Izvorna jezična inačica ove stranice francuski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Verdachten (in strafzaken)

Luksemburg

Sadržaj omogućio
Luksemburg
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Kan ik hoger beroep instellen?

U kunt binnen veertig dagen na de dag van het vonnis hoger beroep instellen tegen dit vonnis door middel van een verklaring bij de rechtbank. Dit beroep kan beperkt zijn tot een bezwaar tegen de hoogte van de straf of tegen het civiele deel.

Bevoegdheden

  • Contravention (overtreding) = Tribunal de police (politierechter); hoger beroep bij de Tribunal correctionnel (correctionele rechtbank).
  • Délit (licht misdrijf) = Tribunal correctionnel (correctionele rechtbank); hoger beroep bij het Cour d’appel (Hof van beroep).
  • Crime (zwaar misdrijf) = voor de Chambre criminelle (strafkamer zware misdrijven) van de arrondissementsrechtbank; hoger beroep bij de Chambre criminelle (strafkamer zware misdrijven) van het Cour d’appel (Hof van beroep).

Wat gebeurt er als ik hoger beroep instel?

De Procureur d'Etat van het hof of van de rechtbank waar het beroep aanhangig wordt gemaakt, wordt binnen 24 uur van het beroep op de hoogte gesteld. Er wordt een datum vastgesteld voor de beroepszitting en deze wordt aan u medegedeeld.

Hoe lang duurt het voor het hoger beroep wordt behandeld?

Het duurt enkele maanden voordat het beroep wordt behandeld.

Kan ik nieuwe bewijzen indienen voor het hoger beroep? Welke regels zijn van toepassing?

U hebt het recht om, in het kader van het beroep, nieuwe bewijzen in te dienen. De regels van het bewijsrecht zijn van toepassing. Het hof aanvaardt alle ingediende wettige bewijzen. Procedurele middelen, zoals de nietigheid van een akte, worden echter niet aanvaard, aangezien die in eerste aanleg aan de orde gesteld hadden moeten worden.

Wat gebeurt er tijdens de beroepszitting en wat kan de uitspraak van de rechtbank/het hof zijn?

De rechters onderzoeken de feiten opnieuw maar zij horen de getuigen in beginsel niet opnieuw, tenzij het hof dit noodzakelijk acht. Bovendien kan het hof, als dat nodig is, nieuwe getuigen horen.

De rechter in de beroepsprocedure kan de straf die in eerste aanleg is uitgesproken in beginsel niet verhogen, als alleen de verdachte beroep tegen het vonnis heeft ingesteld. In dat geval kan de rechter de straf alleen handhaven of verminderen. Verhoging van de straf is alleen mogelijk als de Procureur d'Etat ook beroep heeft ingesteld tegen het vonnis, hetgeen in het algemeen gebeurt als de verdachte beroep instelt tegen het strafrechtelijk deel.

Wat gebeurt er als het beroep wordt aanvaard/verworpen?

U hebt het recht beroep in cassatie in te stellen. Het Cour de cassation (hof van cassatie) beperkt zich tot verificatie van het recht en houdt zich niet bezig met de feiten.

Als de eerste uitspraak onjuist was, word ik dan schadeloos gesteld? Waarvoor? Hoe?

U hebt alleen recht op een schadevergoeding als u onterecht gevangen bent gehouden. Dit recht geldt voor eenieder die in voorlopige hechtenis is gehouden gedurende meer dan drie dagen, op voorwaarde dat deze hechtenis of het voortduren van deze hechtenis niet het gevolg is van uw eigen schuld.

Als mijn beroep wordt aanvaard, blijft mijn veroordeling dan in mijn strafblad staan?

Als uw beroep wordt gehonoreerd en tot vrijspraak leidt, wordt uw veroordeling niet bijgeschreven op uw strafblad.

Is een tweede beroep mogelijk als het eerste beroep is afgewezen? Aan wie moet dat worden gericht? Onder welke omstandigheden?

Een verzoek tot herziening kan door eenieder die door een definitief vonnis als dader van een zwaar of licht misdrijf is aangemerkt, in de volgende omstandigheden worden ingediend.

  • Als, na een veroordeling wegens een zwaar of licht misdrijf, iemand anders in een andere rechterlijke uitspraak is veroordeeld voor hetzelfde feit en de twee veroordelingen niet met elkaar verenigbaar zijn, is deze tegenstrijdigheid in dat geval het bewijs van onschuld van een van beiden.
  • Als de gehoorde getuigen vervolgens zijn veroordeeld wegens valse getuigenis.
  • Als, na het vonnis, een feit bekend wordt of onbekende documenten aan het licht komen die zodanig zijn dat uw gehele of gedeeltelijke onschuld kan worden vastgesteld.
  • Als, na te zijn veroordeeld wegens moord, documenten worden overgelegd die voldoende aanwijzingen opleveren over het in leven zijn van het vermeende slachtoffer van de moord.
  • Als uit een arrest van het Europees Hof voor de rechten van de mens blijkt dat een strafrechtelijke veroordeling in strijd met dit verdrag is uitgesproken.

Het Cour supérieure de justice (hoogste gerechtshof), in zitting bijeen als cassatiehof, beslist over de herzieningsverzoeken.

Wanneer is een veroordeling definitief?

Een veroordeling is definitief als er geen beroepsmogelijkheden meer zijn, onder meer als de termijnen voor beroep of cassatie zijn verstreken.

Kan ik na het proces worden teruggestuurd als ik onderdaan van een andere lidstaat ben?

U kunt als onderdaan van een andere lidstaat na het proces worden teruggestuurd wegens bestaande ernstige verstoring van de openbare orde. Een onderdaan van een derde land kan, als hij een groot deel van zijn straf heeft uitgezeten, verzoeken om in vrijheid te worden gesteld als hij schriftelijk verklaart niet meer naar het land terug te keren.

U kunt bij de Tribunal administratif (administratieve rechtbank) beroep instellen tegen het besluit van het ministerie van Immigratie om u terug te sturen.

Wat gebeurt er met de gegevens inzake de tenlastelegging/de veroordeling?

Informatie over uw veroordeling wordt geregistreerd in het strafregister; in dit register worden strafrechtelijke vonnissen van Luxemburgse rechtbanken opgenomen.

Hoe en waar worden deze gegevens bewaard?

Het strafregister wordt bewaard op het Parquet Général (parket-generaal) onder verantwoordelijkheid van de Procureur Général d’Etat (procureur-generaal van de Staat). In het register wordt u geregistreerd met uw voor- en achternaam, de namen van uw ouders en, indien van toepassing, van uw echteno(o)t(e), geboortedatum en -plaats, woonplaats en beroep of met een identificatienummer.

Hoe lang worden deze gegevens bewaard?

Door een Luxemburgse rechter uitgesproken veroordelingen worden in het strafregister doorgehaald als aan u, van rechtswege of op verzoek, rehabilitatie is verleend.

Kunnen deze gegevens zonder mijn toestemming worden bewaard?

Bewaring van gegevens in het strafregister is verplicht en kan zonder uw toestemming gebeuren.

Kan ik bezwaar maken tegen het bewaren van deze gegevens? Hoe? Bij wie?

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de inschrijvingen in het strafregister; beroep kan worden ingesteld bij de Chambre du Conseil (raadkamer) van de arrondissementsrechtbank.

Links

Strafregister/strafblad

Wetboek van strafrecht

Wetboek van strafrechtrechtelijk onderzoek misdrijven

Laatste update: 05/04/2016

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.