Tilltalade (brottmål)

Njemačka

När domstolen har avkunnat sin dom har du rätt att överklaga den. Om du frikänns har du inte rätt att överklaga, även om du inte instämmer i grunderna för frikännandet. Domstolen måste informera dig om dina rättigheter. Det finns två former av rättsmedel mot en dom som avkunnats av en distriktsdomstol: överklagande och revisionstalan. Mot domar som avkunnats av regional domstol kan man endast ansöka om revision.

Sadržaj omogućio
Njemačka

Har jag rätt att överklaga?

Så snart en dom har avkunnats får du eller din advokat begära att få fört till protokollet att du överklagar. Alternativt kan du överklaga inom en vecka efter domen. Du kan antingen överklaga skriftligen eller ansöka om att domstolens kansli officiellt registrerar ditt överklagande. Du får överklaga även om domen grundar sig på en överenskommelse mellan åklagaren och försvaret.

Du kan överklaga antingen själva domen eller påföljdsnivån.

Om du överklagar är det upp till dig att motivera överklagandet.

En revisionstalan måste motiveras inom en månad efter det att den skriftliga motiveringen till domen har utfärdats. För detta behövs en advokat, eftersom du inte själv får motivera en revisionstalan.

Vad händer om jag överklagar?

När du överklagar träder domen inte i kraft och verkställs inte. Detta innebär att du tills vidare inte behöver betala böterna eller avtjäna straffet. Du frisläpps emellertid inte om du sitter häktad. För att du ska frisläppas ur häktet måste domstolen häva häktningsordern eller frige dig ur häktet.

Det finns inga tidsgränser för när beslut måste fattas om ditt överklagande. Emellertid gäller ett allmänt krav på att straffrättsliga förfaranden ska genomföras så snabbt som möjligt.

Vid ett överklagande tas rättegången om vid behörig regional domstol. Denna domstol avgör själv vilka bevis som är viktiga. Det kan vara samma bevis som de som beaktades av domstolen i första instans. Det kan emellertid även vara andra bevis. Du får också anhålla om att nya bevis ska prövas.

Vid revisionstalan läggs inga nya bevis fram utan domen och förfarandet granskas endast för att se om rättsliga fel begåtts.

Vad händer vid överklagandeförfarandet?

Överklagandeförfarandet vid den regionala domstolen följer samma mönster som förfarandet vid distriktsdomstolen. Domstolen avkunnar en egen dom. Det är annorlunda endast om du överklagat själva påföljden. Då prövar domstolen endast bevisning som är av betydelse för fastställande av påföljden, t.ex. dina motiv och personliga förhållanden.

Vid revisionstalan kan dom avkunnas även utan muntlig förhandling.

Vad händer om jag vinner framgång med/inte vinner framgång med mitt överklagande?

Om du vinner framgång med ditt överklagande frikänns du eller påföljden mildras. Om du inte frikänns, kan du väcka revisionstalan mot domen.

Om du vinner framgång med revisionstalan finns det två möjligheter: appellationsdomstolen kan under vissa omständigheter komma fram till en egen dom och t.ex. frikänna dig. I andra fall kan det vara nödvändigt att upphäva den dom mot vilken du har väckt revisionstalan och återförvisa målet till den lägre domstolen.

En dom som har upphävts får inte föras in brottsregistret.

En dom vinner rättskraft om ingen av parterna, vare sig du själv, den allmänna åklagaren eller en målsägande, inger ett överklagande inom gällande tidsfrist.

Jag är från en annan medlemsstat. Kan jag bli hemskickad efter det att domen har meddelats?

Som EU-medborgare kan du utvisas från Tyskland endast under försvårande omständigheter. Närmare bestämmelser finns i EU-lagstiftningen om fri rörlighet. Om du är orolig för att utvisas kan du rådgöra med en advokat.

Om jag fälls, kan jag på nytt ställas inför rätta för samma brott?

I princip kan du inte ställas inför rätta två gånger för samma brott. Huruvida domen faktiskt avser samma brott är en komplicerad rättslig gränsdragning.

Senaste uppdatering: 30/08/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.