Atsakovai (baudžiamosios bylos)

Lietuva

Turinį pateikė
Lietuva

Kuris teismas nagrinės mano bylą?

Jūsų bylą nagrinės tas teismas, kurio veiklos teritorijoje padarytas nusikaltimas. Lietuvoje pirmosios instancijos teismas bus arba apylinkės, arba apygardos teismas. Jūsų baudžiamąją bylą tikriausiai nagrinės apylinkės teismas.

Tam tikrais atvejais, pavyzdžiui, kai už nusikaltimą gali būti skiriamas laisvės atėmimas daugiau nei šešeriems metams, bylą kaip pirmosios instancijos teismas nagrinės apygardos teismas.

Lietuvoje nėra prisiekusiųjų. Sprendimus bylose priima teisėjas arba jų kolegija. Teisėjų kolegija bylą pirmosios instancijos teisme nagrinės tik tuo atveju, jeigu už nusikaltimą numatyta laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė arba kaltinamasis yra vyresnysis pareigūnas.

Ar mano byla bus nagrinėjama viešai?

Teismo procesas dažniausiai yra viešas. Tačiau bylos nagrinėjimas gali būti neviešas, jeigu:

  • kaltinamas asmuo yra nepilnametis;
  • byla susijusi su seksualiniu nusikaltimu;
  • būtina užkirsti kelią žinių apie privatų proceso dalyvių gyvenimą paskelbimui;
  • būtina išsaugoti valstybės, profesinę arba komercinę paslaptį.

Sprendimą dėl bylos nagrinėjimo viešumo priima teismas.

Ar vykstant teismo procesui gali būti pakeisti kaltinimai?

Vykstant teismo procesui kaltinimai gali būti pakeisti. Tačiau negalite būti nuteistas už sunkesnį nusikaltimą, jeigu nebuvote informuotas apie pasikeitusius kaltinimus. Jeigu kaltinimai pakeičiami teismo proceso metu, jūs arba jūsų advokatas turite teisę prašyti sustabdyti teismo procesą, kad galėtumėte pasiruošti gintis nuo naujų kaltinimų.

Kas atsitiks, jeigu prisipažinsiu esąs kaltas?

Kai prokuroras perskaitys kaltinamąjį aktą, teisėjas jūsų paklaus, ar suprantate pateikto kaltinimo esmę ir ar prisipažįstate esąs kaltas.

Jeigu prisipažįstate esąs kaltas, sutinkate nedelsdamas duoti parodymus ir nėra jokių abejonių dėl nusikaltimo aplinkybių, jokie kiti įrodymai nebus nagrinėjami. Jūs turite su tuo sutikti. Visos surinktos medžiagos turinys (įrodymai) bus perskaitytas balsu. Tokia galimybė nenumatyta, jeigu esate kaltinamas nusikaltimu, už kurį skiriamas laisvės atėmimas daugiau nei šešeriems metams.

Ar teismo procesas gali vykti man nedalyvaujant?

Jūs privalote dalyvauti teisminiame baudžiamosios bylos nagrinėjime. Bylos nagrinėjimas gali vykti be jūsų, jeigu nesate Lietuvos Respublikos teritorijoje ir vengiate atvykti į teismą.

Jeigu neatvykstate į teismo posėdį be rimtos priežasties, jus į teismą gali atvesdinti policija. Galite prašyti leidimo nedalyvauti tam tikroje bylos nagrinėjimo dalyje tik jeigu byloje yra kitų kaltinamųjų ir nagrinėjami įrodymai nėra susiję su jumis.

Jums nebus leista dalyvauti teismo procese naudojant garso ir vaizdo nuotolinio perdavimo priemones; privalėsite pats atvykti į teismą.

Ką daryti, jeigu nesuprantu teismo proceso kalbos?

Jeigu nesuprantate teismo proceso kalbos, jums bus paskirtas vertėjas žodžiu, o dokumentai bus išversti į jums suprantamą kalbą. Neprivalote atsakyti į jokius klausimus ar pasirašyti jokių dokumentų, jeigu nesuprantate, ko jūsų klausiama arba ką prašoma pasirašyti.

 

Ar galiu susitikti su advokatu?

Turite teisę gintis pats arba būti ginamas advokato. Jeigu nesuprantate teismo proceso kalbos, advokatą turėti privalote. Jeigu pats neradote tinkamo advokato, advokatą privalės paskirti teismas ir šias išlaidas apmokės valstybė. Daugiau informacijos rasite paspaudę nuorodą Kaip gauti teisinę konsultaciją.

Ar privalau duoti parodymus?

Vykstant teismo procesui neprivalote kalbėti arba atsakinėti į klausimus, arba galite atsakyti tik į kai kuriuos klausimus. Turite teisę, o ne pareigą paaiškinti bylos aplinkybes. Turite teisę teikti paaiškinimus ne tik dėl bylos aplinkybių, bet ir dėl kitų teismo proceso dalyvių pateiktų prašymų.

Neprivalote duoti parodymų prieš save. Jeigu duodate parodymus apie nusikaltimą, kuriuo esate kaltinamas, negalite būti nubaustas už tai, kad nesakėte tiesos.

Ar galiu ginčyti mano kaltės įrodymus ir pateikti naujų?

Bylos nagrinėjimas yra rungimosi procesas. Turite tokias pat teises kaip ir kaltinančioji šalis teikti įrodymus, prašymus, dalyvauti tiriant įrodymus, ginčyti kitos šalies argumentus ir išsakyti nuomonę apie visus teismo procese kilusius klausimus, kurie gali būti reikšmingi siekiant teisingai išnagrinėti bylą.

Turite teisę teikti teismui pasiūlymus, kaip turi būti sprendžiama byla, ginčyti kaltinančiosios šalies pasiūlymus, teikti teismui papildomus įrodymus arba prašyti teismo išreikalauti įrodymų iš kitų organizacijų, užduoti klausimų kitiems proceso dalyviams ir liudytojams, teikti prašymus nušalinti pareigūnus, teikti apeliacinius skundus dėl teismo sprendimų ir t. t.

Teismo posėdyje galėsite užduoti klausimų ir ginčyti įrodymus. Vykstant teismo procesui jūs arba jūsų advokatas taip pat gali apklausti liudytojus.

Galite prašyti teismo iškviesti visus norimus liudytojus. Teikdami prašymą privalote nurodyti, kuo liudytojo parodymai gali būti reikšmingi byloje. Taip pat galite pateikti daiktus ar dokumentus, kurie gali būti svarbūs tiriant ir nagrinėjant nusikaltimą.

Galite prašyti privataus detektyvo jūsų vardu gauti įrodymų. Tokio pobūdžio įrodymams nesuteikiamas ypatingas statusas, jie turi atitikti įprastas proceso taisykles.

Ar bus atsižvelgta į mano teistumą?

Priimant nuosprendį bus atsižvelgta į jūsų teistumą. Ankstesnis teistumas gali padėti teismui susidaryti nuomonę apie jūsų asmenybę. Šia informacija bus remiamasi priimant sprendimą dėl kardomosios priemonės arba skiriant bausmę.

Jeigu turite tebegaliojantį teistumą teismas gali skirti daug didesnę bausmę, negu ji būtų skirta tuo atveju, jeigu neturėtumėte ankstesnio teistumo.

Į ankstesnį teistumą užsienio valstybėje nebus atsižvelgiama. Lietuvoje turinčiu teistumą laikomas tik tas asmuo, kurio atžvilgiu buvo priimtas ir įvykdytas Lietuvos Respublikos teismo nuosprendis.

Kaip baigiasi teismo procesas?

Teismo procesas baigiasi, kai teismas priima nuosprendį, kuriuo jūs pripažįstamas kaltu, nekaltu arba byla nutraukiama.

Jeigu esate nuteisiamas, gali būti skiriama viena iš šių bausmių:

  • laisvės atėmimas – laisvės atėmimo bausmė atliekama patvirtintose įstaigose, tokiose kaip pataisos namai arba kalėjimai. Maksimalus laisvės atėmimo laikas yra 20 metų arba iki gyvos galvos;
  • areštas – tai trumpalaikis laisvės atėmimas areštinėje. Maksimalus arešto laikas yra 90 parų;
  • laisvės apribojimas – laisvės apribojimo laikotarpiu negalėsite keisti gyvenamosios vietos. Teismas taip pat gali uždrausti lankytis tam tikrose vietose ir bendrauti su tam tikrais asmenimis. Be to, galite būti įpareigotas tam tikru laiku būti namuose, atlyginti nuostolius ir vykdyti kitus panašius reikalavimus;
  • bauda – tai piniginė bausmė, kurios dydį nustato teismas;
  • viešieji darbai – viešieji darbai atliekami tik tuo atveju, jeigu sutinkate.

Koks yra nukentėjusiojo vaidmuo teismo procese?

Nukentėjusysis turi teisę reikalauti, kad būtų nustatytas ir teisingai nubaustas nusikaltimą padaręs asmuo. Nukentėjusysis gali aktyviai dalyvauti procese, bet neprivalo to daryti. Nukentėjusysis gali teikti įrodymus, prašymus ir kt. Nukentėjusysis taip pat gali reikalauti patirtos žalos atlyginimo.

Susijusios nuorodos

Baudžiamojo proceso kodeksas (lietuvių kalba)

Nacionalinė teismų administracija

Paskutinis naujinimas: 07/04/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.