Atsakovai (baudžiamosios bylos)

Kipras

Gauti nepriklausomą teisinę pagalbą ypač svarbu, jei kokiu nors būdu dalyvaujate baudžiamajame procese. Duomenų suvestinėse rasite atsakymą, kada ir kokiomis sąlygomis turite teisę į advokato pagalbą. Taip pat sužinosite, kuo advokatas jums gali padėti. Šioje bendrojoje duomenų suvestinėje sužinosite, kaip susirasti advokatą ir kas padengs atstovavimo išlaidas, jei pats neturėsite pakankamai lėšų jam sumokėti.

Turinį pateikė
Kipras

Kaip susirasti advokatą

Jei esate įtariamas nusikaltimu, turite teisę tartis su advokatu. Jei jums pateikti kaltinimai dėl nusikalstamos veikos, turite teisę į advokato atstovavimą per teisminį nagrinėjimą. Visais atvejais turite teisę naudotis paties pasirinkto advokato paslaugomis.

Advokato ir kliento bendravimas yra konfidencialus. Susitikimai vyksta kitiems asmenims nedalyvaujant ir informacija be jūsų sutikimo negali būti atskleista.

Užmokestis advokatui

Jei už nusikaltimą, kuriuo esate kaltinamas, gali būti skiriama ilgesnė negu vienerių metų laisvės atėmimo bausmė, turite teisę gauti teisinę pagalbą per visus teisminio bylos nagrinėjimo etapus.

Jei kreipėtės dėl teisinės pagalbos, teismas sprendimą, ar skirti teisinę pagalbą pagrįsta, priims remdamasis išvada dėl socialinės ir ekonominės padėties, kurią teismo nurodymu parengia socialinė tarnyba.

Jei turite teisę gauti teisinę pagalbą, advokatą galite pasirinkti iš sąrašo, kurį parengė Kipro advokatų asociacija. Informaciją apie advokatų sąrašą gausite teismo, kuriame jums iškelta byla, sekretoriate. Jei advokato iš sąrašo nepasirinksite, advokatą jums gali skirti teismas.

Klaidingų duomenų apie materialinę padėtį pateikimas siekiant gauti teisinę pagalbą užtraukia baudžiamąją atsakomybę. Tokiu atveju privalėsite atlyginti valstybei teisinės pagalbos išlaidas, o teismas tuo klausimu gali priimti nutartį.

Skundus dėl advokato padarytų elgesio kodekso pažeidimų galite teikti Kipro advokatų asociacijos drausmės tarybai.

Susijusios nuorodos

Teisingumo ir viešosios tvarkos ministerijos informacija apie teisinę pagalbą

Kipro advokatų asociacija

Paskutinis naujinimas: 16/11/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.