Atsakovai (baudžiamosios bylos)

Italija

Turinį pateikė
Italija

Kur vyks teisminis bylos nagrinėjimas?

Bylą nagrinės atitinkamos instancijos teismo, kuriam teisminga byla, teisėjas.

Taikos teisėjai ir vienasmeniai teismai yra kompetentingi nagrinėti nesunkius nusikaltimus. Sunkesnių nusikaltimų bylas nagrinėja kolegialūs teismai. Nusikaltimai, keliantys didelį pavojų visuomenės saugumui, kaip antai nužudymas ir terorizmas, teismingi asizų teismui.

Teismo posėdžiai turi būti vieši. Priešingu atveju jie laikomi netinkamais.

Tam tikrais atvejais teisėjas gali priimti sprendimą, kad teisiamasis posėdis arba jo dalys vyktų uždarajame posėdyje. Galite prašyti apklausti liudytoją uždarajame posėdyje tuo atveju, jei viešajame teismo posėdyje būtų pažeistas jūsų privatumas dėl su byla nesusijusių aplinkybių.

Sprendimą priims tas pats teisėjas, kuris nagrinėja bylą. Asizų teisme sprendimas bus priimtas kartu su prisiekusiaisiais.

Ar kaltinimai gali būti pakeisti nagrinėjant bylą teisme?

Jums pareikšti kaltinimai gali būti pakeisti nagrinėjant bylą teisme.

Prokuroras gali jums pareikšti naujus kaltinimus, jei paaiškėja, kad nusikalstama veika skiriasi nuo aprašytosios kaltinamajame akte, arba jei išaiškėja tuo pačiu metu padarytas kitas nusikaltimas / pažeidimas ar sunkinančios aplinkybės.

Galite prašyti tam tikro laiko pasiruošti gynybai.

Kas bus, jei prisipažinsiu kaltas?

Italijos teisinėje sistemoje nėra tikimasi kaltės prisipažinimo.

Jei nenorite, kad vyktų teisiamasis posėdis, ir pageidaujate mažesnės bausmės, galite prašyti prokuroro sudaryti susitarimą dėl bausmės (kaltinamojo ir gynėjo susitarimas dėl kaltinimų). Prašymą turite pateikti parengiamajame posėdyje arba, jei jis nerengiamas, teisiamojo posėdžio pradžioje.

Kokios yra mano teisės teismo proceso metu?

Teisme neprivalote dalyvauti.

Jūsų dalyvavimas gali būti būtinas tam tikriems konkretiems veiksmams, pavyzdžiui, jus pripažinti liudytoju.

Jei tokiu atveju neatvyksite į teismą, teisėjas gali priimti nutartį dėl jūsų atvesdinimo į teismą.

Jei pageidaujate dalyvauti, tačiau negalite to padaryti dėl rimtų priežasčių (pavyzdžiui, ligos), jūsų advokatas gali pateikti prašymą posėdį atidėti.

Taip pat galite dalyvauti tik kai kuriuose posėdžiuose. Jei neatvyksite nors į vieną privalomą posėdį, teismas nuosprendį priims jums nedalyvaujant.

Jei nesuprantate kalbos, jums bus suteiktos vertėjo paslaugos.

Advokato pagalba privaloma, ir jis turi dalyvauti teisiamajame posėdyje.

Turite teisę turėti asmeninį advokatą. Jei neturite galimybių jam sumokėti, galite kreiptis nemokamos teisinės pagalbos (gynybos išlaidas padengs valstybė).

Jei asmeninio advokato nenurodysite, jį jums skirs teismas.

Daugiau informacijos rasite 1 faktų suvestinėje. Advokato galite atsisakyti bet kuriuo metu. Kad pakeistumėte teismo jums paskirtą advokatą, turite gauti teisėjo nutartį ir nurodyti priežastis.

Nagrinėjant bylą teisme, turite teisę tylėti.

Jei prokuroras arba kuri nors iš proceso šalių reikalauja jus apklausti, galite sutikti arba atsisakyti.

Teisę pasisakyti turite bet kuriuo teisiamojo posėdžio metu.

Turite teisę į tai, kad jums būtų užduoti klausimai.

Jei nesakysite tiesos, sankcijų nebus imtasi, tačiau teisėjas į tai gali atsižvelgti jūsų nenaudai.

Jei kaltinate kitus, turite būti tikras, jog jūsų pareiškimai yra teisingi. Jei meluosite, galite būti apkaltintas šmeižtu.

Kokios yra mano teisės dėl prieš mane turimų įrodymų?

Teisiamojo posėdžio pradžioje prokuroras, jūsų advokatas ir bet kuri kita proceso šalis prašys teisėjo leisti pateikti įrodymus.

Jūsų advokatas gali nesutikti su įrodymais, kuriuos prašo pateikti kitos proceso šalys.

Jūsų advokatas gali prašyti apklausti liudytojus ir ekspertus bei išreikalauti pateikti įrodymus. Tai gali būti įrodymai, kuriuos jūsų advokatas surinko atlikdamas tyrimą dėl jūsų gynybos. Daugiau informacijos rasite 2 faktų suvestinėje. Liudytojai ir ekspertai apklausiami kryžminėje proceso šalių apklausoje.

Jūsų advokatas klausimus gali užduoti ir kaltinimą palaikantiems liudytojams, ir jūsų liudytojams.

Jūsų advokatas gali pateikti atsikirtimus į liudytojų pirmiau padarytus pareiškimus. Į parodymų, duotų iki teismo ir teisme, skirtumus teisėjas atsižvelgs nustatydamas, ar liudytojas yra patikimas, ar ne.

Į kokią informaciją apie mano teistumą bus atsižvelgta?

Teisėjas gali atsižvelgti į jūsų ankstesnį teistumą.

Galite būti kaltinamas kaip recidyvistas. Tokiu atveju, jei būsite nuteistas, jums bus skirta griežtesnė bausmė.

Į teistumą kitose valstybėse narėse gali būti atsižvelgta, jei jis pripažįstamas Italijoje.

Kuo baigiasi teisminis bylos nagrinėjimas?

Pasibaigus teisminiam bylos nagrinėjimui, prokuroras, jūsų advokatas ir bet kurios kitos šalys sako baigiamąsias kalbas ir pateikia prašymus.

Teisėjas paskelbia nuosprendį ir iš karto perskaito kaltinimus.

Galite būti išteisintas arba nuteistas.

Jei esate nuteisiamas, galite būti nubaustas bauda arba laisvės atėmimu, arba ir bauda, ir laisvės atėmimu.

Bausmės vykdymą teisėjas gali atidėti.

Laisvės atėmimo bausmė, kurios vykdymas neatidedamas, yra vykdytina tik tada, kai nuosprendis įsiteisėja.

Jei, teisėjo nuomone, tai yra būtina, gali būti duotas sutikimas arba reikalaujama jums taikyti prevencinį areštą laisvės atėmimo vietoje arba areštinėje. Daugiau informacijos rasite 2 faktų suvestinėje.

Bylą nagrinėjant taikos teisėjui, gali būti skirtos baudos, namų areštas ir viešieji darbai.

Lygtinis nuteisimas netaikomas.

Taikos teisėjas bausmę gali pakeisti deportavimu.

Koks nukentėjusiojo vaidmuo teisiamajame posėdyje?

Nuo pažeidimo / nusikaltimo nukentėjęs asmuo baudžiamajame procese gali dalyvauti padedamas advokato.

Advokatas dalyvauja teisme, gali reikalauti įrodymų, apklausti liudytojus ir ekspertus.

Jei esate nuteisiamas, teisėjas gali jums priteisti atlyginti padarytą žalą nukentėjusiajam.

Be to, teisėjas gali nuspręsti, kad padaryta žala nukentėjusiajam yra atlygintina nedelsiant.

Susijusios nuorodos

Teisingumo ministerija

Bendrieji teisės klausimai

Baudžiamosios teisės klausimai

Italijos baudžiamųjų bylų advokatų rūmai

Žmogaus teisės

Paskutinis naujinimas: 24/02/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.