Atsakovai (baudžiamosios bylos)

Kipras

Turinį pateikė
Kipras

Kur vyks teisiamasis posėdis?

Bylą nagrinės apygardos, kurioje padarytas nusikaltimas, teismas.

Teismo posėdis bus viešas, jei teismas nepriims nutarties dėl uždaro posėdžio. Priežastys, dėl kurių teisiamasis posėdis gali būti uždaras, nurodytos Konstitucijoje.

Kipre nėra prisiekusiųjų teismo. Sprendimus dėl teisės taikymo ir aplinkybių priima teismas, kurį sudaro profesionalūs teisėjai.

Ar per teisminį nagrinėjimą gali būti pakeisti kaltinimai?

Kaltinimai per teisminį nagrinėjimą gali būti pakeisti, jei sutinka teismas. Tai gali įvykti, jei kaltinime esanti informacija yra nepakankama arba siekiama suderinti kaltinimus su įrodymais.

Nauji kaltinimai per teisminį nagrinėjimą gali būti pateikiami, jei jie paaiškėja iš įrodymų ir teismas su tuo sutinka. Tokiu atveju posėdis gali būti atidėtas, kad galėtumėte pasiruošti gynybai.

Jei teismo proceso pabaigoje įrodyta tik dalis kaltinimo ir tai yra atskiras nusikaltimas, galite būti nuteistas už nusikaltimą nekeičiant kaltinimų. Nekeičiant kaltinimo taip pat galite būti nuteistas už pasikėsinimą padaryti nusikaltimą, kuriuo esate kaltinamas. Teismo proceso pabaigoje teismas gali priimti nutartį, kad remiantis įrodymais turi būti pateikta papildomų kaltinimų, ir jus nuteisti nekeisdamas kaltinamojo akto. Dėl to neturi būti padaryta klaidų vykdant teisingumą.

Vykstant teismo procesui, jei teismas sutinka, galite pakeisti savo argumentus dėl kaltinimų arba jų dalies. Jei prisipažinsite kaltas pagal kai kuriuos kaltinimus, teismas nagrinės bylą pagal likusius kaltinimus. Jei prisipažinsite kaltas pagal visus kaltinimus, teismas pereis tiesiogiai prie bausmės skyrimo proceso.

Kokios yra mano teisės vykstant teismo procesui?

Turite teisę, kad byla būtų nagrinėjama per trumpiausią įmanomą laiką teisingai ir viešai pagal įstatymus sudaryto nepriklausomo ir nešališko teismo.

Teismo sprendimas turi būti motyvuotas ir paprastai yra skelbiamas viešame posėdyje, išskyrus atvejus, kai tai pakenktų teisingumo interesams.

Jei jūs kaltinamas nusikaltimu, turite šias konstitucines teises:

 • būti skubiai ir išsamiai jums suprantama kalba informuotas apie pateikiamo kaltinimo pobūdį ir pagrindą;
 • turėti pakankamai laiko ir galimybių pasirengti gynybai;
 • gintis pats ar padedamas paties pasirinkto gynėjo arba, jei neturite pakankamai lėšų gynėjui atsilyginti ir kai tai reikalinga teisingumo interesams, nemokamai gauti advokato pagalbą;
 • pats apklausti kaltinimo liudytojus ir reikalauti, kad gynybos liudytojams būtų taikomos tokios pat sąlygos kaip kaltinimo liudytojams;
 • nemokamai naudotis vertėjo pagalba, jeigu nesuprantate teismo procese vartojamos kalbos arba ja nekalbate.

Ar privalau dalyvauti teisiamajame posėdyje?

Jei jums įteiktas šaukimas atvykti į teismą, dalyvauti privalote. Jei nedalyvausite, bus išduotas jūsų arešto orderis.

Ar būsiu laikomas suimtas, ar mane paleis vykstant teismo procesui?

Paprastai per teismo procesą, išskyrus sunkių nusikaltimų atveju, teisiamasis paleidžiamas už užstatą. Suėmimas gali būti skiriamas, jei yra didelė rizika, kad paleistas neatvyksite į teisiamąjį posėdį. Paleisti už užstatą gali būti atsisakyta, jei yra grėsmė, kad paleistas darysite naujus nusikaltimus.

Jei atsisakoma paleisti už užstatą ir byla nagrinėjama apygardos teisme, negalite būti suimtas ilgiau nei aštuonioms dienoms iki kito teismo posėdžio. Bylą nagrinėjant asizų teisme (angl. – Assize court), suėmimo terminas neribojamas.

Sprendimą atsisakyti paleisti už užstatą galite apskųsti. Skundą būtina pateikti per dešimt dienų.

Vykstant teisminiam nagrinėjimui, jūsų suėmimo terminas nėra apibrėžtas. Tačiau byla turi būti išnagrinėta per protingą terminą.

Gyvenu kitoje valstybėje narėje. Ar galiu dalyvauti teisiamajame posėdyje naudojant vaizdo nuotolinio perdavimo priemones?

Nėra nuostatos dėl dalyvavimo baudžiamajame procese naudojant vaizdo nuotolinio perdavimo priemones.

Ar turėsiu advokatą, kuris man atstovautų teisiamajame posėdyje?

Nėra privaloma, kad teismo procese jums atstovautų advokatas. Turite teisę gintis pats. Jei jums atstovauja advokatas, turite teisę jį pakeisti bet kuriame teismo proceso etape.

Jeigu neturite lėšų advokatui, jums gali būti skirta nemokama teisinė pagalba, jei tai tarnauja teisingumo interesams.

Jei teisiamajame posėdyje jums atstovauja advokatas, jis pateikia jūsų gynybos argumentus. Jei ginatės pats, turite tokias pat teises, įskaitant teisę tylėti ir atsisakyti duoti parodymus prieš save.

Koks mano vaidmuo teisiamajame posėdyje?

Kaltinimą palaikančiai pusei pristačius savo argumentus, turite teisę teismui pareikšti, kad kaltinimai nepagrįsti dėl kurios nors iš šių priežasčių:

 • nėra nusikaltimo sudėties įrodymų;
 • kaltinimo pusės įrodymai pasirodė esantys nepatikimi ir nepakankami tikram apkaltinamajam nuosprendžiui priimti.

Jei teismas jūsų argumentams pritars, būsite išteisintas ir neprivalėsite pateikti gynybos argumentų.

Teismui nusprendus, kad kaltinimai pagrįsti, turite būti supažindinamas su savo teisėmis:

 • duoti parodymus prisiekus. Tokiu atveju būsite apklaustas ir kaltinimą palaikančios pusės;
 • neprisiekus duodi parodymus nuo teisiamųjų suolo. Tokiu atveju jūsų kryžminė apklausa nebus vykdoma;
 • tylėti. Naudojimasis teise tylėti neužtraukia neigiamų pasekmių.

Ar galiu pakviesti savo liudytojų?

Nepaisant to, ar duosite parodymus, ar ne, turite teisę pakviesti savo liudytojų.

Jei nuspręsite duoti parodymus pagal priesaiką ir jums bus užduodamas menamas klausimas, teismas turės jus įspėti, kad turite teisę neatsakyti.

Kas atsitiks, jei teisme sakysiu netiesą?

Jei teisiamajame posėdyje duosite melagingus parodymus, sulaužysite priesaiką, o už tai yra baudžiama laisvės atėmimu.

Kokios yra mano teisės dėl man pareikštų kaltinimų?

Turite teisę ginčyti kaltinimą palaikančios šalies įrodymus apklausdamas jos liudytojus. Taip pat galite ginčyti įrodymus.

Kokių įrodymų galiu pateikti savo naudai?

Galite pateikti gynybos įrodymų, kurie svarbūs byloje nagrinėjamiems klausimams ir yra priimtini. Jei bus iškeltas jūsų reputacijos klausimas, galite pasikviesti gynybos liudytoją duoti parodymų dėl jūsų reputacijos.

Ar galiu pasisamdyti privatų detektyvą rinkti man palankių įrodymų?

Taip, galite. Surinkti įrodymai teismui gali būti pateikti pagal tokias pat taisykles, kaip ir bet kurie kiti įrodymai.

Į kokią informaciją apie mano teistumą bus atsižvelgta?

Duomenys apie jūsų teistumą teisiamajame posėdyje negali būti atskleisti, išskyrus atvejus, kai nuspręsite pateikti įrodymus ir ginčyti remdamasis savo reputacija, kryžminėje apklausoje keldamas klausimą dėl kaltinimą palaikančios šalies liudytojo reputacijos.

Jūsų ankstesnio nusikaltimo įrodymai teisme gali būti pateikti, jei nusikaltimas, dėl kurio nagrinėjama byla, yra panašus į kitus jūsų padarytus nusikaltimus.

Į teistumą kitose valstybėse narėse gali būti atsižvelgta, išskyrus atvejus, kai teistumas yra išnykęs.

Kuo baigiasi teisminis bylos nagrinėjimas?

Teismo proceso pabaigoje šalys pasako baigiamąsias kalbas ir teismas priima nuosprendį.

Teismas jus gali nuteisti arba išteisinti.

Jei priimamas apkaltinamasis nuosprendis, turite teisę kreiptis į teismą prieš paskiriant bausmę, kad ji būtų sumažinta.

Informacijos apie galimas bausmes rasite čia.

Koks yra nukentėjusiojo vaidmuo teisiamajame posėdyje?

Nukentėjusysis teisiamajame posėdyje neturi jokio specifinio vaidmens, tačiau jis gali būti pakviestas duoti parodymų apie nusikaltimo aplinkybes ir dėl jo patirtą sužalojimą, žalą ir nuostolius.

Bausmės skyrimo etape kaltinimą palaikanti pusė gali paprašyti liudytojo apibūdinti nusikaltimo pasekmes. Jei sutiksite liudytojui atlyginti arba liudytojas bus pasiruošęs atleisti už nusikalstamą veiką, bausmė jums gali būti sumažinta.

Bausmių rūšys

Įvairių bausmių, kurias gali skirti Kipro teismai, sąrašas:

 • Laisvės atėmimas, t. y. įkalinimas valstybinėje laisvės atėmimo įstaigoje nustatytam terminui.
 • Periodinis laisvės atėmimas. Jei jūs nuteistas už nusikaltimą, už kurį skiriama ne didesnė kaip trejų metų laisvės atėmimo bausmė, jums gali būti skirtas periodinis laisvės atėmimas ne daugiau kaip 52 savaitėms. Laisvė atimama kas savaitę nuo penktadienio 8.00 val. iki pirmadienio 17.00 val.
 • Lygtinis nuteisimas. Jei jums skirta laisvės atėmimo bausmė yra dveji metai arba mažiau, jos vykdymas gali būti atidėtas trejiems metams, nustatant sąlygas. Jei tas sąlygas pažeisite, bus taikoma pirminė laisvės atėmimo bausmė ir gali būti kitų pasekmių.
 • Probacija. Teismas gali skirti probaciją 1–3 metų laikotarpiui ir nustatyti, kad jus turi prižiūrėti probacijos pareigūnas. Nepilnamečiams nusikaltėliams taikomos specialios įstatymų nuostatos.
 • Nepilnamečiai nusikaltėliai. Baudžiamojon atsakomybėn gali būti traukiama nuo 14 metų. 14–18 metų asmenims laisvė atimama retai.
 • Nutartis dėl nepilnamečio paėmimo iš šeimos. Jei vienas iš tėvų arba už nepilnametį atsakingas asmuo nuteisiamas už tam tikrus nusikaltimus, teismas gali priimti nutartį dėl vaiko įkurdinimo saugioje vietoje. Tokiu atveju už vaiką tampa atsakingas socialinės priežiūros departamento vadovas.
 • Nutartis dėl gydymo nuo narkotikų priklausomybės. Asmeniui, nuteistam už nusikaltimą, susijusį su narkotikais, gali būti skiriamas gydymas narkomanijos gydymo centre ir neskiriama jokia kita bausmė su sąlyga, kad asmuo su tuo sutinka.
 • Užtikrinimas, kad atvyksite į teisiamąjį posėdį. Tokiu atveju tam tikram laikui nustatomi teismo įpareigojimai. Pažeidęs įpareigojimą galite būti teisiamas ir už įpareigojimo pažeidimą, ir už padarytą nusikaltimą.
 • Teismo įpareigojimas tam tikrą laiką laikytis viešosios tvarkos.
 • Draudimas lankytis sporto renginiuose. Jei esate nuteistas dėl smurtavimo futbolo rungtynėse arba kokiose nors kitose sporto varžybose, paskyręs bausmę teismas gali papildomai uždrausti lankytis futbolo arba kitose sporto rungtynėse.
 • Nusikalstamu būdu įgytų pajamų konfiskavimas.
 • Teisės vairuoti transporto priemonę atėmimas. Nuteisus dėl eismo taisyklių pažeidimo, jums gali būti atimta teisė vairuoti transporto priemonę. Tai yra bausmė, papildanti bet kurią kitą teismo skiriamą bausmę.
 • Teisės turėti arba naudoti medžioklinį šautuvą atėmimas. Tai gali būti taikoma, jei jūs nuteistas už neteisėtą ginklo naudojimą medžioklėje.
 • Konfiskavimas. Gali būti priimtas sprendimas konfiskuoti neteisėtai valdomus arba nusikalstamu būdu įgytus daiktus.
 • Neteisėto statinio nugriovimas. Teismas gali priimti sprendimą nugriauti neteisėtai pastatytą statinį.

Susijusios nuorodos

Vyriausybės interneto svetainė su nuoroda į Konstituciją

Paskutinis naujinimas: 16/11/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.