Atsakovai (baudžiamosios bylos)

Liuksemburgas

Turinį pateikė
Liuksemburgas
Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Kokie yra nusikaltimų ikiteisminio tyrimo etapai?

Atliekant tyrimą ir nusikaltimų ikiteisminį tyrimą siekiama surinkti įrodymus, susijusius su padarytu nusikaltimu, ir nustatyti, ar įtariamasis arba įtariamieji padarė šį nusikaltimą.

Valstybės prokuroras pradeda preliminarų tyrimą, kuris pavedamas atlikti policijai, – ji apklausia galimus nusikaltimo vykdytojus, renka įrodymus ir protokole aprašo bylą.

Baigus tyrimą valstybės prokuroras priima sprendimą kaltinamojo bylą nutraukti arba ją perduoti teismui, kad ten kaltinamasis būtų teisiamas.

Jeigu padarytas sunkus nusikaltimas arba nagrinėjamos sudėtingos nesunkių nusikaltimų bylos, valstybės prokuroras skiria ikiteisminį tyrimą atliekantį teisėją, kuris renka ir tikrina kaltinamojo kaltės ir nekaltumo įrodymus bei nustato ir tikrina jo kaltę ar nekaltumą patvirtinančias aplinkybes. Teisėjas pateikia kaltinimus visiems kaltinamiesiems, kurie įtariami dalyvavę darant byloje minimą veiką, ir gali pats atlikti kratą, skirti areštą ar atlikti kitus veiksmus arba pavesti tai padaryti policijai. Jis gali priimti sprendimą įkalinti bet kurį kaltinamąjį.

Jeigu atliekamas ikiteisminis tyrimas (bent kriminalinėse bylose), teisėjas valstybės prokurorui teikia bylos ataskaitą. Valstybės prokuroras nurodo nutraukti kaltinamojo bylą arba perduoti ją teismui, kad ten jis būtų teisiamas. Apygardos teismo uždaroji kolegija priima sprendimą dėl valstybės prokuroro reikalavimų vykdymo ar nevykdymo.

Mano teisės tyrimo bei ikiteisminio tyrimo metu

Policijos apklausa ir (arba) preliminarus tyrimas (1)

Kas vyksta per preliminarų tyrimą?

Nukentėjusiajam pateikus skundą arba policijai įregistravus sunkų ar nesunkų nusikaltimą, valstybės prokuroras vadovauja preliminariam tyrimui ir bando nustatyti nusikaltimo vykdytoją. Jis gali pavesti ikiteisminį tyrimą atliekančiam teisėjui atlikti ikiteisminį tyrimą, kad būtų surinkti su bet kokiu nesunkiu nusikaltimu susijusios bylos įrodymai. Tiriant sunkius nusikaltimus privaloma kreiptis į ikiteisminį tyrimą atliekantį teisėją. Gali būti apklausiami bet kokie liudytojai. Taigi valstybės prokuroras, policija ar ikiteisminį tyrimą atliekantis teisėjas gali jus kviesti atvykti, kad būtumėte apklaustas dėl galimo savo vaidmens byloje.

Ką reiškia būti kaltinamuoju?

Atliekant tyrimą ir ikiteisminį tyrimą savo teises įgyjate tuomet, kai ikiteisminį tyrimą atliekantis teisėjas įvardija jus kaltinamuoju, taigi esate apkaltinamas padaręs nusikaltimą. Tačiau esate laikomas nekaltu, kol teismas pateikia jūsų kaltės įrodymus ir juos patvirtina.

Kokia informacija teikiama apie vykstantį procesą?

Turite teisę gauti informaciją apie kaltinimo pobūdį ir priežastį, t. y. apie veiką, kuria esate kaltinamas, ir teisinį pagrindą. Ši teisė gauti informaciją suteikiama tam, kad galėtumėte kuo geriau pasirengti gynybai. Informacija turi būti suprantama ir išsami, ją turi pateikti kriminalinės policijos pareigūnas arba ikiteisminį tyrimą atliekantis teisėjas.

Ar man bus paskirtas vertėjas, jei nekalbu vartojama kalba?

Jeigu nekalbate viena iš teisminės valdžios institucijose (policijos pareigūno ar ikiteisminį tyrimą atliekančio teisėjo) vartojamų kalbų, prašoma vertėjo pagalbos. Jis išvers visus klausimus ir jūsų atsakymus.

Areštas (taip pat pagal Europos arešto orderį) (2)

Kas vyksta užklupus darant sunkų ar nesunkų nusikaltimą?

Jeigu užklumpama darant sunkų ar nesunkų nusikaltimą, t. y. jeigu nusikaltimas ką tik padarytas, policija gali tuojau pat jus areštuoti, jei esate įtariamas padaręs šį nusikaltimą. Policija gali sulaikyti ne ilgesniam negu 24 valandų terminui. Gali būti konfiskuoti daiktai, kurie galėjo būti naudojami darant nusikaltimą. Gali būti paimti jūsų pirštų atspaudai ir padarytos nuotraukos. Taip pat gali būti paimtas DNR mėginys. Paskui jūs nuvedamas pas ikiteisminį tyrimą atliekantį teisėją.

Kada galiu kreiptis į advokatą ir kaip?

Jeigu, užkluptas darantis sunkų ar nesunkų nusikaltimą, esate sulaikomas kriminalinės policijos pareigūnų ar apklausiamas ikiteisminį tyrimą atliekančio teisėjo, kriminalinės policijos pareigūnai ar ikiteisminį tyrimą atliekantis teisėjas privalo pranešti apie teisę prašyti advokato pagalbos ir leisti su juo susisiekti, kad jis jums padėtų. Apie tai raštu jums suprantama kalba pranešama prieš atliekant apklausą ir jūs raštu patvirtinate, kad šią informaciją gavote.

Ar galiu susisiekti su savo šeimos nariu ar draugu?

Apie teisę pranešti apie save pasirinktam asmeniui policija turi informuoti raštu jums suprantama kalba ir jūs raštu patvirtinate, kad šią informaciją gavote; leidžiama naudotis telefonu. Šis asmuo gali būti šeimos narys ar draugas, nebent ryšių su juo neleidžiama palaikyti atsižvelgiant į tyrimo interesus.

Ar galiu susisiekti su gydytoju, jeigu reikia?

Apie teisę nedelsiant būti apžiūrėtam gydytojo raštu jums suprantama kalba pranešama vos tik sulaikius ir jūs raštu patvirtinate, kad šią informaciją gavote. Valstybės prokuroras taip pat visada gali skirti gydytoją savo iniciatyva arba jūsų šeimos nario prašymu, kad jis jus apžiūrėtų.

Ar galiu susisiekti su savo ambasada, jeigu esu kitos šalies pilietis?

Galite susisiekti su pasirinktu asmeniu, taigi ir savo šalies ambasada, jei to norite.

Ar man gali būti atlikta kūno apžiūra?

Jeigu sulaikant kyla įtarimas, kad slepiate tiesai įrodyti reikalingus arba sau ar kitiems pavojingus daiktus, tos pačios lyties asmuo gali atlikti kūno apžiūrą.

Ar gali būti atlikta mano būsto, darbo patalpų, automobilio ir kitokia krata?

Vykdant preliminarų tyrimą galima atlikti tik jūsų būsto kratą, jeigu tam davėte aiškų ranka rašytą sutikimą. Jeigu esate užkluptas darantis sunkų ar nesunkų nusikaltimą, šis sutikimas nebūtinas ir kratą galima atlikti bet kada – dieną ar naktį. Automobilio kratą taip pat galima atlikti, jeigu yra įrodymų, leidžiančių įtarti, kad padarėte sunkų ar nesunkų nusikaltimą.

Vykdant ikiteisminį tyrimą būsto kratą galima atlikti tik 6.30–20 val. Galite prašyti, kad būtų pateiktos konfiskuotų dokumentų kopijos ir grąžinti konfiskuoti daiktai. Valstybė šiuos daiktus grąžina, jeigu jų nereikia tiesai išaiškinti arba šalių teisėms užtikrinti ir jeigu dėl jų grąžinimo nekyla pavojaus asmenims ar turtui. Grąžinti daiktus gali būti atsisakyta, jeigu konfiskavimas numatytas įstatyme.

Ar manęs bus prašoma pateikti pirštų atspaudus ir ar bus imami DNR mėginiai ar kiti kūno skysčiai?

Valstybės prokuroro ar ikiteisminį tyrimą atliekančio teisėjo nurodymu, jums iš anksto davus rašytinį sutikimą, kriminalinės policijos pareigūnas jūsų ląstelių pavyzdžius gali paimti siekdamas atlikti lyginamąjį DNR tyrimą.

Galite būti priverstas leisti duoti pavyzdžius lyginamajam tyrimui, jeigu yra įtarimų, kad esate tiesiogiai susijęs su nagrinėjamos veikos padarymu ir jeigu už šią veiką baudžiama dvejų metų arba ilgesne laisvės atėmimo bausme.

Negalite būti verčiamas duoti kraujo.

Valstybės prokuroras gali nurodyti paimti pirštų atspaudus per preliminarų tyrimą ir tuomet, kai yra įtarimų, kad dalyvavote darant sunkų nusikaltimą, kurio vykdytojai užklupti jį darantys. Šiuos atspaudus vėliau gali naudoti policija, norėdama užkirsti kelią nusikalstamai veikai, ją atskleisti ir ištirti.

Jeigu pirštų atspaudai būtini jūsų tapatybei nustatyti, juos paimti gali būti paprašyta atliekant sunkaus ar nesunkaus nusikaltimo, kurio vykdytojai užklupti jį darantys, tyrimą, preliminarų tyrimą ar teismo pavedimą arba įgyvendinant tyrimo orderį, teisminės valdžios institucijos išduotą valstybės prokurorui ar ikiteisminį tyrimą atliekančiam teisėjui leidus. Šiuos atspaudus vėliau gali naudoti policija, norėdama užkirsti kelią nusikalstamai veikai, ją atskleisti ir ištirti, nebent jūs nesate susijęs su jokiu baudžiamosios veikos tyrimu arba jums netaikoma įgyvendinimo priemonė.

Kokiomis priemonėmis ikiteisminį tyrimą atliekantis teisėjas gali pakviesti į apklausą?

Jeigu nesate sulaikytas, ikiteisminį tyrimą atliekantis teisėjas gali laišku pakviesti atvykti į apklausą, t. y. atsiųsti šaukimą į teismą. Jis paprasčiausiai nurodo atvykti nustatytą dieną ir nustatytu laiku, o atvykus tuojau pat apklausia.

Tačiau ikiteisminį tyrimą atliekantis teisėjas taip pat gali pavesti policijai jus atvesdinti išdavęs šaukimą į teismą, jeigu įtaria pavojų, kad galite pabėgti ir gali būti sunaikinti įrodymai, arba jeigu neatvykstate jo prašymu. Sunkaus nusikaltimo atveju pabėgimo pavojaus galimybė numatoma tuomet, kai už veiką baudžiama pagal baudžiamųjų sankcijų įstatymą.

Arešto orderis gali būti išduotas, jeigu kaltinamasis pabėgo arba gyvena užsienyje ir jeigu už veiką, kuria jis kaltinamas, gali būti skirta laisvės atėmimo bausmė.

Esu kitos šalies pilietis; ar turiu dalyvauti atliekant ikiteisminį tyrimą ir ar galiu dalyvauti naudojant vaizdo nuotolinio perdavimo priemones?

Apklausoje dalyvauti privalote. Dalyvavimas naudojant vaizdo nuotolinio perdavimo priemones nėra numatytas įstatymu.

Ikiteisminį tyrimą atliekančio teisėjo vykdoma apklausa ir sulaikymas (3)

Koks yra ikiteisminį tyrimą atliekančio teisėjo vykdomos apklausos tikslas?

Ikiteisminį tyrimą atliekantis teisėjas nustato jūsų tapatybę ir supažindina su proceso metu atliktais veiksmais. Paskui jis praneša apie jums pateiktus kaltinimus (tai reiškia, kad nuo šiol esate oficialiai kaltinamas padaręs tam tikrą nusikaltimą) ir apklausia dėl veikos, kuria esate kaltinamas.

Kokios yra mano teisės per ikiteisminį tyrimą atliekančio teisėjo vykdomą apklausą?

Turite teisę gauti informaciją apie kiekvieną veiką, kuria esate kaltinamas, ir veiksmus, atliktus vykdant su sunkiu ar nesunkiu nusikaltimu, kurio vykdytojai užklupti jį darantys, susijusį procesą arba atliekant preliminarų tyrimą.

Ikiteisminį tyrimą atliekantis teisėjas privalo pranešti apie teisę prašyti pasirinkto advokato pagalbos. Jis tai turi pranešti raštu jums suprantama kalba prieš pradėdamas apklausą, ir jūs raštu patvirtinate, kad šią informaciją gavote. Jeigu advokato nepasirenkate, jūsų prašymu ikiteisminį tyrimą atliekantis teisėjas advokatą turi skirti ex officio.

Apklausiamas galite būti tik dalyvaujant advokatui, nebent aiškiai atsisakote jo.

Dalyvaudamas apklausoje turite teisę tylėti. Apie šią teisę jums turi būti pranešta.

Visada turite teisę savo parodymus keisti; prisipažinimas prieš jus gali būti naudojamas tik tuomet, kai prisipažinote neverčiamas ir savo noru.

Turite teisę liudytojams pateikti klausimus.

Neturite teisės bendrauti su advokatu, kol nesibaigia pirmoji apklausa. Pagrįstu sprendimu teisėjas gali uždrausti bendrauti su artimaisiais (jiems rašyti) ne ilgiau negu dešimt dienų.

Ar man bus paskirtas vertėjas žodžiu, jei nekalbu vartojama kalba?

Ikiteisminį tyrimą atliekantis teisėjas į apklausą turi pakviesti vertėją žodžiu, kuris išvers visus klausimus bei atsakymus ir pakartotinai skaitomus jūsų parodymus.

Ar galiu būti išsiųstas į savo kilmės šalį?

Ne, jeigu kilmės šalies valdžios institucijos nereikalauja jūsų išduoti dėl to paties nusikaltimo ir jeigu Liuksemburgo valdžios institucijos sutinka, kad ikiteisminis tyrimas ar tyrimas vyktų kilmės šalyje, privalėsite likti Liuksemburge, jeigu reikia, kalėjime.

Ar prašoma pateikti informaciją apie mano teistumą?

Praktiškai teisminės valdžios institucijos praeities faktus tikrina atlikdamos parengtinį tyrimą, taigi jos taip pat patikrina informaciją apie jūsų teistumą.

Ar man bus pateikta informacija apie prieš mane liudijančius liudytojus ir nepalankius įrodymus?

Naudodamasis savo teise susipažinti su byla, paprastai tarpininkaujant advokatui, galite gauti informaciją apie prieš jus liudijusius liudytojus ir kitus nepalankius įrodymus. Su byla galite susipažinti po pirmosios apklausos. Taip pat bet kada galite prašyti, kad ikiteisminį tyrimą atliekantis teisėjas leistų susipažinti su bylos dokumentais.

Ar aš būsiu paleistas, o gal sulaikytas?

Pateikęs kaltinimus ir apklausęs, ikiteisminį tyrimą atliekantis teisėjas gali paleisti jus į laisvę. Jis taip pat gali skirti kardomąjį kalinimą ir išduoti sulaikymo orderį. Tuomet policija palydės jus į kalėjimą. Ikiteisminį tyrimą atliekantis teisėjas gali uždrausti palaikyti ryšius su išoriniu pasauliu, jeigu to reikia ikiteisminiam tyrimui. Jeigu šis draudimas panaikinamas, iš kalėjimo telefonu galite skambinti artimiesiems, laikydamasis griežtų kalėjimo taisyklių.

Bet kuriuo proceso metu turite teisę prašyti, kad jus paleistų už užstatą. Paleistas galite būti tuomet, jeigu sumokate užstatą ir nurodote adresą dokumentams įteikti Liuksemburge.

Ar vykstant ikiteisminiam tyrimui galiu išvykti iš šalies?

Apskritai vykstant ikiteisminiam tyrimui iš šalies galite išvykti, jeigu nesate įkalintas. Tačiau jeigu jums gresia laisvės atėmimo už nesunkų nusikaltimą bausmė arba didesnė bausmė (kurios didžiausia trukmė – dveji ar daugiau metų laisvės atėmimo, jeigu gyvenate Liuksemburge), ikiteisminį tyrimą atliekantis teisėjas arba uždaroji kolegija gali skirti teisminę priežiūrą, kurią vykdant įpareigojama, pavyzdžiui, neišvykti iš ikiteisminį tyrimą atliekančio teisėjo nustatytos teritorijos.

Už tą patį nusikaltimą jau buvau patrauktas atsakomybėn kitoje valstybėje narėje. Kokių veiksmų imamasi tokiu atveju?

Už tą patį nusikaltimą galite būti baudžiamas tik kartą, tačiau kol vienoje šalyje sprendimas neįsiteisėjo, gali būti vykdomas dvigubas persekiojimas. Jeigu šioje šalyje vykdomas ikiteisminis tyrimas, galite būti jai išduotas, kad ten būtumėte patrauktas atsakomybėn ir teisiamas, ir papildomai galite būti patrauktas atsakomybėn ir teisiamas Liuksemburge.

Uždarosios kolegijos posėdis, rengiamas siekiant priimti sprendimą dėl paleidimo (4)

Jeigu esu sulaikytas, kaip ir ko turiu prašyti paleisti už užstatą?

Prašyti paleisti į laisvę galima bet kokiu atveju, t. y. bet kuriuo ikiteisminio tyrimo metu ir neribojant prašymų skaičiaus. Teikiamas paprastas prašymas Apygardos teismo uždarajai kolegijai.

Tačiau jeigu yra skirtas kardomasis kalinimas ir esate kalėjime, taip pat galite prašyti paleisti už užstatą – darbuotojams į rankas galite įteikti paprastą rašytinį prašymą.

Kokia procedūra ir koks terminas yra taikomi?

Ne vėliau kaip per tris dienas nuo prašymo paleisti už užstatą pateikimo skubos tvarka priimamas sprendimas. Turite būti apklaustas kaip kaltinamasis ir, jeigu reikia, turi būti apklaustas jūsų advokatas. Apygardos teismo uždaroji kolegija sprendimą priima remdamasi ikiteisminį tyrimą atliekančio teisėjo rašytine pagrįsta nuomone.

Ar galiu būti paleistas už užstatą sumokėjus tam tikrą pinigų sumą (užstatą)?

Iš tikrųjų užstato mokėjimo sąlygos nurodomos kodekse. Teismas gali paleisti už užstatą sumokėjus sumą, kurią jis nustato savo nuožiūra. Šia suma užtikrinama, kad jūs atvyktumėte pas ikiteisminį tyrimą atliekantį teisėją ir į teismą, būtų įvykdyta bausmė, sumokėtos baudos ir teismo išlaidos.

Ar man bus taikoma priežiūra, jeigu būsiu paleistas už užstatą?

Paleidus į laisvę gali būti skirta teisminė priežiūra. Valdžios institucijos gali reikalauti, kad laikytumėtės tam tikrų įpareigojimų, pavyzdžiui, nesimatyti su tam tikrais asmenimis arba neišvykti.

Ar teismo sprendimus galima apskųsti?

Jeigu esate paleidžiamas į laisvę, valstybės prokuroras per vieną dieną nuo tokio sprendimo priėmimo sprendimą gali apskųsti apeliacine tvarka. Šiuo atveju liksite sulaikytas, kol Apeliacinis teismas priims sprendimą.

Teismo sprendimą atmesti prašymą paleisti į laisvę apeliacine tvarka visada galite apskųsti Apeliaciniam teismui.

Valstybės prokuroro ir (arba) ikiteisminį tyrimą atliekančio teisėjo vykdomas bylos ikiteisminis tyrimas ir teisė į gynybą (5)

Kokių veiksmų gali imtis ikiteisminį tyrimą atliekantis teisėjas?

Ikiteisminį tyrimą atliekantis teisėjas, vykdydamas ikiteisminį tyrimą, gali naudotis įvairiomis priemonėmis, kad nustatytų padaryto nusikaltimo faktų tikrumą.

Pavyzdžiui, teisėjas gali organizuoti kratą, apklausti liudytojus, rengti akistatas, nurodyti atlikti ekspertizę, įsakyti klausytis telefoninių pokalbių arba nustatyti telefono buvimo vietą ir galbūt infiltruoti asmenis tarp nusikaltėlių.

Ar galiu apskųsti tam tikrą ikiteisminio tyrimo proceso veiksmą?

Prašymą paskelbti negaliojančiu tam tikrą ikiteisminio tyrimo proceso veiksmą turite teisę pateikti Apygardos teismo uždarajai kolegijai.

Šis prašymas turi būti pateiktas vykstant ikiteisminiam tyrimui per penkias dienas nuo tada, kai sužinoma apie veiksmą. Jeigu prašymas veiksmą paskelbti negaliojančiu nepateikiamas vykstant ikiteisminiam tyrimui, vykstant teismo posėdžiams tokio prašymo nebegalėsite pateikti.

Kokius kitus skundus galiu teikti?

Be šių prašymų paskelbti veiksmus negaliojančiais, taip pat turite teisę vykstant ikiteisminiam tyrimui prašyti, kad būtų nepažeidžiama įstatymu suteikiama galimybė ar teisė arba kad ši galimybė ar teisė būtų įgyvendinama. Jeigu sprendimas dėl jūsų prašymo nepriimtas arba atsisakyta jį priimti, tuo galėsite remtis vėliau, bylą nagrinėjant kitoje instancijoje, kaip gynybos argumentą nurodydamas, kad procesas yra neteisingas.

Kokius veiksmus galiu prašyti vykdyti ikiteisminį tyrimą atliekančio teisėjo?

Per savo advokatą ikiteisminį tyrimą atliekančio teisėjo galite prašyti imtis veiksmų, kuriais siekiama įrodyti jūsų nekaltumą. Pavyzdžiui, galite prašyti atlikti kratą, naują apklausą, apklausti tam tikrus jūsų nekaltumą patvirtinančius liudytojus, surengti akistatą ar atlikti ekspertizę.

Taip pat galite perduoti teisėjui bet kokius dokumentus, kuriais siekiama įrodyti jūsų nekaltumą, arba paprašyti nuimti teisėjo uždėtą dokumentų, daiktų ar banko sąskaitų areštą.

Ikiteisminio tyrimo pabaiga ir bylos perdavimas teismui (6)

Kas vyksta baigus ikiteisminį tyrimą?

Ikiteisminį tyrimą atliekantis teisėjas priima nutartį baigti bylą. Taigi jis mano, jog atliko visas būtinas prievoles, kad būtų atskleista tiesa ir nustatyti kaltinamieji siekiant juos teisti.

Kokios yra jūsų teisės priėmus nutartį baigti bylą?

Byla ir galima ikiteisminį tyrimą atliekančio teisėjo nuomonė jums ir jūsų advokatui perduodamos likus ne mažiau kaip aštuonioms dienoms iki nustatytos bylos nagrinėjimo Apygardos teismo uždarojoje kolegijoje dienos. Turite teisę susipažinti su visa ikiteisminio tyrimo informacija.

Prieš uždarajai kolegijai priimant sprendimą – ji priima nutartį nutraukti bylą (persekiojimas nutraukiamas nesant įrodymų) arba nutartį perduoti bylą teismui (siekiant teisti kaltinamuosius) – turite teisę pateikti pareiškimą (praktiškai jį pateikia advokatas).

Nurodytus ikiteisminį tyrimą atliekančio teisėjo ir uždarosios kolegijos sprendimus galite apskųsti: galite teikti apeliaciją dėl ikiteisminį tyrimą atliekančio teisėjo nutarties ar Apygardos teismo uždarosios kolegijos sprendimo. Ši apeliacija teikiama Apeliacinio teismo uždarajai kolegijai.

Ar prieš pradedant teismo procesą galiu prisipažinti kaltu dėl visų arba kai kurių kaltinimų?

Šiuo metu prisipažinimo kaltu procedūra Liuksemburge nėra numatyta.

Ar leidžiama keisti kaltinimus iki teismo proceso pradžios?

Iki teismo proceso pradžios kaltinimus leidžiama keisti atsižvelgiant į faktines aplinkybes, nustatytas vykdant tyrimą ar ikiteisminį tyrimą.

Susijusios nuorodos

Baudžiamasis kodeksas

Baudžiamojo proceso kodeksas

Paskutinis naujinimas: 05/04/2016

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.