Izvorna jezična inačica ove stranice njemački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Tilltalade (brottmål)

Njemačka

I dessa faktablad förklaras vad som händer om du är misstänkt för ett brott.

Sadržaj omogućio
Njemačka
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

För information om smärre trafikbrott som endast leder till böter, se faktablad 6.

Om du har utsatts för ett brott, hittar du uppgifter om dina rättigheter här.

Det straffrättsliga förfarandet i korthet

I det här avsnittet beskrivs kortfattat de olika stegen i ett straffrättsligt förfarande.

Straffrättsliga förfaranden delas in i tre steg: brottsutredning, mellanliggande (interimistiskt) förfarande och huvudförfarande (rättegång) (inbegripet överklagande och verkställande).

  • Brottsutredning: Åklagarmyndigheten (antingen den allmänna åklagaren eller polisen) inleder en brottsutredning mot dig om du är misstänkt för ett brott. Syftet med utredningen är att fastställa huruvida misstankarna mot dig är motiverade. En utredning kan omfatta en rad olika åtgärder, t.ex. husrannsakan. När utredningen har slutförts beslutar allmänna åklagaren om förfarandet ska ställas in på grund av att det inte längre finns några misstankar mot dig eller om du ska åtalas.
  • Mellanliggande (interimistiskt) förfarande: Under det mellanliggande förfarandet gör domstolen en bedömning av åtalet och beslutar om man ska gå vidare med det eller inte. Om domstolen anser att bevisningen räcker för att den sannolikt ska leda till en fällande dom inleder den huvudförfarandet.
  • Huvudförfarande (rättegång): Vid huvudförfarandet förbereder och genomför domstolen rättegången. Domstolen prövar åtalspunkterna vid ett muntligt förfarande mot bakgrund av tillgänglig bevisning (ögonvittnen, dokument etc.). Du ges också möjlighet att ge domstolen din version av händelserna och yttra dig om anklagelserna. Om anklagelserna bekräftas ges en fällande dom. I annat fall frikänns du. Du kan överklaga en dom inom vissa tidsfrister. Vid ett överklagande tas huvudförfarandet om vid en högre domstol. Vid revisionstalan granskas endast om domen innehåller rättsliga fel.

Det finns även andra varianter av förfarandet. De huvudsakliga varianterna är strafföreläggande, inställande av förfarandet och påskyndat förfarande.

Faktabladen innehåller uppgifter om de enskilda stegen i det straffrättsliga förfarandet och dina rättigheter. Informationen är endast avsedd som vägledning och bör inte användas som ersättning för ett rättsligt ombud.

Europeiska kommissionens roll

Observera att Europeiska kommissionen inte har något inflytande över de straffrättsliga förfarandena i medlemsstaterna och inte kan hjälpa dig om du har klagomål.

Klicka på följande länkar för att hitta den information du behöver.

1 – Förklaringar

2 – Juridisk rådgivning

3 – Mina rättigheter under brottsutredningen

  • Förhör
  • Identifikation/kroppsvisitering
  • Husrannsakan/beslag/avlyssning
  • Gripande
  • Häktning
  • Åtal

4 – Mina rättigheter under rättegången

5 – Mina rättigheter efter att domen har meddelats

6 – Smärre trafikbrott

Länkar

Straffprocesslagen (Engelsk version)

Senaste uppdatering: 30/08/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.