Izvorna jezična inačica ove stranice njemački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Obžalovaní (trestné konanie)

Njemačka

Na tejto informačnej stránke nájdete informácie o tom, čo sa stane, keď ste podozrivý zo spáchania trestného činu.

Sadržaj omogućio
Njemačka
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Informácie o dopravných priestupkoch, ktoré sa obvykle riešia len uložením pokuty, nájdete na informačnej stránke 6.

Ak ste sa stali obeťou trestného činu, podrobné informácie o svojich právach nájdete tu.

Stručný opis trestného konania

Nižšie nájdete stručný opis jednotlivých fáz trestného konania.

Trestné konanie má tri fázy: vyšetrovacie konanie, predbežné konanie a hlavné konanie (vrátane odvolacieho a vykonávacieho konania).

  • Vyšetrovacie konanie: Orgány činné v trestnom konaní (prokuratúra a polícia) začnú proti vám vyšetrovacie konanie v prípade, že ste podozrivý zo spáchania trestného činu. Treba pritom objasniť, či je podozrenie voči vám odôvodnené alebo nie. Na tento účel možno uplatniť rôzne vyšetrovacie opatrenia, ako napr. domovú prehliadku. Po ukončení vyšetrovania prokurátor rozhodne, či sa konanie pre nedostatočné podozrenie pozastaví alebo či bude voči vám vznesené obvinenie.
  • Predbežné konanie: V predbežnom konaní preskúma súd obžalobu a rozhodne, či sa konanie ukončí alebo či bude pokračovať. Ak súd na základe predložených dôkazov zastáva názor, že by mohlo dôjsť k odsúdeniu, začne hlavné konanie.
  • Hlavné konanie: Súd pri príprave hlavného konania vytýči a vedie hlavné pojednávanie. Obžaloba sa posúdi pri ústnom pojednávaní na základe predložených dôkazov (svedkovia, dokumenty atď.) Dostanete možnosť reagovať na obžalobu z vášho hľadiska, resp. vyjadriť sa k nej. Ak sa obvinenie potvrdí, bude vám uložený trest. Ak sa obvinenie nepotvrdí, budete oslobodený. V rámci určitej lehoty sa proti rozsudku môžete odvolať. V odvolacom konaní bude hlavné pojednávanie prebiehať na súde vyššieho stupňa. V konaní o opravnom prostriedku podľa revízneho princípu sa rozsudok preskúma len z hľadiska právnych chýb.

Existujú odchýlky od tohto postupu. Medzi najdôležitejšie z nich patria trestný rozkaz, pozastavenie konaniaskrátené konanie.

Podrobné informácie o jednotlivých postupoch pri trestnom konaní a o vašich právach nájdete na informačných stránkach. Tieto informácie nenahrádzajú právne poradenstvo a slúžia len ako usmernenie.

Úloha Európskej komisie

Nezabudnite prosím, že Európska komisia nezohráva v trestných konaniach v členských štátoch nijakú úlohu a v prípade sťažnosti vám nemôže pomôcť.

Kliknite na prepojenia uvedené nižšie a vyhľadajte potrebné informácie.

1 – Vysvetlivky

2 – Získanie právneho poradenstva

3 – Moje práva počas vyšetrovacieho konania

  • Výsluch obvineného
  • Odobratie biometrických údajov / osobná prehliadka
  • Prehliadka / zabavenie / odpočúvanie
  • Zatknutie
  • Vyšetrovacia väzba
  • Obžaloba

4 – Moje práva počas súdneho konania

5 – Moje práva po skončení hlavného pojednávania

6 – Dopravné a iné drobné priestupky

Súvisiace odkazy

Trestný poriadok (anglická verzia)

Posledná aktualizácia: 30/08/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.