Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (latvių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Atsakovai (baudžiamosios bylos)

Latvija

Turinį pateikė
Latvija

Kur vyks teisminis bylos nagrinėjimas?

Byla bus nagrinėjama rajono / miesto apylinkės teisme arba labai sunkaus nusikaltimo atveju – apygardos teisme. Paprastai vieta priklauso nuo nusikaltimo padarymo vietos. Jums bus įteiktas raštiškas pranešimas.

Bylos, išskyrus tam tikras išimtis (lytinius nusikaltimus, būtinybę apsaugoti valstybės paslaptis ir kt.), nagrinėjamos viešuose teismo posėdžiuose.

Bylą pirmosios instancijos teisme nagrinėja vienas teisėjas, tačiau teismo pirmininkas gali pareikalauti, kad bylą nagrinėtų trijų profesionalių teisėjų kolegija. Sprendimą byloje priima teisėjas / kolegija.

Ar kaltinimai gali būti pakeisti nagrinėjant bylą teisme?

Bylą nagrinėjant teisme, prokuroras gali pakeisti kaltinimus sunkesniais arba švelnesniais.

Jei prokuroras kaltinimus pakeičia švelnesniais, tačiau faktiniai įrodymai nepasikeičia, naujieji kaltinimai įrašomi į teismo posėdžio protokolą.

Jei kaltinimai pakeičiami švelnesniais ir faktiniai įrodymai pasikeičia arba jei kaltinimai pakeičiami sunkesniais, bet faktiniai įrodymai nepasikeičia, naujieji kaltinimai turi būti įrašomi į teismo posėdžio protokolą. Galite reikalauti, kad jie būtų pateikti raštu.

Jei prokuroras pakeičia kaltinimus sunkesniais, radus naujų su nusikaltimu susijusių įrodymų, teismas gali paskelbti pertrauką, o prokuroras naujus kaltinimus turi pateikti teismui per vieną mėnesį

Informacija apie naujus kaltinimus bus atsiųsta jums, jūsų advokatui, nukentėjusiajam ir nukentėjusiojo atstovui, taip pat bus nurodyta teisiamojo posėdžio data.

Kas bus, jei prisipažinsiu kaltas dėl visų arba kai kurių kaltinimų?

Jei kaltinamasis prisipažįsta kaltas, gali būti skiriama mažesnė bausmė. Tai taikoma ir tuo atveju, kai prisipažįstama dėl dalies kaltinimų.

Jei prisipažinsite kaltas dėl visų kaltinimų, byla gali būti nagrinėjama netikrinant įrodymų ir vertinant tik tuos įrodymus, kurie susiję asmeniškai su jumis ir su žalos atlyginimu. Tokiu atveju galimybės apskųsti teismo nuosprendį ribotos.

Ar privalau dalyvauti teisiamajame posėdyje?

Teismo posėdžiuose privalote dalyvauti tol, kol bus priimtas nuosprendis. Galite prašyti, kad byla būtų nagrinėjama jums nedalyvaujant, tačiau tokiu atveju privalo dalyvauti jūsų atstovas.

Jei esate kitoje valstybėje ar jūsų buvimo vieta nežinoma arba posėdyje dalyvauti negalite, byla gali būti nagrinėjama in absentia (t. y. jums nedalyvaujant).

Neturite teisės teisiamajame posėdyje dalyvauti būdamas kitoje valstybėje narėje, pasinaudodamas vaizdo ryšio priemonėmis.

Ar man bus suteiktos vertėjo paslaugos per teisiamąjį posėdį?

Teismas jums užtikrins vertėjo paslaugas.

Ar turėsiu advokatą, kuris atstovautų man teisiamajame posėdyje?

Dėl būtinybės turėti advokatą sprendžiate pats. Advokatą privaloma turėti, jei:

 • esate nepilnametis / neveiksnus / turite mokymosi sutrikimų;
 • priimamas sprendimas dėl priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo;
 • negalite pasinaudoti procesinėmis teisėmis dėl fizinių ar psichinių trūkumų;
 • esate neraštingas / žemo išsilavinimo ir dėl to negalite naudotis savo procesinėmis teisėmis;
 • prasidėjo derybos dėl susitarimo su prokuroru;
 • byla nagrinėjama jums nedalyvaujant.

Šiais nurodytais atvejais jums bus paskirtas advokatas, bet jo galite atsisakyti, išskyrus priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo atveju. Turite teisę reikalauti kito advokato.

Ar turiu teisę pasisakyti teisiamajame posėdyje?

Turite teisę teisme teikti įrodymus ir pareikšti savo nuomonę. Įrodymų teikimas nėra jūsų pareiga, ir tai negali būti laikoma atsisakymu bendradarbiauti su teismu. Turite teisę teismui pateikti raštiškus įrodymus, ir teismas juos garsiai perskaitys. Neprivalote duoti parodymų prieš save: jūsų kaltę privalo įrodyti prokuroras.

Neprivalote sakyti tiesos. Nauja byla jums negali būti keliama dėl to, kad sąmoningai davėte neteisingus parodymus ar pateikėte neteisingus įrodymus arba atsisakėte juos duoti ar pateikti. Į jūsų elgesį gali būti atsižvelgta skiriant bausmę, tačiau tai negali būti laikoma atsakomybę sunkinančia aplinkybe.

Kokios yra mano teisės dėl prieš mane turimų įrodymų?

Teismo posėdyje galite teikti naujus įrodymus savo alibi pagrįsti, ginčyti baudžiamąją atsakomybę, sušvelninti kaltę ir ginčyti kaltinimą palaikančios proceso šalies įrodymus.

Turite teisę užduoti klausimus liudytojams ir nukentėjusiajam, prašyti iškviesti liudytojus, įskaitant liudytojus, kurie pirmiau nebuvo apklausti, teikti dokumentus, fizinius ir elektroninius įrodymus, prašyti teismo išreikalauti objektus ir dokumentus.

Įrodymus galite teikti per visą bylos nagrinėjimo teisme procesą tol, kol teismas paskelbs, kad teismo tyrimas baigtas.

Turite teisę naudotis privataus detektyvo paslaugomis. Teismas, nagrinėdamas bylą, įvertina įrodymų visumą.

Tik išklausęs kitų proceso šalių nuomonės, teismas priims sprendimą į teismą iškviesti jūsų prašomus liudytojus. Jei jūsų prašymas bus atmestas, galite jį pateikti pakartotinai.

Jūs ir jūsų advokatas turi teisę užduoti klausimus visiems liudytojams byloje. Jų įrodymai analizuojami dėl gynybos argumentų, kuriuos pateiksite jūs arba jūsų advokatas.

Į kokią informaciją apie mano teistumą bus atsižvelgta?

Bus atsižvelgta į informaciją apie neišnykusį teistumą. Teistumo duomenyse dėl senaties panaikintas teistumas gali būti laikomas jūsų asmenį apibūdinančia aplinkybe. Į tokį teistumą atsižvelgiama priimant sprendimą dėl bausmės ir suėmimo.

Informacijos apie jūsų teistumą bus pareikalauta vykdant ikiteisminį tyrimą ir traukiant baudžiamojon atsakomybėn. Ši informacija gali būti pateikta nagrinėjant bylą teisme. Teismas į jūsų teistumą atsižvelgs priimdamas nuosprendį.

Teisės aktuose yra numatyta galimybė susisiekti su kitos valstybės narės kompetentingomis institucijomis ir iš jų pareikalauti informacijos apie jūsų teistumą toje valstybėje.

Kuo baigiasi teisminis bylos nagrinėjimas?

Teismas priims išteisinamąjį ar apkaltinamąjį nuosprendį arba priims sprendimą baudžiamąją bylą nutraukti, jei įvertinus aplinkybes bus nustatyta, kad bylos nagrinėjimas neturėtų būti tęsiamas. Taip gali įvykti, jei nėra pakankamai įrodymų kaltinimams pagrįsti arba jei prokuroras atsisakys kaltinimų.

Galimos bausmės:

 • laisvės atėmimas (nuo 3 mėnesių iki 15 metų, o už sunkius nusikaltimus – iki 20 metų arba laisvės atėmimas iki gyvos galvos);
 • viešieji darbai (nuo 40 iki 280 valandų);
 • bauda (3–200 minimalaus gyvenimo lygio dydžio);
 • turto konfiskavimas (turtas paimamas neatlyginamai valstybės nuosavybėn);
 • išsiuntimas iš Latvijos (papildoma bausmė: uždraudimas atvykti nuo 3 iki 10 metų);
 • teisių apribojimas (papildoma bausmė: draudimas dirbti tam tikrą darbą, užsiimti tam tikra veikla / profesija, eiti tam tikras pareigas, gauti įstatyme nustatytus leidimus / licencijas 1–5 metų terminui);
 • probacija (1–3 metai).

Koks yra nukentėjusiojo vaidmuo teisiamajame posėdyje?

Asmuo yra pripažįstamas nukentėjusiuoju tyrėjo / prokuroro sprendimu remiantis raštišku to asmens prašymu. Teismas asmenį nukentėjusiuoju gali pripažinti iki bylos nagrinėjimo teisme pradžios.

Nukentėjusysis gali paduoti prašymą atlyginti nuostolius, teikti įrodymus, daryti įtaką bylos eigai (susitaikyti su kaltinamuoju, duoti sutikimą prokuroro sudaromam susitarimui dėl bausmės ir t. t.).

Nukentėjusysis teisme turi teisę pareikšti savo nuomonę dėl bausmės ir žalos, kurią reikalaujama atlyginti. Nukentėjusysis gali apskųsti pirmosios instancijos teismo nuosprendį ir Apeliacinio teismo nutartį.

Susijusios nuorodos

Baudžiamojo proceso įstatymas

Baudžiamasis įstatymas

Bausmių registro įstatymas

Suėmimo tvarkos įstatymas

Detektyvų veiklos įstatymas

Latvijos teismai

Paskutinis naujinimas: 12/07/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.