Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (latvių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Atsakovai (baudžiamosios bylos)

Latvija

Turinį pateikė
Latvija

Kokie yra ikiteisminio tyrimo etapai?

Ikiteisminio tyrimo paskirtis – išsiaiškinti:

  • ar padarytas nusikaltimas;
  • kam pateikti kaltinimus dėl nusikaltimo;
  • ar galima ikiteisminį tyrimą nutraukti, užbaigti arba atiduoti medžiagą teismui.

Ikiteisminį tyrimą sudaro du etapai: tyrimas ir patraukimas baudžiamojon atsakomybėn.

Tyrimą vykdo skirtingos policijos institucijos, įskaitant Valstybės policiją, Valstybės saugumo policiją, Finansų policiją, Karo policiją, Pataisos įstaigų valdybą, Korupcijos prevencijos ir kovos su korupcija biurą, Valstybės sienos apsaugos tarnybą, muitinės institucijas, atviroje jūroje esančių laivų kapitonus, užsienio teritorijose dislokuotų Nacionalinių ginkluotųjų pajėgų padalinių vadus. Tyrimą vykdo vietovės, kurioje padarytas nusikaltimas, institucija. Tyrimą vykdyti gali ir prokuratūra.

Baudžiamojon atsakomybėn traukia baudžiamojo persekiojimo institucijos.

Mano teisės nusikaltimo tyrimo metu

Išsamesnės informacijos apie savo teises kiekvienu baudžiamojo proceso ikiteisminio tyrimo etapu rasite spustelėję šias nuorodas:

1. Ikiteisminis tyrimas

Ikiteisminio tyrimo paskirtis

Ikiteisminiu tyrimu siekiama išsiaiškinti, ar padarytas nusikaltimas, kam pateikti kaltinimą dėl nusikaltimo ir ar tyrimas gali būti nutrauktas.

Su jumis dirbs tyrėjas (dažniausiai policijos pareigūnas). Ikiteisminio tyrimo metu galite būti suimtas 48 valandoms ir saugumo sumetimais uždarytas į areštinę.

Bendras ikiteisminiam tyrimui ir patraukimui baudžiamojon atsakomybėn skirtas terminas priklauso nuo nusikaltimo, kuriuo esate įtariamas, sunkumo (nuo 6 iki 22 mėnesių, numatant galimybę jį pratęsti dar 6 mėnesiams). Jei šio termino nepakanka, visos kardomosios priemonės ir jūsų nuosavybės teisių suvaržymai turi būti panaikinti.

Ar būsiu informuotas apie tai, kas vyksta?

Tyrimą atliekantis policijos pareigūnas turi jus informuoti apie tai, kas vyksta.

Ar bus suteiktos vertėjo paslaugos, jei nemoku vietos kalbos?

Jei nemokate vietos kalbos, jums bus suteiktos vertėjo paslaugos. Tuo pasirūpins policijos pareigūnas arba prokuroras. Vertėjas išvers viską, kas būtina: dokumentus, jūsų pokalbį su tyrėju ir advokatu bei jūsų parodymus.

Kuriuo etapu galėsiu pasikalbėti su advokatu?

Jei nemokate vietos kalbos, advokato paslaugos jums nėra privalomos, tačiau patartinos, nes galite nežinoti vietos situacijos ir įstatymų. Galite pasirinkti advokatą pats arba paprašyti tyrimą atliekančio pareigūno skirti budintį advokatą.

Jei esate suimtas, advokatas bus pakviestas jums atstovauti per 48 valandas. Procese dalyvaujančiam užsienio advokatui patartina atstovauti kartu su vietos advokatu.

Vertėjo paslaugos bus suteiktos kuo skubiau, nes vertėjo dalyvavimas būtinas ir apklausai, ir tam, kad jums būtų paaiškinta situacija.

Ar bus prašoma, kad pateikčiau informaciją? Ar turėčiau ją pateikti?

Turite teisę pateikti informaciją, tačiau tai nėra jūsų pareiga. Turite teisę tylėti, ir tai negali būti panaudota prieš jus ar vertinama kaip atsisakymas bendradarbiauti tyrime.

Kas atsitiks, jei pasakysiu ką nors, kas nenaudinga mano bylai?

Jūsų parodymai bus vertinami kartu su kitais byloje esančiais įrodymais. Neprivalote duoti parodymų prieš save. Turite teisę daryti pareiškimus, kurie, jūsų nuomone, yra būtini. Galite atsisakyti duoti parodymus.

Ar galiu susisiekti su šeimos nariu arba draugu?

Jei esate suimtas, turite teisę prašyti tyrėjo nedelsiant pranešti jūsų šeimos nariams, kitiems giminaičiams arba mokymosi įstaigai ir kt.

Ar galiu kreiptis į gydytoją, jei tai būtina?

Taip. Vykdant ikiteisminį tyrimą užtikrinama žmogaus teisių apsauga.

Ar galiu susisiekti su savo ambasada, jei esu iš kitos šalies?

Turite teisę reikalauti, kad būtų pranešta jūsų ambasadai / konsulinei įstaigai.

Esu iš kitos valstybės. Ar privalau dalyvauti vykdant ikiteisminį tyrimą?

Privalote dalyvauti vykdant ikiteisminį tyrimą. Ar ikiteisminio tyrimo procese galima dalyvauti naudojantis vaizdo ryšio arba konferencijų telefonu priemonėmis, sprendžia tyrimą atliekantis pareigūnas.

Ar galiu būti išsiųstas į savo valstybę?

Toks reikalavimas įstatyme neįtvirtintas, tačiau išsiuntimas iš Latvijos Respublikos gali būti skirtas kaip bausmė. Išsiuntimas gali būti vykdomas tik remiantis teismo nutartimi.

Ar būsiu laikomas suimtas, ar būsiu paleistas?

Sprendimą dėl jūsų suėmimo ikiteisminio tyrimo teisėjas turi priimti per 48 valandas nuo jūsų sulaikymo. Galite būti suimtas, jei už padarytą nusikaltimą jums gali būti skirta laisvės atėmimo bausmė ir jokiomis kitomis kardomosiomis priemonėmis negalima užtikrinti, kad:

  • nevengsite ikiteisminio tyrimo, teismo ar sprendimo vykdymo;
  • netrukdysite ikiteisminiam tyrimui;
  • nedarysite kitų nusikaltimų.

Prieš priimdamas sprendimą dėl jūsų suėmimo, ikiteisminio tyrimo teisėjas jus išklausys. Turite teisę teikti dokumentus, patvirtinančius, kad jūsų suėmimas yra nepagrįstas. Jums bus užtikrintas advokato ir vertėjo dalyvavimas.

Ar galiu išvykti iš šalies, kai vykdomas ikiteisminis tyrimas?

Iš šalies galite išvykti tik gavęs tyrimą vykdančio pareigūno leidimą (dažniausiai raštišką).

Ar bus pareikalauta, kad pateikčiau pirštų antspaudus, genetinės medžiagos (DNR) (pvz.: plaukų, seilių) mėginių arba kitokių kūno skysčių?

Informaciją apie savo teises rasite spustelėję šią nuorodą.

Ar gali būti vykdoma kūno apžiūra?

Informaciją apie savo teises rasite spustelėję šią nuorodą.

Ar krata gali būti atlikta mano namuose, verslo patalpose, automobilyje ir t. t.?

Informaciją apie savo teises rasite spustelėję šią nuorodą.

Ar galiu pateikti skundą?

Ikiteisminio tyrimo teisėjo sprendimą turite teisę apskųsti teismo pirmininkui. Tyrėjo / prokuroro veiksmus galite apskųsti vadovaujančiam arba atitinkamai vyresniajam prokurorui.

Skundus dėl tyrėjo, prokuroro ar ikiteisminio tyrimo teisėjo sprendimų turite pateikti per 10 dienų, tačiau dėl jų veiksmų galite skųstis per visą ikiteisminio tyrimo procesą.

Skundą galite pateikti ta kalba, kurią mokate. Skundas turi būti peržiūrėtas per dešimt dienų nuo gavimo dienos. Jei skundas surašytas ne valstybine kalba, terminas skaičiuojamas nuo jo vertimo atlikimo dienos. Jums apie tai bus pranešta.

Ar galiu prisipažinti kaltas dėl visų arba kai kurių kaltinimų prieš teisiamąjį posėdį?

Ikiteisminio tyrimo / patraukimo baudžiamojon atsakomybėn metu turite teisę prisipažinti kaltas dėl kurio nors vieno kaltinimo, visų arba kai kurių kaltinimų.

Jei prisipažinsite kaltas, tai bus laikoma atsakomybę lengvinančia aplinkybe, todėl gali būti paskirta švelnesnė bausmė arba tai gali būti pagrindas baudžiamajai bylai nutraukti. Jei bendradarbiaujate su tyrėju / prokuroru, gali būti skirtos ne tokios griežtos kardomosios priemonės / paleidimas iš areštinės.

Ar kaltinimai gali būti pakeisti prieš teisminį bylos nagrinėjimą?

Jei prokuroras gauna papildomų įrodymų, jums pateikti kaltinimai gali būti pakeisti. Pirminiai kaltinimai turi būti pakeisti, jei paaiškėjo, kad jie neteisingi. Tokiu atveju prokuroras nutrauks bylą dėl tos kaltinimų dalies. Jums bus pareikšti nauji kaltinimai.

Ar man gali pateikti kaltinimus dėl nusikaltimo, kuriuo jau buvau kaltintas kitoje valstybėje narėje?

Kaltinimai jums gali būti pateikti, tačiau negalite būti teisiamas ir nuteistas, jei už tą patį nusikaltimą jau buvote teisiamas ir nuteistas kitoje valstybėje.

Ar būsiu informuotas apie prieš mane liudijančius liudytojus?

Būsite informuotas apie liudytojus, liudijančius prieš jus. Užbaigus ikiteisminį tyrimą, prieš atiduodant bylą teismui, prokuroras pateiks jums bylos medžiagą ir turėsite galimybę susipažinti su liudytojų pareiškimais.

Ar gausiu informaciją apie įrodymus prieš mane?

Gausite bylos medžiagą, kurioje bus visi įrodymai, kuriuos prokuroras ruošiasi panaudoti prieš jus teisme. Prokuroras jums pateiks bylos medžiagos kopiją.

Už šį nusikaltimą jau buvo nuteistas kitoje valstybėje narėje. Kas dabar bus?

Už tą patį nusikaltimą negalėsite būti teisiamas Latvijos Respublikoje. Europos Sąjungos valstybėse narėse taikomas dvigubą nubaudimą draudžiantis (ne bis in idem) principas.

Ar bus reikalaujama informacijos apie mano teistumą?

Bus pareikalauta informacijos apie jūsų teistumą.

2. Patraukimas baudžiamojon atsakomybėn

Patraukimo baudžiamojon atsakomybėn paskirtis

Patraukiant baudžiamojon atsakomybėn yra nustatomas nusikaltimas, asmuo, kuriam turi būti pareikšti kaltinimai dėl to nusikaltimo, ir priimamas sprendimas, ar byla gali būti nutraukta, užbaigta arba atiduota teismui. Su jumis dirbs prokuroras.

Bendras ikiteisminiam tyrimui ir patraukimui baudžiamojon atsakomybėn nustatytas terminas priklauso nuo nusikaltimo, kuriuo esate įtariamas, sunkumo (nuo 6 iki 22 mėnesių, numatant galimybę jį pratęsti dar 6 mėnesiams). Jei šio termino nepakanka, visos kardomosios priemonės ir jūsų nuosavybės teisių suvaržymai turi būti panaikinti.

Ar būsiu informuotas apie tai, kas vyksta?

Tyrimo veiksmus (jie gali būti tokie patys kaip ir per ikiteisminį tyrimą) atliekantis prokuroras turi jus informuoti apie tai, kas vyksta.

Ar bus skirtas vertėjas, jei nemoku vietos kalbos?

Jei nemokate vietos kalbos, jums bus suteiktos vertėjo paslaugos. Tuo pasirūpins prokuroras. Vertėjas išvers viską, kas būtina: dokumentus, jūsų pokalbį su prokuroru ir advokatu bei jūsų parodymus.

Kuriuo etapu galėsiu pasikalbėti su advokatu?

Jei nemokate vietos kalbos, patartina turėti advokatą, nes vietos situacija ir įstatymai jums gali būti nežinomi. Procese dalyvaujančiam užsienio advokatui patartina atstovauti kartu su vietos advokatu. Advokatą galite pasirinkti pats arba galite paprašyti prokuroro skirti budintį advokatą.

Vertėjo paslaugos bus suteiktos kuo skubiau, nes vertėjo dalyvavimas būtinas ir apklausai, ir tam, kad jums būtų paaiškinta situacija, ir t. t.

Ar bus reikalaujama, kad pateikčiau informaciją? Ar turėčiau ją pateikti?

Turite teisę pateikti informaciją, tačiau tai nėra jūsų pareiga. Turite teisę tylėti, ir tai negali būti panaudota prieš jus ar vertinama kaip atsisakymas bendradarbiauti.

Kas bus, jei pasakysiu ką nors, kas gali būti panaudota prieš mane teisme?

Jūsų parodymai bus vertinami kartu su kitais byloje esančiais įrodymais. Neprivalote duoti parodymų prieš save. Turite teisę daryti pareiškimus, kurie, jūsų nuomone, yra būtini. Turite teisę atsisakyti duoti parodymus.

Ar galiu susisiekti su šeimos nariu arba draugu?

Jei esate suimtas, turite teisę prašyti prokuroro nedelsiant pranešti jūsų šeimos nariams, kitiems giminaičiams arba mokymosi įstaigai ir kt.

Ar galiu kreiptis į gydytoją, jei tai būtina?

Taip. Vykdant baudžiamąjį persekiojimą užtikrinama žmogaus teisių apsauga.

Ar galiu susisiekti su savo ambasada, jei esu iš kitos šalies?

Turite teisę reikalauti, kad būtų pranešta jūsų ambasadai / konsulatui.

Esu iš kitos valstybės. Ar privalau dalyvauti atliekant tyrimo veiksmus?

Privalote dalyvauti, kai vykdomas baudžiamasis persekiojimas. Ar, atliekant tyrimo veiksmus, galima dalyvauti naudojantis vaizdo ryšio arba konferencijų telefonu priemonėmis, sprendžia prokuroras.

Ar galiu būti išsiųstas į savo valstybę?

Šis reikalavimas įstatymuose neįtvirtintas, tačiau nustatyta tokia papildoma bausmė: išsiuntimas iš Latvijos Respublikos. Jis gali būti vykdomas tik remiantis teismo nutartimi.

Ar būsiu laikomas suimtas, ar būsiu paleistas?

Sprendimą dėl jūsų suėmimo priima ikiteisminio tyrimo teisėjas. Galite būti suimtas, jei už padarytą nusikaltimą jums gali būti skirta laisvės atėmimo bausmė ir jokiomis kitomis kardomosiomis priemonėmis neįmanoma užtikrinti, kad nevengsite ikiteisminio tyrimo, teismo ar sprendimo vykdymo, netrukdysite tyrimui ir nedarysite naujų nusikaltimų.

Prieš priimdamas sprendimą dėl jūsų suėmimo, ikiteisminio tyrimo teisėjas jus išklausys. Turite teisę teikti dokumentus, patvirtinančius, kad jūsų suėmimas yra nepagrįstas. Jums bus užtikrintas advokato ir vertėjo dalyvavimas.

Ar galiu išvykti iš šalies, kol vykdomas ikiteisminis tyrimas?

Iš šalies galite išvykti tik gavęs prokuroro leidimą (dažniausiai raštišką).

Ar bus pareikalauta, kad pateikčiau pirštų antspaudus, genetinės medžiagos (DNR) (pvz.: plaukų, seilių) mėginių arba kitokių kūno skysčių?

Informaciją apie teises rasite spustelėję šią nuorodą.

Ar gali būti vykdoma kūno apžiūra?

Informaciją apie teises rasite spustelėję šią nuorodą.

Ar krata gali būti atlikta mano namuose, verslo patalpose, automobilyje ir t. t.?

Informaciją apie teises rasite spustelėję šią nuorodą.

Ar galiu pateikti skundą?

Ikiteisminio tyrimo teisėjo sprendimą turite teisę apskųsti teismo pirmininkui. Prokuroro veiksmus galite apskųsti aukštesniajam prokurorui.

Skundus dėl prokuroro / ikiteisminio teisėjo sprendimų turite pateikti per 10 dienų. Skundai dėl prokuroro veiksmų gali būti reiškiami per visą tyrimo procesą.

Skundą galite pateikti ta kalba, kurią mokate. Skundas turi būti peržiūrėtas per dešimt dienų nuo gavimo dienos. Jei skundas surašytas ne valstybine kalba, terminas skaičiuojamas nuo jo vertimo atlikimo dienos. Jums apie tai bus pranešta.

Ar galiu prisipažinti kaltas dėl visų arba kai kurių kaltinimų prieš teisiamąjį posėdį?

Ikiteisminio tyrimo / patraukimo baudžiamojon atsakomybėn metu turite teisę prisipažinti kaltas dėl kurio nors vieno kaltinimo, visų arba kai kurių kaltinimų.

Jei prisipažinsite kaltas, tai bus laikoma atsakomybę lengvinančia aplinkybe, todėl gali būti paskirta švelnesnė bausmė. Jei pripažinsite kaltas ir bendradarbiausite su tyrėju / prokuroru, gali būti skirtos ne tokios griežtos kardomosios priemonės / paleidimas iš areštinės.

Prisipažinus kaltę, baudžiamoji byla gali būti užbaigta. Galima bylos baigtis:

  • sąlyginis atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės;
  • prokuroro sprendimas dėl taikytinos bausmės;
  • susitarimas su prokuroru dėl kaltės pripažinimo ir taikytinos bausmės, kuris bus tvirtinamas teismo ir t. t.

Ar kaltinimai gali būti pakeisti prieš teisminį bylos nagrinėjimą?

Jei prokuroras gauna papildomų įrodymų, jums pateikti kaltinimai gali būti pakeisti. Kaltinimai gali būti pakeisti, prokurorui pripažinus, jog paaiškėjo, kad kaltinimai neteisingi. Tokiu atveju prokuroras nutrauks baudžiamąjį persekiojimą dėl tos kaltinimų dalies. Jums bus pareikšti nauji kaltinimai.

Ar man gali pateikti kaltinimus dėl nusikaltimo, kuriuo jau buvau kaltintas kitoje valstybėje narėje?

Kaltinimai jums gali būti pateikti, tačiau negalite būti teisiamas ir nuteistas, jei už tą patį nusikaltimą jau buvote teisiamas ir nuteistas kitoje valstybėje.

Ar būsiu informuotas apie prieš mane liudijančius liudytojus?

Būsite informuotas apie liudytojus, liudijančius prieš jus. Užbaigus tyrimą, prieš atiduodant bylą teismui, prokuroras pateiks jums bylos medžiagą.

Ar gausiu informaciją apie įrodymus prieš mane?

Gausite bylos medžiagą, kurioje bus visi įrodymai, kuriuos prokuroras ruošiasi panaudoti prieš jus teisme. Prokuroras jums pateiks bylos medžiagos kopiją.

Už šį nusikaltimą jau buvo nuteistas kitoje valstybėje narėje. Kas dabar bus?

Už tą patį nusikaltimą negalėsite būti teisiamas Latvijos Respublikoje. Europos Sąjungos valstybėse narėse taikomas dvigubą nubaudimą draudžiantis (ne bis in idem) principas.

Ar bus reikalaujama informacijos apie mano teistumą?

Taip, bus pareikalauta informacijos apie jūsų teistumą.

3. Tam tikri procesiniai veiksmai

Ar bus pareikalauta, kad pateikčiau pirštų antspaudus, genetinės medžiagos (DNR) (pvz.: plaukų, seilių) mėginių arba kitokių kūno skysčių?

Iš jūsų gali būti pareikalauta duoti pirštų antspaudus ar DNR mėginius. Jei bus būtina tiriant tam tikrą nusikaltimą, gali būti iš jūsų pareikalauta kitų kūno skysčių mėginių ir jie gali būti paimti.

Jei ekspertizė susijusi su jumis, su jos išvada turite teisę susipažinti prieš ją atiduodant vykdyti. Klausimus apie ekspertizę turite teisę užduoti prieš ekspertizės vykdymą.

Privalote leisti, kad būtų atlikta jūsų apžiūra. Turite duoti arba leisti paimti mėginius palyginamajai ekspertizei.

Jei mėginius palyginamajai ekspertizei duosite savo noru, į tai bus atsižvelgta. Turite teisę būti informuojamas apie tai, kas fiksuojama, ir, prieš pasirašydamas protokolą, galite prašyti įrašyti tai, kas, jūsų nuomone, yra būtina. Jei palyginamajai ekspertizei neleisite paimti mėginių, jie bus paimti panaudojus prievartos priemones, remiantis ikiteisminio tyrimo teisėjo sprendimu.

Ar gali būti vykdoma kūno apžiūra?

Gali būti apžiūrėta, ar ant jūsų kūno yra nusikalstamos veikos pėdsakų, kokių nors ypatingų žymių ar požymių ir t. t. Kūno apžiūrą gali atlikti tik tos pačios lyties asmuo / gydytojas. Bus surašomas kūno apžiūros protokolas. Turite teisę apie tai būti informuotas ir pateikti pastabų.

Jei įtariama, kad jūsų drabužiuose, daiktuose, kūne arba jo ertmėse yra paslėptų tyrimui svarbių daiktų ar dokumentų, galite būti apžiūrėtas. Dalyvaujant gydytojui, kūno apžiūrą gali atlikti tik tos pačios lyties asmuo. Jei esate suimtas, sprendimas atlikti kūno apžiūrą nebūtinas. Jei apžiūra atliekama apieškant patalpą arba vietovę ir tuo metu jūs ten esate, taip pat nereikalaujama sprendimo atlikti kūno apžiūrą.

Ar krata gali būti atlikta mano namuose, verslo patalpose, automobilyje ir t. t.?

Krata gali būti atlikta jūsų namuose, verslo patalpose, automobilyje ir t. t. Nutartį dėl kratos priima ikiteisminio tyrimo teisėjas arba teismas, tačiau skubiais atvejais pakanka prokuroro patvirtinto tyrėjo sprendimo.

Jei nesate sulaikytas, jūs arba pilnametis jūsų šeimos narys turi teisę dalyvauti per kratą, ypač jei ji atliekama jūsų oficialioje gyvenamojoje vietoje / darbo vietoje. Jei jūs arba pilnametis jūsų šeimos narys per kratą dalyvauti negali, turi būti pakviestas vietos savivaldybės atstovas arba patalpų / pastato valdytojas.

Prieš kratą turite teisę būti informuotas apie nutartį (sprendimą) dėl kratos, o tyrėjas šią nutartį (sprendimą) privalo jums pateikti. Visi per kratą rasti ir paimami daiktai turi būti, jei įmanoma, jums parodomi, užregistruojami, supakuojami ir užantspauduojami.

Turite teisę reikalauti, kad būtų atkurta, jei tai įmanoma, ankstesnė kratos vietos būklė. Turite teisę būti informuotas apie kratos protokolą, pareikšti pastabas ir pareikalauti, kad jos būtų įrašytos į protokolą. Turite teisę, kad per kratą dalyvautų advokatas ir vertėjas.

Susijusios nuorodos

Baudžiamojo proceso įstatymas

Baudžiamasis įstatymas

Valstybės policija

Prokuratūra

Bausmių registro įstatymas

Suėmimo tvarkos įstatymas

Kardomojo kalinimo įstatymas

Advokatūros įstatymas

Paskutinis naujinimas: 12/07/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.