Izvorna jezična inačica ove stranice latvijski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Obvinění (trestní řízení)

Latvija

Sadržaj omogućio
Latvija
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Jaké jsou fáze trestního vyšetřování?

Cílem období předcházejícího soudnímu řízení je:

  • zjistit, zda byl spáchán trestný čin,
  • kdo by měl být z trestného činu obviněn,
  • zda je možné věc odložit, věc uzavřít nebo ji předložit soudu.

Období předcházející soudnímu řízení má dvě fáze – vyšetřování a trestní stíhání.

Vyšetřování provádějí různé policejní orgány včetně Státní policie, Státní bezpečnostní policie, Finanční policie, Vojenské policie, Vězeňské služby, Úřadu pro prevenci a boj s korupcí, Ostrahy státních hranic, celních orgánů, kapitánů plavidel na volném moři, velitelů vojenských jednotek Národních ozbrojených sil rozmístěných na cizích územích. Vyšetřování provádí orgán, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Vyšetřování může rovněž vést státní zastupitelství.

Trestní stíhání vedou orgány státního zastupitelství.

Moje práva během vyšetřování

Klikněte na níže uvedené odkazy a dozvíte se více o svých právech během fází trestního řízení, které předcházejí soudnímu jednání:

Vyšetřování (1)

Účel vyšetřování

Účelem vyšetřování je zjistit, zda byl spáchán trestný čin, kdo by z něj měl být obviněn či zda se má věc odložit.

Pracovat s vámi bude vyšetřovatel (obvykle policista). Během fáze vyšetřování můžete být zadržen na 48 hodin a jako bezpečnostní opatření na vás může být uvalena vazba.

Celková doba potřebná k vyšetřování a trestnímu stíhání závisí na závažnosti trestného činu, z něhož jste podezříván (od 6 do 22 měsíců s možností prodloužení o dalších 6 měsíců). Pokud se tyto lhůty nedodrží, musí být všechna bezpečnostní opatření a omezení vašich majetkových práv odvolána.

Dozvím se, co se děje?

Policista, který vede vyšetřování, vás bude informovat o tom, co se děje.

Bude mi přidělen tlumočník, pokud nebudu hovořit místním jazykem?

Tlumočník vám bude přidělen, o to se postará policista / státní zástupce. Tlumočník přeloží všechno, co je nutné – dokumenty, vyjádření vyšetřovatele a obhájce i vaše svědectví.

Ve které fázi budu moci hovořit s obhájcem?

Pokud nemluvíte místním jazykem, nejste povinen mít obhájce (právníka), ale je to rozumné, jelikož nemusíte znát místní situaci a zákony. Můžete si vybrat právníka sám nebo můžete požádat vyšetřovatele, aby vám přidělil obhájce ex offo.

Pokud jste byli zadržen, bude právník během 48 hodin vyzván, aby vás zastupoval. Doporučuje se, aby zahraniční právník účastnící se jednání spolupracoval s místním právníkem.

Tlumočník bude zajištěn co nejdříve, jelikož jeho přítomnost je nutná k tomu, aby vám vysvětlil situaci a abyste mohli být vyslechnuti.

Budu požádán o poskytnutí informací? Mám je poskytnout?

Máte právo, nikoli povinnost poskytnout informace. Máte právo nevypovídat, což proti vám nemůže být použito a vykládáno jako neochota spolupracovat na vyšetřování.

Co se stane, pokud řeknu něco v můj neprospěch?

Vaše svědectví bude posuzováno společně s jinými důkazy v dané věci. Nejste povinni svědčit proti sobě. Máte právo učinit jakékoli prohlášení, které považujete za nezbytné. Máte právo nevypovídat.

Mohu se spojit s rodinným příslušníkem nebo přítelem?

Pokud jste zadrženi, máte právo požádat vyšetřovatele, aby informoval vaše nejbližší rodinné příslušníky, jiné příbuzné, vašeho zaměstnavatele nebo školu atd.

Může mě v případě potřeby prohlédnout lékař?

Ano, při vyšetřování musí být dodržována lidská práva.

Mohu se spojit se svým velvyslanectvím, pokud pocházím z jiné země?

Máte právo požadovat, aby bylo informováno vaše velvyslanectví nebo konzulát.

Jsem z jiné země. Musím být osobně přítomen během vyšetřování?

Během vyšetřování musíte být přítomni. Vyšetřovatel rozhodne, zda je možné se zúčastnit vyšetřování prostřednictvím videokonference nebo telefonické konference.

Mohu být vrácen zpět do své vlasti?

V právní úpravě takový požadavek neexistuje, ale vyhoštění z Lotyšské republiky je trestem, který lze udělit. Lze to provést pouze na základě soudního rozhodnutí.

Budu držen ve vyšetřovací vazbě, nebo propuštěn?

Vyšetřující soudce rozhodne o vaší vazbě do 48 hodin od vašeho zatčení. Vazba může být uvalena, pokud se pro trestný čin, který jste spáchali, předpokládá trest odnětí svobody, a pokud žádné jiné bezpečnostní opatření nemůže zajistit, že:

  • se nebudete vyhýbat vyšetřování / soudnímu jednání / výkonu rozsudku;
  • nebudete mařit průběh vyšetřování;
  • nespácháte další trestný čin.

Vyšetřující soudce vás vyslechne předtím, než rozhodne o vzetí do vazby. Máte právo předkládat dokumenty, které by ukázaly, že vazba není důvodná. Přítomnost právníka a tlumočníka pro vás bude zajištěna.

Mohu během vyšetřování odjet ze země?

Ze země můžete odjet se souhlasem (obvykle písemným) vyšetřovatele.

Budou mi odebrány otisky prstů, vzorky DNA (např. vlasy nebo sliny) nebo jiné tělesné tekutiny?

Chcete-li získat informace o svých právech, klikněte zde.

Bude mi provedena tělesná prohlídka?

Chcete-li získat informace o svých právech, klikněte zde.

Je možné prohledat můj domov, pracoviště, auto atd.?

Chcete-li získat informace o svých právech, klikněte zde.

Mohu se odvolat?

Proti rozhodnutí vyšetřujícího soudce se můžete odvolat k předsedovi soudu. Máte právo napadnout kroky, které podnikl vyšetřovatel nebo státní zástupce, podáním podaným k jejich nadřízeným.

Své stížnosti ohledně rozhodnutí vyšetřovatele, státního zástupce nebo vyšetřujícího soudce byste měl předložit do 10 dní, ale na jejich postup si můžete stěžovat během celého vyšetřování.

Svoji stížnost můžete předložit v jazyce, který znáte. Vaše stížnost musí být přezkoumána do 10 dnů od jejího obdržení. Pokud není stížnost napsána v úředním jazyce, začne se lhůta počítat ode dne, kdy bude k dispozici úřední překlad. Budete o tom informován.

Mohu se přiznat k některým nebo ke všem obviněním před zahájením soudního řízení?

Máte právo se přiznat během vyšetřování nebo trestního stíhání ke všem či některým obviněním.

Pokud se přiznáte, považuje se to za polehčující okolnost, která může vést k mírnějšímu trestu nebo k ukončení trestního řízení. Pokud spolupracujete s vyšetřujícími orgány nebo se státním zastupitelstvím, může to přinést použití méně přísných bezpečnostních opatření nebo propuštění z vazby.

Je možné změnit obvinění před soudním řízením?

Obvinění vůči vám je možné změnit, pokud státní zástupce získal další důkazy. Původní obvinění vůči vám musí být změněno, pokud se ukázalo jako nesprávné, státní zástupce pak ukončí trestní stíhání ve vztahu k této části obvinění. Následně vám bude sděleno nové obvinění.

Můžu být obviněn z trestného činu, z nějž jsem byl obviněn již v jiném členském státě?

Může být proti vám vzneseno obvinění, ale nemůžete být souzen a odsouzen, pokud jste již byl souzen nebo osvobozen v souvislosti s týmž trestným činem v jiném státě.

Dostanu informace o osobách svědčících proti mně?

Dostanete informace o osobách, které svědčí proti vám. Po ukončení vyšetřování případu a před jeho postoupením soudu vám státní zástupce předá spis, kde si budete moci přečíst výpovědi svědků.

Dostanu informace o dalších důkazech proti mně?

Dostanete spis o případu, který bude obsahovat veškeré důkazy, které se státní zástupce chystá použít u soudu proti vám. Státní zástupce vám předá kopii spisu.

Z tohoto trestného činu jsem již byl obviněn v jiném členském státě. Jak se teď bude postupovat?

Není možné, abyste byl souzen v souvislosti s týmž trestným činem v Lotyšsku. V členských státech EU platí zásada ne bis in idem, tj. není možné dvakrát trestně stíhat nebo trestat stejný trestný čin.

Budou požadovány informace o mém trestním rejstříku?

Informace o vašem trestním rejstříku požadovány budou.

Trestní stíhání (2)

Účel fáze trestního stíhání

Cílem trestního stíhání je určit trestný čin a osobu, která by z něj měla být obžalována, a dojit k závěru, zda je možno danou věc odložit nebo uzavřít a předat soudu. Provádí jej státní zástupce.

Celková doba potřebná k vyšetřování a trestnímu stíhání závisí na závažnosti trestného činu, z nějž jste podezříváni (od 6 do 22 měsíců s možností prodloužení o dalších 6 měsíců). Pokud se tyto lhůty nedodrží, musí být všechna bezpečnostní opatření a omezení vašich majetkových práv odvolána.

Dozvím se, co se děje?

Státní zástupce, který provádí vyšetřovací úkony (nejspíše stejné jako během fáze vyšetřování) vám řekne, co se děje.

Bude mi přidělen tlumočník, pokud nebudu hovořit místním jazykem?

Tlumočník vám bude přidělen, o to se postará státní zástupce. Tlumočník přeloží všechno, co je nutné – dokumenty, vyjádření státního zástupce a právníka i vaše svědectví.

Ve které fázi budu moci hovořit s obhájcem?

Pokud nemluvíte místním jazykem, je rozumné mít obhájce, jelikož nemusíte znát místní situaci a zákony. Doporučuje se, aby zahraniční právník účastnící se jednání spolupracoval s místním právníkem. Můžete si vybrat právníka sami nebo můžete požádat státního zástupce, aby vám přidělil obhájce ex offo.

Tlumočník bude zajištěn co nejdříve, jelikož jeho přítomnost je nutná k tomu, aby vám vysvětlil situaci, abyste mohli být vyslechnuti atd.

Budu požádán o informace? Mám je poskytnout?

Máte právo, nikoli povinnost poskytnout informace. Máte právo nevypovídat, což proti vám nemůže být použito a vykládáno jako neochota spolupracovat.

Co se stane, pokud řeknu něco, co může být v dané věci použito proti mně?

Vaše svědectví bude posuzováno společně s jinými důkazy v dané věci. Nejste povinni svědčit sami proti sobě. Máte právo učinit jakékoli prohlášení, které považujete za nezbytné. Máte právo nevypovídat.

Mohu se spojit s členem rodiny nebo přítelem?

Pokud jste zadrženi, máte právo požádat státního zástupce, aby informoval vaše nejbližší rodinné příslušníky, jiné příbuzné, vašeho zaměstnavatele nebo školu atd.

Může mě v případě potřeby prohlédnout lékař?

Ano, při trestním stíhání musí být dodržována lidská práva.

Mohu se spojit se svým velvyslanectvím, pokud pocházím z jiné země?

Máte právo požadovat, aby bylo informováno vaše velvyslanectví nebo konzulát.

Jsem z jiné země. Musím být osobně přítomen během vyšetřování?

Musíte být osobně přítomni během fáze trestního stíhání. Státní zástupce rozhodne, zda je možné se zúčastnit vyšetřování prostřednictvím video nebo telefonické konference.

Mohu být vrácen zpět do své vlasti?

V právní úpravě takový požadavek neexistuje, nicméně existuje možnost udělit dodatečný trest – vyhoštění z Lotyšské republiky. Takovýto trest lze udělit pouze na základě rozhodnutí soudu.

Budu držen ve vyšetřovací vazbě, nebo propuštěn?

O uvalení vazby rozhodne vyšetřující soudce. Vazbu lze uvalit, pokud je za trestný čin, který jste spáchal, možné uložit trest odnětí svobody a pokud žádné jiné bezpečnostní opatření nemůže zaručit, že se nebudete vyhýbat vyšetřování, soudnímu řízení nebo výkonu rozsudku, že nebudete mařit průběh vyšetřování a že nespácháte další trestný čin.

Vyšetřující soudce vás vyslechne předtím, než rozhodne o uvalení vazby. Máte právo předkládat dokumenty, které by ukázaly, že vazba není důvodná. Přítomnost obhájce a tlumočníka pro vás bude zajištěna.

Mohu během vyšetřování vycestovat ze země?

Ze země můžete vycestovat se souhlasem (obvykle písemným) státního zástupce.

Budou mi odebrány otisky prstů, vzorky DNA (např. vlasy nebo sliny) nebo jiné tělesné tekutiny?

Chcete-li získat informace o svých právech, klikněte zde.

Bude mi provedena tělesná prohlídka?

Chcete-li získat informace o svých právech, klikněte zde.

Je možné prohledat můj domov, pracoviště, auto atd.?

Chcete-li získat informace o svých právech, klikněte zde.

Mohu se odvolat?

Proti rozhodnutí vyšetřujícího soudce se můžete odvolat k předsedovi soudu. Proti postupu státního zástupce se můžete odvolat k vyššímu státnímu zástupci.

Své stížnosti ohledně rozhodnutí státního zástupce nebo vyšetřujícího soudce byste měl předložit do 10 dnů. Stížnosti na postup státního zástupce můžete předkládat po celou dobu vyšetřování.

Svoji stížnost můžete předložit v jazyce, který znáte. Vaše stížnost musí být přezkoumána do 10 dnů od jejího obdržení. Pokud není stížnost napsána v úředním jazyce, začne se lhůta počítat ode dne, kdy bude k dispozici úřední překlad. Budete o tom informován.

Mohu se přiznat k některým nebo ke všem obviněním před zahájením soudního řízení?

Máte právo se přiznat během vyšetřování nebo trestního stíhání ke všem či některým obviněním.

Pokud přiznáte svoji vinu, považuje se to za polehčující okolnost, která může vést k mírnějšímu trestu. Pokud přiznáte svoji vinu a budete spolupracovat s vyšetřovatelem či se státním zástupcem, může to vést k tomu, že budou zavedena mírnější bezpečnostní opatření nebo že budete propuštěn z vazby.

Pokud přiznáte svoji vinu, může být trestní řízení ukončeno. Výsledkem může být:

  • podmíněné zproštění trestní odpovědnosti,
  • usnesení státního zástupce ukládající příslušný trest,
  • dohoda se státním zástupcem o vašem přiznání viny a příslušném trestu, kterou pak potvrdí soud atd.

Je možné změnit obvinění před soudním řízením?

Obvinění vůči vám je možné změnit, pokud státní zástupce získal další důkazy. Obvinění vůči vám může být změněno, pokud má státní zástupce za to, že se ukázalo jako nesprávné; státní zástupce pak ukončí trestní stíhání ve vztahu k této části obvinění. Následně vám bude sděleno nové obvinění.

Mohu být obviněn z trestného činu, z nějž jsem byl obviněn již v jiném členském státě?

Může být proti vám vzneseno obvinění, ale nemůžete být souzeni a odsouzeni, pokud jste již byli souzeni nebo osvobozeni v souvislosti s týmž trestným činem v jiném státě.

Dostanu informace o osobách svědčících proti mně?

Dostanete informace o osobách, které svědčí proti vám. Po ukončení vyšetřování případu a před jeho postoupením soudu vám státní zástupce předá spis s výpověďmi svědků.

Dostanu informace o dalších důkazech proti mně?

Dostanete spis o případu, který bude obsahovat veškeré důkazy, které se státní zástupce chystá použít u soudu proti vám. Státní zástupce vám předá kopii spisu.

Z tohoto trestného činu jsem již byl obviněn v jiném členském státě. Jak se teď bude postupovat?

Není možné, abyste byl souzen v souvislosti s týmž trestným činem v Lotyšsku. V členských státech EU platí zásada ne bis in idem, tj. není možné dvakrát trestně stíhat nebo trestat stejný trestný čin.

Budou požadovány informace o mém trestním rejstříku?

Ano, informace o vašem trestním rejstříku budou požadovány.

Některé procesní úkony (3)

Budou mi odebrány otisky prstů, vzorky DNA (např. vlasy nebo sliny) nebo jiné tělesné tekutiny?

Je možné, že vám budou odebrány otisky prstů nebo vzorky vaší DNA. Vzorky jiných tělesných tekutin lze požadovat a odebrat, pokud je to nutné pro vyšetřování konkrétního trestného činu.

Máte právo se seznámit s rozhodnutím o znaleckém ohledání před jeho provedením, pokud se vás toto ohledání týká. Máte právo klást otázky ohledně znaleckého ohledání před jeho provedením.

Jste povinni podrobit se znaleckému ohledání. Jste povinni poskytnout vzorky pro srovnávací test nebo umožnit jejich získání.

Pokud vzorky poskytnete dobrovolně, bude to zaznamenáno. Máte právo vědět, které informace se zaznamenávají, a můžete požádat o doplnění čehokoli, co považujete za nutné, před podepsáním protokolu. Pokud neumožníte odebrání vzorků pro srovnávací test, budou získány za pomoci donucovacích prostředků na základě rozhodnutí vyšetřujícího soudce.

Bude mi provedena tělesná prohlídka?

Vaše tělo může být vizuálně prohlédnuto, zda na něm jsou stopy trestné činnosti, nějaká zvláštní znamení nebo rysy atd. Vizuální prohlídku vašeho těla může provést pouze osoba stejného pohlaví nebo lékař. O vizuální prohlídce se sepíše protokol a vy máte právo být o něm informováni a připojit své připomínky.

Tělesná prohlídka vám může být provedena, pokud ve svých šatech, osobních věcech, na svém těle nebo v tělesných otvorech schováváte předměty nebo dokumenty, které mají význam pro vyšetřování. Tělesnou prohlídku může provést pouze osoba stejného pohlaví v přítomnosti lékaře. Rozhodnutí o provedení tělesné prohlídky se nepožaduje, pokud jste ve vazbě. Rozhodnutí o provedení tělesné prohlídky se nepožaduje, pokud se provádí během prohledávání nějaké místnosti nebo území a vy jste tam v danou chvíli přítomni.

Je možné prohledat můj domov, pracoviště, auto atd.?

Váš domov, pracoviště, auto atd. lze prohledat. Vyšetřující soudce nebo soud rozhodne o prohlídce, nicméně v naléhavých případech stačí rozhodnutí vyšetřovatele schválené státním zástupcem.

Vy nebo dospělý člen vaší rodiny máte právo se prohlídky zúčastnit, zejména pokud se provádí ve vašem bydlišti či pracovišti, kromě případů, když jste zatčeni. Pokud se vy nebo dospělý člen vaší rodiny nemůžete prohlídky zúčastnit, musí být přizván zástupce obce nebo správce budovy.

Máte právo být informováni o rozhodnutí o prohlídce předtím, než bude provedena, a vyšetřovatel je povinen vám toto rozhodnutí předložit. Všechny předměty nalezené a zabavené během prohlídky vám musí být ukázány a v příslušných případech musí být zaprotokolovány, uloženy a zapečetěny.

Máte právo požadovat, aby bylo místo prohlídky uvedeno do původního stavu, pokud je to proveditelné. Máte právo být seznámeni s protokolem z prohlídky, vyjádřit své poznámky a požadovat, aby byly zaneseny do protokolu. Během prohlídky máte právo na právníka a tlumočníka.

Související odkazy

Zákon o trestním řízení

Trestní zákon

Orgány Státní policie

Nejvyšší státní zastupitelství

Zákon o rejstříku trestů

Zákon o postupech při zadržení a vazbě

Zákon o vazebních postupech

Zákon o advokátní komoře

Poslední aktualizace: 03/10/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.