Vádlottak (büntetőeljárás)

Magyarország

Tartalomszolgáltató:
Magyarország

Hogyan indul a nyomozás és ki nyomoz?

A nyomozást a nyomozó hatóság valakinek a feljelentése, vagy a saját tevékenysége során tudomására jutott adatok alapján indítja.

A nyomozást a nyomozó hatóság (általában a rendőrség) vagy az ügyész végzi, az adott bűncselekménytől függően. Az ügyész azokat a nyomozásokat is felügyeli, amelyeket nem ő folytat. Ha a nyomozó hatóság a nyomozás során nem szünteti meg az eljárást (pl. azért, mert úgy ítéli meg, hogy nem történt bűncselekmény), megküldi az ügyet az ügyésznek. Az ügyész megvizsgálja az ügyet, és vizsgálata alapján visszaküldi további nyomozásra, megszünteti az eljárást, vagy vádat emel.

Mik a nyomozás (bírósági szakaszt megelőző eljárás) fő elemei?

Bizonyítás

A nyomozás során a nyomozó hatóság igyekszik felderíteni a bűncselekmény körülményeit, megállapítani az elkövető személyét, és felkutatni a bizonyítékokat. Ennek érdekében a nyomozó hatóság kihallgathatja Önt mint gyanúsítottat, a tanúkat, szakértői véleményt szerezhet be stb.

Kényszerintézkedések és egyéb jogkorlátozások

A kényszerintézkedések olyan, az Ön mint gyanúsított jogait korlátozó intézkedések, amelyek célja, hogy a büntetőeljárás sikerét biztosítsák. Kényszerintézkedés például az őrizetbe vétel, az előzetes letartóztatás vagy a házkutatás.

Ebben a részben talál tájékoztatást az egyéb jogkorlátozásokról is (pl. ujjlenyomatvétel).

Iratismertetés

A nyomozás befejezése után a nyomozó hatóság bemutatja a védőnek a teljes nyomozati anyagot. Ön mint gyanúsított és védője ekkor ismerheti meg az esetleges vádemelés alapjául szolgáló valamennyi iratot és bizonyítékot.

Jogaim a nyomozás során

Az Önt a nyomozás különböző szakaszai során megillető jogokkal kapcsolatos további információkért kattintson az alábbi linkekre:

Bizonyítás (1)

Mi az eljárási szakasz célja?

Az eljárási szakasz célja a bűncselekmény körülményeinek felderítése, az elkövető azonosítása és a bizonyítékok összegyűjtése. A nyomozást a nyomozó hatóság (általában a rendőrség) vagy az ügyész végzi különböző bizonyítási eljárások lefolytatásával (a gyanúsított és a tanúk kihallgatása, szakvélemény beszerzése, szembesítés stb.). A nyomozást két hónap alatt be kell fejezni, de ez a határidő indokolt esetben meghosszabbítható az első kihallgatástól számított legfeljebb két évig.

Milyen tájékoztatást kapok?

A legelső kihallgatás elején a kihallgatást végző személynek tájékoztatnia kell Önt a kihallgatás jellegéről, és röviden össze kell foglalnia, hogy Önt milyen bűncselekmény elkövetésével gyanúsítják. Emellett közölniük kell Önnel, hogy a magyar Büntető Törvénykönyv mely rendelkezéseibe ütközik az a cselekmény, amellyel Önt gyanúsítják. Nem kell azonban közölniük Önnel azokat a bizonyítékokat, amelyek alapján gyanúsítják.

Valamennyi olyan bizonyítási eljárás során, ahol Ön jelen van, Önt figyelmeztetni kell a legfontosabb jogaira (pl. hallgatáshoz való jog). Ezt a figyelmeztetést, valamint az Ön arra vonatkozó döntését, hogy tesz-e vallomást vagy sem, szó szerint jegyzőkönyvbe kell venni. Ha ez elmarad, akkor az Ön vallomását bizonyítékként nem lehet felhasználni.

Biztosítanak nekem tolmácsot, ha nem beszélek magyarul? Lefordítják a büntetőeljárás iratait?

Ha Ön nem ismeri a magyar nyelvet, tolmácsot kell alkalmazni a büntetőeljárás minden szakaszában. Használhatja az anyanyelvét, vagy egy Ön által ismert más nyelvet.

A tolmácsolás költségeit az állam viseli, abban az esetben is, ha a bíróság végül Önt elítéli. Az állam nem biztosít azonban ingyenesen tolmácsot a védőjével való konzultációhoz.

Az eljáró hatóságnak minden esetben meg kell kérdeznie Önt arról, hogy érti-e a tolmácsot, és az erről szóló nyilatkozatot jegyzőkönyvbe kell venni.

A fordítási költségeket az állam csak bizonyos korlátok között állja. Csak azoknak a dokumentumoknak a fordítási költségeit viseli, amelyek Ön részére történő kézbesítését a jogszabályok előírják a hatóságok számára (pl. a vádirat vagy az ítélet egy példánya esetében).

Más dokumentumok (pl. az eljárási cselekményekről készült jegyzőkönyvek) lefordításának költségeit az eljáró hatóság nem viseli. Ha Ön szeretné azokat a saját anyanyelvén elolvasni, akkor Önnek kell megfizetnie lefordításuk díját.

Ki fognak hallgatni? Köteles vagyok vallomást tenni az ügyben?

Ön a kihallgatása során nem köteles vallomást tenni. A vallomástételt, vagy az egyes kérdésekre történő válaszadást a kihallgatás alatt bármikor megtagadhatja. Ön nem kötelezhető arra, hogy önmagát terhelő vallomást tegyen, vagy önmaga ellen bizonyítékot szolgáltasson.

Az eljárás akkor is folytatódik, ha Ön megtagadja a vallomástételt. Ha Ön egy bűncselekménnyel kapcsolatban a vallomástételt megtagadja, azzal kapcsolatban Önhöz további kérdések nem intézhetők, és abban az ügyben Ön a többi gyanúsítottal/vádlottal vagy a tanúkkal nem szembesíthető. Akkor is tehet fel kérdéseket, tehet észrevételeket és indítványokat, ha a vallomástételt megtagadta.

Bármikor dönthet úgy, hogy vallomást tesz, akkor is, ha korábban a vallomástételt megtagadta.

Vallomásában nem kell igazat mondania, de mást bűncselekmény elkövetésével hamisan nem vádolhat.

Mikor beszélhetek ügyvéddel?

Az első kihallgatás előtt figyelmeztetniük kell Önt, hogy védőt bízhat meg, vagy védő kirendelését kérheti. Ha védő részvétele kötelező (például Önt fogva tartják), és három napon belül nem hatalmaz meg védőt, a hatóság rendel ki Önnek egyet. Ha Ön rögtön a figyelmeztetéskor kijelenti, hogy nem kíván védőt megbízni, a hatóság nyomban védőt rendel ki. Akkor is kérhet kirendelést, ha nem tud ügyvédet megfizetni (további információért lásd: Jogi tanácsadás igénybevétele).

Mindez nem jelenti azt, hogy Önt csak védő jelenlétében lehet kihallgatni. Ha kéri, hogy értesítsék védőjét a kihallgatásról, a hatóság – faxon, elektronikus úton, vagy ha ez nem lehetséges, telefonon – értesíti a védőt. Ha az Ön védőjét értesítették a kihallgatásról, de ő bármilyen okból nem jelenik meg, a kihallgatás a távollétében is megtartható. Szintén megtartható a kihallgatás, ha az értesített kirendelt védő nem jelenik meg.

Az állam nem biztosít ingyenesen tolmácsot a védőjével való konzultációhoz. Ha nincs olyan nyelv, amelyen védőjével kommunikálni tudna, Önnek kell a tolmácsot megfizetnie. A hatóságok általában engedik, hogy a kihallgatáshoz kirendelt tolmács a kihallgatás előtt az Ön és védője közötti konzultációhoz tolmácsoljon.

Megváltozhat a gyanúsítás tartalma a nyomozás során?

Ha az Ön elleni gyanú megváltozik, vagyis más bűncselekmény elkövetésével (is) gyanúsítják, mint amire az eredeti gyanú vonatkozott, azt a soron következő kihallgatás kezdetekor közölniük kell Önnel.

Tájékoztatnak az ellenem szóló bizonyítékokról?

A nyomozás végéig nem közölnek Önnel minden bizonyítékot, a vádemelés alapjául szolgáló összes iratot csak az iratismertetéskor ismerheti meg.

Vallhatom bűnösnek magam a vád tárgyát képező összes vagy bizonyos cselekményekben a tárgyalást megelőzően?

Önnek van rá lehetősége, hogy bűnösnek vallja magát a nyomozás során. Ilyen esetben elképzelhető, hogy Ön elkerüli a büntetést, az eljárás rövidebb, büntetése pedig kevésbé szigorú lesz, ez azonban nem biztos.

Ha Ön a nyomozás során beismerő vallomást tesz, elképzelhető, hogy a bíróság alternatív eljárásban dönt az ügyben.

Bíróság elé állítás: Ha

  • olyan bűncselekménnyel gyanúsítják, amely legfeljebb nyolcévi szabadságvesztéssel büntethető,
  • az ügy egyszerű,
  • a bizonyítékok rendelkezésre állnak,
  • Önt tetten érték, vagy a bűncselekmény elkövetését beismerte,

akkor az ügyész Önt a beismeréstől számított 30 napon belül bíróság elé állítja. Ehhez nem kell az Ön hozzájárulása.

Lemondás a tárgyalásról

A nyolc évnél nem súlyosabb szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény miatt indított eljárásban Önnek lehetősége van rá, hogy beismerő vallomást tegyen és lemondjon a tárgyalásról.

A tárgyalásról lemondás során az ügyész és Ön között írásbeli megállapodás jön létre, amely tartalmazza az Ön által beismert bűncselekmény leírását, a törvény szerinti minősítését, valamint az ügyésznek és Önnek a nyilatkozatát arról, hogy milyen nemű és tartamú büntetést vesznek tudomásul. A bíróság ilyen esetben is meghallgatja Önt, de nem folytat le bizonyítást (pl. nem hallgat meg tanúkat).

Tárgyalás mellőzése: Ha

  • olyan bűncselekménnyel gyanúsítják, amely háromévi szabadságvesztésnél nem súlyosabban büntetendő,
  • a tényállás egyszerű,
  • Ön a bűncselekmény elkövetését beismerte,

a bíróság tárgyalás tartása nélkül viszonylag enyhe büntetést (legfeljebb egy év felfüggesztett szabadságvesztést) szab ki. Ha Ön nem ért egyet a bíróság döntésével, kérheti tárgyalás tartását.

Tevékeny megbánás

Bizonyos kisebb súlyú ügyekben (ha Önt személy elleni, közlekedési vagy vagyon elleni vétség vagy három évi szabadságvesztésnél nem súlyosabban büntetendő bűntett elkövetésével gyanúsítják) Ön nem büntethető, amennyiben közvetítői eljárásban vesz részt.

Önnek a vádemelésig be kell ismernie a cselekmény elkövetését, és a sértett által elfogadott módon jóvá kell tennie az okozott sérelmet.

Ha Ön ellen öt évi szabadságvesztésnél nem súlyosabban büntetendő bűntett miatt folyik büntetőeljárás és a fenti feltételeknek megfelel, a bíróság korlátlanul enyhítheti az Ön büntetését.

A közvetítői eljárás az Ön vagy a sértett indítványára és mindkettőjük önkéntes hozzájárulásával alkalmazható. Ez esetben azonban az ügyésznek kell közvetítői eljárásra utalnia az ügyet, ha úgy ítéli meg, hogy a bírósági eljárás mellőzhető.

Indítványozhatom bizonyítékok beszerzését?

Ön és a védője jogosult rá, hogy bizonyítékok beszerzését (pl. tanúk meghallgatását) indítványozza. Indítványáról az eljáró hatóság dönt. Ha a hatóság elutasítja az indítványt, Ön panasszal élhet (lásd lent), de nem tudja kikényszeríteni a bizonyíték beszerzését.

Jelen lehetek az eljárási cselekményeknél?

A nyomozás során Ön és a védője jelen lehet a szakértők meghallgatásánál, és néhány egyéb eljárásnál (pl. személy vagy tárgy felismerése). Védője jelen lehet az Ön kihallgatásán, a védelem által indítványozott tanú kihallgatásán, valamint az ilyen tanú részvételével tartott szembesítésen. A nyomozás alatt azonban sem Ön, sem a védője nem lehet jelen azokon a tanúkihallgatásokon, amelyeket nem Önök indítványoztak.

Élhetek jogorvoslattal a nyomozás során?

A hatóság Önre vonatkozó határozata, intézkedése, vagy intézkedésének elmulasztása ellen nyolc napon belül panasszal élhet. Az ügyész határozata elleni panaszt a felettes ügyészhez, a nyomozó hatóság határozata elleni panaszt az ügyészhez kell benyújtani. A panasz elbírálásáról Önt értesíteni kell. E határozat ellen további jogorvoslatra általában nincs lehetőség.

Beszereznek információkat az előéletemről?

Önt kihallgatása elején megkérdezik korábbi büntetéseiről, de a magyar hatóságok általában nem szereznek be ilyen információt a külföldi nyilvántartásokból.

Felvehetem a kapcsolatot hazám nagykövetségével?

Ha Önt fogva tartják, joga van felvenni a kapcsolatot országa konzuli képviselőjével, és vele ellenőrzés nélkül érintkezni. A konzuli képviselő védőt hatalmazhat meg Önnek, és jelen lehet az Ön kihallgatásán.

Elhagyhatom az országot a nyomozás során?

Ha Ön nem áll előzetes letartóztatás, házi őrizet vagy lakhelyelhagyási tilalom hatálya alatt, elhagyhatja az országot, de az eljárási cselekményeken meg kell jelennie.

Jelen kell lennem a nyomozás során akkor is, ha egy másik országból származom?

Önnek akkor is személyesen részt kell vennie a nyomozási cselekményeken, ha más országból származik, kivéve, ha Önnek engedélyezték biztosíték letételét.

Ha Ön külföldön él és nyolcévi szabadságvesztésnél nem súlyosabban büntetendő bűncselekménnyel gyanúsítják/vádolják, a vádirat benyújtásáig az ügyésztől, azt követően a bíróságtól kérheti biztosíték letétbe helyezésének engedélyezését (kivéve, ha a bűncselekmény halált okozott).

Ha Önnek engedélyezik a biztosíték letétbe helyezését, akkor az ügyész vagy a bíróság által meghatározott összeg befizetése esetén az eljárás az Ön távollétében lefolytatható, tehát Önnek nem kell megjelennie sem a nyomozás, sem a bírósági tárgyalás során. Önnek csak akkor kell visszatérnie Magyarországra, ha végrehajtandó szabadságvesztésre ítélik. Erre a kérelmében kötelezettséget kell vállalnia.

Ha a bíróság Önt bűnösnek mondja ki, a biztosíték az ítélet jogerőre emelkedésével az államra száll.

Ha Önt a bíróság felmenti, Önnek a biztosíték összege visszajár. Szintén visszajár az összeg, ha Önt végrehajtandó szabadságvesztésre ítélik, és Ön a büntetést letölti.

Arra a magyar jog nem ad lehetőséget, hogy Ön videókapcsolaton keresztül vegyen részt a magyarországi büntetőeljárásban.

Visszaküldhetnek az anyaországomba?

Lehetőség van az Ön elleni eljárás átadására, ha a magyar hatóságok a sértett érdekeit is mérlegelve célszerűnek látják, hogy az eljárást más ország hatóságai folytassák le. Ilyen esetben a bíróság elrendelheti az Ön letartóztatását a büntetőeljárás átadása céljából.

Mi történik, ha ezért a cselekményért egy másik tagállamban már elítéltek?

Van rá lehetőség, hogy a magyar bíróság elismerje a külföldi bíróság ítéletének érvényét, ha a külföldi eljárás és a kiszabott büntetés nem ellentétes a magyar jogrenddel.

Ugyanazért a cselekményért kétszer nem lehet eljárni Önnel szemben. Ha a magyar bíróság az ítélet érvényét nem ismeri el, Ön ellen ismét lefolytatható eljárás, de ilyenkor a külföldön végrehajtott büntetést, előzetes fogva tartást, valamint házi őrizetet a magyar bíróság által kiszabott büntetésbe be kell számítani.

Kényszerintézkedések és egyéb jogkorlátozások (2)

Vesznek tőlem ujjlenyomatot, DNS-, vagy egyéb mintát?

Ha Önt olyan bűncselekmény elkövetésével gyanúsítják, amely ötévi vagy ezt meghaladó szabadságvesztéssel büntetendő, ujj-és tenyérnyomatot fognak Önről venni.

Számos más, öt évet el nem érő szabadságvesztéssel büntetendő cselekmény esetén is sor kerül erre (pl. súlyos testi sértés, vesztegetés, kábítószerrel visszaélés, közokirat-hamisítás, magánokirat-hamisítás, lopás vagy csalás).

 

DNS mintát csak akkor vesznek Öntől, ha Önt súlyos bűncselekménnyel gyanúsítják (pl. ha a lehetséges büntetés legalább ötévi szabadságvesztés, továbbá bűnszövetségben elkövetett bűncselekmény vagy fegyveres elkövetés esetén).

Megmotozhatnak?

A nyomozás során Önt megmotozhatják, vagyis ruházatát és testét átvizsgálhatják bizonyíték vagy egyéb tárgy megtalálása céljából. A motozás során az Ön járműve, csomagja és más tárgya is átvizsgálható. A motozást csak Önnel azonos nemű személy végezheti, és a motozásnál csak Önnel azonos nemű személy lehet jelen (kivéve a motozásnál közreműködő orvost). A motozásnál jelen lehet az Ön által megnevezett személy is.

Végezhetnek nálam házkutatást a nyomozás során?

Házkutatásra sor kerülhet a nyomozás során, és azt rendszerint az Ön jelenlétében kell elvégezni. Ha a házkutatáson Ön, védője vagy egyéb megbízott képviselője nincs jelen, az eljáró hatóság az Ön érdekeinek megfelelő védelmét ellátó személyt rendel ki erre a célra.

Fogva tarthatnak?

Ha Ön bűncselekményt követett el, szabadságát a hatóságok elvonhatják. Tettenérés esetén, vagy ha Ön bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható, Önt a rendőrség legfeljebb 12 órára előállíthatja.

Ha valamely bűncselekmény gyanúja Ön ellen úgy megerősödik, hogy Önből gyanúsított lesz, és megalapozottan feltehető, hogy Önt a bíróság előzetes letartóztatásba fogja helyezni, Ön legfeljebb 72 órára őrizetbe vehető.

Az Ön előzetes letartóztatását a bíróság (az őrizet legfeljebb 72 órás időtartamának elteltét követően) akkor rendelheti el, ha Önt szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekménnyel gyanúsítják, és korábban megszökött, vagy szabadlábon hagyása esetén a szökésétől, bűnismétléstől, vagy attól kell tartani, hogy (pl. a tanúk befolyásolásával) veszélyeztetné az eljárás sikerét.

Az előzetes letartóztatásról a nyomozás során a nyomozási bíró, a nyomozás befejezése után pedig az ügyben eljáró bíró határoz. A döntés ellen lehet fellebbezni.

Az előzetes letartóztatást meghatározott időközönként felülvizsgálják. Ön vagy védője kérheti a letartóztatás megszüntetését a nyomozási bírótól vagy az ügyben eljáró bírótól.

Mik az előzetes letartóztatás alternatívái?

A bíró dönthet enyhébb szabadságkorlátozásról is. Házi őrizet esetén a bíróság által kijelölt területet (az Ön otthonát és az ahhoz tartozó bekerített helyet) Ön csak a bíróság határozatában meghatározott célból (pl. gyógykezelés céljából) hagyhatja el.

A lakhelyelhagyási tilalom esetén Ön a meghatározott területet vagy körzetet (pl. várost) engedély nélkül nem hagyhatja el.

Van lehetőség óvadék fizetésére?

Ha Önt csak szökésveszély miatt helyezték előzetes letartóztatásba, Ön vagy védője kezdeményezheti óvadék letételét. Ha a bíróság szerint így biztosítható az Ön megjelenése az eljárásban, megállapítja az óvadékot.

Az óvadék elvész, ha a bíróság azért rendeli el az Ön előzetes letartóztatását, mert Ön idézés ellenére nem jelenik meg. Ha más előzetes letartóztatási ok is fennáll (pl. bűnismétlés veszélye), nincs helye óvadéknak.

Kapcsolatba léphetek családtaggal vagy baráttal?

Az előállítás alatt az Ön részére biztosítani kell, hogy egy hozzátartozóját vagy más személyt értesítsen, feltéve, hogy ez nem veszélyezteti a nyomozást. Ha Ön nem tudja családtagját értesíteni, az értesítést a rendőrségnek kell megtennie.

Az őrizetbe vétel tényéről és a fogva tartás helyéről 24 órán belül értesíteni kell az Ön által megjelölt személyt.

Az előzetes letartóztatás idején Ön jogosult a hozzátartozójával személyesen vagy írásban ellenőrzés mellett érintkezni, kivéve ha ezt az ügyész vagy a bíró megtiltja. Más személlyel akkor érintkezhet, ha az ügyész vagy a bíró engedélyezi.

Igénybe vehetek orvosi ellátást?

Az őrizet és az előzetes letartóztatás ideje alatt Ön jogosult orvosi ellátásra, amelyről a rendőrség vagy a büntetés-végrehajtás köteles gondoskodni, általában saját egészségügyi szolgálatán keresztül. Ha olyan ellátásra van szüksége, amelyet csak civil intézet tud biztosítani, Önt kötelesek kiszállítani, és megfelelő őrzéséről gondoskodni.

Iratismertetés (3)

Milyen bizonyítékokat ismerhetek meg a nyomozás alatt?

Ön a nyomozás alatt csak korlátozottan ismerheti meg az iratokat és a bizonyítékokat. Ön és védője megismerheti azoknak a nyomozási cselekményeknek a jegyzőkönyveit, amelyeken jelen lehet, abban az esetben is, ha ténylegesen nem volt jelen. Emellett a szakvéleményeket is megtekinthetik. Az egyéb iratokat a nyomozás során csak akkor tekinthetik meg, ha az a nyomozási intézkedések célját nem veszélyezteti. Erről a nyomozó hatóság dönt. Ön és védője jogosult ingyen másolatra azokból az iratokból, amelyeket megtekinthet.

Mikor ismerhetem meg az összes bizonyítékot?

A nyomozás elvégzése után Ön és védője megtekintheti az esetleges vádemelés alapjául szolgáló valamennyi iratot (bizonyos kivételektől eltekintve, pl. védett tanú személyazonossága). A nyomozás befejezésétől kezdve gyakorlatilag teljes körűen hozzáférhet az iratokhoz. Önnek ingyenes másolat jár valamennyi iratból.

Az iratok megismerését követően Ön vagy védője a nyomozás kiegészítését indítványozhatja, továbbá egyéb indítványokat és észrevételeket tehet. Az indítványokról a nyomozást végző szerv dönt.

Kapcsolódó linkek

Büntetőeljárási törvény

Rendelet a nyomozás részletes szabályairól

Utolsó frissítés: 07/04/2017

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.