Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Tilltalade (brottmål)

Njemačka

Om du är föremål för ett straffrättsligt förfarande kan det vara till din fördel att söka oberoende juridisk rådgivning. I det här faktabladet får du veta när och under vilka omständigheter du har rätt till en advokat. Det förklaras hur du kan hitta en advokat och hur du ska göra om du inte har råd att betala kostnaderna för en sådan.

Sadržaj omogućio
Njemačka

Hur man hittar en advokat

När du har fått veta att du är föremål för en brottsutredning kan du leta efter specialiserade brottmålsadvokater på Internet. Alla advokater som är registrerade i Tyskland har rätt att agera som försvarsadvokater. Om det är brådskande och du snart kommer att gripas eller en husrannsakan kommer att utföras kan du dygnet runt få en försvarsadvokat via en hjälplinje för kontakt med brottmålsadvokater. Även om du behöver någon med särskilda språkkunskaper eller på en viss ort kan du vända dig till hjälplinjen. Hjälplinjen finns på webbplatsen för det tyska advokatsamfundets (Deutsches Anwaltverein) avdelning för brottmålsadvokater. Du kan även leta fram det regionala advokatsamfundet. Sedan den 1 januari 2010 har regionala förteckningar sammanställts över advokater som åtar sig uppdrag som av domstolen utsedd offentlig försvarsadvokat. Genom det lokala advokatsamfundet får du veta hur du kan få tag på dessa förteckningar och hur de används (eller här).

Om du har gripits eller sitter i häkte har du inte tillgång till denna information. Polisen är skyldig att på begäran ge dig en förteckning över advokater eller en telefonkatalog. Polisen har också information om hjälplinjerna. Om polisen inte låter dig ta kontakt med en advokat, måste du berätta detta för domstolen så snart du ställs inför den. Domstolarna har också förteckningar över advokater som är beredda att ta uppdrag som av domstolen utsedd offentlig försvarsadvokat.

Vem betalar för den juridiska rådgivningen?

Om du frikänns måste staten ersätta advokatkostnaderna. Om förfarandet ställs in i utredningsskedet eller om du döms ansvarar du själv för kostnaderna.

Även om du har en låg inkomst eller inte har någon inkomst alls, har du ingen grundläggande rätt till ekonomiskt stöd från staten vid ett straffrättsligt förfarande. Stöd för juridisk rådgivning kan erhållas endast från distriktsdomstolen (Amtsgericht).

Särskilda regler gäller för betalningen till en av domstolen utsedd offentlig försvarsadvokat. I detta fall får advokaten först betalt av staten. Den lagstadgade ersättningen till en offentlig försvarsadvokat är dock lägre än vad advokaten i annat fall skulle kunna ta betalt. Vid en fällande dom måste du ersätta kostnaderna för den offentliga försvarsadvokaten när förfarandet avslutats. Förutsatt att du har betalningsförmåga måste du alltså betala tillbaka kostnaderna till staten och dessutom betala advokaten det belopp som han kunde ha tagit ut om han inte hade utsetts som offentlig försvarsadvokat.

Senaste uppdatering: 30/08/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.