Atsakovai (baudžiamosios bylos)

Kipras

Turinį pateikė
Kipras

Ar galiu apskųsti nuosprendį?

Turite besąlyginę teisę apkaltinamąjį nuosprendį ir skirtą bausmę apskųsti Aukščiausiajam Teismui. Nuosprendis, priimtas jums prisipažinus kaltu, negali būti apskųstas, išskyrus atvejus, kai kaltinime aprašytos aplinkybės faktiškai nėra nusikalstamos.

Kokie terminai taikomi?

Nuosprendis ir (arba) bausmė apeliaciniu skundu gali būti apskųsti per dešimt dienų nuo nuosprendžio priėmimo dienos. Apeliacinis skundas pateikiamas apygardos teismo, kuriame buvo nagrinėjama byla, kanceliarijoje ir Aukščiausiojo Teismo kanceliarijoje, jei bylą nagrinėjo asizų teismas.

Kokie yra apeliacinio skundo pagrindai?

Nuosprendis skundžiamas šiais pagrindais:

 • pažeistos įprastos teisingo teismo normos;
 • atsižvelgiant į esamus įrodymus, nuosprendis yra nepagrįstas;
 • teismo nuosprendyje netinkamai pritaikytas įstatymas;
 • padaryta esminė teismo klaida.

Bausmė skundžiama šiais pagrindais:

 • bausmė yra iš esmės neteisinga: teismas netinkamai įvertino aplinkybes, netinkamai pritaikė įstatymą arba abiem atvejais;
 • bausmė yra akivaizdžiai per didelė arba akivaizdžiai neadekvati.

Apeliacine tvarka skundžiamo nuosprendžio arba bausmės pagrindai turi būti išsamiai išaiškinti ir pagrįsti skunde.

Kokie bus padariniai, jei pateiksiu apeliacinį skundą?

Jei pasinaudosite teise pateikti apeliacinį skundą, jūsų nuosprendis arba bausmė liks galioti, kol apeliacinis skundas bus išnagrinėtas.

Paprastai apeliacinis skundas išnagrinėjamas per 6–12 mėnesių.

Įrodymai apeliacine tvarka paprastai nėra vertinami. Nauji įrodymai gali būti nagrinėjami, jei ne dėl jūsų kaltės jie paaiškėjo tik pasibaigus teisminiam bylos nagrinėjimui. Įrodymai turi būti svarbūs teisminiam bylos nagrinėjimui ir susiję su jūsų nekaltumu.

Kas atsitiks išnagrinėjus apeliacinį skundą?

Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka šalys turi teisę pateikti teismui argumentus, patvirtinančius arba paneigiančius apeliacinį skundą. Pagrindiniai argumentai pateikiami raštu prieš posėdį. Pradinė byla apeliacine tvarka nėra persvarstoma, nagrinėjamas pirmosios instancijos teismo nuosprendžio pagrįstumas.

Koks gali būti teismo sprendimas?

Aukščiausiasis Teismas gali:

 • patenkinti apeliacinį skundą ir panaikinti nuosprendį;
 • priimti dalį apeliacinio skundo ir patvirtinti kitas nuosprendžio dalis, kuriomis jūs pripažintas kaltu pagal tam tikrus kaltinimus;
 • atmesti apeliacinį skundą;
 • panaikinti nuosprendį, nuteisti jus už kitą nusikaltimą, jei tai labiau tinka remiantis įrodymais, ir paskirti naują bausmę;
 • priimti apeliacinį skundą ir grąžinti bylą nagrinėti tam pačiam arba kitam teismui.

Kas atsitiks, jei apeliacinis skundas bus patenkintas arba atmestas?

Apeliacinį skundą dėl nuosprendžio patenkinus, apkaltinamasis nuosprendis ir bausmė panaikinami. Priešingu atveju skundas dėl nuosprendžio atmetamas. Pateikus apeliacinį skundą dėl bausmės, Aukščiausiasis Teismas turi teisę bausmę sumažinti, pakeisti, modifikuoti arba iš dalies pakeisti. Jei skundas dėl nuosprendžio ir (arba) bausmės nėra patenkinami, Aukščiausiasis Teismas turi teisę nurodyti, kad laisvės atėmimo bausmė turi būti skaičiuojama nuo apeliacinio skundo atmetimo dienos.

Ar turėsiu teisę dar kartą kreiptis į aukštesnį arba kitą teismą?

Trečiosios instancijos teismo nėra. Išnagrinėjus apeliacinį skundą, jūsų turimos teisių gynimo priemonės yra išnaudotos. Jeigu pažeistos kurios nors iš teisių, garantuojamų Europos žmogaus teisių konvencijoje, ir visos nacionalinės teisių gynimo priemonės išnaudotos, galite kreiptis į Europos Žmogaus Teisių Teismą.

Ar gausiu kompensaciją, jei pirminis sprendimas buvo neteisingas?

Jei jūsų apeliacinis skundas dėl nuosprendžio patenkinamas ir tam tikrą laiką jau praleidote laisvės atėmimo įstaigoje, pagal įstatymą turite teisę reikalauti kompensacijos dėl nuostolių, kuriuos patyrėte negalėdamas dirbti.

Ar išliks įrašas apie teistumą, jei skundas bus patenkintas?

Jei nuosprendis bus panaikintas apeliacine tvarka, įrašo apie teistumą nebus.

Esu iš kitos valstybės narės. Ar galiu būti išsiųstas atgal pasibaigus teismo procesui?

Jei laisvės atėmimo bausme jūs nuteistas Kipre, atlikti bausmės galite būti išsiųstas į savo valstybę, jei jums skirta ilgesnė negu šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmė. Išimtinėmis aplinkybėmis šis apribojimas gali būti netaikomas. Jums apie tai bus pranešta, kai jau būsite laisvės atėmimo įstaigoje.

Perdavimas jūsų valstybei narei nėra savaiminis. Pageidavimą bausmę atlikti savo valstybėje turite išreikšti pateikdamas prašymą arba nuosprendį priėmusioje valstybėje (Kipre), arba savo valstybėje narėje.

Išimtiniais atvejais, kai viena iš valstybių mano, kad perduoti būtina dėl jūsų amžiaus, fizinės arba psichinės būklės, tai gali būti padaryta be jūsų sutikimo.

Perdavimo sąlygos nustatytos Konvencijoje dėl nuteistųjų asmenų perdavimo. Svarbiausia sąlyga – veika arba neveikimas, už kurį jūs nuteistas, turi būti laikoma nusikaltimu pagal bausmę vykdančios valstybės teisę.

Jus perdavus jūsų valstybei narei, visi su laisvės atėmimu susiję klausimai reguliuojami pagal tos valstybės įstatymus, o ne pagal bausmę paskyrusios valstybės įstatymus. Perdavimui būtinas jūsų sutikimas, išskyrus minėtas išimtis.

Apskųsti sprendimą perduoti jus į gyvenamosios vietos valstybę atlikti bausmės negalima.

Ar mane gali vėl teisti už tą patį nusikaltimą, jei esu nuteistas?

Negalite būti du kartus teisiamas už tą patį nusikaltimą, nepaisant to, ar jis padarytas Kipre, ar kitoje valstybėje narėje. Principas, pagal kurį draudžiama antrą kartą traukti atsakomybėn už tą patį nusikaltimą, yra pagrindinė teisė, garantuojama Kipro Konstitucijoje.

Kokia informacija apie kaltinimus atsispindės mano teistumo duomenyse?

Teistumo duomenų registrą tvarko policija. Kiekvienas naujas teistumas įtraukiamas į jūsų teistumo duomenis. Teistumo duomenų registras visų pirma tvarkomas ir naudojamas bausmių skyrimo tikslais. Baudžiamieji kaltinimai, pagal kuriuos nepriimtas apkaltinamasis nuosprendis, nefiksuojami.

Laikas, kurį registre bus saugomi duomenys apie jūsų teistumą, priklauso nuo bausmės rūšies ir gali svyruoti nuo penkerių iki dvylikos metų.

Duomenis apie jūsų teistumą policija gali turėti be jūsų sutikimo. Negalite prieštarauti dėl to, kad jūsų teistumas įtraukiamas į registrą.

Susijusios nuorodos

Konvencija dėl nuteistųjų asmenų perdavimo

Paskutinis naujinimas: 16/11/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.