Izvorna jezična inačica ove stranice njemački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Oskarżeni (postępowanie karne)

Njemačka

W niniejszych arkuszach informacyjnych wyjaśniono, co się dzieje, gdy dana osoba jest podejrzana lub oskarżona o popełnienie przestępstwa.

Sadržaj omogućio
Njemačka
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Informacje o wykroczeniach w ruchu drogowym, które są zazwyczaj zagrożone karą grzywną, można znaleźć w arkuszu informacyjnym 6.

Jeśli padłeś ofiarą przestępstwa, pełną informację na temat przysługujących ci praw znajdziesz tutaj.

Proces karny w zarysie

Niniejszy rozdział zawiera skrótową charakterystykę etapów procesu karnego.

Proces karny dzieli się na trzy etapy: dochodzenie, postępowanie przejściowe i postępowanie główne lub rozprawa (w tym postępowanie odwoławcze i wykonawcze).

  • Dochodzenie (Ermittlungsverfahren): organy ścigania (prokuratura lub policja) wszczynają dochodzenie, jeśli podejrzewają cię o popełnienie przestępstwa. Celem dochodzenia jest ustalenie, czy podejrzenie wobec ciebie jest uzasadnione. Na potrzeby dochodzenia organy ścigania mogą podejmować rozmaite czynności, m.in. przeszukanie twojego domu. Po zakończeniu dochodzenia prokurator postanawia o umorzeniu postępowania z braku wystarczających podstaw oskarżenia bądź o wniesieniu wobec ciebie oskarżenia.
  • Postępowanie przejściowe (Zwischenverfahren): w postępowaniu przejściowym sąd ocenia zarzuty i postanawia o dopuszczeniu bądź niedopuszczeniu oskarżenia. Jeśli sąd uzna, że istnieją wystarczające dowody na uprawdopodobnienie skazania, wszczyna postępowanie główne.
  • Postępowanie główne (Hauptverfahren): na etapie postępowania głównego sąd przygotowuje i przeprowadza rozprawę. Podczas rozprawy ustnej sąd bada treść oskarżenia na podstawie dostępnego materiału dowodowego (zeznań świadków, dokumentów itp.). Również ty jako oskarżony masz możliwość przedstawienia przed sądem swojej wersji zdarzeń oraz odpowiedzenia na zarzuty. Jeśli sąd uzna, że popełniłeś przestępstwo, zostaniesz skazany. Jeśli nie, zostaniesz uniewinniony. Wyrok możesz zaskarżyć w określonym terminie. W przypadku odwołania (Berufsverfahren) sąd wyższej instancji ponownie przeprowadza postępowanie główne. W przypadku rewizji (Revisionsverfahren) wyrok jest sprawdzany wyłącznie pod względem uchybień prawnych.

Istnieją odstępstwa od powyższego trybu postępowania. Do podstawowych należą: postępowanie nakazowe (Strafbefehlsverfahren), umorzenie postępowania (Einstellung des Verfahrens) oraz postępowanie przyspieszone (beschleunigtes Verfahren).

Szczegółowe informacje na temat tych etapów oraz na temat przysługujących ci praw można znaleźć w poszczególnych arkuszach informacyjnych. Niniejsze informacje nie stanowią porady prawnej, a ich celem jest wyłącznie funkcja informacyjna.

Rola Komisji Europejskiej

Należy pamiętać, że Komisja Europejska nie bierze udziału w toczących się w państwach członkowskich postępowaniach karnych i w związku z tym nie może pomóc w składaniu skarg.

Aby uzyskać potrzebne informacje, proszę kliknąć na poniższe linki.

1 – Wyjaśnienia

2 – Uzyskanie porady prawnej

3 – Moje prawa w toku dochodzenia

  • Przesłuchanie
  • Potwierdzenie tożsamości/przeszukanie osoby
  • Przeszukanie/zatrzymanie rzeczy/kontrola i utrwalanie rozmów
  • Zatrzymanie
  • Tymczasowe aresztowanie
  • Oskarżenie

4 – Moje prawa w sądzie

5 – Moje prawa po rozprawie

6 – Wykroczenia w ruchu drogowym i inne drobne wykroczenia

Ciekawe strony

Kodeks postępowania karnego (wersja w języku angielskim)

Ostatnia aktualizacja: 30/08/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.