Obžalovaní (trestné konanie)

Malta

Sadržaj omogućio
Malta

Môžem sa odvolať?

Počas súdneho konania sa môžete odvolať proti rozhodnutiu a tiež proti trestu. Môžete tak urobiť zaslaním svojho odvolania na odvolací súd. V prípade rozsudku, ktorý vyniesol magistrátny súd, ste povinný tak urobiť do ôsmich pracovných dní. V prípade verdiktu poroty a následného trestu, ktorý určil trestný súd, ste povinný svoje odvolanie predložiť do pätnástich pracovných dní odo dňa vyhlásenia trestu.

V oboch prípadoch sa môžete odvolať proti rozhodnutiu vo veci samej a / alebo proti trestu.

Čo sa stane, ak sa odvolám?

Ak vás magistrátny súd odsúdi na trest odňatia slobody, vaša žiadosť o podanie odvolania oddiali výkon trestu až do konečného záveru odvolania.

Na druhej strane, ak vás po uznaní za vinného odsúdi na trest odňatia slobody trestný súd, budete okamžite dopravený do väzenia a podanie odvolania neoddiali výkon trestu. Kým čakáte na výsledok odvolania v tomto druhom prípade, môžete požiadať o kauciu, ale tá sa obvykle neudeľuje.

Na to, kedy bude vaše odvolanie vypočuté sa nevzťahuje žiadne pevné a jednoznačné pravidlo, ale obvykle to trvá niekoľko mesiacov.

Vo všeobecnosti platí, že v rámci odvolania nemôžete predkladať nové dôkazy, ale existuje niekoľko výnimiek (napr. situácia, keď ste o dôkazoch nevedeli alebo keď boli dôkazy počas súdneho konania neprípustné).

Ako prebieha odvolacie konanie?

V prípade odvolania proti rozhodnutiu magistrátneho súdu budú vypočutí svedkovia, ak neboli prepísané svedecké výpovede, a následne váš advokát a prokurátor podajú svoje ústne vyjadrenia za a proti odvolaniu.

Ak svedecké výpovede boli prepísané, podajú sa ústne vyjadrenia. V prípade odvolania proti trestu, ktorý určil trestný súd, podá váš advokát ústne vyjadrenie na podporu vášho odvolania a prokurátor na neho bude následne reagovať.

Na konci súdneho konania budete oslobodený alebo odsúdený na základe obvinení vznesených proti vám. Oslobodený alebo odsúdený môžete byť aj čiastočne.

Čo sa stane, ak bude odvolanie úspešné alebo neúspešné?

Ak bude vaše odvolanie úspešné, rozsudok bude zmenený alebo zrušený v závislosti od toho, čo vo svojom odvolaní požadujete.

Ak bude vaše odvolanie neúspešné, potvrdí sa rozhodnutie súdu. Ak v tomto druhom prípade vyniesol rozsudok, ktorým sa odsudzujete na trest odňatia slobody, magistrátny súd, budete okamžite vzatý do väzby.

Proti rozsudku odvolacieho súdu sa nemáte právo odvolať na inom súde. Ak bolo prvé rozhodnutie nesprávne, nemáte automaticky právo na odškodnenie.

Ak bude vaše odvolanie úspešné a rozhodnutie sa zruší, nebude o vašom odsúdení vykonaný žiadny záznam.

Odsúdenie je právoplatné buď na základe rozsudku, ktorý vyniesol magistrátny alebo trestný súd, ak nebolo v stanovenej lehote podané odvolanie, alebo na základe rozhodnutia odvolacieho súdu.

Som z iného členského štátu. Môžu ma po súdnom konaní poslať späť do tohto štátu?

Ak pochádzate z iného členského štátu, súd nenariadi vaše vydanie do tejto krajiny. Môžete však vládu požiadať, aby ste väzenie absolvovali vo vašom členskom štáte.

Takúto žiadosť môže predložiť aj vaša vláda, buď z vlastnej iniciatívy alebo ako podporu vašej predchádzajúcej žiadosti. Takéto rozhodnutie musia odsúhlasiť obe vlády.

Transfer nie je automatický a musí byť zosúladený s vašou žiadosťou a / alebo žiadosťou vašej vlády.

Rozhodnutie o vašom odoslaní do vašej krajiny nie je rozhodnutím súdu, ale rozhodnutím, ktoré musí odsúhlasiť vaša vláda a vláda členského štátu, ktorý vás uznal vinným zo spáchania trestného činu. Z takéhoto rozhodnutia nevyplýva žiadna možnosť odvolania.

Informácie o obvineniach alebo odsúdení

Obvinenia, na základe ktorých ste boli odsúdený, budú zaznamenané do osvedčenia o vašom správaní. Avšak, v niektorých prípadoch (napr. ak ste v čase spáchania trestného činu nemali osemnásť rokov) nebude odsúdenie do osvedčenia o vašom správaní zaznamenané.

Informácie uchováva policajný komisár na policajnom ústredí.

Váš register trestov bude policajný komisár viesť bez akéhokoľvek časového obmedzenia. Avšak, po vypršaní určitého časového obdobia, od šiestich mesiacov do desiatich rokov v závislosti od dĺžky odňatia slobody, nebudú vaše odsúdenia do osvedčenia o vašom správaní zaznamenané. Niektoré odsúdenia budú v osvedčení o vašom správaní zaznamenané navždy (napr. odsúdenia vzťahujúce sa na drogovú trestnú činnosť), bez ohľadu na uplynutie akéhokoľvek časového obdobia.

Na to, aby policajný komisár viedol váš register trestov, nie je potrebný váš súhlas. Proti uchovávaniu takýchto informácií nemôžete namietať, nakoľko sa vykonáva na základe zákona.

Posledná aktualizácia: 04/05/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.