Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

Vádlottak (büntetőeljárás)

Ausztria

A bűnügyi nyomozás célja a tények megállapítása annak érdekében, hogy a büntetőeljárást lefolytató hatóságok el tudják dönteni, vádat emeljenek-e vagy lezárják-e az ügyet. Ha vádat emelnek, az előkészítő eljárások célja többek között a tárgyalás gyors lefolytatása.

Tartalomszolgáltató:
Ausztria

Milyen szakaszai vannak a bűnügyi nyomozásnak?

 • A bűnügyi nyomozás célja annak megállapítása, hogy elkövettek-e bűncselekményt, és ha igen, akkor ki volt az elkövető.
 • Ha nyomozást folytatnak egy konkrét bűncselekménnyel gyanúsított személy ellen, akkor azt a személyt vádlottnak tekintik.
 • A bíróságnak kötelessége megtenni bizonyos lépéseket a nyomozás során. Rekonstruálnia kell a cselekményt és úgynevezett kontradiktórius eljárást kell lefolytatnia. Az ügyész és a vádlott, valamint a vádlott védőügyvédje jelen van ezen eljárás során, és joga van kérdéseket feltenni a kihallgatott személynek. A vádhatóság kérheti azt is, hogy a bíróság vegyen fel további bizonyítékokat, ha úgy véli, hogy a közérdek szempontjából szükséges.
 • A vádhatóság és/vagy a bűnügyi nyomozó hivatal a bíróság hozzájárulása nélkül maga is megteheti a legtöbb lépést a nyomozás során. Ezen eljárások közé tartozik a kikérdezés és a kihallgatás, valamint a személyek személyazonosságának megállapítása, az átkutatás stb.
 • Előzetes letartóztatás elrendeléséhez és meghosszabbításához bírósági végzés szükséges. Ugyanez vonatkozik az alapvető jogokkal kapcsolatos kényszerintézkedések alkalmazására is (például a házi jog által védett helyek átkutatása, bankszámlákhoz való hozzáférés, telefonlehallgatás vagy telefonok adatainak elemzése).
 • A vádhatóságnak abba kell hagynia a nyomozást, ha nem történt bűncselekmény, vagy ha a megállapított tények nem elegendőek a vádlott elítéléséhez. Minden olyan esetben, amikor a tényeket kellő mértékben feltárták, a vádhatóságnak vádiratot kell benyújtania az illetékes bírósághoz.
 • A vádhatóság elállhat a büntetőeljárás folytatásától (lásd: elterelés) olyan ügyekben, amelyeket nem lehet megszakítani, de büntetés kiszabása sem tűnik szükségesnek, mert a vádlott (a legtöbb esetben) bírságot fizet. Nem lehetséges eltereléssel élni olyankor, ha a bűncselekmény valaki halálához vezetett, vagy ha az ügy ülnökbíróság vagy esküdtbíróság hatáskörébe tartozik, azaz az öt évnél hosszabb szabadságvesztéssel sújtható ügyekben (főszabály szerint).

Jogaim a nyomozás során

A nyomozati eljárásoktól és szakaszoktól függően önt különböző jogok illetik meg:

Az eljárási szakasztól függetlenül minden esetben megilletik a következő jogok:

 • A lehető leghamarabb tájékoztatni kell önt arról, hogy nyomozás folyik ön ellen, hogy milyen bűncselekménnyel gyanúsítják, és milyen fő eljárási jogai vannak.
 • Az eljárás valamennyi szakaszában jogosult arra, hogy választása szerinti védőügyvédje legyen vagy költségmentesség keretében védőügyvédet kérjen (lásd az 1. ismertetőt). Ha a tények vagy a jogi problémák összetettek, kérheti, hogy a teljes eljárásra költségmentes védőügyvédet jelöljenek ki önnek. Külföldiek elleni büntetőeljárásokban, akik nem ismerik az osztrák jogrendszert, ennek van a legnagyobb valószínűsége. Az olyan ügyekben, ahol úgynevezett kötelező védelemszükséges, mindig kirendelnek önnek védőügyvédet, ha ön nem bíz meg egyet. Ha nem költségmentesség keretében kirendelt védőügyvéd képviseli, akkor önnek kell megtérítenie a kirendelt védő költségeit.

A következő kulcsfontosságú szakaszokban kötelező védőügyvédet fogadnia: az előzetes letartóztatás teljes időtartamára, a mentális betegségben szenvedő elkövetők intézményi elhelyezésére irányuló teljes eljárás során, az ülnökbíróság vagy esküdtbíróság előtti eljárásban, illetve egyesbíró által vezetett tárgyalás során, ha a bűncselekmény három évnél hosszabb szabadságvesztéssel büntethető.

 • Betekinthet az aktájába;
 • Észrevételeket tehet az ön ellen felhozott állításokkal kapcsolatban, vagy megtagadhatja a vallomástételt;
 • Bizonyításfelvételt kérhet;
 • Fellebbezhet a vádhatóság vagy a bűnügyi nyomozó hivatal által hozott intézkedések, valamint a bírósági határozatok ellen;
 • Jogosult arra, hogy fordítót vagy tolmácsot rendeljenek ki önnek.

Nyomozás és bizonyításfelvétel (1)

Ki folytatja le a nyomozást?

A nyomozás lefolytatásáért a bűnügyi nyomozó hivatalt irányító vádhatóság felelős. A bűnügyi nyomozó hivatal az ügyész utasítására vagy a saját kezdeményezésére kezd nyomozásba, ha harmadik személy feljelentést tesz a rendőrségen.

Milyen tájékoztatást kapok?

A vádhatóságnak vagy a bűnügyi nyomozó hivatalnak minden esetben tájékoztatnia kell önt arról, hogy nyomozás folyik ön ellen, és hogy mivel gyanúsítják. Tájékoztatni kell továbbá arról is, hogy mint vádlott nem köteles vallomást tenni, és ha vallomást tesz, az felhasználható ön ellen.

Ha ön követte el a bűncselekményt, amellyel vádolják, és vallomást tesz (bűnösnek vallja magát), ez fontos enyhítő körülmény a büntetés kiszabásakor. A bűnösség beismerése azonban nem változtatja meg a tárgyalás menetét.

Mi történik, ha nem beszélek németül?

Ha nem beszél jól németül, joga van tolmácsot kérni, akit ingyenesen neveznek ki az ön kihallgatásának idejére. Nem kell választ adnia a feltett kérdésekre és ne is adjon választ, ha a tolmács nincs jelen. A tolmács lefordítja a feltett kérdéseket egy olyan nyelvre, amelyet ön megért. Az ön válaszait is visszafordítja németre.

A tolmácsnak minden esetben tolmácsolnia kell a jogszabályok szerint önt megillető, jogi kérdésekkel kapcsolatban elhangzó tájékoztatást és utasításokat. Ha úgy kívánja, a tolmács segíti önt a kirendelt védővel (nem az ön által választott ügyvéddel) való kommunikációban is.

Ha a vádhatóság rendelkezéséről vagy bírósági határozatról tájékoztatják önt, akkor kérhet segítséget ezeknek az iratoknak a lefordíttatásában is. Ha be kíván tekinteni az aktájába, akkor a fordító csak abban az esetben segíthet önnek, ha nincs védőügyvédje, és az adott körülmények között nem várható el öntől, hogy saját maga gondoskodjon az akta fontos részeinek a lefordításáról.

Kapcsolatba léphetek ügyvéddel?

Csak a védőügyvéd általi képviseletet igénylő esetekben kötelező ügyvédet fogadnia. Függetlenül azonban attól, hogy fogva tartják-e vagy sem, joga van ahhoz, hogy szükség esetén bármikor felvegye a kapcsolatot egy ügyvéddel. Amikor kirendelt védővel beszél, tolmácsot is kell biztosítani az ön számára.

Ha őrizetbe veszik, és tudja annak az ügyvédnek a nevét, akit védőjének szeretne, közvetlenül vagy a rendőrségen keresztül is felveheti a kapcsolatot vele. Ha nem ismer védőügyvédet, igénybe veheti az ügyvédi kamara ügyeleti szolgálatát is (1. ismertető).

Vesznek tőlem ujjlenyomatot vagy DNS-mintát?

A rendőrség jogosult átkutatni a ruháit és a birtokában lévő tárgyakat. Minden további fizikai vizsgálathoz a bíróság jóváhagyása és az ügyész azt követő utasítása szükséges.

A rendőrség szükség esetén ujjlenyomatot vehet az ön személyazonosságának megállapítása érdekében. A bűnügyi nyomozó hivatal ezenkívül nyálkenetet is vehet DNS-elemzés céljából, amelyhez bíróság jóváhagyása szükséges.

Átkutathatják az otthonomat, irodámat, autómat stb.?

Átkutathatók olyan helyek, ahol feltételezhetően gyanús személyek tartózkodnak, vagy ahonnan bizonyítékot lehet begyűjteni. A házi jog által védett helyek átkutatásához a bíróság jóváhagyása szükséges. A rendőrség az ügyész utasítására más helyeket és tárgyakat is átkutathat.

Kapok tájékoztatást az ellenem szóló bizonyítékokról?

Vádlottként joga van betekinteni az aktájába, amelyből tudomást szerezhet az ön ellen összegyűjtött bizonyítékokról. Kivételes esetekben lehetséges, hogy az akta egyes részeit nem tekintheti meg. Joga van ahhoz, hogy bármikor bemutassa a saját bizonyítékait.

Milyen jogorvoslati lehetőségeim vannak a nyomozási eljárás során?

A vádhatóság vagy a bűnügyi nyomozó hivatal által hozott intézkedések ellen (időbeli korlátozás nélkül) kifogást nyújthat be, ha úgy véli, hogy megsértették a jogait.

A kifogásáról a bíróság dönt, kivéve ha a vádhatóság megerősíti az ön véleményét. A bírósági határozatok ellen a tartományi felsőbírósághoz lehet fellebbezést benyújtani. A kifogást a vádhatósághoz kell benyújtani.

Önnek joga van a tartományi felsőbírósághoz fellebbezést benyújtani a bírósági határozatok ellen, különösen az alapjogokat érintő határozatok ellen.

Fellebbezést a vádhatósághoz és az elsőfokú bírósághoz is benyújthat 14 napon belül.

Jelen kell lennem a nyomozás során?

Nem kötelező Ausztriában maradnia a teljes nyomozási eljárás alatt. Az ügyvédje is gondoskodhat arról, hogy az ön jogai ne sérüljenek a nyomozás során (ha felkéri erre az ügyvédet).

Kihallgatására azonban Ausztriába kell utaznia. A nyomozási eljárás videoközvetítésére vonatkozóan nincs rendelkezés, és ez műszakilag sem megvalósítható.

Őrizetbe vétel és előzetes letartóztatás (ideértve az európai elfogatóparancsot) (2)

Miért tartóztathatnak le?

Csak akkor kerülhet előzetes letartóztatásba, ha a rendőrségnek alapos oka van arra, hogy önt vádolja a bűncselekmény elkövetésével, és hogy őrizetbe vegye (szökés veszélye, bizonyítékok megsemmisítésének veszélye vagy bűncselekmény elkövetésének veszélye miatt). A bűnügyi nyomozó hivatal tisztjei által történő letartóztatásához bírósági engedély szükséges (kivéve ha tetten érik vagy ha közvetlen veszély fenyeget).

Az előzetes letartóztatást a bíróságnak kell elrendelnie és büntetés-végrehajtási intézetben kell végrehajtani. A bűnügyi nyomozó hivatal legfeljebb 48 óráig tarthatja fogva önt, ezután késedelem nélkül át kell adnia a bíróságnak.

Nem rendelkezik jogszabály arról, hogy értesítheti-e a családját vagy a barátait a fogva tartásáról, és ha igen, akkor hogyan teheti meg ezt. Minden büntetés-végrehajtási intézetben igénybe veheti szociális szolgálatok segítségét az ilyen kérdésekben.

Az előzetes letartóztatásom elrendelése esetén miről kell, hogy tájékoztassanak?

Ismertetni kell önnel az előzetes letartóztatására vonatkozó határozatot, szükség esetén tolmács közreműködésével, és át kell adni önnek a határozat másolatát. A határozatban szerepelnie kell azon bűncselekmény megnevezésének, amellyel önt alapos okkal gyanúsítják. A határozatban meg kell említeni minden olyan tényt is, amely a bíróság véleménye szerint indokolja az ön fogva tartását.

Önt előzetes letartóztatásának teljes időtartama során védőügyvédnek kell képviselnie. Ha nem nevez ki védőt, kirendelnek önnek egyet.

Az előzetes letartóztatás elrendeléséről szóló határozat kiadásáról a bíróság szóbeli meghallgatás során dönt.

Az előzetes letartóztatást elrendelő vagy később meghosszabbító határozat ellen három napon belül lehet fellebbezni a tartományi felsőbíróságnál.

Mennyi ideig tarthatnak előzetes letartóztatásban?

Az előzetes letartóztatásra vonatkozó határozatok csak bizonyos időtartamra szólnak. Az előzetes letartóztatást elrendelő határozat tizennégy napig hatályos. Az előzetes letartóztatást első alkalommal meghosszabbító határozat egy hónapig marad hatályban. Az ön fogva tartását meghosszabbító minden további határozat két hónapig érvényes.

Az előzetes letartóztatás teljes időtartama nem haladhatja meg a hat hónapot, de ez a bűncselekmény súlyossága miatt meghosszabbítható. További információkat itt talál.

Fogadhatok látogatókat és kaphatok orvosi ellátást az előzetes letartóztatás időtartama alatt?

Minden előzetes letartóztatásban lévő személy jogosult hetente kétszer látogatókat fogadni. Ügyvédje a látogatókra vonatkozó szabályozástól függetlenül bármikor meglátogathatja a fogva tartása során.

Orvosi ellátás minden büntetés-végrehajtási intézetben rendelkezésre áll. A jogszabályok rendelkeznek arról, hogy ön szükség szerint részesülhet szakorvosi kezelésben.

Kapcsolatba léphetek országom nagykövetségével, ha más ország állampolgára vagyok?

Joga van kapcsolatba lépni országa nagykövetségével, amelynek címe megtalálható ezen a listán. A rendőrség és a vádhatóság igény esetén köteles kapcsolatba lépni az ön diplomáciai képviselőjével.

Mi történik, ha európai elfogatóparancs alapján vesznek őrizetbe?

Ha egy tagállam európai elfogatóparancsot ad ki ön ellen, akkor önt egy másik tagállamban is őrizetbe vehetik, és kiadhatják az elfogatóparancsot kibocsátó országnak. Az osztrák jog előírja, hogy a kiadatásáig fogva kell tartani önt. Erről valamelyik bíróság ad ki végzést. A meghallgatáson jogosult védőügyvédet és szükség esetén tolmácsot is igénybe venni.

Büntetőjogi vádak (3)

A nyomozás lefolytatása után a vádhatóság megállapíthatja, hogy ön valószínűleg bűnös. Ha így van, vádat emelnek ön ellen az illetékes bíróság előtt.

Ha a bűncselekmény öt évnél hosszabb szabadságvesztéssel büntethető, a vádakat indokolt vádirat formájában kell egy ülnökbíróság vagy esküdtbíróság elé terjeszteni. Rövidebb időtartamú büntetéssel járó bűncselekmények esetében a vádhatóságnak írásban kell vádat emelnie a tartományi bíróság bírója vagy a körzeti bíróság előtt, de indokolást nem kell hozzáfűznie.

Hogyan védekezhetek a vádakkal szemben?

A vádirat ellen a kézbesítését követő tizennégy napon belül élhet kifogással. A kifogásáról a tartományi felsőbíróság dönt (a kifogás lehetséges indokairól további információkat itt talál). Kifogással írásban vagy szóban is élhet.

Ha a tartományi felsőbíróság úgy véli, hogy az ön kifogása indokolt, felfüggesztheti a büntetőeljárást, de utasíthatja a vádhatóságot arra is, hogy folytassa a nyomozást.

Ha a kifogását elutasítják, vagy ha nem él kifogással a vádak ellen, akkor azok hatályba lépnek, és az üggyel foglalkozó bíróságnak elő kell készítenie a tárgyalást.

Ha az ön elleni pert büntetőjogi vádak formájában indítják meg, ön nem élhet kifogással. A jog azonban előírja, hogy az üggyel foglalkozó bíróságnak értékelnie kell a vádak hitelességét. Ha a bíróság azt állapítja meg, hogy a jogszabályban szereplő okból a vádak nem indokoltak, dönthet úgy, hogy megszünteti a büntetőeljárást.

A védelem felkészülése a tárgyalásra (4)

Mi történik a tárgyalás előtt?

A vádemelés után nem korlátozhatják az ügyiratokhoz való hozzáférését. Ön legkésőbb ekkor férhet hozzá a teljes aktához, amely a bíróságnak is rendelkezésére áll. A bíróság felkészül a tárgyalás lefolytatására.

Igény esetén kérhet bizonyítékokat, amelyek segítségével felkészülhet a tárgyalásra. Tanúk meghallgatását is kérheti. Ha bizonyítékokat kér, meg kell jelölnie azokat a tényeket, amelyeket a szóban forgó bizonyítékokkal igazolni kíván. Kérhetik öntől azt is, hogy indokolja meg, miért gondolja, hogy az ön által kért bizonyítékok megfelelőek.

Hogyan működjek együtt a védőügyvédemmel?

Ha vádiratot bocsátanak ki, akkor önt a tárgyalás során védőügyvédnek kell képviselnie. Ebben az esetben kirendelnek önnek egy védőt, ha nincs védőügyvédje.

Egyesbíró előtt vagy körzeti bíróságokon folyó, büntetőjogi vádakat érintő tárgyalások esetében nem kötelező védőt kijelölni. Bármikor képviselheti azonban a választása szerinti védő, vagy összetett ügy esetében kérheti védőügyvéd kirendelését is. Főszabály szerint ezt az eljárást követik olyan külföldi terheltek esetében, akik nem ismerik az osztrák jogrendszert.

Tájékoztatnia kell a védőügyvédjét minden olyan bizonyítékról, amely ön szerint rendelkezésére áll ahhoz, hogy tisztázza magát a vádak alól. Az ügyvédje ezután a megfelelő formában benyújtja a bizonyításhoz szükséges kérelmeket.

Mi történik, ha korábban egy másik tagállamban már elítéltek a vádban szereplő bűncselekmény miatt, vagy felmentettek az alól?

Ha valamely tagállami bíróság már jogerős határozatot hozott az ön ellen felhozott vádakban, akkor ezen vádak alapján nem ítélhetik el még egyszer egy másik tagállamban.

Lehetőség szerint még a nyomozás során nyújtsa be az erre vonatkozó szükséges kérelmeket. Ha Ausztriában már elítélték egy bűncselekmény miatt vagy felmentették az alól, akkor nem állíthatják újra bíróság elé másik tagállamban ugyanazon bűncselekmény miatt.

Kapcsolódó linkek

Előzetes letartóztatás

Büntetőjogi kártérítési törvény

Utolsó frissítés: 22/06/2018

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.