Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (suomių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Atsakovai (baudžiamosios bylos)

Suomija

Turinį pateikė
Suomija

Ar galiu pateikti apeliacinį skundą?

Apylinkės teismo sprendimą turite teisę apskųsti apeliaciniam teismui. Jei norite apskųsti apylinkės teismo sprendimą (pavyzdžiui, atsisakymą apklausti liudytoją), tai galite padaryti tik apskųsdami nuosprendį apeliacine tvarka.

Jei apylinkės teismo sprendimą skundžiate apeliaciniam teismui, terminas skundui pareikšti yra 30 dienų. Apylinkės teismui pranešti, kad esate nepatenkintas sprendimu ir jį skųsite, turite per 7 dienas. Skundą būtina pateikti raštu. Jis turi būti adresuojamas apeliaciniam teismui ir pateikiamas bylą nagrinėjusiam apylinkės teismui.

Sprendimą galite apskųsti, jei manote, kad teismas teisingai neįvertino įrodymų ir (ar) neteisingai aiškino įstatymą. Kitos bylos šalys, tai yra prokuroras ir nukentėjusieji (jei jų yra), turi tokią pačią teisę pateikti apeliacinį skundą kaip ir jūs.

Kokie bus padariniai, jei pateiksiu skundą?

Jei pateikiate apeliacinį skundą, jūsų bausmė nebus vykdoma, jei teismas nepriims sprendimo ją vykdyti. Teismui nusprendus, kad turite būti suimtas arba turi būti tęsiamas jūsų suėmimas, šį sprendimą galite apskųsti ypatinguoju skundu. Apeliacinis teismas suėmimo klausimą nagrinės skubos tvarka atskirai nuo pagrindinio klausimo.

Jei tuo metu, kai teikiate skundą, esate laisvės atėmimo vietoje ir prašote būti paleistas, apeliacinis teismas gali priimti nutartį jus paleisti, kol bus priimtas apeliacinio teismo sprendimas pagrindiniu klausimu.

Laikas, per kurį apeliacinis teismas išnagrinėja jūsų skundą, skiriasi. Jei esate suimtas, jūsų apeliacinis skundas paprastai bus nagrinėjamas greičiau. Jei nesutinkate su įrodymų vertinimu, apeliacinis teismas turi surengti pagrindinį posėdį ir iš naujo nagrinėti įrodymus. Dėl to procesas dažniausiai tampa lėtesnis. Bet kuriuo atveju apeliacinių skundų nagrinėjimas apeliaciniuose teismuose trunka kelis mėnesius.

Jei kitos bylos šalys neišreiškė nepasitenkinimo apylinkės teismo sprendimu, o jūs nusprendžiate pareikšti apeliacinį skundą, prieštaravimo pareikšti joms neprivaloma, tačiau kitos šalys per keturiolika dienų nuo pirminio termino apeliaciniam skundui pareikšti dienos gali pateikti vadinamąjį priešpriešinį skundą. Priešpriešiniu skundu jos gali reikalauti, pavyzdžiui, skirti didesnę bausmę arba kompensaciją. Jei skundą atsiimate, priešpriešiniai skundai netenka galios.

Apeliaciniam skundui pagrįsti galite pateikti naujus įrodymus arba nurodyti naujus liudytojus. Naujus įrodymus baudžiamajame procese leidžiama pateikti net per pagrindinį apeliacinio teismo posėdį.

Kas vyks apeliaciniame procese?

Jums pateikus apeliacinį skundą, jis bus nusiųstas susipažinti kitoms bylos šalims, tai yra prokurorui ir nukentėjusiesiems. Bylos šalių atsiliepimą į apeliacinį skundą prašoma pateikti iki nustatyto termino. Jei kitos bylos šalys yra pateikusios apeliacinį skundą, jis taip pat siunčiamas jums susipažinti.

Užbaigus rašytinį apeliacinį procesą, apeliacinis teismas sprendžia, ar būtinas pagrindinis teismo posėdis. Pagrindinis posėdis turi būti surengtas, jei to reikalauja kuri nors iš bylos šalių ir jei apeliacinio teismo sprendime bus nagrinėjama, ar apylinkės teismas teisingai įvertino žodinių parodymų patikimumą.

Jei pagrindinis posėdis nėra būtinas ir trys apeliacinio teismo nariai yra įsitikinę, kad apylinkės teismo nuosprendis yra teisingas, teismas taip pat gali atmesti jūsų apeliacinį skundą. Tokiu atveju jūsų skundas nebus toliau nagrinėjamas ir apylinkės teismo nuosprendis bus galutinis.

Kas atsitiks, jei apeliacinis skundas bus patenkintas arba atmestas?

Apeliacinis teismas apylinkės teismo nuosprendžio teisingumą nagrinės tokiu mastu, kokiu buvo prašoma. Jei, jūsų nuomone, apylinkės teismo nuosprendis yra iš esmės neteisingas, gali būti, kad išnagrinėjęs jūsų skundą, apeliacinis teismas visus kaltinimus ir reikalavimus priteisti kompensaciją atmes. Apeliacinis teismas taip pat gali patenkinti dalį jūsų apeliacinio skundo. Pavyzdžiui, apeliacinis teismas gali jus pripažinti kaltu, tačiau sumažinti bausmę.

Jei jūsų apeliacinis skundas bus atmestas, jums teks apmokėti įrodymų pateikimo išlaidas, kurias turėjo padengti valstybė, ir visas nukentėjusiųjų teisines išlaidas. Jei jūsų skundas bus patenkintas iš dalies, gali būti, kad šių išlaidų jums padengti nereikės. Skundą patenkinus, taip pat galite gauti savo teisinių išlaidų kompensaciją, jei jų neapmoka valstybė.

Jei jums pareiškus apeliacinį skundą kaltinimai yra panaikinami ir apeliacinio teismo sprendimas tampa galutinis, atitinkamas įrašas jūsų teistumo duomenyse bus panaikintas.

Apeliacinio teismo sprendimą turi teisę apskųsti visos šalys, paduodamos Aukščiausiajam teismui prašymą dėl leidimo pateikti skundą. Baudžiamosiose bylose leidimas pateikti skundą suteikiamas labai retai. Norint gauti leidimą skundui pateikti, jūsų byla turi būti reikšminga kaip precedentas. Tai reiškia, kad ji turi turėti bendros reikšmės. Vargu ar leidimas pateikti apeliacinį skundą būtų duotas vien todėl, kad, jūsų nuomone, apeliacinis teismas neteisingai įvertino įrodymus.

Jei leidimas pateikti apeliacinį skundą duodamas, Aukščiausiasis teismas dar kartą išnagrinėja visą bylą arba tokią jos dalį, kokia priimtina pagal leidimą pateikti apeliacinį skundą (pavyzdžiui, bausmės skyrimo klausimą). Paprastai Aukščiausiasis teismas sprendimus priima rašytinio proceso tvarka. Nuosprendis bus galutinis, kai Aukščiausiasis teismas nuspręs nesuteikti leidimo pateikti apeliacinį skundą arba kai leidimą suteiks ir priims nuosprendį. Jei apylinkės teismo arba apeliacinio teismo nuosprendžio niekas neapskųs, nuosprendis įsiteisės ne vėliau, nei pasibaigs terminas apeliaciniam skundui pareikšti. Nuosprendis bus vykdomas ne vėliau, nei jis įsiteisės.

Esu iš kitos valstybės narės. Ar pasibaigus teismo procesui galiu būti išsiųstas iš šalies?

Jei esate nuteistas, jums gali būti uždrausta atvykti į Suomiją arba galite būti išsiųstas į kitą valstybę narę. Tai gali būti padaryta, jei, institucijų nuomone, keliate grėsmę viešajai tvarkai ar visuomenės saugumui. Iš valstybės būsite išsiųstas tik tuo atveju, jei būsite nuteistas už sunkų nusikaltimą. Vien tai, kad esate kaltas padaręs nusikaltimą, nėra pagrindas jus išsiųsti iš šalies.

Sprendimą, ar būsite išsiųstas iš šalies, priims Suomijos migracijos tarnyba. Be to, jums gali būti uždrausta atvykti į šalį ne daugiau kaip 15 metų. Šį sprendimą galite apskųsti Administraciniam teismui.

Kaltinimai teistumo duomenyse nefiksuojami. Jei būsite nuteistas, į jūsų teistumo duomenis bus įtrauktos šios bausmės:

  • besąlygiškas laisvės atėmimas arba lygtinis laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimas;
  • lygtinis laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimas ir bauda, viešieji darbai arba priežiūra;
  • viešieji darbai vietoj besąlygiško laisvės atėmimo;
  • nepilnamečiui skirta bausmė arba bausmės pakeitimas bauda;
  • atleidimas iš valstybės tarnautojo pareigų; arba
  • bausmės neskyrimas dėl nepakaltinamumo.

 

Teistumo duomenys saugomi Teisės registrų centre. Ši informacija nėra vieša, tačiau institucijos gali su ja susipažinti įstatymų nustatytomis sąlygomis. Be to, ši informacija Europos Sąjungai ir Europos ekonominei erdvei nepriklausančioms valstybėms gali būti perduota remiantis Konvencija dėl savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose.

Įrašas teistumo duomenyse panaikinamas praėjus nustatytam laikui nuo įsiteisėjusio sprendimo priėmimo dienos. Įrašai, nesusiję su besąlygiška laisvės atėmimo bausme, yra panaikinami po penkerių metų. Įrašai apie besąlygišką laisvės atėmimą iki dvejų metų ir viešuosius darbus panaikinami po dešimties metų. Įrašai apie besąlygišką laisvės atėmimą nuo dvejų iki dešimties metų yra panaikinami po dešimties metų. Įrašai apie laisvės atėmimą, ne trumpesnį nei penkeri metai, panaikinami asmeniui mirus arba kai jam sukanka 90 metų.

Nesutikti, kad informacija būtų saugoma teistumo duomenų registre, negalite. Tačiau, laikydamiesi tam tikrų apribojimų, turite teisę patikrinti, kokia informacija įrašyta duomenyse apie jūsų teistumą.

Susijusios nuorodos

Baudžiamojo proceso įstatymas, (neoficialus vertimas) į švedų kalbą

Baudžiamasis kodeksas ir (neoficialus vertimas) į švedų kalbą

Teistumo duomenų registras ir (neoficialus vertimas) į švedų kalbą

Baudžiamųjų sankcijų įstaiga, švedų kalba

Bylų nagrinėjimas apeliaciniame teisme, švedų kalba

Paskutinis naujinimas: 19/05/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.