Obžalovaní (trestné konanie)

Luksemburg

Sadržaj omogućio
Luksemburg
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Aké sú fázy vyšetrovania trestného činu?

Účelom vyšetrovania trestného činu je zozbierať dôkazy o spáchanom trestnom čine a určiť, či páchateľom/páchateľmi je jeden alebo sú viacerí podozriví.

Štátny prokurátor začne predbežné vyšetrovanie, ktorým bude poverená polícia, ktorá vypočuje možných páchateľov, zozbiera indície a prípad opíše v protokole.

Po skončení vyšetrovania sa štátny prokurátor rozhodne uzatvoriť prípad s tým, že zastaví trestné stíhanie, alebo vydá obvineného na trestné konanie pred súdom.

Ak bol spáchaný zločin alebo v prípade komplikovaného prečinu štátny prokurátor ustanoví vyšetrujúceho sudcu, ktorý zozbiera a preverí fakty a okolnosti v prospech a neprospech obvineného. Sudca vznesie obvinenie proti každému, kto je obvinený z trestného činu a podľa všetkého je do veci zapletený, a sám alebo prostredníctvom polície smie vykonať prehliadky, zaistenie vecí alebo iné úkony. Môže rozhodnúť o uväznení ktoréhokoľvek obvineného.

V prípade vyšetrovania trestného činu sudcom bude sudca o prípade informovať štátneho prokurátora. Štátny prokurátor navrhne uzatvoriť prípad a zastaviť trestné stíhanie alebo vydať obvineného na trestné konanie pred súdom. O prijatí alebo neprijatí návrhov štátneho prokurátora rozhodne poradný senát obvodného súdu.

Moje práva počas vyšetrovania trestného činu

Výsluch / predbežné policajné vyšetrovanie (1)

Čo sa bude diať počas predbežného vyšetrovania?

Na základe trestného oznámenia podaného obeťou alebo zistenia zločinu alebo prečinu políciou bude štátny prokurátor viesť predbežné vyšetrovanie a pokúsi sa zistiť páchateľa trestného činu. V prípade akéhokoľvek prečinu smie vyšetrovaním poveriť vyšetrujúceho sudcu, ktorý zhromaždí informácie o veci. Ak ide o zločin, je povinný postúpiť vec vyšetrujúcemu sudcovi. Vypočutý smie byť každý svedok. Štátny prokurátor, polícia alebo vyšetrujúci sudca vás preto môže predvolať, aby vás vypočul ohľadom vašej prípadnej úlohy v danom prípade.

Čo znamená byť „obvinený“?

Od okamihu, keď vás sudca počas vyšetrovania označí za „obvineného“, čiže vás obviní zo spáchania trestného činu, vám vzniknú práva. Budete považovaný za nevinného, kým súd nepreukáže a neuzná vašu vinu.

Čo mi povedia o tom, čo sa budete diať?

Máte právo byť oboznámený s povahou a dôvodom obvinenia, čiže so skutkami, ktoré sa vám kladú za vinu, a s príslušným právnym základom. Toto právo na informácie vám má umožniť čo možno najlepšie si pripraviť svoju obhajobu. Informácie musia byť zrozumiteľné a úplné a poskytne vám ich buď dôstojník kriminálnej polície, alebo vyšetrujúci sudca.

Ak nehovorím používaným jazykom, bude mi poskytnutá pomoc tlmočníka?

Ak nehovoríte niektorým z jazykov používaným pred justičnými orgánmi (políciou alebo vyšetrujúcim sudcom), bude vám poskytnutá bezplatná pomoc tlmočníka. Tlmočník pretlmočí všetky otázky a všetky vaše odpovede.

Zatknutie (vrátane vydania európskeho zatykača) (2)

Čo sa stane v prípade pristihnutia pri zločine alebo prečine?

V prípade pristihnutia pri zločine alebo prečine, čiže bezprostredne po spáchaní trestného činu, vás polícia môže ihneď zatknúť, ak vás podozrieva zo spáchania tohto trestného činu. Polícia vás môže zadržiavať maximálne 24 hodín. Môže zaistiť veci, ktoré mohli slúžiť na spáchanie trestného činu. Môže vám odobrať odtlačky prstov a vyfotografovať vás. Môže vám odobrať aj vzorku DNA. Potom budete predvedený pred vyšetrujúceho sudcu.

Kedy sa budem môcť obrátiť na advokáta a ako?

Ak ste boli zadržaný dôstojníkmi kriminálnej polície z dôvodu pristihnutia pri čine alebo vás vypočúva vyšetrujúci sudca, dôstojníci kriminálnej polície alebo vyšetrujúci sudca sú povinní poučiť vás o vašom práve na pomoc advokáta a umožniť vám spojiť sa s ním, aby vám túto pomoc mohol poskytnúť. O tomto práve budete poučený ešte pred výsluchom vašej osoby v písomnej forme a proti písomnému potvrdeniu v jazyku, ktorému rozumiete.

Môžem kontaktovať člena svojej rodiny alebo priateľa?

Polícia je povinná písomne vás oboznámiť proti písomnému potvrdeniu v jazyku, ktorému rozumiete, s vaším právom upovedomiť o svojom zatknutí osobu podľa svojho vlastného výberu, a dať vám k dispozícii telefón. Touto osobou môže byť člen vašej rodiny alebo priateľ, pokiaľ to nie je v rozpore so záujmami vyšetrovania.

Môžem v prípade potreby kontaktovať lekára?

Hneď po svojom zadržaní budete písomne oboznámený proti písomnému potvrdeniu v jazyku, ktorému rozumiete, o svojom práve ihneď sa dať vyšetriť lekárom. Ustanoviť lekára, ktorý vás vyšetrí, môže aj štátny prokurátor buď z vlastnej iniciatívy, alebo na žiadosť vášho rodinného príslušníka.

Ak som štátnym príslušníkom iného štátu, môžem kontaktovať svoje veľvyslanectvo?

Môžete kontaktovať osobu podľa vlastného výberu, teda ak chcete, aj veľvyslanectvo vášho štátu.

Môžu ma podrobiť osobnej prehliadke?

Ak ste počas svojho zadržiavania podozrivý zo skrývania vecí, ktoré môžu napomôcť odhaliť pravdu, alebo predmetov, ktoré sú nebezpečné pre vás alebo pre niekoho iného, môžu vás podrobiť osobnej prehliadke, ktorú vykoná osoba rovnakého pohlavia, ako je vaše.

Môžu mi prehľadať byt, kanceláriu, auto atď.?

V rámci predbežného vyšetrovania môžu u vás vykonať jedine domovú prehliadku, ak ste na ňu dali svoj výslovný, rukou napísaný súhlas. V prípade pristihnutia pri zločine alebo prečine nie je tento súhlas potrebný a domová prehliadka sa môže uskutočniť v ktorúkoľvek dennú alebo nočnú hodinu. Ak existujú indície, ktoré naznačujú, že ste spáchali zločin alebo prečin, môžu vám prehľadať aj auto.

V rámci vyšetrovania vedeného vyšetrujúcim sudcom môžu u vás vykonať domovú prehliadku iba medzi pol siedmou a dvadsiatou hodinou. Môže vám byť poskytnutá kópia vašich zaistených dokumentov a môžete požiadať, aby vám vydali vec, ktorú vám zaistili. Štát vám tento predmet vydá, ak ho nepotrebuje na odhalenie pravdy alebo na zaistenie strán a ak vrátením tejto veci nebude ohrozená bezpečnosť osôb alebo majetku. Vydanie veci je možné odoprieť v prípadoch, keď zhabanie veci ustanovuje zákon.

Budem sa musieť podrobiť odberu vzoriek DNA, odtlačkov prstov alebo iných telesných tekutín?

Na príkaz štátneho prokurátora alebo vyšetrujúceho sudcu a s vaším predchádzajúcim písomným súhlasom vám dôstojník kriminálnej polície môže odobrať bunky na účely zostavenia porovnávacieho DNA profilu.

Môžete byť donútený absolvovať odber buniek, ak podľa všetkého existuje priamy súvis medzi vami a spáchaním daných skutkov, a ak sa tieto skutky trescú trestom odňatia slobody v trvaní dvoch alebo viacerých rokov.

Nemôžu vás donútiť podrobiť sa odberu krvi.

Štátny prokurátor môže nariadiť odber odtlačkov prstov vašej osobe, ak ste sa podľa všetkého podieľali na práve páchanom zločine, a v priebehu predbežného vyšetrovania. Tieto odtlačky prstov môže polícia neskôr použiť na účely prevencie, vyšetrovania a zisťovania trestných činov.

Ak sú odtlačky prstov nevyhnutne potrebné na zistenie vašej totožnosti, môžu vám ich vziať v rámci vyšetrovania práve páchaného zločinu alebo prečinu, v rámci predbežného vyšetrovania alebo v rámci dožiadania alebo výkonu príkazu na vyhlásenie pátrania vydaného justičným orgánom so súhlasom štátneho prokurátora alebo vyšetrujúceho sudcu. Tieto odtlačky prstov môže polícia neskôr použiť na účely prevencie, vyšetrovania a zisťovania trestných činov, s výnimkou prípadu, keď sa vás netýka žiadne vyšetrovanie trestného činu alebo vykonávacie opatrenie.

Akým spôsobom vás vyšetrujúci sudca môže predviesť na výsluch?

Ak ste na slobode, vyšetrujúci sudca vás môže predvolať listom, to znamená príkazom na dostavenie sa na súd. Iba vás vyzve, aby ste sa dostavili v uvedený deň a hodinu, kedy vás hneď vypočuje.

Okrem toho vás však vyšetrujúci sudca môže dať hľadať políciou príkazom na vaše predvedenie, ak sa domnieva, že hrozí nebezpečenstvo vášho úteku a zničenia dôkazov, alebo ak sa na jeho žiadosť nedostavíte na súd. V prípade zločinu sa predpokladá nebezpečenstvo úteku, ak sa v zmysle zákona trestá daný skutok trestom za závažný trestný čin.

Na obvineného môže byť vydaný zatykač, ak je na úteku alebo býva v cudzine, a ak mu za skutky, ktoré sa mu kladú za vinu, hrozí trest väzenia.

Ak som štátnym príslušníkom iného štátu, vyžaduje sa moja prítomnosť počas konania a môžem sa zúčastniť pojednávania prostredníctvom videokonferencie?

Počas pojednávania je vaša prítomnosť nevyhnutná. V zákone sa neustanovuje možnosť účasti na pojednávaní prostredníctvom videokonferencie.

Výsluch vyšetrujúcim sudcom a vzatie do väzby (3)

Čo je predmetom výsluchu vykonávaného vyšetrujúcim sudcom?

Vyšetrujúci sudca zistí vašu totožnosť a oboznámi vás s úkonmi, ktoré boli vykonané v priebehu konania. Potom vás oboznámi s vaším obvinením, čo znamená, že od tej chvíle budete oficiálne obvinený zo spáchania trestného činu, a podrobí vás výsluchu o skutkoch, ktoré sú predmetom obvinenia (alebo o skutkoch, „ktoré sa vám kladú za vinu“).

Aké sú vaše práva počas výsluchu vykonávaného vyšetrujúcim sudcom?

Máte právo byť oboznámený so všetkými skutkami, ktoré sa vám kladú za vinu, a s úkonmi, ktoré boli vykonané v rámci postupu, ktorý sa uplatňuje v prípade pristihnutia pri zločine alebo trestnom čine, alebo v priebehu predbežného vyšetrovania.

Vyšetrujúci sudca je povinný poučiť vás o vašom práve na právnu pomoc advokáta podľa vášho vlastného výberu. Musí tak urobiť písomne a proti písomnému potvrdeniu ešte pred tým, ako vás bude vypočúvať v jazyku, ktorému rozumiete. Ak si advokáta nevyberiete, vyšetrujúci sudca vám musí ustanoviť obhajcu ex offo.

Môžu vás vypočúvať len v prítomnosti vášho advokáta, pokiaľ sa tohto práva výslovne nevzdáte.

Keď sa dostavíte na súd, máte právo odoprieť výpoveď. O tomto práve musíte byť poučený.

Vždy máte právo odvolať sa na svoje predchádzajúce vyhlásenia; vaše priznanie možno vziať do úvahy len vtedy, keď ste ho vyslovili slobodne a dobrovoľne.

Máte právo klásť otázky svedkom.

Až do skončenia prvého výsluchu nemáte právo styku so svojím advokátom. Sudca vám môže prostredníctvom zdôvodneného rozhodnutia zakázať styk (dopisovanie) s vašimi blízkymi maximálne na dobu 10 dní.

Ak nehovorím používaným jazykom, bude mi poskytnutá pomoc tlmočníka?

Vyšetrujúci sudca je povinný privolať na výsluch tlmočníka, ktorý pretlmočí všetky otázky a odpovede a pretlmočí vám vašu výpoveď počas jej opätovného čítania.

Môžu ma vydať do krajiny môjho pôvodu?

Nie, ak orgány vašej krajiny nepožiadajú o vašej vydanie pre ten istý trestný čin a ak luxemburské orgány nebudú súhlasiť s tým, aby sa vyšetrovanie uskutočnilo vo vašej krajine, budete nútený ostať v Luxembursku, v prípade potreby vo väzení.

Budú vyžiadané informácie o mojom registri trestov?

V praxi si justičné orgány overia v rámci vyšetrovania minulosť obvineného, čiže aj váš register trestov.

Budú mi poskytnuté informácie o svedkoch, ktorí proti mne vypovedali, a o iných existujúcich dôkazoch proti mne?

V rámci svojho práva nazerať do spisu zvyčajne prostredníctvom svojho advokáta sa môžete informovať o svedkoch, ktorí proti vám vypovedali, a o existujúcich dôkazoch proti vám. Prístup k vášmu spisu vám bude umožnený po prvom výsluchu. O nahliadnutie do svojich procesných spisov môžete tiež kedykoľvek požiadať vyšetrujúceho sudcu.

Prepustia ma na slobodu alebo ma vezmú do väzby?

Po vznesení obvinenia proti vám a po vašom výsluchu vás vyšetrujúci sudca môže prepustiť na slobodu. Môže vás tiež vziať do vyšetrovacej väzby prostredníctvom vydania príkazu na vaše prijatie do väzby. Polícia vás potom odvezie do väzenia. Ak si to bude vyšetrovanie vyžadovať, vyšetrujúci sudca vám môže zakázať styk s vonkajším svetom. Po zrušení tohto zákazu budete môcť telefonovať z väzenia svojim blízkym, pričom budete musieť dodržiavať prísny väzenský poriadok.

V každom štádiu konania máte právo požiadať o predbežné prepustenie z väzby. Toto predbežné prepustenie môže byť podmienené splnením povinnosti zložiť kauciu a vyžaduje zvoliť si bydlisko v Luxembursku.

Môžem počas vyšetrovania opustiť krajinu?

Vo všeobecnosti môžete počas vyšetrovania opustiť krajinu, pokiaľ nie ste uväznený. Naproti tomu, ak vykonávate trest odňatia slobody za prečin alebo za závažnejší trestný čin (s hornou hranicou trestnej sadzby trestu odňatia slobody v trvaní dvoch a viac rokov, ak máte pobyt v Luxembursku), vyšetrujúci sudca alebo poradný senát vám môže nariadiť súdny dohľad, ktorý bude spojený s povinnosťou napr. neprekročiť územné hranice vymedzené vyšetrujúcim sudcom.

Čo sa stane, ak som za ten istý zločin už bol stíhaný v inom členskom štáte?

V prípade toho istého skutku môžete byť potrestaný za ten istý trestný čin iba raz, ale stále môžete byť dvakrát trestne stíhaný, pokiaľ v niektorom štáte nebol vynesený konečný rozsudok. Ak v uvedenom štáte prebieha vyšetrovanie, môže sa stať, že vás vydajú do tohto štátu na účely trestného stíhania a súdenia v tomto štáte a súčasne v Luxembursku.

Zasadnutie poradného senátu vo veci prepustenia z väzby (4)

Ak som vo väzbe, ako a koho mám požiadať o predbežné prepustenie?

O prepustenie z väzby možno požiadať v každom procesnom štádiu, to znamená kedykoľvek v priebehu vyšetrovania a bez obmedzenia, pokiaľ ide o počet žiadostí. Môžete tak urobiť jednoduchou žiadosťou, ktorú predložíte poradnému senátu obvodného súdu.

Ak ste vo väzbe vo väzení, môžete tiež požiadať o dočasné prepustenie jednoduchou písomnou žiadosťou, ktorú odovzdáte do rúk zamestnancov väzenia.

Aký je postup a aká je lehota?

Rozhodne sa neodkladne, najneskôr do troch dní po podaní žiadosti o predbežné prepustenie. Ako obvinený musíte byť vypočutý a v prípade potreby musí byť vypočutý aj váš advokát. Poradný senát obvodného súdu rozhodne na základe písomného a zdôvodneného stanoviska vyšetrujúceho sudcu.

Môžu ma predbežne prepustiť z väzby, ak zaplatím určitú sumu peňazí (kauciu)?

V zákone sa skutočne ustanovuje pojem „kaucia“. Súd vás môže predbežne prepustiť proti zaplateniu tejto sumy, ktorú určí voľne. Táto suma poslúži ako záruka, že sa dostavíte pred vyšetrujúceho sudcu a na súd, že nastúpite do výkonu trestu a zároveň poslúži ako záruka zaplatenia pokút a súdnych trov.

Ak ma predbežne prepustia z väzby, budem pod súdnym dohľadom?

Prepustenie z väzby môže byť sprevádzané umiestnením pod súdny dohľad. Orgány vám môžu uložiť určité povinnosti, ako napríklad povinnosť nestretávať sa s určitými ľuďmi alebo necestovať.

Je proti rozhodnutiam súdu prípustné odvolanie?

Ak ste na slobode, štátny prokurátor sa môže odvolať proti rozhodnutiu v lehote jedného dňa, ktorá začína plynúť dňom vynesenia rozhodnutia. V takomto prípade zostanete vo väzbe až do vynesenia rozhodnutia odvolacím súdom.

Proti rozhodnutiu súdu, ktorým sa zamieta žiadosť o prepustenie, sa vždy môžete odvolať na odvolací súd.

Vyšetrovanie prípadu štátnym prokurátorom / vyšetrujúcim sudcom a právo na obhajobu (5)

Ktoré úkony môže vykonať vyšetrujúci sudca?

Počas vyšetrovania môže vyšetrujúci sudca použiť súbor rôznych prostriedkov na zistenie skutkovej podstaty spáchaného trestného činu.

Sudca môže teda zabezpečiť domovú prehliadku, vypočuť svedkov, uskutočniť konfrontácie, nariadiť vypracovanie znaleckého posudku alebo dokonca odpočúvanie, alebo záznam telekomunikačnej prevádzky a prípadne infiltrácia.

Môžem sa odvolať proti vyšetrovaciemu úkonu?

Môžete podať návrh na neplatnosť vyšetrovacieho úkonu na poradný senát obvodného súdu.

Musíte tak urobiť v priebehu samotného vyšetrovania v lehote piatich dní odo dňa, keď ste sa o úkone dozvedeli. Ak návrh na neplatnosť úkonu nepodáte v priebehu vyšetrovania, počas hlavného pojednávania ho už nebudete môcť podať.

Aké ďalšie opravné prostriedky môžem podať?

Okrem týchto prípadov návrhov na neplatnosť máte tiež právo požiadať počas vyšetrovania o dodržanie alebo výkon oprávnenia alebo práva priznaného zákonom. Ak sa o vašej žiadosti nerozhodlo alebo v prípade odmietnutia rozhodnúť o vašej žiadosti sa budete môcť neskôr domáhať rozhodnutia v inom konaní sťažnosťou na nespravodlivosť procesu.

O aké úkony môžem požiadať vyšetrujúceho sudcu?

Prostredníctvom svojho advokáta môžete požiadať vyšetrujúceho sudcu, aby vykonal úkony smerujúce k dokázaniu vašej neviny. Môžete teda požiadať o domovú prehliadku, o nové vypočutie, o vypočutie určitých svedkov, ktorí môžu vypovedať vo váš prospech, o uskutočnenie konfrontácie alebo zariadenie znaleckého posudku.

Môžete tiež odovzdať sudcovi akýkoľvek dokument, ktorý môže dokázať vašu nevinu, alebo požiadať o zrušenie zaistenia dokumentov, predmetov alebo bankových účtov nariadeného sudcom.

Postup skončenia vyšetrovania a vydania obvineného na trestné konanie pred súdom (6)

Čo sa bude diať po skončení vyšetrovania?

Vyšetrujúci sudca vydá uznesenie o skončení vyšetrovania. Domnieva sa teda, že splnil všetky úlohy potrebné na to, aby pravda vyšla najavo a aby obvinení páchatelia boli označení za súdených.

Aké máte práva po vynesení uznesenia o skončení vyšetrovania?

Najmenej osem dní pred dátumom stanoveným na preskúmanie spisu poradným senátom obvodného súdu bude vám a vášmu advokátovi poskytnutý spis s prípadným stanoviskom vyšetrujúceho sudcu. Máte právo byť oboznámený so všetkými informáciami, ktoré vyplynuli z vyšetrovania.

Pred tým, ako poradný senát prijme rozhodnutie, ktorým bude buď rozhodnutie o zastavení konania pre bezdôvodnosť (zastavenie trestného stíhania pre nedostatok dôkazov), alebo príkaz na vydanie na trestné konanie pred súdom (za účelom odsúdenia obvinených), máte právo predložiť svoje vyjadrenie, v praxi prostredníctvom advokáta.

Proti uvedeným rozhodnutiam vyšetrujúceho sudcu a poradného senátu sa môžete odvolať: môžete sa odvolať proti uzneseniu vyšetrujúceho sudcu alebo proti rozhodnutiu poradného senátu obvodného súdu. Odvolanie treba podať poradnému senátu odvolacieho súdu.

Môžem sa pred súdnym konaním obhajovať priznaním viny vo všetkých alebo v niektorých bodoch obžaloby / obvinenia?

V Luxembursku v súčasnosti neexistuje konanie o uznaní viny.

Môžu sa body žaloby / obvinenia zmeniť a doplniť pred súdnym procesom?

Body obžaloby / obvinenia sa pred súdnym procesom môžu zmeniť a doplniť podľa skutočností zistených postupne v priebehu vyšetrovania.

Súvisiace odkazy

Trestný zákon

Zákon o trestnom konaní

Posledná aktualizácia: 05/04/2016

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.