Atsakovai (baudžiamosios bylos)

Italija

Turinį pateikė
Italija

Ką reiškia ikiteisminis tyrimas?

Ikiteisminis tyrimas – tai veiksmai, atliekami prokuroro ir kriminalinės policijos iš karto po to, kai pranešama apie nusikaltimą arba nustatoma, kad padarytas nusikaltimas. Kad padarytas nusikaltimas, gali būti tiesiogiai nustatoma prokuroro, kriminalinės policijos pareigūno arba apie tai pareiškimu gali pranešti ieškovas ar kiti asmenys.

Kokia yra ikiteisminio tyrimo paskirtis?

Ikiteisminiu tyrimu siekiama išsiaiškinti, ar iš tiesų buvo padarytas nusikaltimas / pažeidimas, nustatyti atsakingą asmenį ir surinkti įrodymus ikiteisminiam tyrimui ir bylai.

Kas vykdo ikiteisminį tyrimą?

Ikiteisminį tyrimą vykdo prokuroras, kriminalinė policija ir kaltinamojo gynėjas. Taip pat yra ikiteisminio tyrimo teisėjas, užtikrinantis, kad būtų laikomasi procesinių taisyklių ir garantuojamos proceso šalių teisės.

Kokie yra pagrindiniai ikiteisminio tyrimo etapai?

Įrodymų surinkimas

Prokuratūra ir kriminalinė policija gali organizuoti ir atlikti kratas, vykdyti kontrolę, atlikti daiktų ir dokumentų poėmį, apklausti liudytojus, klausytis pokalbių telefonu, vykdyti elektroninę stebėseną ir apžiūrėti patalpas. Šių priemonių paskirtis – rasti ir gauti įrodymus. Kaltinamojo gynėjas kratą gali atlikti ieškodamas kaltinamajam naudingų įrodymų.

Apklausa

Kriminalinės policijos pareigūnas arba prokuroras gali iškviesti įtariamąjį į apklausą. Per apklausą siekiama išsiaiškinti, ar šis asmuo yra susijęs su nusikaltimu / pažeidimu.

Sulaikymas, suėmimas, kardomasis kalinimas ir Europos arešto orderis

Policija gali sulaikyti asmenį, jei jis užklumpamas darant nusikaltimą, arba sulaikyti jį po nusikaltimo padarymo, jei yra pavojus, kad jis gali pabėgti. Asmuo sulaikomas, siekiant uždaryti asmenį į areštinę ir taip išvengti, kad nebūtų daromi nauji nusikaltimai. Taip užtikrinama, kad įtariamasis nepabėgtų.

Sprendimą skirti įtariamajam kardomąjį kalinimą priima ikiteisminio tyrimo teisėjas. Taip siekiama išvengti, kad nebūtų daromi nauji nusikaltimai, sudaryti sąlygas surinkti reikiamus įrodymus ir užtikrinti, kad įtariamasis nepabėgtų.

Galiausiai policija asmenį gali sulaikyti pagal Europos arešto orderį. Šio orderio paskirtis – perduoti asmenį prašančiajai valstybei.

Ikiteisminio tyrimo užbaigimas ir parengiamasis posėdis

Jei prokuroras nepateikė prašymo nutraukti bylą, užbaigus ikiteisminį tyrimą pareiškiami kaltinimai.

Tiriant sunkiausius nusikaltimus, prieš teisiamąjį posėdį vyksta parengiamasis posėdis. Šis posėdis yra tarsi filtras, padedantis įvertinti kaltinimų pagrindą ir išvengti nereikalingų teismo posėdžių. Kaltinamasis gali pasirinkti, kad jo byla būtų nagrinėjama alternatyvia tvarka be teisiamojo posėdžio. Jei jis nuteisiamas, tokiu gali būti skiriama mažesnė laisvės atėmimo bausmė.

Mano teisės ikiteisminio tyrimo metu

Norėdami sužinoti, kokios yra jūsų teisės kiekvienu ikiteisminio tyrimo etapu, spustelėkite šias nuorodas:

1. Įrodymų surinkimas

Ar policija gali atlikti apžiūrą ir kratą mano namuose, automobilyje ar verslo patalpose?

Taip. Policija apžiūrą ir kratą tam tikrose vietose gali atlikti savo iniciatyva arba prokuroro prašymu, siekdama surasti ir paimti padaryto nusikaltimo / pažeidimo įrodymus.

Ar gali būti vykdoma kūno apžiūra?

Taip. Kūno apžiūrai atlikti būtinas prokuroro orderis. Tačiau policija asmenį gali sulaikyti ir apieškoti savo iniciatyva.

Ar policija gali paimti dokumentus ir daiktus, mano turimus arba esančius mano namuose, automobilyje ar verslo patalpose?

Taip. Savo iniciatyva arba pagal prokuroro išduotą orderį policija gali paimti dokumentus ir daiktus, kurie gali būti daiktiniai įrodymai ir kurie būtini kokiam nors faktui įrodyti.

Kokios yra mano teisės per apžiūrą, kratą ir poėmį?

Jei jums atliekama kūno apžiūra arba jūs apieškomas, jums gali padėti patikimas asmuo, jei jis gali nedelsdamas atvykti. Kūno apžiūra turi būti vykdoma taip, kad būtų užtikrinama pagarba jūsų orumui.

Jei apžiūra arba krata atliekama gavus orderį, policija jums turi pateikti jo kopiją. Jei tuo momentu jūsų nėra, policija turi įteikti orderį bet kuriam tuo metu toje vietoje esančiam asmeniui. Turite teisę, kad jums padėtų advokatas, tačiau policija neprivalo jo iš anksto iškviesti.

Ar turiu teisę apskųsti poėmį?

Taip. Prašymą peržiūrai galite pateikti per dešimt dienų nuo poėmio orderio išdavimo. Šį klausimą spręs kompetentingas teismas.

Ar iš manęs bus pareikalauta pirštų antspaudų arba DNR (plaukų, seilių, kūno skysčių) mėginių?

Taip. Jei esate įtariamas padaręs nusikaltimą, policija gali pareikalauti iš jūsų DNR mėginių ir pirštų antspaudų, kad galėtų jus identifikuoti. Jei nesutiksite, policija gali prokuroro prašyti žodinio leidimo jūsų pirštų antspaudams arba mėginiams paimti.

Pirštų antspaudų ir DNR įrodymų iš jūsų gali būti pareikalauta ir kaip įrodymų, tačiau tik tuo atveju, jei esate įtariamas padaręs sunkų nusikaltimą. Tam būtina teisėjo nutartis arba skubiais atvejais – teisėjo patvirtintas prokuroro orderis.

Ar galiu prašyti atlikti tyrimą savo gynybos tikslais?

Tyrimą jūsų gynybos tikslais turi teisę jūsų vardu atlikti advokatas, net ir pasinaudodamas privataus detektyvo pagalba.

Jis turi teisę užrašyti liudytojų pareiškimus, apžiūrėti tam tikras vietas, duoti pavedimus ekspertams ir prašyti valstybės tarnautojų pateikti dokumentus.

Liudytojų pareiškimus ir dokumentus jūsų advokatas gali pateikti ikiteisminio tyrimo teisėjui, prokurorui ir „Tribunale del Riesame“ (specialiajam teismui, kuris kaltinamojo prašymu peržiūri nutartis, kuriomis skiriamos prievartos priemonės, kaip antai namų areštas ar deportavimas).

Į tai bus atsižvelgiama, kai teismas priims sprendimą.

2. Apklausa

Kodėl turiu būti apklausiamas?

Jei esate įtariamas dalyvavęs darant nusikaltimą, galite būti iškviestas į apklausą, kad būtų patvirtinti įtarimai / kaltinimai.

Be to, galite pareikalauti apklausos norėdamas patikslinti savo poziciją.

Jei esate sulaikytas ar uždarytas į areštinę, spustelėkite čia.

Ar prieš apklausą gausiu informaciją apie kaltinimus?

Taip. Aplinkybių, susijusių su jūsų kaltinimais, aprašymas pateikiamas šaukime atvykti į apklausą. Prieš apklausą jums bus paaiškinta, kuo esate kaltinamas ir kokių įrodymų surinkta prieš jus.

Ar turiu atsakinėti į klausimus?

Ne. Prieš apklausą policijos pareigūnas ir prokuroras turi jus informuoti, kad į klausimus atsakyti neprivalote. Tačiau į klausimus, susijusius su jūsų asmens duomenimis ir ankstesniu teistumu, atsakyti privalote.

Kas bus, jei nemoku vietos kalbos?

Turite teisę gauti vertėjo paslaugas. Vertėjas išvers klausimus ir jūsų atsakymus.

Ar galiu gauti advokato pagalbą?

Jei jūs kviečiamas į apklausą, būsite informuotas, kad turite teisę į advokato pagalbą. Jei advokato neturite, jį jums paskirs teismas. Informacijos apie tai, kaip gauti advokato paslaugas, rasite 1 faktų suvestinėje.

Advokatas (asmeninis arba paskirtas teismo) privalo jums padėti per visą apklausą.

Policija jums gali užduoti klausimus iš karto po nusikaltimo padarymo, net jei jūsų advokatas nedalyvauja, tačiau tokiu atveju neprivalote atsakyti į klausimus. Jei atsakysite, jūsų atsakymai gali būti panaudoti kaip įrodymai tyrimo veiksmams tęsti.

3. Sulaikymas, suėmimas, kardomasis kalinimas ir Europos arešto orderis

Kodėl mane gali sulaikyti?

Policija gali jus sulaikyti, jei jūs užklumpamas darantis nusikalstamą veiką, tai yra tuo metu, kai darote nusikaltimą, arba jei esate pagaunamas iš karto po nusikaltimo padarymo.

Be to, jus užklupus darant nusikaltimą, policija gali jus suimti, jei jūs įtariamas padaręs nusikaltimą ir yra pagrįstas pagrindas manyti, kad galite pabėgti.

Ikiteisminio tyrimo teisėjas gali priimti nutartį dėl jūsų kardomojo kalinimo, jei yra svarių įrodymų, kad esate kaltas padaręs nusikaltimą, ir yra pavojus, kad galite trukdyti vykdyti teisingumą, padaryti kitų nusikaltimų ar ruošiatės pabėgti.

Ar galėsiu pasikalbėti su advokatu?

Taip. Iš karto jus sulaikius, suėmus ar uždarius į areštinę, policija privalo jus informuoti, kad galite turėti advokatą. Policija jūsų advokatui arba, jei jo neturite, teismo paskirtam advokatui turi nedelsdama paskambinti. Informacijos apie tai, kaip gauti advokato paslaugas, rasite 1 faktų suvestinėje.

Turite teisę kuo greičiau pasikalbėti su advokatu.

Jei į areštinę esate uždarytas dėl išimtinių priežasčių, teismo institucijos jūsų pokalbį su advokatu, jei esate sulaikytas arba suimtas, gali atidėti ne daugiau kaip 48 valandoms, o jei esate uždarytas į areštinę – 5 dienoms.

Ar galiu susisiekti su šeimos nariais?

Taip. Jei duosite leidimą, policija susisieks su jūsų giminaičiais.

Ar būsiu apklaustas? Ar turėčiau teikti informaciją?

Jei esate sulaikytas arba suimtas, policija jus gali apklausti dalyvaujant jūsų advokatui, tačiau atsakyti į klausimus nebūsite verčiamas.

Jums bus pranešta apie kaltinimus ir įrodymus prieš jus.

Teisėjas jus gali apklausti posėdyje, kuriame bus svarstomas suėmimo klausimas, tačiau atsakinėti neprivalote. Be to, apklausos galite pareikalauti ir pats.

Tuo atveju, jei jums skirtas kardomasis kalinimas, teisėjas privalo jus apklausti per 5 dienas nuo kardomojo kalinimo pradžios (tai vadinama kardomojo kalinimo apklausa). Dalyvauti privalo jūsų advokatas ir vertėjas. Į klausimus atsakyti neprivalote.

Daugiau informacijos rasite 2 faktų suvestinėje „Apklausa“.

Kas bus, jei nemoku vietos kalbos?

Turite teisę gauti vertėjo paslaugas. Vertėjas išvers klausimus ir jūsų atsakymus.

Kiek ilgai galiu būti laikomas policijoje?

Sulaikymas arba suėmimas policijos nuovadoje gali trukti ne ilgiau negu 24 valandas. Per šį laikotarpį policija jus turi uždaryti į areštinę. Teisėjas patvirtina sulaikymą arba suėmimą posėdyje, kuris turi įvykti per 48 valandas nuo sulaikymo. Pasibaigus šiam posėdžiui, teisėjas gali priimti nutartį jus paleisti arba jums skirti kardomąją priemonę.

Ar galiu apskųsti nutartį dėl kardomųjų priemonių?

Taip. Per 10 dienų nuo nutarties priėmimo galite prašyti kompetentingo kolegialaus teismo šią nutartį peržiūrėti. Bus surengtas teismo posėdis, kuriame turėsite teisę dalyvauti ir reikalauti jus išklausyti. Šio teismo sprendimą Kasaciniam teismui galite apskųsti per 10 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos.

Kas atsitiks, jei būsiu suimtas pagal Europos arešto orderį?

Jei kuri nors valstybė narė dėl jūsų yra išdavusi Europos arešto orderį, galite būti sulaikytas kitoje valstybėje narėje ir po posėdžio Apeliaciniame teisme perduotas prašančiajai valstybei.

Policija gali jus sulaikyti savo nuožiūra arba remdamasi Apeliacinio teismo priimta nutartimi jus suimti.

Turite teisę pasirinkti advokatą. Jei advokato neturite, jį jums skirs teismas. Su jūsų advokatu ir ambasada turi būti susisiekta nedelsiant.

Teisėjas turi jus apklausti dalyvaujant advokatui ir vertėjui per 48 valandas, kai jus sulaikė policija, arba per 5 dienas nuo nutarties skirti jums kardomąjį kalinimą priėmimo dienos.

Apeliacinio teismo posėdis turi įvykti per 20 dienų nuo jūsų sulaikymo dienos. Šiame posėdyje bus priimtas sprendimas, ar jus perduoti prašančiajai valstybei, ar ne. Šį sprendimą galite apskųsti Kasaciniam teismui.

4. Ikiteisminio tyrimo pabaiga ir parengiamasis posėdis

Kas bus pasibaigus ikiteisminiam tyrimui?

Jei prokuroras nepareikalaus nutraukti bylos, jums bus pranešta apie ikiteisminio tyrimo pabaigą. Būsite informuotas, jei jūsų nusikaltimas teismingas taikos teisėjui.

Galite susipažinti su ikiteisminio tyrimo medžiaga ir prieš jus pateiktų įrodymų nuorašais. Galite teikti gynybos paaiškinimus ir įrodymus bei prašyti dar vienos apklausos.

Jei prokuroras nepareikalaus nutraukti bylos, pranešus apie ikiteisminio tyrimo pabaigą, būsite patrauktas baudžiamojon atsakomybėn. Jei padarytas nesunkus nusikaltimas, prokuroras įteiks jums šaukimą atvykti tiesiogiai į teisiamąjį posėdį. Kitais atvejais prašymas nagrinėti bylą teisme bus pateiktas ikiteisminio tyrimo teisėjui.

Ką reiškia parengiamasis posėdis?

Parengiamojo posėdžio paskirtis – patvirtinti jums pateiktus kaltinimus.

Tai atliekama uždarajame teismo posėdyje, dalyvaujant prokurorui ir jūsų advokatui. Jei pageidaujate, taip pat galite dalyvauti posėdyje ir būti išklausytas. Teisėjas gali išklausyti liudytojus ir reikalauti pateikti tam tikrus dokumentus. Šio posėdžio pabaigoje teisėjas gali nutraukti bylą arba atiduoti ją nagrinėti teismui arba asizų teismui.

Ar turiu teisę turėti advokatą?

Taip, jums privaloma advokato pagalba.

Daugiau informacijos rasite 1 faktų suvestinėje.

Kas bus, jei nemoku vietos kalbos?

Prašymas jūsų bylą atiduoti teismui ir kaltinimai turi būti išversti į jūsų kalbą. Jei dalyvausite teismo posėdyje, jums bus suteiktos vertėjo paslaugos.

Ar turiu asmeniškai dalyvauti?

Ne, galite nuspręsti nedalyvauti.

Ar įmanoma apsieiti be teisiamojo posėdžio?

Taip. Parengiamajame posėdyje galite prašyti teisėjo, kad byla būtų nagrinėjama supaprastinta tvarka. Šie posėdžiai yra uždari, ir sprendimas priimamas remiantis rašytiniais įrodymais. Jei būsite nuteistas, bausmė bus sumažinta trečdaliu.

Teisiamojo posėdžio galima išvengti ir sudarius susitarimą dėl bausmės sumažinimo su prokuroru (kaltintojo ir gynėjo susitarimas dėl kaltinimų).

Paskutinis naujinimas: 18/01/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.