Atsakovai (baudžiamosios bylos)

Bulgarija

Turinį pateikė
Bulgarija

Koks yra ikiteisminio tyrimo tikslas?

Tyrimo metu renkami įrodymai siekiant patvirtinti arba paneigti prielaidą, kad asmuo įvykdė nusikaltimą. Tyrimas gali būti pradėtas, kai ikiteisminio tyrimo įstaiga gauna skundą apie įvykdytą nusikaltimą arba turi duomenų apie galimą nusikaltimą. Jei policija sulaiko kurį nors asmenį nusikaltimo vietoje, tai taip pat gali būti pagrindas pradėti tyrimą.

Paprastai visus ikiteisminio tyrimo etapus vykdo policija. Kai kuriuos atvejus tiria ikiteisminio tyrimo teisėjai arba prokurorai. Tik prokuroras gali vadovauti tyrimui ir jį kontroliuoti.

Kokie yra ikiteisminio tyrimo etapai?

Tyrimas (įskaitant kaltinimų pareiškimą ir apklausą)

Ikiteisminio tyrimo įstaigos siekia surinkti įrodymų, patvirtinančių arba paneigiančių prielaidą, kad buvo įvykdytas nusikaltimas. Jei bus surinkta pakankamai įrodymų prielaidai, kad tam tikras asmuo įvykdė nusikaltimą, pagrįsti, tyrimą vykdantis pareigūnas privalo apie tai raštu informuoti asmenį, įtariamą padarius nusikalstamą veiką. Asmuo privalo pasirašyti pranešimą. Iškart po to kaltinamasis yra apklausiamas.

Sulaikymas

Jei policija randa įrodymų, duodančių pagrindą manyti, kad asmuo įvykdė nusikaltimą, ji gali asmenį sulaikyti ne ilgiau kaip 24 valandoms. Tik prokuroras gali nuspręsti, ar sulaikymas turėtų būti pratęstas, tačiau iš viso ne ilgiau kaip 72 valandoms. Priešingu atveju sulaikytas asmuo turėtų būti paleistas. Sulaikymo policijoje tikslas – nustatyti, ar asmeniui turi būti pareikšti kaltinimai. Kardomasis sulaikymas yra skirtas užtikrinti pirmąjį kaltinamojo pasirodymą teisme.

Pirma teismo apklausa

Paprastai prokuroras nustato kaltinamajam taikytiną kardomąją priemonę. Tačiau jei prokuroras nusprendžia, kad kardomoji priemonė turėtų būti suėmimas arba namų areštas, jis tokį prašymą pateikia teismui ir užtikrina, kad kaltinamasis pasirodytų teisme.

Suėmimas arba paleidimas į laisvę

Jei kaltinamasis atvedamas į teismą, tik teismas gali nuspręsti, ar kardomoji priemonė bus suėmimas, namų areštas arba sulaikytojo paleidimas į laisvę.

Prokurorų pasirengimas bylos nagrinėjimui

Baigus tyrimą, ikiteisminio tyrimo pareigūnas surinktus įrodymus siunčia prokurorui. Prokuroras išnagrinėja įrodymus ir sprendžia, ar prielaida, kad buvo padaryta nusikalstama veika yra neabejotinai patvirtinta. Tik tada prokuroras gali pareikšti kaltinimus teisme. Priešingu atveju prokuroras nutraukia bylą.

Gynybos pasirengimas bylos nagrinėjimui

Kai kaltinamasis ir jo advokatas informuojami apie kaltinimus, jie gali pateikti įrodymus kaltinamojo naudai. Pasibaigus tyrimui, kaltinamojo ir jo advokato prašymu ikiteisminio tyrimo pareigūnas turi jiems leisti susipažinti su visais surinktais įrodymais ir skirti pakankamai laiko įrodymams įvertinti.

Mano teisės tyrimo metu

Atkreiptinas dėmesys, kad „sulaikymo“, „pirmos teismo apklausos“ ir „suėmimo“ etapai galimi, bet nėra būtini. Norėdami daugiau sužinoti apie savo teises kiekviename etape, spustelėkite toliau pateiktas nuorodas.

Tyrimas (įskaitant kaltinimų pareiškimą ir apklausą) (1)

Kokia man bus suteikta informacija apie tai, kas vyksta?

Jei prieš jus bus surinkta pakankamai įrodymų, ikiteisminio tyrimo pareigūnas su jumis susisieks ir informuos raštu apie nusikalstamą veiką, kurią padaręs esate kaltinamas. Iškart po to pareigūnas privalo jus informuoti apie jūsų teises tyrimo metu. Turėsite pasirašyti dokumentą, patvirtinantį, kad buvote informuotas apie savo teises.

Ar man skirs vertėją, jei nemoku kalbos?

Taip. Galite atsisakyti pasirašyti pranešimą, informuojantį jus apie kaltinimą, jei jums nebuvo suteikta vertėjo paslaugų. Vertėjas padės jums viso tyrimo metu. Už vertėjo paslaugas jums mokėti nereikia.

Kokiame etape galėsiu susitikti su advokatu?

Pranešdamas jums apie kaltinimus, ikiteisminio tyrimo pareigūnas privalo jums pasakyti, kad galite atvykti su advokatu. Ikiteisminio tyrimo pareigūnas privalo suteikti jums pakankamai laiko susisiekti su advokatu. Baudžiamojo proceso kodekse nurodyti atvejai, kai privaloma turėti gynėją. Apie advokato pasirinkimą ir teisę į nemokamą teisinę pagalbą skaitykite čia. Turite teisę su advokatu susitikti ir kalbėtis konfidencialiai. Jei nemokate kalbos, jums bus suteiktos vertėjo paslaugos.

Ar manęs prašys duoti parodymus? Ar turėčiau duoti parodymus?

Kai tik jums praneš apie kaltinimus, ikiteisminio tyrimo pareigūnas jus apklaus. Galite duoti parodymus dėl kaltinimų arba tylėti. Taip pat galite pateikti paaiškinimus vėliau bet kuriuo tyrimo etapu.

Kokie bus padariniai, jei pasakysiu ką nors, kas pakenktų mano bylai?

Jeigu prisipažinsite kaltas, jums gali būti skirta švelnesnė bausmė. Tylėjimas negali jums pakenkti. Teismas negali priimti nuosprendžio remdamasis tik jūsų prisipažinimu.

Esu iš kitos šalies. Ar privalau dalyvauti tyrime?

Kaip kaltinamasis, turite būti pasiekiamas tyrimą atliekančioms įstaigoms. Todėl jums gali būti pritaikyta kardomoji priemonė. Jeigu jūsų nėra šalyje, tyrimas gali būti vykdomas, jei:

  • nežinoma jūsų gyvenamoji vieta;
  • negalite būti pakviestas dėl kitų priežasčių;
  • buvote pakviestas, bet neatvykote ir nepateikėte tai pateisinančių priežasčių.

Tokiu atveju pagal čia nurodytą tvarką jums bus paskirtas privalomasis gynėjas.

Galite būti apklaustas naudojant vaizdo ryšį, jei esate išvykęs iš šalies ir tai nekliudys tyrimui. Šios apklausos metu turėsite tokias pačias teises, kaip nurodyta pirmiau šioje duomenų suvestinėje.

Ar galiu būti išsiųstas atgal į savo šalį?

Taip, vadovaujantis Baudžiamojo proceso kodekse nurodytomis sąlygomis. Jums reikės advokato pagalbos.

Ar būsiu laikomas suimtas, ar paleistas?

Jus gali laikyti suimtą. Daugiau informacijos rasite skyriuose Pirma teismo apklausa (3) ir Suėmimas arba paleidimas į laisvę (4).

Ar galiu išvykti iš šalies, kol vyksta tyrimas?

Galite, jei nesate sulaikytas, tačiau turėtumėte apie tai informuoti tyrimą atliekančią įstaigą. Jei bus manoma, kad galite vengti tyrimo, jums gali būti uždrausta išvykti iš šalies.

Ar gali būti iš manęs pareikalauta duoti pirštų antspaudus, DNR mėginius (pvz.: plaukų, seilių) ar kurių kitų kūno skysčių?

Iš jūsų gali būti pareikalauta duoti tokius mėginius, jei jų negalima gauti kitu būdu. Mėginius turite duoti. Jei atsisakysite, tada šie mėginiai, teismui leidus, bus paimti priverstinai. Jei mėginiams paimti būtina įsiskverbti į kūną, procedūrą atliks gydytojas. Turite teisę iš ikiteisminio tyrimo pareigūno gauti informaciją apie vykdymo tvarką.

Ar gali būti atliekama asmens krata?

Ikiteisminio tyrimo pareigūnas gali nurodyti atlikti asmens kratą siekiant surinkti įrodymus arba konfiskuoti objektus, galinčius trukdyti tyrimui arba padėti jums pabėgti. Asmens krata turi būti sankcionuota teismo išduotu orderiu arba vėliau teismo patvirtinta. Turite teisę pamatyti asmens kratos protokolą ir teismo nutartį.

Ar gali būti atlikta krata mano namuose, verslo patalpose, automobilyje ir pan.?

Atsakymas toks pats kaip į pirmiau užduotą klausimą.

Ar galiu prisipažinti kaltas dėl visų ar dalies man pareikštų kaltinimų iki bylos perdavimo teismui?

Galite prisipažinti kaltas per pirmą apklausą, kai sužinosite, kuo esate kaltinamas. Apie prisipažinimą ir savo teises šioje situacijoje žr. anksčiau šioje duomenų suvestinėje pateiktą informaciją.

Ar kaltinimai gali būti pakeisti iki perduodant bylą teismui?

Jei surenkama naujų įrodymų, kaltinimai gali būti pakeisti. Apie naujus kaltinimus nedelsiant turite būti informuotas ir dėl to apklaustas.

Ar galiu būti kaltinamas nusikaltimu, dėl kurio jau buvau apkaltintas kitoje valstybėje narėje?

Taip, nebent pagal galiojantį tarptautinį susitarimą, kurio viena šalių yra Bulgarija, nustatyta kitaip.

Ar bus pareikalauta informacijos apie mano teistumą?

Taip, nepaisant, ar jūs to norite, ar ne.

Sulaikymas (įskaitant Europos arešto orderį) (2)

Kokia man bus suteikta informacija apie tai, kas vyksta?

Sulaikymą (suėmimą) vykdo policijos pareigūnai. Negalite būti sulaikytas ilgiau kaip 24 valandoms. Sulaikymo pagrindai nurodomi arešto orderyje. Turite teisę žinoti šiuos pagrindus, susipažinti su orderiu ir jį pasirašyti. Policijos įstaiga jus turi paleisti, jeigu nėra priežasčių jus suimti.

Ar man skirs vertėją, jei nemoku kalbos?

Jei nemokate kalbos, turite teisę iš karto žinoti sulaikymo priežastis. Jums bus nemokamai suteiktos vertėjo paslaugos.

Kokiame etape galėsiu susitikti su advokatu?

Su advokatu galite susitikti nuo sulaikymo momento. Išsamesnę informaciją rasite čia.

Ar manęs prašys duoti parodymus? Ar turėčiau duoti parodymus?

Jūsų gali paprašyti duoti parodymus, susijusius su jūsų sulaikymu. Galite, bet neprivalote duoti parodymus.

Kokie bus padariniai, jei pasakysiu ką nors, kas pakenktų mano bylai?

Šiame etape duoti parodymai nebus laikomi įrodymais. Todėl prieš jus jie negali būti panaudoti. Tik apklausos metu, kai žinosite jums pateiktus kaltinimus, duoti parodymai gali būti laikomi įrodymais. Daugiau informacijos rasite Tyrimas (įskaitant kaltinimų pareiškimą ir apklausą) (1).

Ar galiu susisiekti su šeimos nariu ar draugu?

Galite. Policijos pareigūnas privalo nedelsdamas informuoti jūsų nurodytą asmenį apie jūsų sulaikymą.

Ar prireikus man bus suteikta gydytojo pagalba?

Prireikus turite teisę į medicinos pagalbą. Policijos pareigūnas jums iškvies gydytoją.

Ar galiu susisiekti su savo ambasada, jei esu iš kitos šalies?

Galite susisiekti su savo šalies konsuline įstaiga. Sulaikymo įstaiga turėtų nedelsdama išaiškinti jums šią teisę.

Ar gali būti atliekama asmens krata?

Jus sulaikius, bus atlikta asmens krata. Teismas vėliau turi pritarti tam, kad rasti asmeniniai daiktai gali būti naudojami kaip įrodymai. Turite teisę susipažinti su asmens kratos protokolu.

Ar galiu pateikti skundą?

Galite ginčyti kardomojo suėmimo teisėtumą, pateikdami teismui skundą. Teismas nedelsdamas išnagrinėja jūsų skundą.

Kokie bus padariniai, jei būsiu sulaikytas pagal Europos arešto orderį?

Jei valstybė narė išduoda jūsų Europos arešto orderį, galite būti sulaikytas kitoje valstybėje narėje ir po teisėjo apklausos grąžintas į arešto orderį išdavusią valstybę. Prireikus apklausos metu turite teisę naudotis advokato ir vertėjo paslaugomis.

Pirma teismo apklausa (3)

Kodėl reikalinga pirma teismo apklausa?

Kai esate informuojamas apie jums, kaip kaltinamajam, pateiktus kaltinimus, prokuroras gali pareikalauti, kad jums būtų skirta viena iš kardomųjų priemonių – suėmimas arba namų areštas. Prokuroro pasiūlymu teismas paskiria vieną iš šių dviejų priemonių. Kadangi šių priemonių negalima vykdyti jums nedalyvaujant, privalote stoti prieš teismą, kuris nuspręs, kurią priemonę skirti.

Kas ir kokį vaidmenį atlieka?

Prokuroro vaidmuo yra užtikrinti, kad pasirodytumėte teisme. Kai esate laikomas policijos įstaigoje, prokuroras gali pratęsti jūsų sulaikymą, bet ne ilgiau kaip 72 valandoms. Vienintelis sulaikymo tikslas – užtikrinti, kad per 72 valandas pasirodytumėte teisme. Teismas jus apklaus, išnagrinės surinktus įrodymus, ir, vadovaudamasis įstatymais, nuspręs jus suimti arba paleisti į laisvę.

Kokia man bus suteikta informacija apie tai, kas vyksta?

Turite teisę išgirsti iš prokuroro, kodėl esate sulaikytas ir kada stosite prieš teismą.

Ar man skirs vertėją, jei nemoku kalbos?

Jei nemokate kalbos, teismo apklausoje jums gali būti nemokamai suteiktos vertėjo paslaugos.

Kokiame etape galėsiu susitikti su advokatu?

Su advokatu galite susitikti prieš pirmą teismo apklausą. Apie advokato pasirinkimą ir teisę į nemokamą teisinę pagalbą skaitykite čia.

Ar manęs prašys duoti parodymus? Ar turėčiau duoti parodymus?

Teismas jūsų prašys patvirtinti savo asmens duomenis. Turite teisę pasisakyti teisme dėl to, ar turite būti suimamas ar paleidžiamas į laisvę. Jūsų advokatas patars, ką jums sakyti.

Kokie bus padariniai, jei pasakysiu ką nors, kas pakenktų mano bylai?

Šiame etape duoti parodymai nebus laikomi įrodymais. Todėl prieš jus jie negali būti panaudoti.

Ar man bus suteikta informacija apie kitus prieš mane turimus įrodymus?

Jūs ir jūsų advokatas turite teisę susipažinti su įrodymais, kuriais remiantis prokuroras pateikė prašymą jus suimti. Iki teismo apklausos turėsite pakankamai laiko įrodymams išnagrinėti.

Ar bus pareikalauta informacijos apie mano teistumą?

Teismas pareikalaus informacijos apie jūsų teistumą, nesvarbu, ar jūs to norite, ar ne.

Suėmimas arba paleidimas į laisvę (4)

Kokia man bus suteikta informacija apie tai, kas vyksta?

Kai teismas išnagrinės surinktą medžiagą ir išklausys prokurorą, jūsų advokatą ir jus patį, per tą patį teismo posėdį bus paskelbtas teismo sprendimas.

Pirmos apklausos metu teismas gali:

Apklausos metu teismas nespręs, ar jums pateikti kaltinimai pagrįsti.

Ar galiu susisiekti su šeimos nariu ar draugu?

Jei teismas nurodo jus suimti, apie tai nedelsiant bus informuota jūsų šeima.

Ar prireikus man bus suteikta gydytojo pagalba?

Jei būsite suimtas, prireikus turite teisę į medicinos pagalbos suteikimą.

Ar galiu susisiekti su savo ambasada, jei esu iš kitos valstybės?

Jei esate suimtas, teismas nurodys nedelsiant informuoti Bulgarijos užsienio reikalų ministeriją, kad ji susisiektų su jūsų valstybės konsuline įstaiga.

Ar galiu pateikti skundą?

Teismo nutartį dėl jūsų suėmimo arba paleidimo į laisvę galite apskųsti ne vėliau kaip per tris dienas nuo jos priėmimo. Apeliacinis teismas išnagrinės jūsų skundą ne vėliau kaip per septynias dienas nuo pirmosios instancijos teismo nutarties paskelbimo dienos. Jo sprendimas bus galutinis ir neskundžiamas.

Prokurorų pasirengimas bylos nagrinėjimui (5)

Koks yra šio etapo tikslas?

Tai etapas po tyrimo užbaigimo (daugiau informacijos apie tyrimą rasite čia). Jame siekiama, kad prokuroras išnagrinėtų surinktus įrodymus ir nuspręstų, ar prielaida apie įvykdytą nusikalstamą veiką neabejotinai patvirtinta. Tik tada byla gali būti perduota teismui ir prasidėti baudžiamasis procesas.

Kas vadovauja šiame etape?

Prokuroras. Šiame etape prokuroras sprendžia, ar perduoti bylą teismui. Prokuroras taip pat gali nutraukti ikiteisminį tyrimą, kai tai nurodyta įstatymuose. Tada byla neperduodama teismui. Be to, prokuroras gali sustabdyti ikiteisminį tyrimą, jei tai leidžiama pagal įstatymus, kol yra sustabdymo pagrindas, ir vėliau tyrimą atnaujinti. Jei kaltinamajam peržiūrint tyrimo medžiagą prokuroras nustatė kokių nors pažeidimų, jis gali grąžinti bylą tiriančiam pareigūnui pataisyti arba pats gali tai padaryti.

Iš kur man žinoti, kas vyksta?

Jei jums pareikšti kaltinimai perduodami nagrinėti teismui, teismas jums atsiųs kaltinamojo akto kopiją. Jei prokuroras procesą nutraukia ar sustabdo, jis atsiunčia jums savo sprendimo kopiją.

Ar galiu pateikti skundą?

Galite pateikti skundą teismui dėl prokuroro sprendimo nutraukti procesą ne vėliau kaip per septynias dienas nuo sprendimo kopijos gavimo dienos. Pirmosios instancijos teismas išnagrinės skundą ne vėliau kaip per septynias dienas nuo jo užregistravimo dienos. Teismo nutartį galima apskųsti Apeliaciniam teismui, kuris priims galutinį sprendimą. Taip pat galite pateikti skundą teismui dėl prokuroro sprendimo sustabdyti procesą. Tuomet teismo sprendimas bus galutinis.

Ar gausiu tolesnę informaciją?

Kai jums peržiūrint tyrimo medžiagą prokuroras nustato pažeidimų ir grąžina bylą tiriančiam pareigūnui pataisyti arba pats pataiso, turite teisę būti informuotas apie tolesnius veiksmus.

Gynybos pasirengimas bylos nagrinėjimui (6)

Koks šio etapo tikslas?

Tikslas yra tas, kad jūs ir jūsų advokatas išnagrinėtumėte visus ikiteisminio tyrimo metu surinktus įrodymus, kai tyrimas baigiamas, įskaitant ir tą medžiagą, kuri pateikta jūsų naudai. Taigi žinosite, kokie įrodymai leidžia prokurorui pareikšti jums kaltinimus teisme. Tai padės jums ir jūsų advokatui parengti jūsų gynybą teisme.

Iš kur man žinoti, kas vyksta?

Kai ikiteisminis tyrimas baigtas, jūsų ar jūsų advokato prašymu tiriantis pareigūnas, prieš išsiųsdamas surinktą medžiagą prokurorui, praneš jums ir jūsų advokatui, kurioje vietoje, kurią dieną ir kuriuo laiku galite peržiūrėti įrodymus. Jūs ir jūsų advokatas turi teisę gauti pakankamai laiko tam padaryti.

Ar man skirs vertėją, jei nemoku kalbos?

Jei nemokate kalbos, įrodymus peržiūrėsite padedamas vertėjo. Už vertėjo paslaugas mokėti nereikia.

Ar manęs prašys duoti parodymus? Ar turėčiau duoti parodymus?

Šiame etape jūs nebūsite apklausiamas ir jums nereikės duotų parodymų dėl bylos.

Kokia informacija man bus pateikta?

Galėsite susipažinti su visais surinktais įrodymais ir perskaityti liudytojų parodymus. Jūsų advokatas paaiškins jums surinktų įrodymų reikšmę.

Kokios mano teisės, kai susipažinsiu su įrodymais?

Padedamas advokato galite prašyti surinkti naujus įrodymus, išsakyti su tyrimo veiksmais susijusias pastabas ir prieštaravimus. Tiriantis pareigūnas užregistruos jūsų prašymus, pastabas ir prieštaravimus, o prokuroras nuspręs, ar jie pagrįsti, ar ne.

Kokie bus padariniai, jei mano prašymai, pastabos ir prieštaravimai bus pagrįsti?

Prokuroras nurodys tiriančiajam pareigūnui imtis tolesnių su tyrimu susijusių veiksmų. Turite teisę būti informuotas apie tokius veiksmus ir naujus įrodymus, jei tokių būtų, pagal pirmiau aprašytą tvarką.

Kardomosios priemonės (7)

Prieš jus gali būti imtasi prievartos priemonių, jei bus galima pagrįstai, t. y. remiantis įrodymais, manyti, kad įvykdėte nusikaltimą, kuriuo esate kaltinamas. Priemonių tikslas – užkirsti kelią jums pasislėpti, naujiems nusikaltimams įvykdyti ar trukdyti įvykdyti galimą nuosprendį.

Kardomosios priemonės yra šios:

  • Rašytinis pasižadėjimas neišvykti – įsipareigojate neišvykti iš gyvenamosios vietos be kompetentingos institucijos leidimo.
  • Užstatas – tai tam tikro dydžio piniginė įmoka (arba garantija). Jei slėpsitės, ši įmoka bus konfiskuota ir jums pritaikyta dar griežtesnė priemonė.
  • Namų areštas – jums draudžiama be leidimo išvykti iš namų.
  • Suėmimas (kardomasis kalinimas) –būsite prievarta izoliuojamas.

Kardomasis kalinimas vykdomas policijos patalpose arba kalėjime.

Turite teisę žinoti (pasirašytinai) apie paskirtą kardomąją priemonę. Rašytinio pasižadėjimo neišvykti ir užstato priemones skiria prokuroras. Namų areštą ir suėmimą skiria teismas prokuroro prašymu. Priemonė pasirenkama atsižvelgiant į nusikalstamos veikos sunkumą, surinktus įrodymus ir asmeninę padėtį. Remiantis šiais veiksniais, gali būti nuspręsta jums netaikyti jokios kardomosios priemonės.

Kardomosios priemonės negali būti taikomos jums nedalyvaujant. Teismas turi atsižvelgti į kiekvieną jūsų pateiktą prašymą pakeisti „suėmimo (kardomojo kalinimo)“ ir „namų arešto“ priemones švelnesnėmis.

Prokuroro skiriamas sulaikymas iki 72 valandų yra parengiamosios priemonės ir, vadovaujantis įstatymais, nėra kardomosios priemonės .

Draudimas išvykti iš Bulgarijos (8)

Jei esate kaltinamas įvykdęs nusikaltimą, baudžiamą ilgesne nei 5 metų laisvės atėmimo bausme, prokuroras gali jums uždrausti išvykti iš Bulgarijos be leidimo. Pasienio punktai bus nedelsiant informuojami apie draudimą. Priemonė reikalinga, kad būtų užkirstas kelias vengti baudžiamojo persekiojimo.

Jūs arba jūsų advokatas galite prašyti prokuroro leisti išvykti vieną kartą iš šalies nustatytam laikotarpiui. Prokuroras pateiks atsakymą ne vėliau kaip per tris dienas nuo jūsų prašymo gavimo. Jei bus draudžiama išvykti, turite teisę pateikti teismui skundą. Nerengdamas posėdžio teismas nedelsdamas nagrinėja jūsų prašymą. Teismas gali patvirtinti prokuroro draudimą arba leisti tam tikram laikotarpiui išvykti iš šalies. Ši nutartis yra galutinė.

Jūs arba jūsų advokatas taip pat galite prašyti teismo visiškai panaikinti draudimą išvykti iš Bulgarijos. Teismas tą padarys, jei nuspręs, kad nėra pavojaus, kad galite pasislėpti užsienyje.

Pirmiau nurodytose teismo procedūrose nebus atsižvelgta į prieš jus pateiktų kaltinimų priežastis.

Susijusios nuorodos

Baudžiamojo proceso kodeksas

Vidaus reikalų ministerijos veiklos įstatymas

Ekstradicijos ir Europos arešto orderio įstatymas

Vidaus reikalų ministerijos veiklos įstatymo įgyvendinimo taisyklės

Paskutinis naujinimas: 20/07/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.