Atsakovai (baudžiamosios bylos)

Kipras

Turinį pateikė
Kipras

Kokia yra ikiteisminio tyrimo paskirtis?

Ikiteisminiu tyrimu siekiama išsiaiškinti su nusikaltimu susijusius faktus ir aplinkybes.

Paprastai ikiteisminį tyrimą vykdo policija. Išimtiniais atvejais tyrimo ekspertus gali skirti Ministrų taryba arba generalinis prokuroras. Sprendimą pradėti baudžiamąjį persekiojimą paprastai priima policija, vadovaudamasi bendraisiais generalinio prokuroro nurodymais. Jei tai baudžiamoji byla dėl sunkaus nusikaltimo, sprendimą priima generalinis prokuroras.

Tyrimas pradedamas policijai gavus informacijos, kad padaryta (-os) baudžiamoji (-osios) veika (-os).

Policija apžiūri nusikaltimo vietą ir surenka reikiamą informaciją bei medžiagą. Taip pat apklausiami visi informacijos apie nusikaltimą turintys asmenys ir paimami jų parodymai.

Jei yra įrodymų, kad galite būti susijęs su nusikaltimu, policija jus gali apklausti prieš sulaikymą arba sulaikiusi.

Kada ir kaip policija gali pareikalauti iš manęs informacijos?

Jei, policijos manymu, turite su nusikaltimu susijusios informacijos, jūsų gali būti paprašyta atvykti į policijos nuovadą duoti parodymų arba pateikti reikšmingus dokumentus. Jei atsisakysite atvykti, jums gali būti įteiktas rašytinis pranešimas. Neatvykimas be priežasties užtraukia baudžiamąją atsakomybę.

Ar man bus išaiškintos mano teisės?

Jei esate įtariamas padaręs nusikaltimą, prieš apklausą turite būti informuotas taip: „Neprivalote nieko sakyti, jei nenorite. Tai, ką pasakysite, bus užfiksuota raštu ir gali būti pateikta kaip įrodymai“. Jei esate nepilnametis, jums taip pat turi būti pranešta apie teisę susisiekti su tėvais arba globėjais.

Galite būti sulaikytas teismui priėmus nutartį dėl sulaikymo, o kai kuriomis aplinkybėmis ir be teismo nutarties. Žr. čia.

Kokia informacija man bus suteikta, jei būsiu sulaikytas?

Jums turi būti pranešta apie sulaikymo priežastis, nebent tai būtų neįmanoma dėl jūsų smurtinio elgesio.

Kas vyks po to, kai būsiu sulaikytas?

Per 24 valandas, jei nebūsite išleistas anksčiau, turite būti nuvesdintas į teismą.

Kas vyks, jei dėl manęs yra išduotas Europos arešto orderis?

Išduodant Europos arešto orderį, vadovaujamasi įstatymuose nustatyta tvarka ir pateikiama įstatymuose reikalaujama informacija. Jis turi būti išduotas suimti prašančios valstybės teisminės institucijos. Daugiau informacijos rasite čia.

Ar būsiu laikomas suimtas, ar mane paleis?

Jei policija mano, kad turėtumėte būti suimtas, ji turi kreiptis į apygardos teismą dėl suėmimo ir laikymo areštinėje ne ilgiau kaip aštuonias dienas. Šis terminas gali būti pratęstas, tačiau iš viso suėmimas negali trukti ilgiau negu tris mėnesius.

Teismas gali priimti nutartį dėl jūsų suėmimo, jei yra įrodymų, kad esate susijęs su tam tikro (-ų) nusikaltimo (-ų) padarymu. Teismas taip pat atsižvelgs į tai, ar suėmimas yra būtinas tyrimui, ir į jūsų teisę į laisvę.

Ar galiu apskųsti sprendimą dėl suėmimo?

Šį sprendimą galite apskųsti. Skundą būtina pateikti per dešimt dienų.

Kas bus, jei neatsakysiu į policijos klausimus?

Naudojimasis teise tylėti neužtraukia neigiamų pasekmių.

Per policijos apklausą negali būti bauginama arba užduodami vis tie patys klausimai.

Ar galiu per apklausą turėti advokatą?

Neturite teisės turėti advokatą per policijos atliekamą apklausą. Teisę nedelsiant telefonu konfidencialiai pasikalbėti su pasirinktu advokatu turite tuo atveju, jei esate sulaikytas.

Nemoku valstybinės kalbos. Ar galiu gauti vertėjo paslaugas?

Įstatyme numatyta, kad jums turi būti užtikrintos vertimo į kalbą, kurią gerai suprantate ir mokate, paslaugos.

Ar galiu susisiekti su giminaičiu arba draugu?

Turite teisę susisiekti su giminaičiu arba pasirinktu asmeniu. Jei esate nepilnametis, taip pat turite teisę bendrauti su tėvais arba globėjais dalyvaujant policijai. Tėvams arba globėjams bus pranešta apie jūsų suėmimą.

Galimybė susisiekti su draugais arba giminaičiais gali būti atidėta dvylikai valandų, jei yra pagrindas įtarti, kad pasinaudojus šia teise nedelsiant po sulaikymo:

  • bus sunaikinti įrodymai;
  • bus sutrukdyta su tuo pačiu nusikaltimu susijusio (-ių) kito (-ų) asmens (-ų) sulaikymui arba
  • dėl to pasislėps kitas (-i) įtariamasis (-ieji) arba bus padarytas kitas nusikaltimas.

Esu iš kitos valstybės narės. Ar galiu susisiekti su savo ambasada?

Jei esate iš kitos valstybės, turite teisę susisiekti su savo ambasada arba konsulu. Jei atstovybės nėra, turite teisę susisiekti su Ombudsmeno įstaiga arba Nacionaline žmogaus teisių apsaugos organizacija.

Ar suėmimo metu galiu kreiptis į gydytoją?

Jei sulaikymo arba suėmimo metu jums būtina medicinos pagalba, policija turi užtikrinti, kad jus apžiūrėtų gydytojas,– kad prireikus būtumėte nugabentas į ligoninę. Turite teisę pasirinkti gydytoją.

Ar turiu būti Kipre, kol vyksta ikiteisminis tyrimas?

Jei gyvenate užsienyje, pagal įstatymą neprivalote būti, kol policija atlieka tyrimą. Tačiau įstatyme kol kas nenumatyta galimybė dalyvauti tyrime naudojant vaizdo nuotolinio perdavimo priemones.

Galite išvykti iš šalies, išskyrus atvejus, kai yra išduotas jūsų arešto orderis.

Ar per tyrimą gali būti atlikta krata mano namuose ar verslo patalpose?

Krata jūsų namuose arba patalpose gali būti atlikta tik tuo atveju, jei gautas kratos orderis arba jei jūs pateikėte rašytinį sutikimą dėl kratos.

Ar gali būti vykdoma kūno apžiūra?

Kūno apžiūra taip pat gali būti atliekama. Ją atlieka tos pačios lyties asmuo. Žr. čia.

Ar policija gali paimti mano pirštų atspaudus, DNR mėginius ir pan.?

Jei esate suimtas, policija, vykdydama tyrimą, turi įstatyme numatytą teisę atlikti matavimus, daryti nuotraukas, imti pirštų atspaudus, delnų atspaudus, rašysenos pavyzdžius, nagų, plaukų ir seilių mėginius.

Atsisakymas yra baudžiamoji veika, už kurią gali būti skiriamas laisvės atėmimas arba bauda. Jums sutikus, policija taip pat gali paimti jūsų kraujo arba šlapimo mėginius. Jei nesutiksite, teismas nutartimi gali duoti leidimą šiuos mėginius paimti prižiūrint medikui.

Ar privalėsiu dalyvauti atpažinimo procedūroje?

Jei esate teisėtai suimtas, policija, gali jūsų pareikalauti dalyvauti atpažinimo procedūroje.

Ar galiu skųstis dėl policijos elgesio su manimi?

Skundas dėl policijos elgesio gali būti pateiktas Nepriklausomai įtarimų ir skundų dėl policijos veiksmų tyrimo institucijai.

Kas vyks pasibaigus ikiteisminiam tyrimui?

Policija gali jums pareikšti kaltinimus, jei ikiteisminio tyrimo pabaigoje bus pakankamai įrodymų, kad būtų iškelta baudžiamoji byla. Prieš pareiškiant kaltinimus, vėl turite būti informuotas apie teisę tylėti. Galite prisipažinti esąs kaltas arba neprisipažinti, taip pat galite pasilikti teisę tai padaryti teisme. Kaltinamasis aktas bus pateiktas teismui.

Kaltinamajame akte pateikti kaltinimai gali skirtis nuo pirminių.

Ar man gali pateikti kaltinimus dėl nusikaltimo, kuriuo jau buvau kaltintas kitoje valstybėje narėje?

Jei esate išteisintas arba nuteistas už nusikaltimą, už jį negalite būti teisiamas dar kartą. Jūsų negali pripažinti kaltu dėl nusikalstamos veikos, kuri tuo metu, kai padaryta, nebuvo laikoma nusikalstama.

Nėra taisyklės, kuri draustų pateikti jums kaltinimus dviejų skirtingų valstybių teismuose. Tačiau tai labai neįprasta ir galite pareikšti prieštaravimą dėl šio proceso bet kuriame iš tokių teismų.

Kas vyks pirmajame teismo posėdyje?

Jei esate šaukiamas atvykti į teismą, turite teisę susipažinti su liudytojų parodymais ir kitais policijos per tyrimą surinktais dokumentais, įskaitant tuos, kuriais remiasi kaltinimą palaikanti bylos šalis.

Prokuroras gali prašyti į teismą pakviesti papildomų liudytojų, tačiau apie tai turi būti tinkamai informuojamas gynėjas.

Kokios informacijos apie mano teistumą gali būti pareikalauta?

Jūsų ankstesnio teistumo duomenys paprastai nėra pateikiami teismui.

Jei esate teistas už nusikaltimą, į panašius teistumus bus atsižvelgiama nustatant bausmę (žr. 5 duomenų suvestinę).

Teisė sulaikyti ir atlikti kratą

Policijos teisė sulaikyti

Kipro Konstitucijoje numatyta, kad asmuo gali būti teisėtai sulaikytas tik tinkamai motyvuota teismo nutartimi. Visos baudžiamojo proceso nuostatos, kuriose numatomas sulaikymas be teismo nutarties, turi būti aiškinamos atsižvelgiant į šią konstitucinę normą.

Policija dėl arešto orderio gali kreiptis į apygardos teismo teisėją. Policija privalo pateikti patvirtinimą, kad yra įrodymų, jog jūs esate įtariamas padaręs nusikaltimą ir jus būtina sulaikyti baudžiamajam tyrimui.

Arešto orderis nėra išduodamas savaime. Teisėjas turi diskrecijos teisę ir privalo suderinti teisę į asmens laisvę bei visuomenės saugumą.

Arešto orderis galioja tol, kol yra įvykdomas arba panaikinamas teisėjo.

Policijos teisė atlikti kratą

Kratai jūsų namuose ar verslo patalpose atlikti būtinas kratos orderis, išskyrus atvejus, kai duodate konkretų rašytinį sutikimą dėl kratos. Kratos orderyje turi būti nurodytos priežastys. Jį išduoda apygardos teismo teisėjas, remdamasis pagal priesaiką policijos pateikta informacija. Teisėjas turi įsitikinti, kad yra pagrįstos priežastys išduoti kratos orderį.

Policijos pareigūnas turi teisę sustabdyti jūsų automobilį ir jį apieškoti, jei:

  • pagrįstai mano, kad gali būti rasta narkotikų;
  • reikia patikrinti, ar automobilyje negabenamos sprogstamosios medžiagos arba neteisėti ginklai.

Kūno apžiūrą turi atlikti tos pačios lyties policijos pareigūnas.

Policijos pareigūnas, pagrįstai manydamas, kad turite narkotinių medžiagų, turi teisę jus sustabdyti ir apieškoti, o radęs narkotikų – suimti.

Teisės apskųsti arešto arba kratos orderio išdavimą neturite.

Susijusios nuorodos

Respublikos teisės tarnyba

Kipro Aukščiausiasis Teismas

Paskutinis naujinimas: 16/11/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.