Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Tilltalade (brottmål)

Njemačka

Inställande av förfarandet (1) Strafföreläggande (2) Påskyndat förfarande (3) Försvarsadvokat (4) Uppgifter om utredningar/anklagelser/domar (5) Möjligheter att invända under utredningen (6)

Sadržaj omogućio
Njemačka

Inställande av förfarandet (1)

Förfarandet kan ställas in när som helst, antingen av den allmänna åklagaren eller, efter det att rättegången har inletts, av domstolen.  Det finns olika skäl till att ställa in förfarandet, varav de viktigaste i praktiken är de som anges nedan.

Förfarandet kan ställas in tills vidare t.ex. om du är frånvarande under en längre tid. Förfarandet kan även ställas in om utredningen visar att det inte finns tillräckliga skäl för att väcka åtal. Allmänna åklagaren får emellertid när som helst återuppta förfarandet (innan preskriptionstiden har löpt ut), t.ex. om nya bevis framkommer.

Förfarandet kan också ställas in slutgiltigt. Detta kan vara fallet vid mindre överträdelser, om skulden kan anses som ringa och det inte finns något allmänt intresse av att väcka åtal. Förfarandet kan också ställas in om ett särskilt villkor uppfylls, t.ex. om du betalar böter eller rättar dig efter ett beslut, såsom att delta i undervisning om trafiksäkerhet.

Strafföreläggande (2)

När det gäller mindre överträdelser får allmänna åklagaren i slutet av brottsutredningen skriftligen begära ett strafföreläggande av domstolen i stället för att väcka åtal. Ett strafföreläggande kan meddelas om domstolen anser att det finns tillräckliga bevis i målet. I ett strafföreläggande ges en kort sammanfattning av överträdelsen och anges en särskild påföljd. Om du inte överklagar beslutet har det verkan som en slutgiltig dom.

Vid ett strafföreläggande är påföljderna begränsade. De utgörs vanligen av böter. De kan också utgöras av körförbud. Om du har en försvarsadvokat kan du även få en villkorlig dom på upp till ett år.

Om du väljer att överklaga, har du två möjligheter:

Vid böter kan du endast invända mot den dagsbot som använts för att beräkna böterna. Om du och den allmänna åklagaren samtycker kan domstolen meddela sitt utslag skriftligen utan rättegång.

Om du inte begränsar överklagandet går målet till rättegång. Du måste inte inställa dig personligen, utan kan företrädas av en advokat. Inte heller vittnen behöver inställa sig personligen. Om du är närvarande vid rättegången kan protokoll från vittnesförhör läsas upp med ditt samtycke.

Slutligen avkunnar domstolen sin dom. Domstolen är inte bunden av påföljden i strafföreläggandet. Den har möjlighet att fastställa en strängare påföljd inom ramen för de i lag fastställda straffskalorna.

Påskyndat förfarande (3)

I enkla mål med tydlig bevisning kan den allmänna åklagaren begära att domstolen ska bevilja ett påskyndat förfarande. Detta är vanligen fallet om du t.ex. inte är bosatt i Tyskland och det finns skäl att anta att du inte kommer att kunna infinna dig vid en senare domstolsförhandling.

Om den allmänna åklagaren så begär tar domstolen upp målet till prövning omedelbart eller inom kort tid. I detta fall krävs inget beslut för att gå vidare till rättegång, till skillnad från vad som är fallet vid ett åtal. Vid det påskyndade förfarandet hoppar man över det mellanliggande förfarandet.

Vid ett påskyndat förfarande kan begäranden om förenklad bevisinsamling avslås.

Möjligheterna att utdöma påföljder är också begränsade. Domstolen får endast utdöma böter eller upp till ett års fängelse. Ditt körkort kan också återkallas.

strong>Försvarsadvokat (4)

Om du är misstänkt för ett brott, den förväntade påföljden är mer än ett års fängelse, du kvarhålls i häkte eller av andra skäl inte kan försvara dig själv, är domstolen skyldig att utse en försvarsadvokat, om du inte redan har en. Vid ett påskyndat förfarande erhåller du en offentlig försvarsadvokat om den förväntade påföljden är mer än sex månader. Skyldigheten att utse en försvarsadvokat är inte beroende av din ekonomiska ställning.

Domstolen beslutar vilken försvarsadvokat som ska utses. Den måste emellertid även ge dig möjlighet att själv välja försvarsadvokat och föreslå honom/henne för domstolen. Om du inte föreslår en advokat, väljer domstolen en.

Den offentliga försvarsadvokaten kan bytas ut endast i undantagsfall. Du kan emellertid själv utse en annan advokat, i vilket fall den offentliga försvarsadvokaten återkallas. Om du väljer en egen advokat måste du själv betala kostnaderna, utom om du frikänns, i vilket fall staten betalar kostnaderna.

Uppgifter om utredningar/anklagelser/domar (5)

Vilka uppgifter sparas?

Polisen har en egen databas som innehåller uppgifter från utredningar.

Vid allmänna åklagarens kontor sparas också uppgifter under och efter en utredning. Uppgifter som erhålls under en utredning sparas också i ett centralt register vid åklagarmyndigheten. Uppgifterna måste raderas efter vissa lagstadgade tidsperioder.

Uppgifter om domar i brottmål sparas i det federala centrala brottsregistret. Du kan inte invända mot att uppgifterna registreras. Uppgifterna stryks efter en viss tid, om inga nya domar har tillkommit. Hur länge uppgifterna sparas beror på domen.

Vilka uppgifter registreras vid straffrättsliga förfaranden och när?

Polisen och den allmänna åklagaren kan när som helst gå in i sina egna databaser. Du har inte tillgång till det federala centrala brottsregistret. När domstolen förbereder huvudförhandlingen begär den ett utdrag ur registret.

Spelar uppgifterna från brottsutredningen någon roll?

Om det finns uppgifter från tidigare brottsutredningar måste den allmänna åklagaren beakta dessa när han/hon t.ex. undersöker möjligheten att ställa in förfarandet i enlighet med 153 och 153a §§ i straffprocesslagen.

Kan uppgifterna påverka domen?

Enligt lag får tidigare domar i det centrala registret beaktas under huvudförhandlingen. Tidigare fällande domar kan inverka negativt på domen. Uppgifter som finns registrerade endast hos den allmänna åklagaren eller polisen får inte beaktas i domen.

Hur kan jag få reda på vilka uppgifter som finns registrerade om mig och hur kan jag påverka dem?

Om du vill veta vilka uppgifter som sparats om dig kan du vända dig till de avdelningar som registrerat uppgifterna.

Du kan ansöka om att uppgifterna ska raderas av den avdelning som registrerat dem. Om de vägrar att göra detta, kan du få beslutet prövat av domstol.

Ytterligare information

Bestämmelser om det centrala brottsregistret finns i lagen om det federala centrala brottsregistret. Allmänna åklagarens registrering av uppgifter omfattas av 483 § och följande paragrafer i straffprocesslagen. Det centrala registret över åtal omfattas av 492 § punkt 1 i straffprocesslagen och närmare bestämmelser har fastställts genom förordning. Bestämmelser om polisens uppgiftsregistrering finns i lagen om den federala kriminalpolisen och de olika delstaternas polislagstiftning.

Möjligheter att invända under utredningen (6)

Du har rätt att invända mot åtgärder som vidtas under utredningen. Detta omfattar rätten att lämna in klagomål mot polisen och att ansöka om att ärendet ska avgöras av domstol.

Du kan överklaga domstolsbeslut.

Om polisen eller den allmänna åklagaren har vidtagit en åtgärd utan domstolsorder, kan du ansöka om att domstolen ska granska åtgärden i efterhand. Om du invänder mot ett beslagtagande, överlämnas ärendet automatiskt till domstol utan att du behöver ansöka om det.

Senaste uppdatering: 30/08/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.