Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (latvių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Atsakovai (baudžiamosios bylos)

Latvija

Turinį pateikė
Latvija

Ar galiu pateikti skundą?

Turite teisę apskųsti pirmosios instancijos teismo nuosprendį, pareikšdamas apeliacinį skundą per 10 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos. Teismas gali pratęsti šį terminą iki 20 dienų.

Apeliacinis skundas turi būti pareiškiamas viena instancija aukštesniam teismui (apygardos teismo baudžiamųjų bylų kolegijai / Aukščiausiojo Teismo baudžiamųjų bylų kolegijai), tačiau jis pateikiamas sprendimą priėmusiam teismui.

Nėra galimybės pateikti atskirus skundus dėl žodinių / raštiškų teisiamajame posėdyje priimtų sprendimų. Juos galima apskųsti tada, kai skundžiama teismo nutartis.

Apeliacinį skundą galite pareikštii, jei manote, kad teismo sprendimas neteisingas. Pavyzdžiui: per griežta bausmė, netinkamas teisinis jūsų elgesio vertinimas (pritaikytas netinkamas Baudžiamojo įstatymo straipsnis / straipsnio dalis ir t. t.).

Kokie bus padariniai, jei pateiksiu skundą?

Jei pateikiate apeliacinį skundą, sprendimas vykdyti nepradedamas. Jei esate uždarytas į areštinę, 10–20 dienų terminas apeliaciniam skundui pateikti bus pradėtas skaičiuoti nuo tos dienos, kai jums įteikiamas sprendimas jums suprantama kalba.

Jei turite sveikatos problemų arba yra tam tikrų šeiminių aplinkybių, dėl kurių būtina jus paleisti iš laisvės atėmimo vietos, galite prašyti peržiūrėti laisvės atėmimo pagrindus. Teismas neprivalo patenkinti šio prašymo.

Teismas jus informuos apie apeliacinio skundo nagrinėjimo pradžios dieną. Jokio nustatyto termino nėra, tačiau teismai laikosi taisyklės, kad skundai būtų išnagrinėti kuo greičiau.

Turite teisę apeliaciniame skunde pateikti naujų įrodymų, paaiškindamas, kodėl tokius įrodymus būtina nagrinėti, ir nurodydamas priežastis, dėl kurių jų nepateikėte pirmosios instancijos teisme. Turite teisę prašyti, kad Apeliacinis teismas įrodymus ištirtų, jei manote, kad tai svarbu apeliaciniam skundui pagrįsti.

Kas vyks nagrinėjant apeliacinį skundą?

Į teismo posėdį, kuriame nagrinėjamas apeliacinis skundas, kviečiamos šios bylos šalys: prokuroras, visi teismo sprendimą apskundę asmenys, gynėjai / atstovai. Jūsų skundą nagrinės trijų profesionalių teisėjų kolegija.

Teismo posėdyje bus nagrinėjamas tik jūsų skundas, išskyrus tuos atvejus, kai teismas abejoja dėl pirmosios instancijos teismo išvadų.

Nagrinėdamas apeliacinį skundą, teismas gali priimti vieną iš penkių sprendimų:

  • palikti galioti pirmosios instancijos teismo sprendimą; jį panaikinti ir priimti naują sprendimą;
  • panaikinti sprendimo dalį ir dėl tos dalies priimti naują sprendimą;
  • sprendimą panaikinti ir nutraukti bylą;
  • sprendimą arba jo dalį panaikinti ir grąžinti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Kas atsitiks, jei apeliacinis skundas bus patenkintas arba atmestas?

Jei jūsų skundas bus patenkintas ir niekas kitas (prokuroras / nukentėjusysis) neapskųs teismo sprendimo kasacine tvarka, Apeliacinio teismo sprendimas įsiteisės.

Jei jūsų skundas nebus patenkintas, turėsite teisę Apeliacinio teismo nutartį arba sprendimą apskųsti kasacine tvarka Aukščiausiojo Teismo Senato baudžiamųjų bylų skyriui. Kasacinis skundas turi būti pateiktas per 10 dienų nuo Apeliacinio teismo nutarties įteikimo dienos. Teismas gali pratęsti šį terminą iki 20 dienų.

Jei esate išteisinamas arba byla nutraukiama dėl kitų teisinių priežasčių, turite teisę reikalauti kompensacijos.

Jei jūsų skundas bus patvirtintas, teistumo duomenys bus saugomi Latvijos vidaus reikalų ministerijos informacijos centre.

Kasacinio skundo pateikimui taikomi labai griežti reikalavimai: turite pateikti įrodymus, kad padarytas esminis baudžiamosios teisės / baudžiamojo proceso teisės pažeidimas.

Jei įsigaliojus nutarčiai / sprendimui paaiškėja naujos aplinkybės, kai kuriais atvejais turite teisę prašyti, kad baudžiamoji byla būtų nagrinėjama iš naujo. Tokiai peržiūrai terminai netaikomi.

Tam tikrais atvejais (jei padarytas esminis baudžiamosios teisės / baudžiamojo proceso teisės pažeidimas) prašymą peržiūrėti įsiteisėjusią nutartį / sprendimą gali pateikti jūsų advokatas, net jei jūs nepareiškėte kasacinio skundo. Tokiam prašymui pateikti terminai netaikomi.

Pirmosios instancijos teismo sprendimas įsiteisėja ir tampa galutinis, jei jis neapskųstas apeliacine / kasacine tvarka. Apeliacinio teismo nutartis / sprendimas įsiteisėja ir tampa galutinis, jei jis neapskųstas kasacine tvarka. Kasacinio teismo sprendimas įsiteisėja ir tampa galutinis tą dieną, kai išnagrinėjama byla.

Esu iš kitos valstybės narės. Ar pasibaigus teismo procesui galiu būti išsiųstas iš šalies?

Jei esate nuteistas laisvės atėmimo bausme, po teismo galite būti išsiųstas į savo valstybę, jei kompetentinga valstybės institucija kreipėsi dėl jūsų ekstradicijos ir tam pritarė Latvijos generalinė prokuratūra arba priešingai, jei prokuratūra kreipėsi į jūsų valstybę prašydama jus perimti bausmei atlikti. Jūsų perdavimas nėra savaiminis.

Perdavimo sąlygos yra šios:

  • turite būti pilietis tos valstybės, kurioje bus atliekama bausmė;
  • teismo sprendimas turi būti įsiteisėjęs;
  • jums turi būti likę atlikti ne trumpesnę kaip 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmę;
  • nusikaltimas turi būti laikomas nusikaltimu jūsų valstybėje;
  • turite būti išreiškęs pageidavimą atlikti bausmę savo valstybėje / davęs sutikimą dėl perdavimo.

Laisvės atėmimo vietos administracija jus informuos apie teisę prašyti jus perduoti bausmei atlikti per 10 dienų nuo nutarties pateikimo vykdyti perdavimą gavimo dienos. Prašymą turite pateikti raštu Latvijos generalinei prokuratūrai.

Jei bausmės savo valstybėje atlikti nenorite / nesutinkate su šiuo savo valstybės institucijų prašymu, turite pateikti raštišką atsisakymą Latvijos generalinei prokuratūrai. Prašymas dėl perdavimo turi būti išnagrinėtas per 10 dienų.

Informacija apie kaltinimus ir teistumą

Informacija apie jūsų teistumą Latvijoje be jūsų sutikimo saugoma Latvijos vidaus reikalų ministerijos informacijos centro registro duomenų bazėje tol, kol teistumas išnyksta arba yra panaikinamas. Jei jums paskirta administracinė nuobauda, įrašas saugomas vienerius metus nuo nuobaudos atlikimo ir yra perkeliamas į registro archyvo duomenų bazę. Galimybės pareikšti skundą nėra.

Susijusios nuorodos

Baudžiamojo proceso įstatymas

Baudžiamasis įstatymas

Latvijos teismai

Bausmių registro įstatymas

Žalos, padarytos už procesą atsakingų asmenų, atlyginimo įstatymas

Paskutinis naujinimas: 12/07/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.