Izvorna jezična inačica ove stranice francuski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Tiltalte i straffesager

Luksemburg

Sadržaj omogućio
Luksemburg
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Overtrædelser af færdselsloven er omfattet af færdselsloven og vedrører navnlig overtrædelser i forbindelse med indtagelse af alkohol, overskridelse af hastighedsgrænser og adfærd i forbindelse med færdselsulykker.

Hvad forstås der ved promille- og spirituskørsel?

Der skelnes efter alkoholindholdet i blodet. Det er ulovligt at have et alkoholindhold i blodet på over 0,5 g pr. liter blod. Politiretten (tribunal de police) er den kompetente instans i sager (alvorlige forseelser), hvor en fører af et køretøj har et alkoholindhold på 0,5-1,2 g pr. liter blod. Er alkoholindholdet højere, er den ansvarlige domstol kriminalretten (tribunal correctionnel) (alvorligere lovovertrædelse).

Loven taler også om tydelige tegn på spirituspåvirket tilstand. Hvis du har et alkoholindhold på under 0,5 g pr. liter blod, men udviser tydelige tegn på at være spirituspåvirket, vil du blive behandlet, som om du har et indhold på mindst 0,5 g pr. liter blod. På samme måde vil en bilist med et alkoholindhold på 0,5-1,2 g pr. liter blod, der udviser tydelige tegn på at være spirituspåvirket, blive behandlet, som om indholdet var mindst 1,2 g pr. liter blod.

Hvilke sanktioner risikerer man?

Der er følgende sanktionsmuligheder: fængsling, bøde, kørselsforbud (foreløbig, endelig eller øjeblikkelig frakendelse af kørekortet) eller konfiskation. Sanktionerne fastsættes efter overtrædelsens alvor.

Hvilken straf risikerer man for at overtræde hastighedsgrænserne?

Der findes tre former for overtrædelse af hastighedsbegrænsningen:

Mindre forseelse

Enhver overskridelse, der ikke henhører under en anden kategori. Sanktionen for en mindre forseelse er en bøde, hvorefter sagen betragtes som afsluttet.

Alvorlig overtrædelse

Sanktionen er en større bøde (25-500 EUR).

Grov overskridelse af hastighedsgrænser (kun i tilfælde, hvor den pågældende allerede har begået samme alvorlige overtrædelse før)

Sanktionen er bøde (500-10 000 EUR) og/eller fængselsstraf (8 dage til 3 år).

Flere oplysninger om overskridelser af hastighedsgrænser og de kategorier, de inddeles i, kan fås ved at kontakte transportministeriet.

Hvilke sanktioner findes der for adfærd i forbindelse med færdselsulykker?

Flugt fra ulykkessted

Sker der en ulykke (uanset skadens art eller omfang), har du pligt til at forblive på ulykkesstedet, indtil undersøgelserne er afsluttet, idet du ellers gør du dig skyldig i flugt fra ulykkessted.

Sanktioner for flugt fra ulykkesstedet er fængselsstraf, bødestraf og/eller frakendelse af kørekort.

Undladelse af at hjælpe personer, der er i fare

Det er strafbart at undlade at hjælpe en person, der er i fare, hvis man uden at udsætte sig selv eller andre for alvorlig fare frivilligt afholder sig fra at hjælpe eller sikre hjælp til en person, der er i alvorlig fare, hvor man enten selv har konstateret, at der består en farlig situation for den pågældende, eller fordi man har fået den beskrevet af den eller de personer, der ønsker hjælp.

Strafferammen for at undlade at hjælpe en person, der er i fare, er fængsel i fra otte dage til fem år og/eller en bøde fra 251 til 10 000 EUR.

Uagtsom legemsbeskadigelse og uagtsomt manddrab

Retten behandler sådanne sager som andre sager, der ikke vedrører overtrædelser af færdselsloven.

Relevante links

Transportministeriet, overskridelse af hastighedsgrænser

Nyheder på færdselsområdet

Sidste opdatering: 05/04/2016

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.