Izvorna jezična inačica ove stranice francuski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Obžalovaní (trestné konanie)

Luksemburg

Sadržaj omogućio
Luksemburg
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Aká je príslušnosť jednotlivých súdov?

Existujú tri druhy trestných činov a o každom z nich rozhoduje iný súd:

 • priestupok = priestupkový súd (sudca)
 • prečin = trestný senát obvodného súdu (traja sudcovia okrem dopravných priestupkov: jeden sudca)
 • zločin = trestný senát obvodného súdu (traja sudcovia)

Súd môže nariadiť pojednávanie s vylúčením verejnosti, napríklad ak je obeťou dieťa.

Do akej miery sa body obžaloby / obvinenia môžu zmeniť a doplniť počas súdneho konania?

Platí zásada, že právna kvalifikácia skutku je predbežná a súd, ktorý o veci rozhoduje, ju nesmie vziať do úvahy.

Na zmenu bodov obžaloby je potrebné, aby skutok, ktorý je podkladom na trestné stíhanie, bol ten istý.

Čo sa stane, ak sa počas súdneho konania budem obhajovať priznaním viny vo všetkých alebo niektorých bodoch obžaloby / obvinenia?

Nie je možné obhajovať sa priznaním viny, ale možno sa priznať k trestnému činu. Sudca môže ihneď odmietnuť priznanie, ktoré považuje za podozrivé. Priznanie však môže byť poľahčujúcou okolnosťou.

Aké sú vaše práva počas súdneho konania?

Vyžaduje sa moja účasť na súdnom konaní? Môže sa súdne konanie konať bez mojej prítomnosti?

Musíte sa dostaviť na súd aspoň za účelom podania ospravedlnenia, akým je lekárske potvrdenie. Na základe toho sa konanie odročí. Ak súd nebude požadovať vašu prítomnosť, môžete poveriť svojho advokáta, aby vás zastupoval. V prípade zvlášť závažných trestných činov ste povinný dostaviť sa na súd osobne.

Ak žijem v inom členskom štáte, môžem sa zúčastniť na konaní prostredníctvom videokonferencie? Som povinný súhlasiť s takouto účasťou?

Zákon neustanovuje takúto možnosť účasti na konaní prostredníctvom videokonferencie pre osobu, ktorá býva v inom štáte.

Vyžaduje sa moja účasť počas celého konania?

Áno, pretože sudca vás môže chcieť kedykoľvek vypočuť.

Ak nerozumiem jazyku používanému na súde, zabezpečia mi tlmočenie?

Právo na poskytnutie bezplatnej pomoci tlmočníka, ak nerozumiete alebo nehovoríte jazykom používaným na pojednávaní, je základným právom, ktoré zaručuje Európsky dohovor o ľudských právach. Procesné spisy sa nebudú prekladať.

Musím mať advokáta? Pridelia mi advokáta? Môžem zmeniť advokáta?

Máte právo obhajovať sa sám alebo právo na obhajcu podľa vášho výberu a ak nemáte finančné prostriedky na jeho zaplatenie, máte právo na obhajcu ex offo (na bezplatnú právnu pomoc). Advokáta môžete vždy zmeniť.

Môžem sa na súdnom konaní vyjadrovať k skutočnostiam? Musím počas konania hovoriť? Mám napr. právo odoprieť výpoveď, neobviniť seba samého?

Máte právo vyjadriť sa ku všetkým bodom obžaloby. Zároveň máte právo nesvedčiť proti sebe vo veci obvinení vznesených proti vám.

Ak počas súdneho konania nepoviem pravdu, aké to bude mať následky?

Ak počas konania nepoviete pravdu, vystavíte sa riziku, že dostanete vyšší trest.

Môžem napadnúť predložené dôkazy proti mne? Ako? Prečo?

Predložené dôkazy proti vám môžete napadnúť, a to akýmkoľvek prostriedkom, ako napríklad prostredníctvom svedkov, dokumentov, argumentov alebo znalcov.

Aký druh dôkazov môžem predložiť vo svoj prospech?

Súd musí zohľadniť všetky dôkazové prostriedky.

Za akých okolností môžem predložiť takéto dôkazy?

Tieto dôkazy možno predložiť za dvoch predpokladov – za predpokladu, že boli riadne založené do spisu a že boli predložené na voľné prerokovanie strán počas verejného pojednávania.

Môžem na získanie dôkazov vo svoj prospech použiť súkromného detektíva? Sú takéto dôkazy prípustné?

Použitie detektíva na získanie dôkazov nie je zakázané, ale je potrebné, aby detektív pri ich získavaní postupoval v plnej miere zákonným spôsobom.

Môžem ja alebo môj advokát klásť otázky iným svedkom v prípade? Môžem ja alebo môj advokát napadnúť ich výpovede?

Právo na vypočutie svedkov vyplýva z práva na obhajobu v zmysle odseku 3 článku 6 Európskeho dohovoru o ľudských právach. Obhajoba môže predvolať a vypočúvať svedkov, aby sa zbavila viny, za rovnakých podmienok, ako svedkovia svedčiaci proti vám.

Budú zohľadnené informácie týkajúce sa môjho registra trestov?

Počas konania bude súdu predložené každé vaše predchádzajúce odsúdenie zaznamenané vo vašom trestnom registri.

Bude sa prihliadať na predchádzajúce odsúdenia v inom členskom štáte?

Nie, v prípade recidívy. Áno, pokiaľ ide o podmienky povolenia odkladu.

Aké sú možné výsledky konania?

Môžete byť úplne alebo čiastočne oslobodený spod obžaloby. Môžu vás tiež vyhlásiť za vinného. Trest bude závisieť od trestného činu, z ktorého ste boli obvinený.

Tresty za zločiny:

 • trest odňatia slobody na doživotie alebo v trvaní 5 až 30 rokov,
 • trest pokuty vo výške najmenej 251 EUR,
 • trest zhabania veci,
 • trest straty titulov, hodností, práva vykonávať verejnú funkciu, verejnú službu a práva zastávať verejný úrad,
 • trest pozbavenia určitých občianskych a politických práv,
 • trest zatvorenia podniku alebo prevádzky,
 • zverejnenie alebo oznámenie výveskou rozhodnutia alebo výňatku z odsudzujúceho súdneho rozhodnutia na náklady odsúdeného,
 • trest zákazu určitých profesijných činností.

Tresty za prečiny:

 • trest odňatia slobody (8 dní až 5 rokov),
 • trest pokuty o výške najmenej 251 EUR,
 • trest zhabania veci,
 • trest pozbavenia určitých občianskych a politických práv,
 • trest zatvorenia podniku alebo prevádzky,
 • zverejnenie alebo oznámenie výveskou odsudzujúceho rozsudku,
 • trest zákazu výkonu určitých profesijných činností,
 • trest zákazu vedenia určitých motorových vozidiel,
 • ak je trest odňatia slobody kratší ako 6 mesiacov, sudca má možnosť nahradiť ich verejnoprospešnými prácami v trvaní od 40 do 240 hodín.

Tresty za priestupky:

 • trest pokuty od 25 do 250 EUR, pokiaľ sa v zákone neustanovuje inak,
 • trest zhabania veci,
 • trest zákazu vedenia určitých motorových vozidiel.

Ak vás odsúdili na trest odňatia slobody, aké máte možnosti výkonu tohto trestu odňatia slobody?

V Luxembursku rozhoduje o spôsoboch výkonu trestu odňatia slobody generálny štátny prokurátor bez zásahu sudcu.

Pripadajú do úvahy tieto rôzne možnosti:

Výkon trestu po častiach

Rozdelenie trestu na časti umožňuje väznenému, u ktorého nehrozí nebezpečenstvo, vykonávať svoj trest v dohodnutých obdobiach.

Polovičné prepustenie na slobodu

Tento režim umožňuje väznenému vykonávať pracovnú činnosť alebo navštevovať odborné vzdelávanie a prípravu mimo väzenia.

Podmienečné prepustenie

Umožňuje prepustenie na slobodu po odpykaní polovice trestu.

Pravidelné prepúšťanie na slobodu

Pravidelné prepúšťanie na slobodu znamená povolenie opúšťať väzenské zariadenie buď na určitú časť dňa, alebo počas 24-hodinových období, pričom tieto obdobia sa započítavajú do dĺžky trestu.

Pozastavenie trestu

Odsúdeným, ktorých správanie počas predchádzajúcich pravidelných prepustení bolo hodnotené ako kladné, možno udeliť pozastavenie trestu za účelom ich podmienečného prepustenia alebo konečného prepustenia na slobodu.

Elektronický náramok

Jeho použitie ešte nebolo spresnené v žiadnom zákone.

Aká je úloha obete počas súdneho konania?

Obeť bude možné vypočuť ako svedka. Môže byť aj súkromným účastníkom v trestnom konaní, čiže žiadať odškodnenie. Bude sa môcť vyjadriť k trestnému činu, ktorý je predmetom obvinenia, a k jeho dôsledkom. Môže sa odvolať proti rozsudkom, ale iba pokiaľ ide o náhradu škody.

Súvisiace odkazy

Organizácia súdov

Trestný zákon

Zákon o trestnom konaní

Posledná aktualizácia: 05/04/2016

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.