Izvorna jezična inačica ove stranice latvijski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Обвиняеми (наказателни производства)

Latvija

Sadržaj omogućio
Latvija

Къде ще се проведе съдебният процес?

Делото ще се разглежда от районен/градски съд или в случай на много сериозно престъпление — от окръжен съд. Обикновено местонахождението на компетентния съд зависи от мястото, където е извършено престъплението. Ще ви бъде връчено писмено уведомление.

Делото се разглежда в открито съдебно заседание, с някои изключения (сексуални престъпления, необходимост от запазване на държавна тайна и т.н.).

В първоинстанционния съд делото се разглежда от един съдия, но председателят на съда може да поиска делото да се разгледа от колегия от трима професионални съдии. Съдията/колегията се произнася с решение по случая.

Може ли обвиненията да бъдат променени по време на съдебния процес?

Прокурорът може да утежни/смекчи обвиненията в хода на съдебния процес.

Ако прокурорът смекчи обвиненията, но фактическите положения останат непроменени, новите обвинения се вписват в протокола по делото.

Ако обвиненията бъдат смекчени, когато фактическите положения са се променили, или бъдат утежнени, но фактическите положения не са се променили, новите обвинения следва да бъдат вписани в протокола по делото. Можете да поискате тяхното издаване в писмена форма.

Ако прокурорът утежни обвиненията, защото са установени нови фактически положения във връзка с престъплението, съдът може да отложи делото и прокурорът трябва да представи новите обвинения в съда в рамките на един месец.

Информация за новите обвинения ще бъде изпратена до вас, вашия адвокат, жертвата и представител на жертвата и ще бъде посочена датата на съдебния процес.

Какво се случва, ако се призная за виновен по някои или всички от обвиненията?

Ако обвиняемият пледира виновен, това може да доведе до прилагане на по-лека присъда. Такъв е и случаят, когато обвиняемият се признае за виновен по някои от обвиненията.

Ако пледирате виновен по всички обвинения, делото може да бъде разгледано без преценка на доказателствата и чрез оценяване единствено на тези доказателства, които се отнасят лично до вас и до обезщетението под формата на претърпени вреди. В този случай съществуват ограничени възможности за обжалване на решението на съда.

Трябва ли да присъствам по време на съдебния процес?

Вие трябва да присъствате на съдебните заседания през цялото време до постановяване на решението на съда. Можете да поискате делото да бъде разгледано без вас, но в този случай трябва да присъства ваш представител.

Ако сте в друга държава/местоположението ви е неизвестно/присъствието ви в съда не е възможно, делото може да се разгледа in absentia (т.е. във ваше отсъствие).

Нямате право да участвате в съдебния процес чрез видеовръзка от друга държава-членка.

Ще имам ли преводач по време на процеса?

Съдът ще ви осигури преводач.

Ще имам ли адвокат по време на процеса?

Вие сам вземате решение за необходимостта от адвокат. Задължително е да имате адвокат при следните обстоятелства:

 • ако сте малолетен/недееспособен/имате затруднения при усвояването;
 • ако е взето решение относно използване на принудителни мерки от медицински характер;
 • ако не сте в състояние да упражнявате вашите процесуални права поради физическа/психическа неспособност;
 • ако сте неграмотен/сте получил ниско ниво на образование, което не ви позволява да упражнявате вашите процесуални права;
 • ако са започнали преговори за споразумяване с прокуратурата;
 • ако делото се разглежда във ваше отсъствие.

В тези случаи ще ви бъде назначен адвокат и вие можете да го/я отхвърлите с изключение на случаите, когато се прилагат принудителни мерки от медицински характер. Имате право да поискате друг адвокат.

Имам ли право да говоря по време на процеса?

Имате право да давате показания и да изразявате мнението си в съда. Не сте задължен да давате показания - това не може да се счита за отказ за сътрудничество със съда. Имате право да представяте писмени доказателства пред съда, а съдът ще ги прочете на глас. Не сте длъжен да се уличавате в извършването на престъпление, а прокурорът е длъжен да докаже вината ви.

Не сте длъжни да казвате истината и не може да се образува ново дело срещу вас, защото умишлено сте дал неверни показания/сте отказал да дадете показания. Поведението ви може да бъде взето под внимание при определяне на наказанието, но не може да се разглежда като утежняващо вината обстоятелство.

Какви са моите права по отношение на доказателствата срещу мен?

Можете да представяте нови доказателства по време на съдебното производство, за да докажете алибито си, да изключите наличието на наказателна отговорност/смекчите вината си и да оспорите доказателствата на прокуратурата.

Имате право да задавате въпроси на свидетелите и на жертвата, да призовавате свидетели, включително такива, които не са били разпитани преди това, да представяте документи, веществени и електронни доказателства, да отправяте молба към съда да изиска представянето на предмети/документи.

Имате право да представяте доказателства по време на цялото съдебно производство, до момента, когато съдът обяви, че съдебното разследване е приключило.

Имате право да ползвате услугите на частен детектив. При вземане на решение по делото съдът преценява всички доказателства в тяхната съвкупност.

Съдът взема решение дали да призове свидетелите ви след допитване до другите страни в производството. Ако искането ви бъде отхвърлено, можете да го подадете многократно.

Вие и вашият адвокат имате право да разпитате всички свидетели по делото. Техните показания се анализират в пледоарията на защитата, която се изнася от вас или от вашия адвокат.

Ще бъде ли взета под внимание информацията относно моето съдебно минало?

Информацията относно вашите неизтърпени присъди ще бъде взета под внимание. Присъдите, заличени от досието ви в регистъра за съдимост поради изтекла давност, може да се разглеждат като обстоятелства, характеризиращи личността ви. Тези присъди се вземат под внимание при определяне на наказанието, включително ако то е лишаване от свобода.

Информация за съдебното ви минало се иска по време на етапите на разследване и действия на прокурора преди предаването на съд, като тази информация може да бъде представена в хода на съдебното производство. Съдът ще вземе под внимание съдебното ви минало при вземане на решението.

Законът позволява контакти с компетентните органи в други държави-членки, както и искането на информация от тях във връзка с ваши предишни присъди там.

Какво се случва в края на съдебния процес?

Съдът постановява оправдателна или осъдителна присъда, или решение за прекратяване на наказателното производство, ако обстоятелствата показват, че процесът не трябва да продължи. Това може да се случи, ако няма достатъчно доказателства в подкрепа на обвиненията, или ако прокурорът оттегли обвиненията.

Възможни присъди:

 • лишаване от свобода (3 месеца — 15 години, а за тежки престъпления — до 20 години/доживотно лишаване от свобода);
 • общественополезен труд (40 — 280 часа);
 • глоба (3 — 200 пъти минималната месечна работна заплата);
 • конфискация на имущество (имотът се изземва в полза на държавата без право на обезщетение);
 • екстрадиция от Латвия (допълнително наказание: забрана за влизане в страната в продължение на 3 — 10 години);
 • ограничение на права (допълнително наказание: забрана за предприемането на определени видове/всякакъв вид търговска дейност; забрана за упражняване на някои професионални/други видове дейности,за заемане на определена длъжност или за получаване на законови разрешения/лицензии; 1—5 години);
 • пробация (1—3 години).

Каква е ролята на жертвата по време на съдебния процес?

Едно лице се признава за жертва с решение на следователя/прокурора, ако лицето го е поискало в писмена форма. Съдът може да признае дадено лице за жертва до началото на съдебното следствие в производството.

Жертвата може да подаде искане за обезщетение. Тя може да представя доказателства и да оказва влияние върху развитието на делото (помирение с подсъдимия, съгласие относно споразумението между прокурора и обвиняемия/подсъдимия по отношение на наказанието, и т.н.).

Жертвата изразява мнението си относно присъдата и исканото от него/нея обезщетение за претърпени вреди по време на съдебното заседание. Жертвата може да обжалва решението на съда от първа инстанция и решението на Апелативния съд.

Връзки по темата

Закон за наказателното производство

Наказателно право

Закон за регистъра на наказанията

Закон за процедурите по задържане/лишаване от свобода

Закон за детективската дейност

Латвийски съдилища

Последна актуализация: 15/06/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.