Izvorna jezična inačica ove stranice francuski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Tilltalade (brottmål)

Luksemburg

Dessa faktablad förklarar vad som händer när en person är misstänkt eller åtalad för ett brott som avgörs genom en huvudförhandling (rättegång) i domstol. För information om mindre förseelser såsom trafikförseelser, som oftast avgörs genom ett fastställt straff som böter, gå till faktablad 5. Om du är brottsoffret kan du hitta all information om dina rättigheter här.

Sadržaj omogućio
Luksemburg
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Sammanfattning av brottmålsprocessen

Nedan finns en sammanfattning av de normala stegen i en brottmålsprocess.

 • Processen inleds genom att ett brott anmäls, antingen av brottsoffret eller genom att polisen konstaterar brottet.
 • Den allmänna åklagaren (procureur d’état) beslutar om en förundersökning (enquête préliminaire) ska inledas.
 • Polisen förhör de misstänkta och får hålla kvar dem i högst 24 timmar.
 • Om den allmänna åklagaren utser en rannsakningsdomare (juge d’instruction) beslutar denne om åtal ska väckas, dvs. om du officiellt ska anklagas för att ha begått ett brott, och förhör dig.
 • Domaren kan besluta att du ska arresteras av polisen och frihetsberövas. Du har rätt att vända dig till distriktsdomstolens rådsavdelning (chambre du conseil du tribunal d’arrondissement) och begära att bli preliminärt frisläppt.
 • Rannsakningsdomaren utreder allt som talar både för och emot den misstänkte i målet.
 • När denna undersökning är klar lämnar rannsakningsdomaren över ärendet till åklagaren som föreslår antingen att åtalet ska läggas ned eller att det ska hänskjutas till en domstol för prövning. Du har rätt att överklaga ett hänskjutande.
 • Du ska närvara vid rättegången som hålls i distriktsdomstolens brottmålsavdelning.
 • Domstolens beslut antingen friar eller fäller dig.
 • Du har rätt att överklaga och få ditt ärende omprövat av appellationsdomstolen (cour d’appel).

Detaljer om alla dessa steg i processen och om dina rättigheter finns på faktabladen. Denna information ersätter inte juridisk rådgivning utan är endast avsedd som vägledning.

Europeiska kommissionens roll

Observera att Europeiska kommissionen inte har någon roll i brottmålsprocesser i medlemsstaterna och inte kan bistå dig om du har en klagan. På dessa faktablad finns information om hur du klagar och till vem.

Klicka på länkarna nedan för att hitta den information du behöver.

1 – Juridisk rådgivning

2 – Mina rättigheter under brottsutredningen (innan målet hamnar i domstol)

 • Förhör/polisens förundersökning
 • Arrestering (bland annat europeisk arresteringsorder)
 • Förhör av rannsakningsdomaren och häktning
 • Rådsavdelningens överläggningar för att besluta om frisläppande
 • Allmänna åklagarens/rannsakningsdomarens utredning och rätten till försvar
 • Utredningens avslutande och hänskjutande till domstol

3 – Mina rättigheter under rättgången

4 – Mina rättigheter efter att domen har meddelats

5 – Smärre trafikbrott och andra mindre förseelser

Senaste uppdatering: 05/04/2016

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.