Atsakovai (baudžiamosios bylos)

Čekija

Turinį pateikė
Čekija

Ar galiu apskųsti nuosprendį?

Taip. Byloje priimtą nuosprendį galite apskųsti, jei išvadose, kurios yra tiesiogiai su jumis susijusios, buvo klaidų. Apskųsti galite apkaltinamąjį nuosprendį, bausmę ir (ar) priteistą žalos atlyginimą. Taip pat galite apskųsti visas pirmosios instancijos teismo išvadas. Skundas pateikiamas:

 • raštu;
 • nuosprendį priėmusiam teismui;
 • per aštuonias dienas nuo nuosprendžio nuorašo įteikimo (jei nuorašas įteikiamas ir jums, ir jūsų gynėjui, terminas skaičiuojamas nuo abiejų nuorašų įteikimo dienos).

Apeliaciniame skunde turite aiškiai nurodyti, kurias nuosprendžio dalis skundžiate, kokie yra konkretūs nuosprendžio ir (ar) ankstesnių proceso etapų trūkumai. Apeliacinį skundą galite pateikti ir nenurodydamas konkrečių pagrindų. Tokiu atveju pirmosios instancijos pirmininkui pateikiamas prašymas pratęsti terminą išsamiems pagrindams pateikti.

Kokie yra apeliacinio skundo pagrindai?

Apeliacinį skundą galite paduoti dėl nuosprendžio išvadų klaidų, kurios yra tiesiogiai su jumis susijusios, arba dėl to, kad į nuosprendį neįtraukta tam tikra išvada. Apeliacinį skundą galite paduoti ir paaiškėjus naujoms aplinkybėms arba įrodymams.

Kokie bus padariniai, jei pateiksiu skundą?

Nuosprendis neįsigalios ir nebus vykdytinas tol, kol apeliacinės instancijos teismas nepriims sprendimo. Jei esate suimtas, nebūsite paleistas vien todėl, kad pateikėte apeliacinį skundą.

Kas vyks nagrinėjant apeliacinį skundą?

Apeliacinės instancijos teismas išnagrinės, ar jūsų skunde yra visa būtina informacija. Jei ne, teismas jūsų arba jūsų gynėjo paprašys trūkumus ištaisyti per penkias dienas (per aštuonias dienas, jei neturite gynėjo; tokiu atveju pirmininkaujantis teisėjas paaiškinimus pateiks tiesiogiai jums).

Apeliacinio skundo kopija ir jo pagrindai bus pateikti kitoms byloje dalyvaujančioms šalims, o visa bylos medžiaga bus pateikta apeliacinės instancijos teismui.

Skundą dėl apylinkės teismo priimto nuosprendžio nagrinės aukštesnės instancijos apygardos teismas, o skundą dėl apygardos teismo nuosprendžio nagrinės Aukščiausiasis teismas.

Teisminio nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme pradžioje bus pristatytas skundžiamas nuosprendis ir pranešimas apie bylą.

Tada dėl skundo pasisakysite ir jį pagrįsite jūs. Jei nei jūs, nei jūsų gynėjas nedalyvauja, tai padarys pirmininkaujantis teisėjas.

Po to savo argumentus pristatys prokuroras ir visi kiti asmenys, kuriems teismo sprendimas gali turėti tiesioginės įtakos.

Išsakius prašymus, apeliacinės instancijos teismas nagrinės įrodymus, kurie yra būtini sprendimui dėl apeliacinio skundo priimti. Tai nedaroma tais atvejais, kai įrodymų nagrinėjimas būtų toks išsamus, kad tai reikštų pirmosios instancijos teismo atlikto darbo kartojimą.

Apeliacinės instancijos teismas gali:

 • apeliacinį skundą atmesti (jei skundas nepagrįstas, praleisti terminai, jis paduotas teisės neturinčio asmens arba dėl panašių priežasčių). Tai visais atvejais daroma viešame teismo posėdyje;
 • apeliacinį skundą atmesti (jei jo turinys neatitinka apeliaciniam skundui keliamų reikalavimų);
 • laikinai sustabdyti baudžiamąją bylą;
 • panaikinti ginčijamą nuosprendį arba jo dalį;
 • nuspręsti patikrinti bylos teismingumą teismui;
 • perduoti bylą kitai institucijai;
 • nutraukti baudžiamąją bylą (jei tai jau turėjo padaryti pirmosios instancijos teismas);
 • laikinai sustabdyti baudžiamąją bylą (jei tai jau turėjo padaryti pirmosios instancijos teismas).

Taip pat galima panaikinti ginčijamą nuosprendį dėl esminių proceso trūkumų:

 • nuosprendžio trūkumų (dviprasmiškumo, neišsamių bylos išvadų);
 • abejonių dėl bylos išvadų tikslumo arba jei būtina pakartoti įrodinėjimo procesą;
 • baudžiamojo kodekso nuostatų pažeidimo;
 • bausmės neadekvatumo;
 • neteisingo sprendimo dėl nukentėjusiojo teisių.

Panaikinęs nuosprendį, apeliacinės instancijos teismas:

 • grąžina bylą pirmosios instancijos teismui;
 • viešame posėdyje priima nuosprendį byloje;
 • nutraukia baudžiamąją bylą.

Kas atsitiks, jei apeliacinis skundas bus atmestas?

Jei prokuroras nėra nuosprendžio apskundęs, apeliacinės instancijos teismas negali priimti sprendimo, kuris pablogintų jūsų padėtį.

Kada nuosprendis įsiteisėja?

Jei apeliacinės instancijos teismas negrąžina bylos pirmosios instancijos teismui, jo sprendimu byla užbaigiama ir sprendimas įsiteisėja nuo jo paskelbimo momento. Pirmosios instancijos teismo nuosprendis įsiteisėja tada, kai praleidžiamas apeliacinio skundo pateikimo terminas.

Nuosprendžiui įsiteisėjus, galite:

 • paduoti ypatingąjį skundą;
 • paduoti prašymą teisingumo ministrui pateikti skundą Aukščiausiajam teismui dėl teisės pažeidimų;
 • paduoti prašymą leisti atnaujinti bylą.

Jei pirminis sprendimas buvo panaikintas, ar gausiu žalos atlyginimą?

Prašymą dėl žalos atlyginimo galite pateikti teisingumo ministerijai pagal Įstatymą dėl valstybės institucijų padarytos žalos.

Jei skundas bus patenkintas, ar išliks įrašas apie teistumą?

Teistumas fiksuojamas tik tada, kai nuosprendis įsiteisėja. Jam įsiteisėjus, atitinkamas įrašas bus padarytas teistumo duomenų registre. Jei bus patenkintas ypatingasis skundas, įrašas bus ištrintas.

Aš esu iš kitos valstybės narės. Ar galiu pasibaigus teisminiam bylos nagrinėjimui būti išsiųstas atgal į savo valstybę?

Taip. Jūs galite būti perduotas atlikti bausmę, jei liko ne mažiau kaip 4 mėnesiai laisvės atėmimo.

Dėl ekstradicijos turi kreiptis atitinkamos valstybės kompetentinga institucija, o perdavimas turi nepažeisti konstitucinių normų ir pareigų, tarptautinių sutarčių dėl žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių.

Be to, teismas nuosprendyje gali nurodyti jus išsiųsti į jūsų valstybę.

Ar galiu apskųsti sprendimą mane išsiųsti į mano gyvenamosios vietos valstybę?

Sprendimą apskųsti galite tada, kai įteikiamas pranešimas dėl bausmės vykdymo. Galite apskųsti sprendimą dėl ekstradicijos bausmės.

Jei esu nuteistas, ar gali mane vėl teisti už tą patį nusikaltimą?

Ne. Net ir kitose valstybėse narėse, išskyrus tais atvejais, kai duodamas leidimas atnaujinti bylą.

Ar informacija apie kaltinimus ir (ar) nuosprendį bus įtraukta į mano teistumo duomenis?

Taip. Informacija apie teistumą saugoma Baudžiamajame registre. Informaciją registrui pateikia teismai. Informacija saugoma šimtą metų nuo jūsų gimimo datos.

Jei teistumas išnyksta, ši informacija iš Baudžiamojo registre pašalinama. Galite pateikti prašymą dėl išrašo iš registro. Duomenys gali būti ištrinami per įstatymų nustatytus terminus, atsižvelgiant į nuosprendžio griežtumą. Teistumo duomenys gali būti saugojami nuo vienerių metų po bausmės atlikimo iki 15 metų.

Ši informacija bus saugoma, nepaisant jūsų sutikimo.

Ar galiu prieštarauti dėl tokios informacijos saugojimo?

Galite pateikti administracinį skundą Prahos municipaliniame teisme.

Susijusios nuorodos

Baudžiamoji teisė nespecialistams

Teisingumo ministerija

Paskutinis naujinimas: 16/09/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.