Optuženik (kazneni postupak)

Italija

U ovim se informativnim bilješkama objašnjava što se događa kad je osoba osumnjičena ili optužena za kazneno djelo.

Sadržaj omogućio
Italija

Kratak pregled kaznenog postupka

U nastavku je naveden sažetak uobičajenih koraka u kaznenom postupku protiv odraslih.

U informativnim bilješkama možete pronaći detaljan opis svake faze postupka, kao i svojih prava. Ove informacije nisu zamjena za pravni savjet te služe samo kao smjernice.

Kazneni postupak pokreće se kad policija ili javni tužitelj saznaju za radnju koja može predstavljati kazneno djelo.

Nakon završetka istrage javni tužitelj pokreće postupak radi početka suđenja, osim ako smatra prikladnim odbaciti predmet.

Kad je riječ o kaznenim djelima o kojima odlučuje zajedničko vijeće suda, porotni sud (tijelo slično Kraljevskom sudu u Ujedinjenoj Kraljevini (Engleska i Wales) ili Saveznom sudskom okrugu u Sjedinjenim Američkim Državama) ili u nekim slučajevima sud sa sucem pojedincem, javni tužitelj sucu pripremnog ročišta podnosi zahtjev za upućivanje u postupak pred sudom.

Na kraju pripremnog ročišta sud može optuženika uputiti u postupak pred sudom ili prekinuti postupak.

U slučaju kaznenih djela za koja je nadležan sudac pojedinac ili mirovni sudac, javni tužitelj upućuje poziv ili izravan poziv na suđenje (mandato di comparizione, citazione diretta in giudizio).

Postoji i nekoliko posebnih postupaka: skraćeni postupak, izricanje kazne na zahtjev stranaka (nagodba), neposredno ili izravno upućivanje u postupak pred sudom (giudizio immediato, giudizio direttissimo), kazneni nalog.

Kazneni postupak obično se odvija u tri faze:

  • prvostupanjski postupak (porotni sud, zajedničko vijeće suda, sudac pojedinac ili mirovni sudac)
  • žalbeni postupak i
  • kasacijski postupak (sud najvišeg stupnja).

U prvostupanjskom postupku prikupljaju se svi dokazi, iskazi svjedoka i dokumentirani dokazi, a postupak završava osuđujućom ili oslobađajućom presudom.

Protiv presude donesene u prvostupanjskom postupku može se podnijeti žalba.

Žalbeni sud odlučuje hoće li potvrditi presudu donesenu u prvostupanjskom postupku ili je izmijeniti u cijelosti ili djelomično, ili je ukinuti i vratiti predmet prvostupanjskom sudu na ponovno suđenje.

Žalba protiv odluke žalbenog suda može se podnijeti pred kasacijskim sudom (sud najvišeg stupnja).

Kasacijski sud donosi presudu kojom tužbu može proglasiti nedopuštenom ili je odbiti, presudu protiv koje je podnesena žalba može ukinuti bez vraćanja predmeta ili je može ukinuti i predmet vratiti na ponovno suđenje prvostupanjskom sudu.

Nakon završetka svih faza postupka presuda postaje pravomoćna. U slučaju osude s izricanjem kazne potonja kazna postaje izvršiva.

U informativnim bilješkama možete pronaći detaljan opis svake faze postupka, kao i svojih prava. Ove informacije nisu zamjena za pravni savjet te služe samo kao smjernice.

Ako ste žrtva kaznenog djela, sve informacije o svojim pravima možete pronaći ovdje.

Uloga Europske komisije

Valja navesti da Europska komisija nema nikakvu ulogu u kaznenim postupcima u državama članicama, te vam stoga ne može pomoći s podnošenjem pritužbe. Informacije navedene u ovim bilješkama služe samo za informiranje o tome kako možete podnijeti pritužbu i kome se možete obratiti.

Kliknite na poveznice u nastavku kako biste pronašli potrebne informacije:

1 – Moja prava za vrijeme istrage

2 – Moja prava za vrijeme suđenja

3 – Moja prava nakon suđenja

Posljednji put ažurirano: 22/03/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.