednotlivé kópie.

Posledná aktualizácia: 30/08/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.