Atsakovai (baudžiamosios bylos)

Prancūzija

Šiose duomenų suvestinėse paaiškinama, kas būna, kai asmuo įtariamas ar kaltinamas padaręs nusikaltimą, už kurį traukiama baudžiamojon atsakomybėn. Informacijos apie nesunkius pažeidimus, pavyzdžiui, Kelių eismo taisyklių pažeidimus, už kuriuos paprastai skiriama bauda, rasite 5 duomenų suvestinėje. Jeigu esate nukentėjęs nuo nusikaltimo, visą informaciją apie savo teises rasite čia.

Turinį pateikė
Prancūzija

Bendra įžanga

Yra keturi teismai, kuriuose nagrinėjamos bylos.

  • Policijos teismas (tribunal de police)

Sprendimą priima vienas teisėjas; teisme daugiausia nagrinėjami penktos kategorijos pažeidimai. Sprendimai apeliacine tvarka skundžiami baudžiamųjų bylų apeliaciniam teismui (Chambre des appels correctionnels), bet tik tam tikrais atvejais.

  • Vietos teismas (juridiction de proximité)

Sprendimą priima vienas teisėjas. Teisme nagrinėjami pirmųjų keturių kategorijų pažeidimai.

Sprendimai apeliacine tvarka skundžiami pagal tokias pat taisykles, kaip ir policijos teismo sprendimai.

  • Baudžiamųjų bylų teismas (tribunal correctionnel)

Jį paprastai sudaro trys teisėjai; iš esmės teismas kompetentingas nagrinėti nesunkius nusikaltimus (délits).

Ieškinys gali būti teikiamas teismui, kurio jurisdikcijai priklausančioje teritorijoje padarytas nusikaltimas, teismui, kurio jurisdikcijai priklausančioje teritorijoje gyvena kaltinamasis arba vienas iš kaltinamųjų, arba teismui, kurio jurisdikcijai priklausančioje teritorijoje kaltinamasis buvo areštuotas.

Apeliacijos dėl pirmąja instancija priimtų sprendimų teikiamos baudžiamųjų bylų apeliaciniam teismui (chambre des appels correctionnels).

  • Prisiekusiųjų teismas (cour d’assises)

Jis kompetentingas nagrinėti pilnamečių padarytus sunkius nusikaltimus, nepriklausančius specializuotų teismų kompetencijai.

Šį teismą sudaro trys profesionalūs teisėjai ir devyni prisiekusieji, iš Prancūzijos piliečių atrenkami burtais.

Prokuratūra ir nuteisti kaltinamieji nuosprendžius apeliacine tvarka gali apskųsti prisiekusiųjų teismui, kurį sudaro dvylika prisiekusiųjų piliečių ir trys profesionalūs teisėjai. Kaltinamasis ir generalinis prokuroras apeliacine tvarka gali apskųsti prisiekusiųjų teismo priimtą sprendimą – ir apkaltinamąjį, ir išteisinamąjį nuosprendį. Civilinį ieškinį pareiškusi šalis apeliaciją gali teikti tik dėl teismo skirto žalos atlyginimo.

Trumpas baudžiamojo proceso aprašas

Toliau trumpai apžvelgiami įprasti baudžiamojo proceso etapai.

Tyrimas

Tyrimą atlieka policija arba žandarmerija, jo tikslas – nustatyti, ar padarytas nusikaltimas, surinkti nusikaltimo įrodymus ir nustatyti jį padariusius asmenis. Tyrimas atliekamas vadovaujant Respublikos prokurorui. Jeigu viešąjį ieškinį pateikė prokuratūra, jis atliekamas sistemingai.

Visų pirma atliekamas akivaizdaus nusikaltimo tyrimas (enquête de flagrance) ir preliminarus tyrimas (enquête préliminaire) – tyrimą ex officio atlieka kriminalinės policijos pareigūnas arba jis atliekamas Respublikos prokuroro nurodymu.

Bet kokiu atveju tyrimas yra slaptas ir atliekamas netaikant rungimosi principo.

Ikiteisminis tyrimas

Ikiteisminį tyrimą atliekančio teisėjo tyrimo tikslas – surinkti įrodymus, kad nusikaltimas buvo padarytas, ir nustatyti jo vykdytoją. Atliekant ikiteisminį tyrimą nustatoma, ar pakanka kaltės įrodymų, kad nusikaltimą padariusio asmens byla būtų perduota bylas nagrinėjančiam teismui. Atliekant šį tyrimą byla parengiama taip, kad joje būtų galima priimti sprendimą. Tyrimas yra slaptas, bet kaip bylos šalys dalyvaujantys asmenys gali susipažinti su bylos medžiaga ir tam tikromis sąlygomis teikti prašymus atlikti tyrimus.

Bylos nagrinėjimas

Byla nagrinėjama taikant rungimosi principą, viešai ir žodžiu. Išnagrinėję bylą teisėjai priima sprendimą, kurį galima apskųsti.

Duomenų suvestinėse pateikiama informacija apie visus šiuos proceso etapus ir jūsų teises. Ši informacija nėra lygiavertė advokato konsultacijoms ir turi būti skirta tik susipažinti.

Europos Komisijos vaidmuo

Pažymėtina, kad Europos Komisija nedalyvauja valstybėse narėse vykdomame baudžiamajame procese ir negali jums padėti, jei norite pateikti skundą. Šiose duomenų suvestinėse rasite informaciją, kaip ir kam pateikti skundus.

Norėdami rasti reikiamą informaciją, spustelėkite šias nuorodas.

1. Advokato konsultacijos

2. Mano teisės vykstant tyrimui

  • Mano teisės sulaikymo laikotarpiu
  • Mano teisės per apklausą pirmą kartą stojus prieš teismą
  • Kaltinamojo ir liudytojo, kuriam teikiama pagalba, statusas
  • Ikiteisminio tyrimo pabaiga
  • Europos arešto orderis
  • Rengimasis gynybai

3. Mano teisės vykstant teismo procesui

4. Mano teisės teismo procesui pasibaigus

5. Kelių eismo taisyklių pažeidimai ir kiti nesunkūs pažeidimai

Susijusios nuorodos

Jūsų teisės

Paskutinis naujinimas: 06/12/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.