Atsakovai (baudžiamosios bylos)

Vokietija

Turinį pateikė
Vokietija

Prokuratūra kaltinimą nusiunčia teismui, ir teismas tarpiniame procese priima sprendimą, ar pradėti teismo procesą, taigi, ar nagrinėti kaltinimą teisme.

Jei teismas nusprendžia kaltinimą nagrinėti, pradedamas bylos nagrinėjimo teisme procesas. Bylos nagrinėjimas teisme gali vykti vieną ar kelias dienas. Kaltinimas gali būti nagrinėjamas ir pagreitinto proceso, kuriam taikomos specialios taisyklės, tvarka.

Kaip vyksta bylos nagrinėjimas teisme?

Iš pradžių konstatuojama, kas dalyvauja teismo posėdyje (prokuroras, jūs ir, jei turite, jūsų gynėjas, liudytojai, ekspertai). Tada liudytojai turi išeiti iš teismo salės ir palaukti.

Jūsų klausiama asmens duomenų. Privalote nurodyti savo vardą ir pavardę, adresą, gimimo vietą ir datą, pilietybę, šeiminę padėtį ir profesiją. Neprivalote nurodyti, kiek uždirbate.

Perskaitomas kaltinimas.

Jums suteikiama galimybė pareikšti nuomonę dėl kaltinimų, tačiau jūs neprivalote to daryti, galite tylėti. Dėl to, kad tylite, teismas negali daryti jums nepalankių išvadų. Paskui renkami įrodymai, t. y. apklausiami liudytojai, išklausomi ekspertai ir (ar) perskaitomi dokumentai.

Pabaigoje prokuroras ir, jei turite, jūsų gynėjas vienas po kito įvertina įrodymų rinkimo rezultatus ir pateikia prašymą jus nuteisti ar išteisinti.

Jums suteikiama paskutinis žodis.

Teismas paskelbia nuosprendį ir jį pagrindžia.

Kur vyksta bylos nagrinėjimas teisme?

Byla teisme nagrinėjama ten, kur prokuratūra pareiškia kaltinimą; tai reglamentuota įstatymais. Dažnai byla nagrinėjama tos vietos, kurioje padarytas nusikaltimas, jurisdikciją turinčiame teisme.

Ar byla nagrinėjama apylinkės teisme (vok. Amtsgericht), apygardos teisme (vok. Landgericht) ar apeliaciniame apygardos teisme (vok. Oberlandesgericht), priklauso nuo to, kokia bausmė gresia už padarytą nusikaltimą. Jei tikėtina, kad bausmė bus tik bauda ar laisvės atėmimas iki dvejų metų, bylą nagrinėja vienas apylinkės teismo teisėjas, jei  tikėtina bausmė bus laisvės atėmimas nuo dvejų iki ketverių metų – trijų apylinkės teismo teisėjų kolegija, t. y. vienas profesionalus teisėjas ir du neprofesionalūs teismo nariai (tarėjai). Jei gresia laisvės atėmimo daugiau kaip ketveriems metams bausmė, bylą nagrinėja apygardos teismas – du arba trys profesionalūs teisėjai ir du neprofesionalūs teismo nariai. Su valstybės saugumu susijusias bylas nagrinėja aukštesnės instancijos apygardos teismas – trys profesionalūs teisėjai.

Ar byla teisme nagrinėjama viešai?

Byla teisme nagrinėjama viešai; neviešai ji nagrinėjama tik išimtiniais atvejais, pavyzdžiui, siekiant apsaugoti liudytojus.

Ar bylą nagrinėjant teisme gali būti pakeisti kaltinimai?

Kaltinimai teismo nurodymu gali būti šiek tiek pakeisti. Nauji kaltinimai bylą nagrinėjant teisme gali būti pareiškiami tik papildomu kaltinamuoju aktu. Tačiau dėl tokio kaltinimų išplėtimo reikalingas jūsų ir teismo sutikimas.

Kas atsitinka, jei pripažįstu kaltę dėl kai kurių ar visų man pareikštų kaltinimų bylą nagrinėjant teisme?

Pripažinus kaltę procesas nebaigiamas. Tačiau gali būti, kad teismas atsisakys atsižvelgti į tam tikrus įrodymus, nes jūsų prisipažinimą laikys patikimu, pvz., dėl to, kad jį patvirtina jau surinkti įrodymai. Dėl prisipažinimo teismas gali sušvelninti bausmę. Tam tikromis sąlygomis jūsų prisipažinimas gali būti vadinamojo susitarimo dalis, tačiau šis susitarimas susijęs su bausmės dydžiu, o ne su tuo, ar jūs pripažįstamas kaltu.

Kokios mano teisės bylą nagrinėjant teisme?

Paprastai privalote dalyvauti bylą nagrinėjant teisme. Jei nebuvote atleistas nuo šios pareigos ir vis tiek į teismo posėdį neatvykote, jis nutraukiamas ir gali būti priimamas įsakymas jus suimti. Išimtis – bylos nagrinėjimas siekiant priimti įsakymą paskirti bausmę.

Jei nepakankamai mokate kalbą, teismas jums pasamdys vertėją žodžiu, kuris per teismo posėdį išvers visus pagrindinius pranešimus ir pasisakymus.

Jūs galite, o kai kuriais atvejais privalote turėti advokatą. Jei tokiais atvejais pats nepasisamdote advokato, gynėją jums paskiria teismas.

Kokios mano teisės dėl prieš mane surinktų įrodymų?

Pateikus įrodymą galite išsakyti savo nuomonę dėl jo. Galite prieštarauti dėl įrodymų, kuriuos laikote neteisėtais, pateikimo ir naudojimo.

Galite prašyti surinkti daugiau įrodymų. Galite pats juos rinkti, tačiau negalite naudotis priemonėmis, kurias naudoti turi teisę policija, pavyzdžiui, neturite teisės klausytis telefoninių pokalbių ir kaip įrodymų pateikti įrašų.

Galite prašyti liudytojų duoti parodymus apie tai, ką pastebėjote, ir galite liudytojus atsivesti į teismą, tačiau turite nepamiršti, kad liudytojai teisme privalo sakyti tiesą.

Pirmiausia liudytojus apklausia teismas ir prokuratūra, paskui klausimus jiems gali pateikti jūsų advokatas ir jūs.

Paprastai perskaitomas išrašas iš teistumo registro. Jei jau esate teistas už nusikaltimą, panašų į nagrinėjamąjį, gali būti perskaitomas ir ankstesnis nuosprendis. Šiame registre nėra duomenų apie ankstesnį jūsų teistumą kitose valstybėse, tačiau jei teismas apie juos sužino kitais būdais, jis turi teisę nagrinėdamas bylą atsižvelgti į juos.

Kaip baigiasi bylos nagrinėjimas teisme?

Bylos nagrinėjimas teisme gali baigtis nuosprendžio priėmimu arba bylos nutraukimu.

Dažniausiai bylos nagrinėjimas teisme baigiamas priimant nuosprendį. Remdamasis turimais įrodymais, teismas gali jus nuteisti arba išteisinti. Galimos bausmės – bauda ir laisvės atėmimas. Be to, tam tikrais įstatymų nustatytais atvejais gali būti nurodoma taikyti specialių priemonių, pavyzdžiui, kaltinamąjį paguldyti į psichiatrijos ligoninę, detoksikacijos kliniką arba įkalinti pasibaigus bausmės laikui, taip pat atimti teisę vairuoti. Kaip vadinamąją papildomą bausmę teismas gali uždrausti vairuoti.

Bauda paskiriama kaip tam tikro darbo dienų skaičiaus užmokesčio dydis (pavyzdžiui, 50 darbo dienų po 15 EUR). Darbo dienos užmokestis visada sudaro trisdešimtąją mėnesinių pajamų dalį. Vietoj baudos galima dirbti viešuosius darbus. Jei nesumokate baudos ir nedirbate viešųjų darbų, būsite suimtas už kiekvienos darbo dienos užmokesčio dydį vienai dienai. Jei bauda mažesnė kaip 180 darbo dienų užmokesčio dydis, tam tikromis sąlygomis ji gali būti atidedama. Tokiu atveju jūs įspėjamas ir baudą turite mokėti tik jei po šio nuosprendžio vėl nusikalstate arba nesilaikote jums skirtų nurodymų.

Laisvės atėmimo iki dvejų metų bausmė gali būti paskiriama lygtinai. Jei pažeidžiate lygtinio nuteisimo sąlygas, bausmė gali būti įvykdoma.

Be pagrindinės bausmės, gali būti nurodoma imtis specialių priemonių ir paskiriama papildomų bausmių.

Koks yra nukentėjusiojo vaidmuo bylą nagrinėjant teisme?

Dažniausiai nukentėjusysis yra svarbus liudytojas ir kaip toks apklausiamas.

Kai kurių nusikaltimų atveju nukentėjusysis taip pat gali aktyviai dalyvauti bylą nagrinėjant teisme, jei jis turi teisę pareikšti privatųjį kaltinimą. Nukentėjusysis, kaip privatus kaltintojas, gali pats pateikti klausimus ir įrodymus, arba, jei turi advokatą, tai gali daryti jo advokatas. Baigiant nagrinėti bylą nukentėjusysis arba jo advokatas gali pasakyti baigiamąją kalbą prašydamas paskirti bausmę.

Kita informacija

Bylos nagrinėjimas teisme reglamentuojamas Baudžiamojo proceso kodekse ir Teismų struktūros įstatyme.

Paskutinis naujinimas: 30/08/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.