Optuženik (kazneni postupak)

Slovačka

Sadržaj omogućio
Slovačka

A) Imam li pravo podnijeti žalbu protiv odluke suda?

Nakon podizanja optužnice sud može donijeti odluku bez suđenja u obliku kaznenog naloga. Ako sud izda kazneni nalog, možete podnijeti prigovor u roku od osam dana od primitka obavijesti. Ako podnesete prigovor, kazneni nalog se ukida i održava se rasprava pred sudom.

Žalbu protiv presude prvostupanjskog suda možete izjaviti neposredno nakon objave presude ili u roku od 15 dana od objave. Ako niste prisustvovali raspravi na sudu, žalbu morate izjaviti sudu koji je donio presudu u roku od 15 dana od primitka pisane odluke suda. Žalbu možete izjaviti protiv presude u cijelosti ili njezina dijela.

Podnošenjem žalbe presuda ne postaje pravomoćna i izvršiva sve dok žalbeni sud ne donese odluku.

Žalbeni sud odbacit će žalbu ako je podnesete izvan roka, ako ste se odrekli prava na žalbu ili ako presudu prvostupanjskog suda smatra pravilnom i zakonitom. Odluka žalbenog suda pravomoćna je i izvršiva.

Međutim, žalbeni sud može poništiti presudu i vratiti predmet nižem sudu na daljnje postupanje ili sâm donijeti odluku u predmetu.

B) Koji su mi drugi pravni lijekovi na raspolaganju?

Protiv odluke žalbenog suda ne možete podnijeti žalbu.

Možete podnijeti žalbu Vrhovnom sudu [dovolanie], podnijeti zahtjev ministru pravosuđa da podnese žalbu Vrhovnom sudu ili podnijeti zahtjev za obnovu postupka. Međutim, pravomoćna presuda žalbenog suda ostaje važeća i izvršiva. Ako ste osuđeni na kaznu zatvora bez mogućnosti roka kušnje ili uvjetnog otpusta, morate započeti sa služenjem te kazne zatvora.

Možete podnijeti žalbu Vrhovnom sudu preko suda koji je odlučivao o predmetu u prvom stupnju u roku od tri godine od dana primitka pravomoćne pisane odluke u tom predmetu. Žalba Vrhovnom sudu može se podnijeti samo zbog određenih razloga utvrđenih u Zakonu o kaznenom postupku.

Možete podnijeti zahtjev za obnovu postupka u slučaju saznanja za nove činjenice koje nisu bile poznate tijekom suđenja, a toliko su značajne da bi mogle promijeniti pravomoćnu odluku.

C) Što će se dogoditi budem li osuđen?

i. Kaznena evidencija

Ako ste proglašeni krivim, ta se informacija vodi u kaznenoj evidenciji. Različita državna tijela mogu zatražiti uvid u tu informaciju, npr. za potrebe drugih kaznenih postupaka. U preslici [odpis] iz kaznene evidencije prikazane su sve osude, a u izvatku [výpis] iz kaznene evidencije nisu prikazane izbrisane osude.

ii. Izvršenje kazne, premještaj zatvorenika, rok kušnje i alternativne kazne

Kad sudska odluka kojom ste osuđeni na kaznu zatvora postane izvršiva, sud vam izdaje nalog da se javite u zatvor na služenje kazne ili nalaže da vas se preprati u zatvor.

Možete zatražiti od suda da odgodi izvršenje kazne zatvora ako se ozbiljno razbolite. Ako je vaša kazna zatvora kraća od godine dana, sud može odgoditi njezino izvršenje za najdulje tri mjeseca (ili dulje u iznimnim slučajevima) zbog važnih razloga.

Ako vam je izrečena uvjetna kazna zatvora uz rok kušnje, dužni ste podvrgnuti se nadzoru probacijskog službenika, a sud će pratiti vaše ponašanje tijekom tog roka kušnje. Sud može donijeti odluku da ste ispunili uvjete kušnje ili da ih niste ispunili, a u potonjem vam slučaju izdaje nalog o služenju kazne u zatvoru.

Alternativne sankcije su kazne koje služe kao alternativa kazni zatvora. Njihov je cilj osigurati zaštitu društva, a osuđenoj osobi omogućavaju da ne mora služiti kaznu u zatvoru.

Alternativne kazne su: kućni pritvor, rad za opće dobro, novčane kazne, uvjetna kazna i uvjetna kazna s rokom kušnje.

Posljednji put ažurirano: 02/03/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.