Atsakovai (baudžiamosios bylos)

Čekija

Šioje duomenų suvestinėje apibūdinamos jūsų teisės vykstant teismo procesui.

Turinį pateikė
Čekija

Pagrindinės teisės

Baudžiamojo proceso metu turite šias teises:

 • tikėtis, kad už baudžiamąjį procesą atsakingos institucijos dirbs kaip įmanoma greičiau ir užtikrins visas jūsų teises bei pagrindines laisves;
 • reikalauti, kad už baudžiamąjį procesą atsakingos institucijos dirbtų taip, kad nebūtų pagrįstų abejonių dėl aplinkybių, kurios yra būtinos teisingam sprendimui priimti. Jos vienodai rūpestingai turi vertinti jums palankius ir nepalankius įrodymus;
 • būti už baudžiamąjį procesą atsakingos institucijos informuotam apie savo teises ir turėti galimybę tas teises įgyvendinti;
 • pareikšti nuomonę dėl jums pareikštų kaltinimų ir juos pagrindžiančių įrodymų;
 • atsisakyti duoti parodymus;
 • susipažinti su tyrimo dokumentais, gauti jų išrašus ir žymėtis duomenis, savo sąskaita daryti kopijas;
 • dalyvauti nagrinėjant bylą teisiamajame posėdyje ir viešuose posėdžiuose apeliaciniame procese;
 • pasakyti baigiamąją kalbą teisiamajame posėdyje ir viešame apeliacinio skundo nagrinėjimo posėdyje bei pateikti paskutinį prašymą;
 • pateikti gynybos argumentus ir įrodymus;
 • teikti prašymus (dėl įrodymų nagrinėjimo ir sprendimo priėmimo) bei pareiškimus;
 • naudotis teisių gynimo priemonėmis (paprastai tai – skundas, prieštaravimas ir specialusis prašymas atnaujinti bylą, skundas dėl teisės pažeidimo ir apeliacinis skundas);
 • pasirinkti gynėją (jei gynėjo nepasirenkate pats, jį gali parinkti šeimos nariai arba kitas dalyvaujantis asmuo) ir gauti jo konsultacijas net ir tokių veiksmų, kuriuos atlieka tik už baudžiamąjį procesą atsakinga institucija, metu;
 • bendrauti su savo gynėju konfidencialumo sąlygomis, jei esate suimtas arba atliekate laisvės atėmimo bausmę;
 • reikalauti, kad būtumėte apklausiamas dalyvaujant jūsų gynėjui ir kad jis dalyvautų kitose ikiteisminio tyrimo dalyse;
 • su institucijomis, atsakingomis už baudžiamąjį procesą, bendrauti savo gimtąja arba kita jūsų mokama kalba, jei pareiškiate, kad nemokate čekų kalbos.

Teisminis bylos nagrinėjimas

Parengiamasis kaltinimų aptarimas

Pareiškus kaltinimus, juos išnagrinės pirmininkaujantis teisėjas ir nuspręs, ar būtinas parengiamasis aptarimas, ar galima skirti teisiamąjį posėdį.

Pasibaigus parengiamajam kaltinimų aptarimui, teismas gali nuspręsti:

 • perduoti bylą sprendimui dėl jurisdikcijos priimti;
 • perduoti bylą kitai institucijai (jei tai nėra nusikaltimas, tačiau gali būti pažeidimas, t. t.);
 • nutraukti baudžiamąją bylą;
 • sustabdyti baudžiamąją bylą;
 • grąžinti bylą prokuratūrai tyrimui papildyti;
 • sąlyginai atidėti baudžiamosios bylos nagrinėjimą arba patvirtinti taikos sutartį.

Kur vyks teisiamasis posėdis?

Atsižvelgiant į nusikaltimo sunkumą, bylą pirmąja instancija nagrinės apylinkės arba apygardos teismas, turintis jurisdikciją pagal nusikaltimo padarymo vietą, pagal kaltinamojo gyvenamąją vietą arba nusikaltimo aptikimo vietą

Ar teisiamasis posėdis bus viešas?

Taip, teisiamasis posėdis yra viešas. Tačiau kai kuriais atvejais visuomenei gali būti neleidžiama dalyvauti.

Kas nagrinės bylą?

Bylą nagrinės teisėjų kolegija arba vienas teisėjas.

Ar galiu nušalinti teisėją?

Taip. Žr. 2 duomenų suvestinę.

Ar kaltinimai gali būti pakeisti vykstant eisminiam nagrinėjimui?

Teisiamajame posėdyje nagrinėjama tik ta veika, kuri aprašyta kaltinime. Tačiau jei paaiškėtų, kad padarėte kitas veikas, per parengiamąjį kaltinimo aptarimą arba teisiamojo posėdžio pabaigoje gali būti nuspręsta, kad byla bus grąžinta prokuratūrai tyrimui papildyti.

Peržiūrėtame kaltinamajame akte bus pateikti nauji kaltinimai. Teismas gali nuspręsti, kad veika, už kurią jūs teisiamas, turėtų būti kvalifikuojama kaip lengvesnė arba sunkesnė, nei siūlo prokuratūra.

Kas bus, jei prisipažinsiu kaltas dėl visų arba kai kurių kaltinimų teisiamajame posėdyje?

Jei prisipažinsite kaltas, teismas tęs jūsų naudai liudijančių asmenų parodymų nagrinėjimą ir vertinimą.

Kokios yra mano teisės teismo proceso metu?

Žr. „Pagrindinės teisės“ šios duomenų suvestinės pradžioje. Yra ir kitų specialių teisių, kurios taikomos esant specialioms procesinėms aplinkybėms.

Ar turiu dalyvauti teisiamajame posėdyje? Ar jis gali vykti be manęs?

Teisiamasis posėdis gali vykti jums nedalyvaujant, išskyrus tuos atvejus, kai:

 • esate suimtas;
 • atliekate laisvės atėmimo bausmę;
 • byla yra susijusi su nusikaltimu, už kurį jums gali būti skirta didesnė nei 5 metų laisvės atėmimo bausmė. Tačiau net tokio pobūdžio teisiamajame posėdyje galite nedalyvauti, jei teismo paprašysite bylą nagrinėti jums nedalyvaujant.

Tais atvejais, kai privalomas gynėjo dalyvavimas (žr. 1 duomenų suvestinę), teisiamasis posėdis negali vykti gynėjui nedalyvaujant.

Jei gyvenu kitoje valstybėje narėje, ar galiu dalyvauti naudojant vaizdo nuotolinio perdavimo priemones?

Tokiu būdu dalyvauti teisiamajame posėdyje nėra galimybės.

Ar turėsiu dalyvauti per visą teisminį bylos nagrinėjimą?

Turėsite dalyvauti per visą teisminį bylos nagrinėjimą. Neprivalote dalyvauti atliekant procesinius veiksmus, kurie vykdomi ne teisiamajame posėdyje, tačiau jei pageidaujate, jūs pats arba jūsų gynėjas gali juose dalyvauti.

Ar man bus paskirtas vertėjas, jei nesuprantu, kas vyksta?

Taip. Žr. „Pagrindinės teisės“ šios duomenų suvestinės pradžioje.

Ar privalau turėti advokatą? Ar advokatas man bus skirtas? Ar galiu savo advokatą pakeisti?

Bylos, kuriose privaloma turėti gynėją, nurodytos Baudžiamojo proceso kodekse. Žr. 1 duomenų suvestinę.

Ar turiu teisę, ar pareigą duoti parodymus teisiamajame posėdyje?

Teisiamojo posėdžio metu turite teisę į gynybą, tai yra, gintis pats arba per savo gynėją. Per visą teisiamąjį procesą teismas jums arba jūsų gynėjui leis pareikšti nuomonę dėl visų procesinių veiksmų. Savo teise gintis neprivalote pasinaudoti ir galite atsisakyti duoti parodymus.

Kokie bus padariniai, jei teisminio nagrinėjimo pasakysiu netiesą?

Kaip kaltinamasis, tiesą sakyti teisme neprivalote. Tačiau jei sąmoningai pateiksite neteisingus faktus, kad baudžiamojon atsakomybėn būtų patrauktas kas nors kitas, vėliau galite būti kaltinamas dėl šmeižto.

Kokios yra mano teisės dėl prieš mane turimų įrodymų?

Turite teisę pareikšti nuomonę dėl įrodymų ir siūlyti papildomus įrodymus arba įrodymus, kurie pagrindžia jūsų gynybos argumentus.

Nuomonę dėl įrodymų turėsite galimybę pareikšti baigiamojoje kalboje, kai visi atskiri įrodymai bus išnagrinėti.

Kokius įrodymus galiu teikti savo naudai? Kokiomis sąlygomis?

Be savo parodymų galite siūlyti įrodymus, kuriais būtų paneigta arba sumažinta jūsų kaltė, pavyzdžiui, galite siūlyti apklausti liudytojus, ginčyti įrodymus, nurodyti liudytojus, atkurti nusikaltimo vietą, užduoti klausimus ekspertams, teikti dokumentinius įrodymus, siūlyti atlikti kratą ir taip toliau.

Turite teisę teismui siūlyti tokius įrodymus išnagrinėti. Ar tai daryti, nuspręs teismas. Papildomų įrodymų teikti teisiamajame posėdyje nebegalima, kai pirmininkaujantis teisėjas paskelbia, kad įrodymai surinkti.

Ar galiu pasisamdyti privatų detektyvą įrodymams gauti?

Privataus detektyvo paslaugomis naudotis galima. Tačiau detektyvas turi veikti pagal įstatymus, kad gauti įrodymai būtų priimtini teisminiame bylos nagrinėjime. Privatus detektyvas negali daryti poveikio liudytojams.

Ar galiu prašyti, kad liudytojas liudytų mano naudai?

Jei manote, kad tam tikro asmens įrodymai bus naudingi jūsų bylai, galite siūlyti tą asmenį apklausti. Tačiau negalite daryti poveikio liudytojams.

Į kokią informaciją apie mano teistumą bus atsižvelgta?

Į jūsų teistumo duomenis gali būti atsižvelgta skiriant bausmę, jei teistumas nėra išnykęs.

Kuo baigsis teisminis bylos nagrinėjimas?

Teisminis bylos nagrinėjimas gali baigtis šiais būdais:

 • byla gali būti grąžinta prokuratūrai tyrimui papildyti;
 • jei veika nėra nusikaltimas, tačiau gali būti pažeidimas, byla gali būti perduota kitai institucijai.  Baudžiamoji byla gali būti nutraukta;
 • baudžiamoji byla gali būti nutraukta sąlyginai arba gali būti patvirtinta taikos sutartis;
 • teismas gali priimti apkaltinamąjį arba išteisinamąjį nuosprendį.

Bausmės, nukentėjusiojo teisės

Kokia bausmė gali būti paskirta?

Baudžiamajame kodekse numatyta, kad tuo atveju, jei padarote nusikaltimą, jums gali būti skirta:

 • laisvės atėmimas, kuris (jei įstatymas konkrečiai nenustato kitaip) gali būti be galimybės atidėti bausmės vykdymą, lygtinis arba lygtinis su priežiūra. Taip pat galima išimtinė bausmė. Tai yra arba laisvės atėmimas 20-30 metų, arba laisvės atėmimas iki gyvos galvos;
 • namų areštas;
 • viešieji darbai;
 • turto konfiskavimas;
 • piniginė bauda;
 • daikto arba kito turto konfiskavimas;
 • draudimas užsiimti tam tikra veikla;
 • draudimas išvykti iš gyvenamosios vietos;
 • draudimas lankytis sporto, kultūros arba visuomeniniuose renginiuose;
 • garbės vardų arba apdovanojimų atėmimas;
 • karinio laipsnio atėmimas;
 • deportacija.

Koks yra nukentėjusiojo vaidmuo teisiamajame posėdyje?

Nukentėjusysis – tai asmuo, kuris dėl nusikaltimo patyrė fizinę, turtinę, moralinę arba kitokią žalą. Jis turi teisę:

 • būti atstovaujamas įgalioto asmens; jei nukentėjusysis neturi lėšų, gali būti skiriama nemokama advokato teisinė pagalba;
 • teikti prašymus dėl papildomų įrodymų;
 • susipažinti su bylos medžiaga;
 • dalyvauti teisiamajame posėdyje ir viešame posėdyje apeliaciniame procese;
 • pareikšti nuomonę dėl bylos iki teisiamojo posėdžio pabaigos;
 • jei nukentėjusysis pagal įstatymą turi teisę į žalos atlyginimą ir priimamas apkaltinamasis nuosprendis, nukentėjusysis gali prašyti teismo priteisti iš kaltinamojo kompensaciją. Prašymas turi būti pateikiamas ne vėliau, kaip iki parodymų davimo pradžios teisiamajame posėdyje;
 • jei nukentėjusiajam gali kelti grėsmę kaltinamojo arba nuteistojo buvimas laisvėje, nukentėjusysis turi teisę prašyti laiku pranešti apie tai, kad nuteistasis išleistas, slapstosi arba kitas panašias aplinkybes.

Susijusios nuorodos

Teisingumo ministerija

Baudžiamoji teisė nespecialistams

Pagalba nukentėjusiems nuo nusikaltimų

Paskutinis naujinimas: 16/09/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.