Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (estų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Atsakovai (baudžiamosios bylos)

Estija

Turinį pateikė
Estija
Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Ar galiu apskųsti nuosprendį?

Turite teisę skųsti nuosprendį. Galite skųsti bausmę ir nuosprendį. Turite teisę skųsti visą nuosprendį arba jo dalį.

Kaip skųsti?

Privalote pranešti apkaltinamąjį nuosprendį priėmusiam teismui apie ketinimą pateikti skundą. Pranešti privalote raštu per 7 dienas nuo teismo nuosprendžio paskelbimo dienos. Pranešti galima ir faksu.

Apeliacinis skundas pateikiamas nuosprendį priėmusiam teismui per 15 dienų nuo dienos, kai galėjote susipažinti su nuosprendžiu. Apeliacinis skundas parengiamas raštu ir siunčiamas teismui paštu arba faksu. Prokuratūros arba teisinio patarėjo parengti skundai teismui taip pat pateikiami elektroniniu būdu.

Nuosprendį priėmęs teismas skundą ir baudžiamąją bylą siunčia apygardos teismui.

Kas atsitinka apskundus?

Pateikus apeliacinį skundą pirminis nuosprendis nevykdomas iki apygardos teismo sprendimo priėmimo dienos. Jei buvote suimtas iki nuosprendžio priėmimo dienos ar vėliau, apeliacinio skundo pateikimas nėra pagrindas jus paleisti. Galite būti suimtas iki sprendimo dėl apeliacinio skundo išnagrinėjimo dienos. Įstatymuose nenustatytas apeliacinio skundo nagrinėjimo terminas, tačiau skundas turi būti išnagrinėtas per protingą terminą.

Ar apeliaciniame skunde galiu pateikti naujų įrodymų? Kokios taikomos sąlygos?

Turite teisę apeliaciniame skunde pateikti naujų įrodymų, jei dėl svarbių priežasčių to negalėjote padaryti anksčiau.

Kas atsitinka apeliacinės instancijos teismo posėdyje?

Apygardos teismo posėdyje nagrinėjami apeliaciniame skunde nurodyti argumentai. Jei neatvykstate į teismą, apygardos teismas gali nagrinėti apeliacinį skundą jums nedalyvaujant. Apygardos teismas, išnagrinėjęs apeliacinį skundą, gali:

  • atmesti apeliacinį skundą;
  • pakeisti pirmosios instancijos teismo nuosprendį arba priimti naują nuosprendį;
  • panaikinti pirmosios instancijos teismo nuosprendį ir nutraukti baudžiamąjį procesą;
  • panaikinti pirmosios instancijos teismo nuosprendį ir atiduoti bylą nagrinėti iš naujo.

Ar leidžiama skųsti toliau, jei pirmasis skundas atmetamas?

Leidžiama pateikti kasacinį skundą dėl apygardos teismo sprendimo Aukščiausiajam teismui. Kasacinį skundą gali pateikti tik advokatas.

Jei norite pateikti kasacinį skundą, privalote tai pranešti apygardos teismui per 7 dienas nuo skundžiamo sprendimo paskelbimo dienos.

Kasacinis skundas pateikiamas per 30 dienų nuo dienos, kai galėjote susipažinti su apygardos teismo sprendimu. Kasacinis skundas Aukščiausiajam teismui teikiamas per skundžiamą sprendimą priėmusį apygardos teismą.

Aukščiausiasis teismas sprendžia dėl kasacinio skundo priimtinumo. Teismas neprivalo pagrįsti sprendimo atsisakyti nagrinėti skundą kasacinio proceso tvarka.

Kada nuteisiama galutinai?

Galutinai nuteisiama nuosprendžiui įsiteisėjus. Nuosprendis įsiteisėja pasibaigus apeliacinio ar kasacinio skundo pateikimo terminui. Pateikus kasacinį skundą, nuosprendis įsiteisėja, jei Aukščiausiasis teismas atsisako nagrinėti skundą kasacinio proceso tvarka arba priima sprendimą byloje.

Ar nuteisimas registruojamas, jei apeliacinis skundas patenkinamas?

Jūsų teistumas registruojamas bausmių registre, jei nuosprendis vykdomas. Jei Aukščiausiasis teismas panaikina jus nuteisusio teismo nuosprendį, teistumas nėra registruojamas bausmių registre.

Ar man bus sumokėtas žalos atlyginimas, jei pirmasis nuosprendis buvo neteisingas?

Turite teisę gauti kompensaciją už padarytą žalą, jei jums buvo nepagrįstai atimta laisvė. Taip pat galite raštu kreiptis dėl kompensacijos į Finansų ministeriją per 6 mėnesius nuo išteisinamojo nuosprendžio ar sprendimo dėl baudžiamojo proceso nutraukimo įsiteisėjimo dienos.

Kompensacija lygi 7 minimaliems dienos užmokesčiams Estijos Respublikoje už kiekvieną suėmimo dieną. Taip pat turite teisę reikalauti valstybės atlyginti advokatui sumokėtas sumas.

Esu užsienietis. Ar nagrinėjimui teisme pasibaigus būsiu išsiųstas iš šalies?

Jei esate užsienietis, teisėtai gyvenantis Estijoje, ir esate nuteistas dėl tyčinio nusikaltimo laisvės atėmimo bausme, teismas turi teisę skirti papildomą bausmę ir išsiųsti jus iš Estijos, taip pat uždrausti atvykti į Estiją 10 metų. Kadangi išsiuntimas iš Estijos taip pat yra bausmė, turite teisę ją skųsti.

Jei neturite teisės gyventi Estijoje, esate automatiškai išsiunčiamas iš Estijos be teismo sprendimo. Turite teisę ginčyti išsiuntimą pateikdami skundą administraciniam teismui. Sprendimo dėl išsiuntimo apskundimas neatideda išsiuntimo vykdymo iki teismo proceso pabaigos.

Ar mane gali vėl teisti pagal tuos pačius kaltinimus, jei jau buvau nuteistas?

Jei esate nuteistas, negalite būti pakartotinai teisiamas pagal tuos pačius kaltinimus.

Ar duomenys apie teistumą registruojami ir kaip jie saugomi?

Duomenys apie teistumą registruojami bausmių registre. Registrą tvarko Teisingumo ministerija, o administruoja Registrų ir informacinių sistemų centras. Registro informacija yra vieša. išskyrus įstatymuose nustatytus atvejus.

Užsienio šalių įstaigoms duomenys gali būti pateikti tarptautinėse sutartyse nustatyta tvarka. Duomenys apie jums skirtą bausmę saugomi be jūsų sutikimo. Duomenys ištrinami pasibaigus įstatymo nustatytam terminui (po 1–15 metų nuo bausmės atlikimo, priklauso nuo nusikaltimo sunkumo).

Susijusios nuorodos

Baudžiamojo proceso kodeksas

Baudžiamojo proceso kodeksas anglų kalba (nėra visų pakeitimų)

Bausmių registro įstatymas

Bausmių registro įstatymas anglų kalba (nėra visų pakeitimų)

Valstybės asmenims neteisėtu laisvės atėmimu padarytos žalos atlyginimo įstatymas

Valstybės asmenims neteisėtu laisvės atėmimu padarytos žalos atlyginimo įstatymas anglų kalba (nėra visų pakeitimų)

Įsipareigojimo išvykti ir draudimo atvykti įstatymas

Įsipareigojimo išvykti ir draudimo atvykti įstatymas anglų kalba (nėra visų pakeitimų)

Paskutinis naujinimas: 01/10/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.