Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Atsakovai (baudžiamosios bylos)

Vokietija

Nutraukimas (1) Įsakymo paskirti bausmę procesas (2) Pagreitintas procesas (3) Teismo paskirtas gynėjas (4) Duomenys apie ikiteisminį tyrimą / kaltinimus / teistumą (5) Apskundimas ikiteisminiame procese (6)

Turinį pateikė
Vokietija

Nutraukimas (1)

Procesą bet kuriame etape gali nutraukti arba prokuratūra, arba, jei pareikštas viešas kaltinimas, teismas. Yra labai daug galimybių nutraukti procesą. Praktiškai svarbiausios šios:

Procesas gali būti nutraukiamas laikinai, jei, pavyzdžiui, ilgesnį laiką esate išvykęs arba per ikiteisminį tyrimą nenustatytas pakankamas pagrindas pareikšti kaltinimą. Antruoju atveju prokuratūra bet kuriuo metu (iki sueinant senaties terminui) ikiteisminį tyrimą gali atnaujinti, jei atsiranda naujų įrodymų.

Procesas taip pat gali būti nutraukiamas galutinai. Tai įmanoma tokių nusižengimų atveju, kai kaltė laikoma maža ir nėra viešojo intereso vykdyti persekiojimą. Proceso nutraukimas gali būti susiejamas su kokio nors įpareigojimo įvykdymu, pvz., sumokėti baudą, ar nurodymu, pavyzdžiui, dalyvauti kelių eismo saugumo seminare.

Įsakymo paskirti bausmę procesas (2)

Jei padarytas nusižengimas, prokuratūra ikiteisminio tyrimo pabaigoje vietoje kaltinimo gali teismui pateikti rašytinį prašymą priimti įsakymą paskirti bausmę. Jei teismas atsižvelgdamas į bylos turinį mano, kad įrodymų pakanka, jis priima įsakymą paskirti bausmę. Jame trumpai apibūdinamas nusižengimas ir paskiriama tam tikra bausmė. Jei įsakymui paskirti bausmę neprieštaraujate, jis galioja kaip įsiteisėjęs teismo sprendimas.

Įsakymo paskirti bausmę teisinės pasekmės ribotos. Kaip bausmė dažniausiai paskiriama bauda, taip pat gali būti uždraudžiama vairuoti automobilį. Jei turite gynėją, gali būti paskiriama laisvės atėmimo bausmė, tačiau ne ilgiau kaip vieneriems metams ir lygtinai.

Jei norite pareikšti prieštaravimą, turite dvi galimybes:

Jei įsakyme paskirti bausmę nustatyta bauda, prieštaravimą galite apriboti, t. y. jį pareikšti tik dėl darbo dienų skaičiaus užmokesčio dydžio. Jums ir prokuratūrai sutikus, teismas dėl jūsų prieštaravimo gali priimti rašytinį sprendimą nenagrinėjęs jo teisme.

Jei prieštaravimo neapribojate, paskiriamas teismo posėdis. Asmeniškai atvykti į jį neprivalote – jums gali atstovauti advokatas. Liudytojai asmeniškai atvykti taip pat neprivalo. Liudytojų apklausos protokolai garsiai perskaitomi tik jums sutikus, jei dalyvaujate teismo posėdyje.

Pabaigoje teismas priima sprendimą. Teismas savo sprendimo neprivalo susieti su įsakyme paskirti bausmę nustatyta bausme. Neviršydamas įstatymų nustatytų sankcijos ribų jis gali paskirti ir didesnę bausmę.

Pagreitintas procesas (3)

Jei bylos aplinkybės paprastos ir įrodymai aiškūs, prokuratūra teismo gali prašyti vykdyti pagreitintą procesą. Toks procesas vykdomas, pvz., jei gyvenate ne Vokietijoje ir baiminamasi, kad vėliau į teismo posėdį neatvyksite.

Jei prokuratūra pateikia tokį prašymą, tuoj pat ar greitu laiku bus paskirtas teismo posėdis. Šiuo atveju, priešingai negu pareiškus kaltinimą, sprendimas pradėti teismo procesą nereikalingas. Pagreitinto proceso atveju nėra tarpinio proceso.

Pagreitintame procese taisyklės, kuriomis remiantis atmetami prašymai nagrinėti tam tikrus įrodymus, yra paprastesnės.

Taip pat ribotas skirtinos bausmės dydis. Teismas gali paskirti tik baudą arba laisvės atėmimo bausmę ne ilgiau kaip vieneriems metams. Taip pat jums gali būti atimta teisė vairuoti.

Teismo paskirtas gynėjas (4)

Jei esate įtariamas padaręs nusikaltimą, jums gresia laisvės atėmimo ilgiau kaip vieneriems metams bausmė, jums taikomas kardomasis kalinimas arba negalite apsiginti dėl kitų priežasčių, teismas privalo skirti jums gynėją, jei jo dar neturite. Pagreitintame procese teismas jums paskiria gynėją, jei jums gresia laisvės atėmimo ilgiau kaip šešiems mėnesiams bausmė. Teismo pareiga paskirti gynėją nepriklauso nuo jūsų finansinės padėties.

Kurį advokatą paskirti jūsų gynėju, sprendžia teismas, tačiau jis turi jums suteikti teisę pačiam pasirinkti ir teismui nurodyti advokatą, kad teismas paskirtų jį jūsų gynėju. Jei nenurodote jokio advokato, jį parenka teismas.

Teismo paskirtą advokatą pakeisti kitu galima tik išimtiniais atvejais. Tačiau galite pasisamdyti kitą savo pasirinktą advokatą; tokiu atveju paprastai teismo paskirto advokato paskyrimas atšaukiamas. Išlaidas savo pasirinktam advokatui turite apmokėti pats, jei jūsų išteisinimo atveju jų neturi apmokėti valstybė.

Duomenys apie ikiteisminį tyrimą / kaltinimus / teistumą (5)

Kokie duomenys kaupiami?

Policija ikiteisminio proceso duomenis kaupia savo duomenų bazėse.

Vykstant ikiteisminiam procesui ir jam pasibaigus duomenys kaupiami ir prokuratūroje. Be to, ikiteisminio proceso duomenys kaupiami centriniame prokuratūros bylų registre. Duomenų pašalinimo terminai reglamentuojami įstatymais.

Federaliniame centriniame teistumo registre registruojami duomenys apie bausmes, paskirtas pagal įsiteisėjusius nuosprendžius baudžiamosiose bylose. Šie duomenys įregistruojami neatsižvelgiant į jūsų sutikimą ir pašalinami po nustatyto laiko, jei neįregistruojama daugiau duomenų apie jums skirtas bausmes. Laikotarpis nustatomas pagal bausmės dydį.

Kokie duomenys ir kada renkami baudžiamajame procese?

Policija ir prokuratūra gali bet kada prisijungti prie savo duomenų bazių, tačiau negali prisijungti prie Federalinio centrinio teistumo registro. Teismas, rengdamas bylą nagrinėti teisme, pateikia prašymą pateikti registro išrašą.

Ar šie duomenys svarbūs ikiteisminiame procese?

Jei tai susiję su ankstesniais ikiteisminiais procesais, prokuratūra į šią aplinkybę turi atsižvelgti, pvz., svarstydama galimybę nutraukti procesą pagal Baudžiamojo proceso kodekso 153 ir 153a straipsnius.

Ar duomenys svarbūs kaltinamąjį nuteisiant?

Įstatyme nustatyta, kad bylą nagrinėjant teisme galima konstatuoti buvus ankstesnį teistumą, jei jis užregistruotas Federaliniame centriniame registre. Ankstesnio teistumo konstatavimas gali turėti neigiamą poveikį bausmės dydžiui. Į duomenis, kuriuos kaupia tik prokuratūra ar policija, nuteisiant  kaltinamąjį ir nustatant bausmės dydį atsižvelgti negalima.

Kaip galiu sužinoti, kokie duomenys apie mane sukaupti ir kokių veiksmų galiu imtis, kad jie nebūtų kaupiami?

Kokie duomenys apie jus sukaupti, sužinosite duomenis kaupiančiai institucijai pateikęs prašymą suteikti apie tai informaciją.

Duomenis kaupiančiai institucijai galite pateikti prašymą duomenis pašalinti. Jei šis prašymas atmetamas, galite kreiptis į teismą su prašymu persvarstyti tokį sprendimą.

Kita informacija

Nuostatos dėl Federalinio centrinio registro pateiktos Federalinio centrinio teistumo registro įstatyme, duomenų kaupimas ikiteisminį tyrimą atliekančioje prokuratūroje reglamentuojamas Baudžiamojo proceso kodekso 483 ir tolesniuose straipsniuose, centrinis prokuratūros bylų registras numatytas Baudžiamojo proceso kodekso 492 straipsnio 1 dalyje ir išsamiau reglamentuotas potvarkyje, policijos duomenų bazės reglamentuojamos Federalinės nusikaltimų prevencijos tarnybos įstatymu ir įvairiais (federalinių) žemių policijos įstatymais.

Apskundimas ikiteisminiame procese (6)

Turite teisę imtis veiksmų prieš priemones, kurių imtasi ikiteisminiame procese. Galimos teisinės priemonės yra (tarnybos priežiūros) skundas arba prašymas priimti sprendimą teisme.

Teismo sprendimą galite apskųsti.

Jei policija ar prokuratūra tam tikros priemonės ėmėsi be teismo nurodymo, vėliau galite prašyti teismo tai išnagrinėti atgaline data. Jei prieštaraujate dėl konfiskavimo, jūsų prieštaravimas perduodamas teismui ir be jūsų prašymo.

Paskutinis naujinimas: 30/08/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.