Atsakovai (baudžiamosios bylos)

Bulgarija

Turinį pateikė
Bulgarija

Kur ir kaip vyks teismo procesas?

Baudžiamojo proceso kodekse apibrėžta, kuris apylinkės ar apygardos pirmosios instancijos teismas nagrinės jūsų bylą. Daugiau informacijos apie teismus rasite Aukščiausiosios teismų tarybos svetainėje.

Paprastai teismo procesas yra viešas. Tačiau, kad būtų apsaugota valstybės paslaptis, gera moralė arba neatskleidžiama saugomo liudytojo tapatybė, teismo procesas ar atskiri teismo posėdžiai gali būti uždari.

Atsižvelgiant į kaltinimų sunkumą, byla gali būti nagrinėjama vieno teisėjo arba kolegijos, susidedančios iš vieno teisėjo ir dviejų prisiekusiųjų. Labai sunkius nusikaltimus nagrinėja dviejų teisėjų ir trijų prisiekusiųjų kolegija. Teismo proceso metu teisėjas ir prisiekusieji turi vienodą balso teisę.

Ar kaltinimas gali būti pakeistas teismo proceso metu?

Tai įmanoma, jei teisminio nagrinėjimo metu įrodoma, kad tyrėjams iki šiol nežinomi faktai patvirtina kaltinimą. Tačiau nauji kaltinimai gali būti pareikšti tik tada, kai:

  • būtina iš esmės pakeisti pirminiuose kaltinimuose pateiktus faktus;
  • net ir neatlikus pakeitimo, nauji kaltinimai yra susiję su dar sunkesniais nusikaltimais.

Jei pareikšti nauji kaltinimai, prieš tęsiant teismo procesą, galite paprašyti laiko jiems pasirengti.

Jei prisipažinsite kaltas dėl jums pareikštų kaltinimų, jums gali būti paskirta švelnesnė bausmė. Tačiau teismas negali priimti nuosprendžio remdamasis tik jūsų prisipažinimu.

Kokios yra mano teisės teismo proceso metu?

Jei esate kaltinamas įvykdęs nusikaltimą, baudžiamą ilgesne nei 5 metų laisvės atėmimo bausme, privalote dalyvauti teisme. Jei esate iš kitos valstybės narės ir jūsų dalyvavimas yra privalomas, teismo procesas gali vykti jums nedalyvaujant tik čia nurodytomis sąlygomis. Tokiais atvejais, vadovaujantis čia nurodyta tvarka, jums bus paskirtas privalomasis gynėjas.

Paprastai dalyvauti teismo procese naudojant vaizdo ryšį neleidžiama. Jei teismas manys, kad tai nepakenks teisingumui, jis gali tik apklausti jus pasinaudodamas vaizdo ryšio priemonėmis ir tik tuo atveju, jei esate kitoje valstybėje. Privalomas dalyvavimas reiškia, kad turite fiziškai dalyvauti visame bylos nagrinėjimo teisme procese. Jei jūsų dalyvavimas neprivalomas, turite teisę jame dalyvauti. Jei nemokate kalbos, galite nemokamai naudotis vertėjo paslaugomis.

Baudžiamojo proceso kodekse nurodyti atvejai, kai privaloma turėti teisinę gynybą. Apie advokato pasirinkimą ir teisę į nemokamą teisinę pagalbą skaitykite čia. Advokatą galite pakeisti. Jei esate suimtas, su advokatu galite susitikti ir kalbėtis konfidencialiai. Jei nemokate kalbos, jums gali padėti vertėjas.

Galite, bet neprivalote, duoti parodymus bylos nagrinėjimo metu. Net jei nesakysite tiesos, tai jums nepakenks. Tačiau turite patvirtinti savo asmens duomenis.

Kokios yra mano teisės, kalbant apie įrodymus prieš mane?

Galite ginčyti prieš jus pateiktus įrodymus. Galite teigti, kad jie yra neleistini, nes buvo neteisėtai surinkti arba, net jei leistini, nepatvirtina kaltinimo. Paprastai įrodymai yra ginčijami teismo proceso pabaigoje, kai advokatas pateikia gynybos argumentus. Įrodymų teisėtumą galima ginčyti ir bylos nagrinėjimo metu.

Turite teisę reikalauti, kad būtų surinkti pagal įstatymus leistini įrodymai jūsų naudai. Galite reikalauti, kad būtų apklausiami gynybos liudytojai. Galite prašyti, kad bet kuriuo teismo proceso etapu būtų pateikta įrodymų. Privataus detektyvo pateikti įrodymai leistini, jei jie surinkti vadovaujantis įstatymais. Jūsų advokatas gali įvertinti jų reikšmę.

Jūs ir jūsų advokatas galite užduoti klausimus kaltintojo pakviestiems liudytojams. Kitokia yra saugomų liudytojų apklausos tvarka. Galite ginčyti liudytojų parodymus prieš jus. Paprastai tai daroma teismo proceso pabaigoje, kai advokatas pateikia gynybos argumentus.

Ar bus atsižvelgta į informaciją apie mano teistumą?

Teismas surinks duomenis apie jūsų ankstesnį teistumą, nepaisydamas to, ar tam pritariate, ar ne. Jei esate pripažįstamas kaltu ir turite ankstesnį teistumą, kurio terminas neišnykęs, jums gali būti skirta griežtesnė bausmė. Teismo proceso pabaigoje turi būti pateikti aktualiausi duomenys apie ankstesnį teistumą. Į ankstesnį teistumą kitoje valstybėje narėje atsižvelgiama, jei jį pripažino Bulgarijos teismas.

Kaip baigiasi teismo procesas?

Jei teismas nusprendžia, kad kaltinimas nekelia jokių abejonių, teismas jus pripažins kaltu ir nubaus vadovaudamasis įstatymu. Priešingu atveju teismas jus išteisins.

Galimos bausmės:

  • Laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė – su galimybe ją pakeisti ir be jos: už labai sunkius nusikaltimus. Laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė be galimybės ją pakeisti negali būti pakeista terminuota laisvės atėmimo bausme. Terminuota laisvės atėmimo bausmė – ilgiausiai 20 metų arba su išimtimis iki 30 metų. Bausmė atliekama kalėjime.
  • Lygtinis nuteisimas apibrėžtam laikotarpiui – kontrolės ir poveikio priemonės neatimant laisvės. Tokia priemonė gali būti viešieji darbai.
  • Turto konfiskavimas – priverstinis viso ar dalies turto paėmimas.
  • Bauda – sumokama tam tikra pinigų suma.
  • Apribojimas apibrėžtam laikotarpiui eiti tam tikras pareigas ar užsiimti tam tikra profesine veikla, teisių į apdovanojimus, karinius laipsnius apribojimas.
  • Viešas papeikimas – tam tikru būdu viešai paskelbiama bausmė.

Koks yra nukentėjusiojo vaidmuo teismo proceso metu?

Kaip privatus kaltintojas, nukentėjusysis palaikys prokuroro pareikštą kaltinimą ir reikalaus jus nuteisti kaip reikalaujama įstatymuose. Kaip civilinis ieškovas, nukentėjusysis norės, kad jums nurodyta atlyginti nusikaltimu padarytą žalą. Teismo proceso metu nukentėjusysis pateiks prašymą ir teismo sprendimu atliks šiuos vaidmenis.

Saugomo liudytojo apklausa

Parodymų davimas gali kelti pavojų liudytojo ar jo šeimos narių ir draugų gyvybei ar sveikatai. Todėl teismas, jei bus įsitikinęs pavojaus tikrumu, imsis priemonių – liudytojo prašymu arba sutikimu – skubiai jį apsaugoti. Tokia priemonė gali būti liudytojo, kuriam gresia pavojus, tapatybės įslaptinimas.

Saugomas liudytojas, kurio tapatybė įslaptinama, apklausiamas nedalyvaujant kitiems teismo proceso dalyviams. Įstatymuose nustatyta teismo pareiga imtis visų įmanomų atsargumo priemonių, kad nebūtų atskleista liudytojo tapatybė. Po apklausos teismas nedelsdamas jums ir jūsų advokatui pateiks nepasirašytų liudytojų parodymų kopijas. Jūs ir jūsų advokatas galite raštu pateikti klausimus liudytojui.

Susijusios nuorodos

https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135512224Baudžiamojo proceso kodeksas

https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/1589654529Baudžiamasis kodeksas

https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135560660Teismų įstatymas

http://www.vss.justice.bg/bg/vlast/1.htmAukščiausioji teismų taryba

Paskutinis naujinimas: 10/05/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.