Az átmeneti időszak vége előtt indított, folyamatban lévő polgári eljárásokat az uniós jog alapján fogják lefolytatni. Az európai igazságügyi portálon 2022 végéig még olvashatók lesznek az Egyesült Királyságra vonatkozó releváns információk, az országgal kötött kölcsönös megállapodás alapján.

Vádlottak (büntetőeljárás)

Anglia és Wales

Tartalomszolgáltató:
Anglia és Wales

Fellebbezhetek?

Ha békebíróságon ítélik el vagy szabnak ki önre büntetést, a helyi koronabírósághoz nyújthat be fellebbezést. A londoni Közigazgatási Bíróságnál is fellebbezhet, ha úgy véli, hogy a békebírók nem a megfelelő módon értelmezték az alkalmazandó jogot.

Ha koronabíróságon ítélik el vagy szabnak ki önre büntetést, csak akkor fellebbezhet, ha erre engedélyt kap, például azért, mert a bíró hibát követett el. Ilyen esetekben a londoni Fellebbviteli Bírósághoz nyújthat be fellebbezést.

Hogyan fellebbezhetek?

Ha a tárgyalást békebíróságon tartották, akkor 21 napon belül kell benyújtania a fellebbezést. Ha a tárgyalásra koronabíróság előtt került sor, 28 napon belül kell fellebbeznie. Az ügyvédje ad tanácsot arra vonatkozóan, érdemes-e fellebbeznie, és ha igen, ennek mi a módja.

Mi a fellebbezés alapja?

Joga van fellebbezni a békebíróság valamennyi határozata ellen a bíróságtól beszerezhető nyomtatvány kitöltésével és visszaküldésével.

A koronabíróság határozatai elleni fellebbezéshez formálisabb eljárás szükséges. A fellebbezéssel együtt részletes nyilatkozatot kell tennie az indokairól. Fellebbezési ok lehet többek között, ha

  • a bíró téves utasításokat adott az esküdtszéknek;
  • hiba vagy szabálytalanság történt a tárgyalási eljárás során;
  • tévesen fogadtak el vagy utasítottak el bizonyítékokat.

A büntetés elleni fellebbezés oka lehet többek között, ha

  • a bíró jogi kérdésben tévedett;
  • a büntetés súlyosabb a kelleténél.

Mi történik a fellebbezési meghallgatáson?

A békebíróság határozata elleni fellebbezést rendszerint két békebíróval (az ügyet eredetileg tárgyaló békebíróktól eltérő személyekkel) együtt ítélkező bíró tárgyalja. Ezen új meghallgatás során új vagy teljesen más bizonyítékokra és tényekre is lehet hivatkozni. Ha a fellebbezés csak a büntetésre vonatkozik, a koronabíróság enyhítheti, helyben hagyhatja vagy súlyosbíthatja a büntetést.

Ha ön a békebírók jogértelmezését támadja meg a Közigazgatási Bíróság előtt, és az eljáró bíróság úgy dönt, hogy a békebírók tévedtek, az ítéletet hatályon kívül helyezik. Bizonyos körülmények között az ügy újabb tárgyalás céljából visszaküldhető a békebíróságra.

A koronabíróság bűnösséget megállapító ítélete elleni fellebbezéseket a Fellebbviteli Bíróság tárgyalja. Ügyvédje és az ügyész érveket nyújthat be az ön fellebbezésének a tartalmával kapcsolatban. A bíróságnak jogában áll több bizonyítékot kérni. Ön általában nem hivatkozhat olyan bizonyítékra, amely a tárgyalás idején már rendelkezésre állt, de ön úgy döntött, hogy nem használja fel.  A fellebbezési tárgyalás nyilvános.

Ha nem tartják fogva, joga van részt venni a fellebbezési meghallgatáson. Ha fogva tartják, akkor joga van megjelenni, amennyiben a fellebbezés nem kizárólag jogi kérdésekre vonatkozik. A bíróság engedélyezheti, hogy videokapcsolat útján vegyen részt a tárgyaláson.

Mi történik, ha a fellebbezés idején fogva tartanak?

A fellebbezés benyújtása után kérheti a szabadon bocsátását a fellebbezési meghallgatásig, bár ilyen körülmények között ritka, hogy szabadlábra helyeznek valakit. Ha óvadékot engedélyeznek, ez feltételekhez köthető.

Mennyi idő telik el a fellebbezés elbírálásáig?

A békebíróságok határozatai elleni, büntetést kifogásoló fellebbezések tárgyalására a gyanúsított fogva tartása esetén általában gyorsan sor kerül; egyéb esetben 3–6 hónapon belül. Magas rangú bíró engedélye szükséges ahhoz, hogy a koronabíróság határozata ellen fellebbezést nyújthasson be a Fellebbviteli Bírósághoz.  Az elmarasztaló ítéletek elleni fellebbezéseket átlagosan 8, a büntetés elleni fellebbezéseket átlagosan 5 hónapon belül tárgyalják.  A Büntetőügyi Fellebbezési Hivatalnak benyújtott nyilatkozatban bármikor elállhat a fellebbezéstől.

Mi történik, ha az elmarasztaló ítélet elleni fellebbezés sikeres/sikertelen?

Ha a fellebbezés sikeres, a bíróság hatályon kívül helyezi az önt elmarasztaló ítéletet, és a büntetett előéletére vonatkozó adatokat törlik a nyilvántartásból.  Bizonyos körülmények között a bíróság hatályon kívül helyezheti az ítéletet, ugyanakkor engedélyezheti az ügyésznek, hogy új eljárást kezdjen ön ellen.

Ha a fellebbezés sikertelen, rendszerint nem változtatják meg a tárgyaláson hozott ítéletet, de egyes esetekben a másodfokú bíróság enyhítheti az eljárás tárgyát képező bűncselekmény súlyosságát (ez általában nem tehető meg a békebíróság ítélete elleni fellebbezés esetén).

Mi történik, ha a büntetés elleni fellebbezés sikeres/sikertelen?

Ha a fellebbezés sikeres, a bíróság új büntetést szab ki.  Ha a fellebbezés sikertelen, a bíróság helyben hagyhatja vagy súlyosbíthatja az eredeti büntetést.

Jogosult vagyok fellebbezni felsőbb szintű/másik bírósághoz?

Ha ön a békebíróság határozata ellen fellebbezett, és a fellebbezést a koronabíróság elutasítja, kérheti a Büntetőügyeket Felülvizsgáló Bizottságot arra, hogy küldjék vissza az ügyét a Fellebbviteli Bírósághoz. Erre ritkán kerül sor.

Ha ön a Közigazgatási Bírósághoz vagy a Fellebbviteli Bírósághoz nyújtotta be a fellebbezését, jogosult lehet további fellebbezésre az Egyesült Királyság Legfelsőbb Bíróságához, amennyiben a fellebbezése általános jelentőségű jogi kérdést vet fel.

Kapok bármilyen kártérítést, ha sikeres a fellebbezésem?

Ennek az űrlapnak a kitöltésével két éven belül igényelhet kártérítést. A kormány dönt az ügyben. Az ügyvédje ad felvilágosítást önnek arról, hogyan működik a kártérítési rendszer

Van lehetőség további fellebbezésre, ha az elsőt elutasítják?

Kivételes esetben van lehetőség újabb fellebbezést benyújtani, ha új fellebbezési ok merül fel.  Ha új bizonyítékot kíván bemutatni, meg kell indokolnia, hogy miért nem terjesztette elő a tárgyaláson.

Van bármilyen más mód arra, hogy fellebbezzek?

A Büntetőügyeket Felülvizsgáló Bizottsághoz is fordulhat, és kérheti annak kivizsgálását, hogy történt-e igazságszolgáltatási hiba. A Bizottság az illetékes másodfokú bírósághoz teheti át az ön ügyét. Ebben az esetben az ügyét rendes fellebbezésként tárgyalják.

Más tagállam polgára vagyok.  Visszaküldhetnek oda a tárgyalás után?

Ha elítélik és szabadságvesztésre ítélik, lehetséges, hogy a szabadulása után kiutasítják az országból. Ha ön nem brit állampolgár, és a büntetés időtartama legalább 12 hónap, vagy ha önt bizonyos súlyos bűncselekmények miatt ítélik el, a kormány rendszerint elrendeli a kiutasítást a szabadságvesztés letöltése után.

Ha ön betöltötte 17. életévét, és a kiszabott büntetés akár szabadságvesztés is lehet, a bíró javasolhatja, hogy a büntetés letöltése után utasítsák ki az országból. Erre attól függetlenül is sor kerülhet, hogy önt szabadságvesztésre ítélik-e vagy sem. A kormány a bíró ajánlása alapján dönt. A bíró ajánlása részét képezi a büntetésnek, és a fent leírtak szerint megfellebbezhető. A kormány kiutasíthatja akár bírósági ajánlás nélkül is, ha ez a közérdeket szolgálja.

Ha ön más tagállam állampolgára, csak közrendvédelmi, közbiztonsági vagy közegészségügyi okokból lehet kiutasítani.  A bűncselekmény elkövetése miatt kiszabott elmarasztaló ítélet önmagában nem indokolja a kiutasítást.  Joga van szakosított bírósághoz fellebbezést benyújtani a kiutasítását elrendelő döntés ellen.

Ha elítélnek, ismét eljárás alá vonhatnak ugyanazért a bűncselekményért?

Ha önt az Egyesült Királyság bármely részében lefolytatott tárgyalást követően bűnösnek találják a bűncselekmény elkövetésében, vagy felmentik, Angliában ugyanazért a bűncselekményért nem vonhatják újra eljárás alá, kivéve bizonyos különleges körülmények fennállása esetén.  Ugyanez a szabály alkalmazandó a tárgyalást követően meghozott ítéletekre akkor is, ha a tárgyalást egy másik tagállamban tartották.

Az elmarasztaló ítéletekre vonatkozó információk

Az elmarasztaló ítéleteket és a figyelmeztetéseket az ön 100. születésnapjáig tartják nyilván a Nemzeti Rendőrségi Számítógépes Rendszerben. Ha úgy véli, hogy az ön büntetett előéletére vonatkozó adatok pontatlanok, élhet kifogással ellenük. Az ügyvédje tájékoztatja arról, hogyan teheti meg ezt. A bűncselekmény elkövetése szerint területileg illetékes rendőrkapitánynak is nyújthat be kérvényt, hogy módosítsa vagy törölje az információkat.

A figyelmeztetéseket, megrovásokat és utolsó figyelmeztetéseket elmarasztaló ítéletként kezelik.

Kérdés esetén (például munkakeresésnél) az elmarasztaló ítélet tényét a büntetés letöltése után is mindaddig be kell vallania, amíg nem mentesül a kiszabott büntetéshez fűződő hátrányok alól. Az, hogy erre mennyi idő elteltével kerül sor, a bűncselekmény típusától és a büntetéstől függ.

Ha rögzített összegű bírságot szabnak ki önre vagy rendzavarás miatt bírságolják meg, akkor ezek nem kerülnek be a büntetett előéletére vonatkozó adatok közé.

Kapcsolódó linkek

Fellebbviteli Bíróság

Útmutató a fellebbviteli bírósági eljárás megindításához

Az Egyesült Királyság Legfelsőbb Bírósága

Büntetőügyeket Felülvizsgáló Bizottság

Bűnügyi Nyilvántartó Iroda

Elkövetők rehabilitációja

A büntetőügyi fellebbezésről szóló 1968. évi törvény (jelenleg hatályos szöveg)

Az elkövetők rehabilitációjáról szóló 1974. évi törvény (jelenleg hatályos szöveg)

Az óvadékról szóló 1976. évi törvény (jelenleg hatályos szöveg)

A békebíróságokról szóló 1980. évi törvény (jelenleg hatályos szöveg)

A fellebbviteli bíróságokról szóló 1981. évi törvény (jelenleg hatályos szöveg)

A büntetőügyi fellebbezésről szóló 1995. évi törvény (jelenleg hatályos szöveg)

A rendőrségről szóló 1997. évi törvény (jelenleg hatályos szöveg)

Az emberi jogokról szóló 1998. évi törvény (jelenleg hatályos szöveg)

A rendőrségről és az igazságszolgáltatásról szóló 2006. évi törvény (jelenleg hatályos szöveg)

Emberi jogok európai egyezménye

Utolsó frissítés: 01/12/2016

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.